(EU) 2022/1303Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1303 ze dne 25. dubna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu

Publikováno: Úř. věst. L 197, 26.7.2022, s. 71-73 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/787;

Provádí předpisy

(EU) 2019/787;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10; 11;

Předpisy EU

(ES) č. 2870/2000; (ES) č. 110/2008;
Původní znění předpisu

26.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/71


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1303

ze dne 25. dubna 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 5 nařízení (EU) 2019/787 stanoví definici a požadavky na líh zemědělského původu, který toto odvětví rovněž označuje jako zemědělský líh, neutrální alkohol nebo rektifikovaný alkohol. Tato technická definice a uvedené požadavky byly přeneseny bez jakékoli podstatné změny z definic a požadavků stanovených v bodě 1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2).

(2)

Definice a požadavky na líh zemědělského původu stanovené v článku 5 nařízení (EU) 2019/787 jsou však z technického a vědeckého hlediska částečně zastaralé. Do souladu s technickými parametry, které se v současné době používají v tomto odvětví a ve většině analytických laboratoří, je třeba zejména uvést maximální limity některých reziduí. Potřebu změnit tuto definici a požadavky proto odůvodňuje technologický vývoj v této oblasti.

(3)

Odkazy na „celkový obsah volných kyselin“, „těkavé dusíkaté látky“ a „suchý extrakt“ uvedené v čl. 5 písm. d) bodech i), vi) a vii) nařízení (EU) 2019/787 již nejsou relevantní, neboť se obvykle nepoužívají jako technické parametry procesu, protože přítomnost těchto reziduí v alkoholu o obsahu 96 % objemových je zanedbatelná a je nepravděpodobné, že se v lihu zemědělského původu vyskytuje.

(4)

Pokud jde o „estery“, „aldehydy“ a „vyšší alkoholy“, maximální limity stanovené v čl. 5 písm. d) bodech ii), iii) a iv) nařízení (EU) 2019/787 postrádají konkrétnost a v současné době vyžadují metody mokré chemie, které nejsou v právu Unie definovány. Přesnější definice látek, na něž se vztahují limity reziduí, by zlepšila výsledky analýz, jež se u lihu zemědělského původu mají provádět pomocí metod, jako je plynová chromatografie, a byla by přínosná pro analytiky, neboť mnoho starších analytických technik vyžaduje použití nebezpečných chemických látek.

(5)

Zejména je vhodné omezit estery pouze na „ethyl-acetát“. Ačkoli se v procesu kvašení může vytvářet mnoho esterů, ester, který existuje v nejvyšší koncentraci, je ethyl-acetát, zatímco jakékoli jiné estery potenciálně přítomné v lihu zemědělského původu pravděpodobně nebudou použitím standardních analytických technik zjistitelné a k celkovému množství esterů přispívají zanedbatelným způsobem. Měření ethyl-acetátu by mělo být založeno na referenční metodě stanovené v nařízení Komise (ES) č. 2870/2000 (3), neboť se jedná o zavedenou metodu, která se v současnosti používá pro analýzu řady lihovin.

(6)

Podobně je hlavním aldehydem, který přispívá k celkovému obsahu aldehydů, „acetaldehyd“. Při tomto stanovení je proto vhodné použít jako parametr pouze acetaldehyd. Vzhledem k tomu, že acetaldehyd je v rovnováze s 1,1-diethoxyethanem, tj. obě molekuly jsou přítomné a v důsledku chemických a fyzikálních podmínek se přeměňují jedna na druhou, je rovněž nezbytné započítat frakci acetaldehydu obsaženou v acetalu. Měření acetaldehydu by mělo být založeno na referenční metodě stanovené v nařízení (ES) č. 2870/2000, neboť se jedná o zavedenou metodu, která se v současnosti používá pro analýzu řady lihovin.

(7)

Po kvašení jsou ve značném množství přítomny vyšší alkoholy. V lihu zemědělského původu se však vyskytuje pouze malé množství vyšších alkoholů, neboť vyšší alkoholy se kvůli vyšším bodům varu snadno destilují. Měření vyšších alkoholů by mělo být založeno na referenční metodě stanovené v nařízení (ES) č. 2870/2000, neboť se jedná o zavedenou metodu, která se v současnosti používá pro analýzu řady lihovin.

(8)

Pokud jde o „furfural“, současný požadavek, že jeho obsah nesmí být prokázán, odkazuje na metodu mokré chemie, která se ve většině členských států již nepoužívá, a brání tak jednotným a definovaným analytickým metodám a výsledkům. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná definovaná referenční metoda pro analýzu furfuralu v lihu zemědělského původu, je vhodné stanovit prahovou hodnotu, které lze dosáhnout pomocí různých metod, které se v současné době používají ve většině laboratoří v členských státech a které jsou přesnější než v době původního zahrnutí tohoto požadavku. Měření furfuralu by mělo být založeno na metodě kapalinové chromatografie pro složky dřeva stanovené v nařízení (ES) č. 2870/2000.

(9)

V zájmu úplnosti a v souladu s definicí destilátu zemědělského původu stanovenou v čl. 4 bodě 7 nařízení (EU) 2019/787 je navíc vhodné uvést, že líh zemědělského původu je získán alkoholovým kvašením a následnou destilací zemědělských produktů.

(10)

Nařízení (EU) 2019/787 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 5 nařízení (EU) 2019/787 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Definice a požadavky na líh zemědělského původu

Pro účely tohoto nařízení se lihem zemědělského původu rozumí tekutina, která splňuje tyto požadavky:

a)

byla získána alkoholovým kvašením a následnou destilací výhradně zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy;

b)

nemá jinou zjistitelnou chuť kromě chuti surovin použitých při výrobě;

c)

má minimální obsah alkoholu 96,0 % objemových;

d)

nejvyšší limity reziduí nepřekračují tyto hodnoty:

i)

ethyl-acetát: 1,3 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

ii)

acetaldehyd (součet ethanalu a 1,1-diethoxyethanu): 0,5 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

iii)

vyšší alkoholy (součet těchto alkoholů: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-methylpropan-1-ol, 2-methylbutan-1-ol a 3-methylbutan-1-ol): 0,5 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

iv)

methanol: 30 gramů na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

v)

furfural: 0,5 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2870/2000 ze dne 19. prosince 2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 20).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU