(EU) 2022/1292Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1292 ze dne 22. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1976 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie

Publikováno: Úř. věst. L 196, 25.7.2022, s. 119-120 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2022 Nabývá účinnosti: 26. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 16. listopadu 2026
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 196/119


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1292

ze dne 22. července 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1976 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie podléhá konečnému antidumpingovému clu uloženému prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1976 (2).

(2)

Na společnost Indorama Ventures Oxides LLC z USA, doplňkový kód TARIC (3) C681, se vztahují antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2021/1976 pro spolupracující vyvážející výrobce nezařazené do vzorku.

(3)

Společnost Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC, která je ve spojení se společností Indorama Ventures Oxides LLC, informovala dne 7. března 2022 Komisi, že si přeje vyvážet ethylenglykol do Unie, a požádala Komisi, aby potvrdila, že by mohla využít sazbu antidumpingového cla uplatňovanou na její společnost ve spojení, Indorama Ventures Oxides LLC, vzhledem ke skutečnosti, že nebyla zařazena do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/1976.

(4)

Komise informace poskytnuté společností Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC přezkoumala v souvislosti s původním šetřením a mohla ověřit, že společnost Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC je ve spojení se společností Indorama Ventures Oxides LLC a během období původního šetření ethylenglykol do Unie nevyvážela.

(5)

Jelikož společnost Indorama Ventures Oxides LLC nebyla zařazena do vzorku, Komise připomněla, že nebylo stanoveno žádné individuální rozpětí pro společnost, na niž se vztahuje průměrná sazba cla.

(6)

Vzhledem k úvahám uvedeným v bodech odůvodnění výše považovala Komise za vhodné změnit přílohu prováděcího nařízení (EU) 2021/1976 a doplnit společnost Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC se stejným doplňkovým kódem TARIC C681 jako její společnost ve spojení, Indorama Ventures Oxides LLC.

(7)

Doplňkový kód TARIC C681 dříve přidělený společnosti Indorama Ventures Oxides LLC by se měl ode dne 7. března 2022 použít také na společnost Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2021/1976 se mění takto:

„Spojené státy americké

Indorama Ventures Oxides LLC

C681“

se nahrazuje tímto:

„Spojené státy americké

Indorama Ventures Oxides LLC;

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC

C681“.

2.   Doplňkový kód TARIC C681 dříve přidělený společnosti Indorama Ventures Oxides LLC se ode dne 7. března 2022 použije také na společnost Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC.

3.   Ode dne 7. března 2022 se jakékoliv konečné clo zaplacené z dovozu výrobků vyrobených společností Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC nad rámec antidumpingového cla stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/1976, pokud jde o společnost Indorama Ventures Oxides LLC, vrátí nebo promine v souladu s platnými celními předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1976 ze dne 12. listopadu 2021 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie (Úř. věst. L 402, 15.11.2021, s. 17).

(3)  Integrovaný sazebník Evropské unie.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU