(EU) 2022/1300Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1300 ze dne 24. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1093, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 197, 26.7.2022, s. 4-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/1093;

Provádí předpisy

2014/65/EU;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

64; 66;

Předpisy EU

(EU) č. 1095/2010; (EU) 2021/338;
Původní znění předpisu

26.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1300

ze dne 24. března 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1093, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 58 odst. 5 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 (2) stanoví změny článku 58 směrnice 2014/65/EU, pokud jde o podávání zpráv o pozicích.

(2)

V souladu s těmito změnami článku 58 směrnice 2014/65/EU se podávání zpráv o pozicích již nevztahuje na cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) uvedené směrnice, které souvisí s komoditou nebo podkladovým aktivem uvedeným v bodě 10 oddílu C přílohy I uvedené směrnice. Odkazy na tyto kategorie derivátů v prováděcích technických normách stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2017/1093 (3) by proto měly být vypuštěny.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1093 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(5)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2017/1093 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (Úř. věst. L 68, 26.2.2021, s. 14).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Úř. věst. L 158, 21.6.2017, s. 16).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Tabulka 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2017/1093 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Tabulka polí, která se mají vykazovat pro všechny pozice u všech termínů splatnosti všech smluv pro účely článku 2

POLE

BLIŽŠÍ ÚDAJE, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT

FORMÁT VYKAZOVÁNÍ

Datum a čas předložení zprávy

Pole se vyplní datem a časem, k nimž je zpráva předána.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pořadové číslo zprávy

Pole se vyplní jedinečným identifikačním kódem, kterým předkladatel jednoznačně identifikuje zprávu pro předkladatele i přijímající příslušný orgán.

{ALPHANUM-52}

Datum obchodního dne oznámené pozice

Pole se vyplní datem, k němuž je držena oznámená pozice na konci obchodního dne v dotyčném obchodním systému.

{DATEFORMAT}

Status zprávy

Údaj o tom, zda jde o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu dříve předložené zprávy.

Pokud jde o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

„NEWT“ – nové

„CANC“ – zrušení

„AMND“ – změna

ID oznamujícího subjektu

Identifikační kód oznamujícího investičního podniku. Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

ID držitele pozice

Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI. (Pozn.: Je-li pozice držena jako vlastní pozice oznamujícího podniku, je toto pole identické s polem „ID oznamujícího subjektu“).

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

Elektronická adresa držitele pozice

Elektronická adresa pro oznamování záležitostí souvisejících s pozicí.

{ALPHANUM-256}

ID nejvyššího mateřského subjektu

Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI. Pozn.: Toto pole může být totožné s polem „ID oznamujícího subjektu“ nebo „ID držitele pozice“, pokud nejvyšší mateřský subjekt drží své vlastní pozice nebo podává své vlastní zprávy.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

Elektronická adresa nejvyššího mateřského subjektu

Elektronická adresa pro zasílání korespondence v souvislosti se souhrnnými pozicemi.

{ALPHANUM-256}

Mateřský podnik se statusem subjektu kolektivního investování

Informace o tom, zda držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí investiční rozhodnutí nezávisle na své mateřské společnosti, jak stanoví čl. 4 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 (*1)

„TRUE“ – držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

„FALSE“ – držitel pozice není subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

Identifikační kód smlouvy obchodované v obchodních systémech

Identifikační kód komoditního derivátu, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise. Viz pole „Identifikační kód obchodního systému“ pro zacházení s OTC smlouvami, které jsou ekonomicky rovnocenné smlouvám, které jsou obchodovány v obchodních systémech.

{ISIN}

Kód produktu systému

Pole se vyplní jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikačním kódem použitým obchodním systémem při seskupení smluv s různou splatností a realizační cenou do stejného produktu.

{ALPHANUM-12}

Identifikační kód obchodního systému

Pole se vyplní MIC segmentu podle ISO 10383 pro oznamované pozice smluv v systému. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

{MIC}

Pro pozice v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách mimo systém použijte MIC kód „XXXX“.

Pro kotované deriváty nebo povolenky na emise obchodované na mimoburzovním trhu použijte MIC kód „XOFF“.

 

Druh pozice

Pole pro oznámení, zda je pozice ve futures, opcích, povolenkách na emise nebo derivátech povolenek na emise nebo v jakémkoli jiném druhu smlouvy.

„OPTN“ – opce, včetně samostatně obchodovatelných opcí na druhy FUTR nebo OTHR, vyjma produktů, u nichž je opce pouze vloženým prvkem

„FUTR“ – futures

„EMIS“ – povolenky na emise a jejich deriváty

„OTHR“ – smlouva jiného druhu

Splatnost pozice

Informace o tom, zda splatnost smlouvy zahrnující oznámenou pozici se týká spotového měsíce, nebo všech ostatních měsíců. Pozn.: Pro spotové a všechny ostatní měsíce jsou nutné samostatné zprávy.

„SPOT“ – spotový měsíc, včetně všech pozic v druzích pozic EMIS

„OTHR“ – všechny ostatní měsíce

Objem pozice

Pole se vyplní čistým objemem pozice drženým v komoditním derivátu, v povolenkách na emise nebo v derivátech povolenek a vyjádřeným buď v lotech, pokud jsou limity pozice vyjádřeny v lotech, nebo v jednotkách podkladového aktiva.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé pozice a záporným číslem pro krátké pozice.

{DECIMAL-15/2}

Údaj o objemu pozice

Toto pole se vyplní jednotkami používanými k vykazování objemu pozic.

„LOTS“ – pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

{ALPHANUM-25} – popis používaných jednotek, pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách podkladového aktiva

„UNIT“ – pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách

Objem pozice v delta ekvivalentu

Pokud je druh pozice „OPTN“ nebo opce na „EMIS“, pak toto pole obsahuje delta ekvivalent objemu pozice vykázaného v poli „Objem pozice“.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé kupní opce a krátké prodejní opce a záporným číslem pro dlouhé prodejní opce a krátké kupní opce.

{DECIMAL-15/2}

Ukazatel, zda pozice snižuje rizika ve vztahu k obchodní činnosti

Pole pro oznámení, zda pozice snižuje rizika v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301.

„TRUE“ – pozice snižuje rizika

„FALSE“ – pozice nesnižuje rizika


(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 31. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací (Úř. věst. L 197, xx.xx.2022, s. 10).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU