(EU) 2022/1291Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1291 ze dne 22. července 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit „Mozzarella“ (ZTS)

Publikováno: Úř. věst. L 196, 25.7.2022, s. 115-118 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 509/2006;
Původní znění předpisu

25.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 196/115


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1291

ze dne 22. července 2022,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit „Mozzarella“ (ZTS)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost Itálie o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, u zaručené tradiční speciality „Mozzarella“ byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Předmětem uvedené žádosti je změna názvu produktu „Mozzarella“ na „Mozzarella Tradizionale“ a změna režimu ochrany „zápis bez výhrady názvu“ na „zápis s výhradou názvu“.

(3)

Dne 1. března 2021 obdržela Komise od Německa dvě podání námitek a jedno odůvodněné prohlášení o námitce. Dne 22. března 2021 Komise od Německa obdržela druhé odůvodněné prohlášení o námitce.

(4)

Poté, co Komise ověřila přípustnost odůvodněných prohlášení o námitce, vyzvala v souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 dopisem ze dne 10. května 2021 Itálii a Německo, aby vedly náležité konzultace s cílem dosáhnout dohody.

(5)

Dne 2. srpna 2021 Komise na žádost Itálie prodloužila lhůtu pro konzultace o tři měsíce. Itálie a Německo konzultace ukončily, aniž by dohody dosáhly. Komise by proto měla s přihlédnutím k výsledkům těchto konzultací rozhodnout o požadované změně specifikace produktu v souladu s postupem stanoveným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(6)

V následujících bodech jsou shrnuty hlavní argumenty, které Německo uvedlo v odůvodněných prohlášeních o námitce a při konzultacích s Itálií.

(7)

Německo tvrdilo, že nový název „Mozzarella Tradizionale“, o jehož zápis Itálie požádala, není tradičně používán jako název konkrétního produktu v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 ani neoznačuje tradiční povahu produktu v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. b) téhož nařízení.

(8)

Německo rovněž tvrdilo, že výraz „tradizionale“ (tradiční) nelze do názvu zaručené tradiční speciality doplnit vzhledem k pravidlům stanoveným v čl. 18 odst. 3, která vymezují konkrétní použití výrazu „tradice“. Přídavné jméno „tradiční“ je již také obsaženo v logu „zaručené tradiční speciality“ (ZTS) a v označení „zaručená tradiční specialita“, jehož plná forma rovněž může být na etiketě uvedena.

(9)

Výhrada názvu „Mozzarella Tradizionale“ by kromě toho znemožnila používání výrazu „tradiční“ německým producentům, kteří produkt s názvem „Mozzarella“ vyrábějí a uvádějí na trh více než 30 let. Německo tvrdilo, že používání slova „tradiční“ má hospodářský význam.

(10)

V této souvislosti Německo rovněž uvedlo, že výraz „tradiční“ má dva významy. V případě prvního významu, který je definován v čl. 3 bodě 3 nařízení (EU) č. 1151/2012, se „tradičním“ rozumí prokázané používání na domácím trhu po dobu nejméně 30 let. Druhý význam spotřebitelé chápou jako předávání znalostí z generace na generaci. S ohledem na výše uvedené Německo tvrdilo, že v tomto konkrétním případě se v názvu „Mozzarella Tradizionale“ výraz „tradizionale“ vztahuje pouze k prvnímu významu, tedy k zavedené a nejtradičnější podobě produktu. Pokud by se však přídavné jméno „tradiční“ k názvu „Mozzarella“ doplnilo, vázal by se k názvu i druhý význam, tedy předávání znalostí z generace na generaci. Německo se proto domnívá, že tím by byli spotřebitelé uváděni v omyl a že vhodným způsobem, jak s názvem „Mozzarella“ spojit pouze první význam výrazu „tradizionale“, je doplnit k němu sousloví uvedené v čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(11)

Německo rovněž trvalo na tom, že název „Mozzarella“ má povahu druhového výrazu podle definice uvedené v čl. 3 bodě 6 nařízení (EU) č. 1151/2012. Požadovalo proto, aby bylo v nařízení o schválení změny názvu výslovně uvedeno, že „Mozzarella“ je druhový název. Německo kromě toho tvrdilo, že ustanovení čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 také vylučuje současnou existenci zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“ a dalších dvou produktů mozzarella s chráněným označením původu (CHOP), totiž produktů „Mozzarella di Bufala Campana“ a „Mozzarella di Gioia del Colle“, neboť hrozí, že běžný spotřebitel nebude schopen tyto produkty od sebe zcela jasně rozlišit.

(12)

Německo rovněž trvalo na tom, že specifikace produktu připojená k žádosti o změnu obsahuje změny, které v samotné žádosti nejsou popsány. Žádost o změnu tudíž není úplná. Některé části specifikace produktu navíc nejsou dostatečně srozumitelné a je potřeba je upřesnit. Žadatel rovněž není způsobilý, jelikož jeden italský producent mléčných výrobků nemůže zastupovat všechny producenty dotčené zaručené tradiční speciality působící na celém území EU.

(13)

Německo na závěr vzneslo námitku proti možnosti změnit prostřednictvím předložené žádosti o změnu režim ochrany „zápis bez výhrady názvu“ na „zápis s výhradou názvu“. Argumentovalo zejména tím, že lhůta pro provedení této změny uplynula dnem 4. ledna 2016, jak je uvedeno v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012. Ochrana názvu „Mozzarella“ by tudíž údajně měla skončit po dni 4. ledna 2023, kdy skončí přechodné období.

(14)

Komise argumenty uvedené v odůvodněných prohlášeních o námitce, která od Německa obdržela, posoudila na základě ustanovení nařízení (EU) č. 1151/2012 a s přihlédnutím k výsledkům náležitých konzultací, které vedli žadatel a strana, která námitky podala, a dospěla k závěru, že by změna specifikace produktu u zaručené tradiční speciality „Mozzarella“ měla být schválena.

(15)

Název „Mozzarella Tradizionale“ označuje tradiční povahu produktu, jak požaduje čl. 18 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012. To postačuje k tomu, aby mohl být zapsán jako zaručená tradiční specialita, neboť k zápisu je zapotřebí, aby byla splněna kterákoli z podmínek uvedených v čl. 18 odst. 2 písm. a) a čl. 18 odst. 2 písm. b).

(16)

Itálie kromě toho doložila používání názvu „Mozzarella Tradizionale“ tím, že předložila etikety nebo loga, na nichž je tento název uveden, a také prokázala, že již v roce 2001 existovalo seskupení producentů s názvem „Consorzio italiano per la Tutela della Mozzarella tradizionale“.

(17)

Pokud jde o doplnění výrazu „tradiční“ do složeného názvu zaručené tradiční speciality zapsané s výhradou názvu, nejen že ho čl. 18 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 umožňuje, ale přídavné jméno „tradiční“ je navíc výborným příkladem výrazu, který označuje tradiční povahu produktu. Z těchto důvodů je výraz „tradiční“ obsažen v chráněných názvech mnohých zaručených tradičních specialit zapsaných s výhradou názvu v různých jazycích a potvrzují to například tyto názvy: „Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork“, „Traditional Bramley Apple Pie Filling“, „Traditional Farmfresh Turkey“, „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork“, „Amatriciana tradizionale“, „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“, „Salată tradițională cu icre de crap“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Półtorak staropolski tradycyjny“.

Zaručená tradiční specialita „Mozzarella“ kromě toho vždy měla tradiční povahu, neboť byla jako zaručená tradiční specialita zapsána právě na jejím základě a s přímým odkazem na ni. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost definici výrazu „tradiční“ uvedené v čl. 3 bodu 3 nařízení (EU) č. 1151/2012, podle níž se tímto výrazem rozumí „prokázané používání na domácím trhu po dobu, jež umožňuje předávání mezi generacemi; tato doba má představovat nejméně 30 let“. Rozlišování mezi různými významy výrazu „tradiční“, jak jej předneslo Německo, tedy ve znění příslušných právních předpisů nemá oporu.

(18)

Není jasné, jaký konkrétní hospodářský dopad má na německé producenty to, že nemohou používat výraz „tradiční“, když na trh uvádějí produkt „Mozzarella“, jehož produkce neodpovídá specifikaci dotčené zaručené tradiční speciality a používá se při ní v Německu již více než 30 let jiná metoda. Uvedené tvrzení by spíše vyjadřovalo určitou možnost než konkrétní skutečnost. Nelze dovodit, zda je uvedený výraz na trhu používán. Při splnění podmínek stanovených ve specifikaci zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“ budou navíc moci produkt označený jako zaručená tradiční specialita „Mozzarella Tradizionale“ oprávněně uvádět na trh producenti z celé Evropské unie, tedy i z Německa.

Ochrana zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“ se nemá vztahovat na jednoslovný název „Mozzarella“, ale pouze na složený název „Mozzarella Tradizionale“ jako celek. U produktů, které neodpovídají specifikaci zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“, by tedy i nadále mělo být možné používat název „Mozzarella“. Tyto produkty by však při uvádění na trh neměly být doprovázeny výrazem „zaručená tradiční specialita“, zkratkou ZTS ani symbolem Unie uvedeným v článku 23 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(19)

Co se týče tvrzení, že současná existence zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“ a dalších dvou produktů mozzarella s chráněným označením původu (CHOP), totiž produktů „Mozzarella di Bufala Campana“ a „Mozzarella di Gioia del Colle“, by byla v rozporu s ustanovením čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012, je třeba uvést, že uvedené ustanovení se vztahuje pouze na chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení, a nikoli na zaručené tradiční speciality.

(20)

Pokud jde o výhrady, které Německo vyjádřilo ohledně částí specifikace zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“, které se netýkají názvu či režimu ochrany, a zejména ohledně bodů 4.1, 4.2 a 4.3, je nutno poukázat na to, že k žádným změnám specifikace produktu nedošlo. Případné drobné změny znění specifikace v jiných jazycích než v italštině jsou důsledkem překladu. Na uvedené části specifikace produktu proto při schvalování této změny není brán zřetel. Komise se při posuzování žádosti o změnu specifikace zaručené tradiční speciality „Mozzarella Tradizionale“ zabývala pouze změnami, jež jsou předmětem žádosti.

(21)

V čl. 3 bodě 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 je definováno seskupení jako „sdružení složené převážně z producentů nebo zpracovatelů stejného produktu, bez ohledu na jeho právní formu“. Čl. 49 odst. 1 první pododstavec téhož nařízení stanoví, že žádosti o zápis názvů mohou podávat pouze seskupení, která se zabývají produkty, jejichž název má být zapsán. Ještě širší definice je uvedena v čl. 53 odst. 1, jenž vymezuje seskupení, která mohou podávat žádosti o změnu specifikace produktu, a stanoví, že o změnu může požádat i „seskupení, které má oprávněný zájem“. Producenti, kteří podali žádost o změnu specifikace zaručené tradiční speciality „Mozzarella“, se tímto produktem přímo zabývají, jak potvrzuje plně certifikovaná produkce. Vzhledem k výše uvedenému lze kritéria stanovená v čl. 3 bodě 2, čl. 49 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, která musí „seskupení“ splňovat, aby mohlo požádat o schválení změny specifikace produktu, považovat za splněná.

(22)

Pokud jde o použitelnost postupu změny specifikace produktu, stanoví čl. 25 odst. 2 výše uvedeného nařízení, že zaručené tradiční speciality zapsané bez výhrady názvu mohou být za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 509/2006 nadále používány do 4. ledna 2023, pokud členské státy nepoužijí postup stanovený v článku 26 nařízení (EU) č. 1151/2012. V článku 26 uvedeného nařízení je stanoven zjednodušený postup změny zápisu zaručených tradičních specialit bez výhrady názvu na zápis s výhradou názvu. Na tomto základě nelze předjímat, zda ještě může být provedena změna specifikace zaručené tradiční speciality zapsané bez výhrady názvu a změna jejího zápisu na zápis s výhradou názvu za použití postupu změny specifikace produktu, který je stanoven nařízením (EU) č. 1151/2012. Komise již podle čl. 53 odst. 2 uvedeného nařízení schválila jiné změny specifikace produktu, které nebyly menšího rozsahu a v jejichž rámci byl zápis zaručených tradičních specialit bez výhrady názvu změněn na zápis s výhradou názvu.

(23)

Na základě výše uvedených skutečností by změna specifikace produktu týkající se názvu „Mozzarella“ (ZTS) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie měla být schválena.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace produktu týkající se názvu „Mozzarella“ (ZTS) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Název „Mozzarella“ se smí na území Unie nadále používat pro produkty, které nejsou v souladu se specifikací produktu „Mozzarella Tradizionale“, za předpokladu dodržení zásad a pravidel použitelných v právním řádu EU.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 424, 8.12.2020, s. 39.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU