(EU) 2022/1299Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1299 ze dne 24. března 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah kontrol pro řízení pozic uplatňovaných obchodními systémy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 197, 26.7.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 24. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2014/65/EU;

Provádí předpisy

2014/65/EU;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1095/2010; (EU) 2021/338; (EU) 2022/1301;
Původní znění předpisu

26.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1299

ze dne 24. března 2022,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah kontrol pro řízení pozic uplatňovaných obchodními systémy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 57 odst. 8 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 (2) stanoví změny článku 57 směrnice 2014/65/EU, pokud jde o kontroly řízení pozic.

(2)

V souladu s těmito změnami článku 57 směrnice 2014/65/EU musí obchodní systémy, které obchodují s komoditními deriváty, zavést a uplatňovat účinné kontroly pro řízení pozic s cílem předcházet obchodování narušujícímu řádné fungování trhu a řešit jej, podporovat řádné stanovování cen a podmínky vypořádání a zajišťovat efektivnost trhů.

(3)

Účinné kontroly pro řízení pozic zahrnují například právní opatření pro získání a využití údajů konečných držitelů pozic a mateřských podniků, jakož i technická opatření, jako jsou zprávy a metrika pro sestavení například přehledu pozic. Účinné kontroly pro řízení pozic by proto měly být úzce propojeny s průběžným monitorováním ze strany obchodního systému a měly by se o něj opírat.

(4)

S cílem zajistit, aby proces určování cen nebyl nepatřičně ovlivněn existencí pozice, a určit hromadění koncentrací pozic, které by mohly vést k narušení cen, manipulaci s trhem nebo jiným nekalým obchodním praktikám, by obchodní systémy měly vědět o velkých pozicích držených konečnými držiteli pozic a mateřskými podniky ve fyzicky vypořádaných komoditních derivátech a o důvodech, proč tyto pozice drží. Vzhledem k tomu, že skutečná nabídka podkladové fyzické komodity je omezena na konečnou nabídku, jsou fyzicky vypořádané komoditní deriváty citlivější vůči obchodním praktikám narušujícím řádné fungování trhu, jako jsou tzv. market squeezes (tržní sevření) nebo market cornering (tržní roh), kdy by protistrany využily dominantního postavení k zajištění ceny komoditního derivátu nebo podkladové komodity na umělé úrovni. Velké pozice by proto měly být identifikovány v komoditních derivátech, které jsou ze své podstaty vypořádávány fyzicky, jakož i v komoditních derivátech, které lze vypořádat fyzicky na základě volby kupujícího nebo prodávajícího.

(5)

Obchodní systémy by měly určovat, co představuje velkou pozici, s přihlédnutím k velikosti a složení daného trhu. Za tímto účelem by obchodní systémy měly stanovit kvalitativní nebo kvantitativní kritéria, která se používají k identifikaci takových velkých expozic, a měly by mít zavedeny postupy pro identifikaci všech pozic držených jakoukoli osobou, které překračují tyto předem stanovené úrovně odpovědnosti. Kvantitativními a kvalitativními kritérii by mohly být mimo jiné velikost celkových čistých otevřených pozic v komoditním derivátu, podíl držitele pozice na pozici, volatilita trhů a charakteristiky trhu s podkladovými komoditami. Jsou-li takové úrovně překročeny, měl by se obchodní systém snažit pochopit důvody vytvoření této velké pozice. Za tímto účelem by měl obchodní systém posoudit, zda je třeba, aby si od osoby držící tuto velkou pozici vyžádal dodatečné informace, zejména s ohledem na to, jak často pozice držené touto osobou překračují úrovně odpovědnosti a do jaké míry jsou úrovně odpovědnosti překročeny. Tyto informace by mohly zahrnovat mimo jiné pozice v souvisejících produktech, hospodářský důvod otevřené pozice a činnost na souvisejícím trhu s podkladovými komoditami. Na základě informací, které jsou již k dispozici nebo byly shromážděny prostřednictvím žádosti o informace, by obchodní systém měl v případě potřeby přijmout vhodná opatření.

(6)

Je důležité, aby stanovené úrovně odpovědnosti byly i nadále přiměřené a účinné, aby sloužily zamýšlenému účelu, a aby byl příslušný orgán informován o metodice použité pro stanovení a aktualizaci těchto úrovní odpovědnosti.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné povinnosti v oblasti monitorování

Obchodní systémy musí mít zavedena opatření pro průběžné monitorování pozic držených konečnými držiteli pozic a mateřskými podniky v každém komoditním derivátu obchodovaném v jejich obchodních systémech.

Článek 2

Úrovně odpovědnosti

1.   V rámci kontrol pro řízení pozic stanoví obchodní systémy nabízející obchodování s komoditními deriváty úrovně odpovědnosti ve spotovém měsíci, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2022/1301 (4), a v ostatních měsících, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 2022/1301, pro komoditní deriváty zpřístupněné k obchodování, které jsou nebo mohou být vypořádány fyzicky.

2.   Pro účely odstavce 1 se úrovní odpovědnosti rozumí úroveň čisté pozice držené v komoditním derivátu konečným držitelem pozice nebo mateřským podnikem, která v případě překročení může vyvolat žádost o doplňující informace ze strany obchodního systému v souladu s odstavcem 3.

3.   Pokud čistá pozice držená konečným držitelem pozice nebo mateřským podnikem v komoditním derivátu uvedeném v odstavci 1 překročí úroveň odpovědnosti stanovenou pro spotový měsíc nebo pro ostatní měsíce v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, získá obchodní systém, považuje-li to za vhodné, informace o povaze a účelu pozice držené v tomto komoditním derivátu.

Při posuzování, zda je vhodné získat informace, obchodní systém zohlední četnost, s jakou jsou stejným konečným držitelem pozice nebo mateřským podnikem překročeny úrovně odpovědnosti, míru překročení a další relevantní informace, které jsou již k dispozici.

Článek 3

Přezkum úrovní odpovědnosti a podávání zpráv o těchto úrovních

1.   Obchodní systémy každoročně vyhodnocují přiměřenost a účinnost úrovní odpovědnosti stanovených podle čl. 2 odst. 1.

2.   Obchodní systém sdělí příslušnému orgánu metodiku použitou ke stanovení úrovní odpovědnosti uvedených v čl. 2 odst. 1.

3.   Obchodní systém každoročně informuje příslušný orgán o počtu případů, kdy byly překročeny úrovně odpovědnosti, o veškerých žádostech o doplňující informace podaných v souladu s čl. 2 odst. 3 a o veškerých opatřeních přijatých v souladu s čl. 2 odst. 4.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (Úř. věst. L 68, 26.2.2021, s. 14).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 31. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací (Úř. Věst. L 197, xx.xx.2022, s. 10).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU