(EU) 2022/1282Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1282 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 22.7.2022, s. 34-89 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 528/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

22.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1282

ze dne 8. července 2022

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. dubna 2019 předložila společnost Knieler & Team GmbH v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Knieler & Team Propanol Family“, které jsou typem přípravků 1, 2 a 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Švýcarska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-AQ050985-22.

(2)

Kategorie biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ obsahuje jako účinné látky propan-1-ol a propan-2-ol, které jsou zařazeny na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typy přípravků 1, 2 a 4.

(3)

Dne 29. března 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 4. listopadu 2021 Komisi stanovisko (2), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 22. listopadu 2021 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ udělit povolení Unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Knieler & team GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0027467-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 11. srpna 2022 do dne 31. července 2032.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 7. října 2021 k povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family“ (ECHA/BPC/292/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Knieler & Team Propanol Family

Typ přípravku 1 – Osobní hygiena (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0027467-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0027467-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Knieler & Team Propanol Family

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Knieler & Team GmbH

Adresa

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Německo

Číslo povolení

EU-0027467-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0027467-0000

Datum udělení povolení

11. srpna 2022

Datum skončení platnosti povolení

31. července 2032

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Knieler & Team GmbH

Adresa výrobce

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Německo

Umístění výrobních závodů

Knieler & Team GmbH, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Německo

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Adresa výrobce

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Německo

Umístění výrobních závodů

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Spojené státy


Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

BASF SE

Adresa výrobce

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Německo

Umístění výrobních závodů

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Německo


Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Jižní Afrika

Umístění výrobních závodů

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Jižní Afrika


Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld Německo

Umístění výrobních závodů

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Německo


Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

Brenntag GmbH

Adresa výrobce

Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr Německo

Umístění výrobních závodů

Shell Nederland Raffinaderij B.V., 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemsko

Exxon Mobil, LA 70805 Baton Rouge Spojené státy


Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

INEOS Solvent Germany GmbH

Adresa výrobce

Römerstrasse 733, 47443 Moers Německo

Umístění výrobních závodů

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Německo

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Německo

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

12,229

35,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,0

63,14

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

Část II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

32,5

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1

Použití # 1 – Hygienická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mycobacteria

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a další zdravotnická zařízení, například v sanitkách, v ordinacích, pečovatelských ústavech (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody a laboratoře: Hygienická dezinfekce rukou na viditelné čisté a suché ruce.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Alespoň 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml) Doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 125, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro E-HDL (přípravek 1.2):

500 a 1 000 ml v průhledné lehké HDPE láhvi s integrovanou PP pumpičkou.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro hygienická dezinfekce rukoupoužívejte 3 ml výrobku a udržujte ruce vlhké po dobu 30 sekund.

Nedoplňujte.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.   Popis použití

Tabulka 2

Použití # 2 – Chirurgická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mycobacteria

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Přípravek lze použít pro chirurgické mytí rukou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních: chirurgická dezinfekce rukou na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Rozetřete dostatečné množství v dávce po 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml). Doba kontaktu: 90 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 125, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro E-HDL (přípravek 1.2):

500 a 1 000 ml v průhledné lehké HDPE láhvi s integrovanou PP pumpičkou.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekce rukou použijte tolik 3ml dávek, kolik je potřeba, aby ruce zůstaly vlhké po dobu 90 sekund.

Nedoplňujte.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře:

Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření.

Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod.

Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

A-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

32,5

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

E-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

H-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0003 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

20,0

20,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,0

60,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 3

Použití # 1 – Hygienická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Tuberculosis bacilli

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a další zdravotnická zařízení, například v sanitkách, v ordinacích, pečovatelských ústavech (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody a laboratoře: Hygienická dezinfekce rukou na viditelné čisté a suché ruce.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Alespoň 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml) Doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

150, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem.

Vakuový sáček 700 a 1 000 ml z bílé PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou/ventilem a PE uzávěrem.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro hygienická dezinfekce rukoupoužívejte 3 ml výrobku a udržujte ruce vlhké po dobu 30 sekund.

Nedoplňujte.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.   Popis použití

Tabulka 4

Použití # 2 – Chirurgická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Tuberculosis bacilli

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Přípravek lze použít pro chirurgické mytí rukou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních: chirurgická dezinfekce rukou na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Rozetřete dostatečné množství v dávce po 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml). Doba kontaktu: 90 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

150, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem.

Vakuový sáček 700 a 1 000 ml z bílé PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou/ventilem a PE uzávěrem.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekce rukou použijte tolik 3ml dávek, kolik je potřeba, aby ruce zůstaly vlhké po dobu 90 sekund.

Nedoplňujte.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře:

Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření.

Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod.

Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

C-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0004 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

20,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,0

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

12,229

14,3

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

62,751

63,14

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 5

Použití # 1 – Hygienická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Tuberculosis bacilli

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a další zdravotnická zařízení, například v sanitkách, v ordinacích, pečovatelských ústavech (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody a laboratoře: Hygienická dezinfekce rukou na viditelné čisté a suché ruce.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Alespoň 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml) Doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 125, 150, 500, 1 000 ml v průhledných/bílýchvysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro D-HDL (přípravek 3.1): 100, 125, 150, 500, 1 000 ml v bílých HDPE lahvích s výklopným uzávěrem z PP; 5 000 ml v bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro B-HDL (přípravek 3.3): Sáček 700 ml z průhledné PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou; 75 ml v průhledné/bílé HDPE láhvi s výklopným uzávěrem z PP.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro hygienická dezinfekce rukoupoužívejte 3 ml výrobku a udržujte ruce vlhké po dobu 30 sekund.

Nedoplňujte.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.   Popis použití

Tabulka 6

Použití # 2 – Chirurgická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Tuberculosis bacilli

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Přípravek lze použít pro chirurgické mytí rukou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních: chirurgická dezinfekce rukou na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Rozetřete dostatečné množství v dávce po 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml). Doba kontaktu: 90 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 125, 150, 500, 1 000 ml v průhledných/bílýchvysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro D-HDL (přípravek 3.1): 100, 125, 150, 500, 1 000 ml v bílých HDPE lahvích s výklopným uzávěrem z PP; 5 000 ml v bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro B-HDL (přípravek 3.3): Sáček 700 ml z průhledné PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou; 75 ml v průhledné/bílé HDPE láhvi s výklopným uzávěrem z PP.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekce rukou použijte tolik 3ml dávek, kolik je potřeba, aby ruce zůstaly vlhké po dobu 90 sekund.

Nedoplňujte.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře:

Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření.

Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod.

Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

D-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0005 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

12,229

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

62,751

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

G-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0006 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,14

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

B-HDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0007 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,14

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

meta SPC 4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

32,5

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 7

Použití # 1 – Hygienická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mycobacteria

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a další zdravotnická zařízení, například v sanitkách, v ordinacích, pečovatelských ústavech (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody a laboratoře: Hygienická dezinfekce rukou na viditelné čisté a suché ruce.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Alespoň 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml) Doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 125, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro E-HDG (přípravek 4.2): 500 a 1 000 ml v průhledné lehké HDPE láhvi s integrovanou pumpičkou z PP.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro hygienická dezinfekce rukoupoužívejte 3 ml výrobku a udržujte ruce vlhké po dobu 30 sekund.

Nedoplňujte.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.2.   Popis použití

Tabulka 8

Použití # 2 – Chirurgická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mycobacteria

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Přípravek lze použít pro chirurgické mytí rukou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních: chirurgická dezinfekce rukou na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Rozetřete dostatečné množství v dávce po 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml). Doba kontaktu: 90 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 125, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro E-HDG (přípravek 4.2): 500 a 1 000 ml v průhledné lehké HDPE láhvi s integrovanou pumpičkou z PP.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekce rukou použijte tolik 3ml dávek, kolik je potřeba, aby ruce zůstaly vlhké po dobu 90 sekund.

Nedoplňujte.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře:

Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku: Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod. Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

A-HDG

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0008 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

32,5

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

E-HDG

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0009 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

meta SPC 5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

15,5

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,0

63,14

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 9

Použití # 1 – Hygienická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Tuberculosis bacilli

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a další zdravotnická zařízení, například v sanitkách, v ordinacích, pečovatelských ústavech (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody a laboratoře: Hygienická dezinfekce rukou na viditelné čisté a suché ruce.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Alespoň 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml) Doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

125, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro C-HDG (přípravek 5.1): Vakuový sáček 700 a 1 000 ml z bílé PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou/ventilem a PE uzávěrem.

Navíc exkluzivně pro B-HDG (přípravek 5.2): Sáček 700 ml z průhledné PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou; 75 ml v průhledné HDPE láhvi s PP výklopným uzávěrem.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro hygienická dezinfekce rukoupoužívejte 3 ml výrobku a udržujte ruce vlhké po dobu 30 sekund.

Nedoplňujte.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.   Popis použití

Tabulka 10

Použití # 2 – Chirurgická dezinfekce rukou, tekutá

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Tuberculosis bacilli

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Přípravek lze použít pro chirurgické mytí rukou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních: chirurgická dezinfekce rukou na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

drhnutí

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: Rozetřete dostatečné množství v dávce po 3 ml (použijte dávkovače: například je nastavte na 1,5 ml na stlačení, 2 stlačení jsou 3 ml). Doba kontaktu: 90 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a čas použití není nijak omezen. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze používat kdykoli a často podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

125, 500, 1 000 ml v průhledných/bílých vysokohustotní polyethylen (HDPE) lahvích s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

Navíc exkluzivně pro C-HDG (přípravek 5.1): Vakuový sáček 700 a 1 000 ml z bílé PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou/ventilem a PE uzávěrem.

Navíc exkluzivně pro B-HDG (přípravek 5.2): Sáček 700 ml z průhledné PE kompozitní fólie s integrovanou PP pumpičkou; 75 ml v průhledné HDPE láhvi s PP výklopným uzávěrem.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači nebo s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekce rukou použijte tolik 3ml dávek, kolik je potřeba, aby ruce zůstaly vlhké po dobu 90 sekund.

Nedoplňujte.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře:

Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření.

Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod.

Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

C-HDG

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0010 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

15,5

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

60,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

B-HDG

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0011 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,14

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

meta SPC 6

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

25,0

35,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,0

40,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 11

Použití # 1 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, kapalina

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: viruses (limited spectrum virucidal activity)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a farmaceutický a kosmetický průmysl, např. okolí pacienta, pracoviště, obecné vybavení (kromě povrchů přicházejících do styku s potravinami):.

dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Povrchový dezinfekční prostředek připravený k použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Celý dezinfikovaný povrch je třeba navlhčit vylitím nebo postřikem z krátké vzdálenosti a následně důkladně otřít ubrouskem. Množství výrobku by mělo být dostatečné (max. 50 ml/m2) na to, aby povrch zůstal během doby kontaktu vlhký.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: • pro kontrolu bakterií, kvasinek a obalených virů: 60 s • pro kontrolu virů (omezené spektrum virucidní aktivity): 5 min

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Rozumná frekvence dezinfekce v pokoji pacienta je 1–2 za den. Maximální počet aplikací je 6 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 500, 750 a 1 000 ml v průhledné/bílé vysokohustotní polyethylen (HDPE) láhvi s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP) (příslušenství: šroubovací uzávěr z PP se stříkací hlavou);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit. Maximální počet aplikací je 6 za den.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.2.   Popis použití

Tabulka 12

Použití # 2 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, kapalina

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a potravinářský průmysl, např. příprava pokrmů a manipulace s nimi v kuchyni/restauraci: dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Povrchový dezinfekční prostředek připravený k použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Celý dezinfikovaný povrch je třeba navlhčit vylitím nebo postřikem z krátké vzdálenosti a následně důkladně otřít ubrouskem. Množství přípravku by mělo být dostatečné (max. 50 ml/m2) na to, aby povrch zůstal během doby kontaktu vlhký.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: pro kontrolu bakterií a kvasinek při 20 °C: 60 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Přípravek lze používat tak často, jak je třeba. V kuchyních je rozumná frekvence 1–2 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100, 500, 750 a 1 000 ml v průhledné/bílé vysokohustotní polyethylen (HDPE) láhvi s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP) (příslušenství: šroubovací uzávěr z PP se stříkací hlavou);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při manipulaci s přípravkem je povinné používat ochranu očí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře: Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod. Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

F-FDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0012 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

25,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

A-FDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0013 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

35,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

35,0

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

C-FDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0014 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

40,0

7.4.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

E-FDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0015 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

25,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

40,0

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

meta SPC 7

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

14,925

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

44,73

63,14

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 7

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 13

Použití # 1 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, kapalina

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a farmaceutický a kosmetický průmysl, např. okolí pacienta, pracoviště, obecné vybavení (kromě povrchů přicházejících do styku s potravinami): dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Povrchový dezinfekční prostředek připravený k použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Celý dezinfikovaný povrch je třeba navlhčit vylitím nebo postřikem z krátké vzdálenosti a následně důkladně otřít ubrouskem. Množství přípravku by mělo být dostatečné (max. 50 ml/m2) na to, aby povrch zůstal během doby kontaktu vlhký.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: • pro kontrolu bakterií, kvasinek a obalených virů: 60 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Rozumná frekvence dezinfekce v pokoji pacienta je 1–2 za den. Maximální počet aplikací je 6 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

125, 150, 500 a 1 000 ml v průhledné/bílé vysokohustotní polyethylen (HDPE) láhvi s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP) (příslušenství: šroubovací uzávěr z PP se stříkací hlavou);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit. Maximální počet aplikací je 6 za den.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.2.   Popis použití

Tabulka 14

Použití # 2 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, kapalina

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a potravinářský průmysl, např. příprava pokrmů a manipulace s nimi v kuchyni/restauraci: dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Povrchový dezinfekční prostředek připravený k použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Celý dezinfikovaný povrch je třeba navlhčit vylitím nebo postřikem z krátké vzdálenosti a následně důkladně otřít ubrouskem. Množství přípravku by mělo být dostatečné (max. 50 ml/m2) na to, aby povrch zůstal během doby kontaktu vlhký.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: pro kontrolu bakterií a kvasinek při 20 °C: 60 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Přípravek lze používat tak často, jak je třeba. V kuchyních je rozumná frekvence 1–2 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

125, 150, 500 a 1 000 ml v průhledné/bílé vysokohustotní polyethylen (HDPE) láhvi s výklopným uzávěrem z polypropylen (PP) (příslušenství: šroubovací uzávěr z PP se stříkací hlavou);

5 000 ml v průhledných/bílých HDPE kanystrech se šroubovacím víčkem z HDPE.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (7) META SPC 7

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při manipulaci s přípravkem je povinné používat ochranu očí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře: Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod. Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

D-FDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0016 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,925

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

44,73

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

B-FDL

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0017 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,14

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

meta SPC 8

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

25,0

30,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,0

40,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 8

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 15

Použití # 1 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, ubrousky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry (omezený rozsah virucidního účinku)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a farmaceutický a kosmetický průmysl, např. okolí pacienta, pracoviště, obecné vybavení (kromě povrchů přicházejících do styku s potravinami): dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Dezinfekční ubrousky k přímému použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Dezinfikovaný povrch se otře a navlhčí dostatečným množstvím přípravku, čímž se zajistí úplné pokrytí.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: • pro kontrolu bakterií, kvasinek a obalených virů: 60 s • pro kontrolu virů (omezené spektrum virucidní aktivity): 5 min; Povrch zcela navlhčete.

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Rozumná frekvence dezinfekce v pokoji pacienta je 1–2 za den. Maximální počet aplikací je 6 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Flow-pack obal z bílé PE kompozitní fólie s víkem z PP, obsahující 40 Viskóza (VIS) a polyethylentereftalát (PET) ubrousky.

Exkluzivně pro C-FDT (přípravek 8.2):

Průhledný vysokohustotní polyethylen (HDPE) kanystr s šroubovacím víčkem z PP, 30 PET ubrousků; sáček s dávkovačem z bílé PE kompozitní fólie, obsahující

30 nebo 90 PET ubrousků v zásobníku.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit. Maximální počet aplikací je 6 za den.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.2.   Popis použití

Tabulka 16

Použití # 2 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, ubrousky

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a potravinářský průmysl, např. příprava pokrmů a manipulace s nimi v kuchyni/restauraci: dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Dezinfekční ubrousky k přímému použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Dezinfikovaný povrch se otře a navlhčí dostatečným množstvím přípravku, čímž se zajistí úplné pokrytí.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: pro kontrolu bakterií a kvasinek při 20 °C: 60 s; Povrch zcela navlhčete.

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Přípravek lze používat tak často, jak je třeba. V kuchyních je rozumná frekvence 1–2 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Flow-pack obal z bílé PE kompozitní fólie s víkem z PP, obsahující 40 Viskóza (VIS) a polyethylentereftalát (PET) ubrousky.

Exkluzivně pro C-FDT (přípravek 8.2):

Průhledný vysokohustotní polyethylen (HDPE) kanystr s šroubovacím víčkem z PP, 30 PET ubrousků;

sáček s dávkovačem z bílé PE kompozitní fólie, obsahující30 nebo 90 PET ubrousků v zásobníku.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (8) META SPC 8

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

Po otevření otvor na ubrousky znovu utěsněte.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře:

Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření.

Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod.

Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

F-FDT

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0018 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

25,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

30,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

C-FDT

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0019 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

40,0

META SPC 9

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 9

1.1.   Identifikátor meta SPC 9

Identifikátor

meta SPC 9

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-9

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 9

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

14,925

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

44,73

63,14

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 9

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 9

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékař.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obal schválené sběrné místo odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 9

4.1.   Popis použití

Tabulka 17

Použití # 1 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, ubrousky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a farmaceutický a kosmetický průmysl, např. okolí pacienta, pracoviště, obecné vybavení (kromě povrchů přicházejících do styku s potravinami): dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Dezinfekční ubrousky k přímému použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Dezinfikovaný povrch se otře a navlhčí dostatečným množstvím přípravku, čímž se zajistí úplné pokrytí.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: • pro kontrolu bakterií, kvasinek a obalených virů: 60 s; Povrch zcela navlhčete.

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Rozumná frekvence dezinfekce v pokoji pacienta je 1–2 za den. Maximální počet aplikací je 6 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Flow-pack obal z PE kompozitní fólie s víkem z vysokohustotní polyethylen (HDPE), 80 ubrousků z celulózy;

Sáček s dávkovačem z PE kompozitní fólie, 70 ubrousků z celulózy v zásobníku

Exkluzivně pro B-FDT (přípravek 9.2):

Zásobník z PE kompozitní fólie se šroubovacím víčkem z PE, 100 PP/PE ubrousků.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit. Maximální počet aplikací je 6 za den.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.2.   Popis použití

Tabulka 18

Použití # 2 – dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů RTU, ubrousky

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

zdravotnická zařízení a potravinářský průmysl, např. v blízkosti pacienta, příprava pokrmů a manipulace s nimi v kuchyni/restauraci: dezinfekce tvrdých, neporézních malých povrchů.

Pouze pro profesionální použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

Dezinfekční ubrousky k přímému použití při pokojové teplotě (20 ±2 °C).

Dezinfikovaný povrch se otře a navlhčí dostatečným množstvím přípravku, čímž se zajistí úplné pokrytí.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Minimální doba expozice: pro kontrolu bakterií a kvasinek při 20 °C: 60 s; Povrch zcela navlhčete.

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Přípravek lze používat tak často, jak je třeba. V kuchyních je rozumná frekvence 1–2 za den. Mezi jednotlivými aplikacemi není třeba dodržovat žádné bezpečnostní intervaly.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Flow-pack obal z PE kompozitní fólie s víkem z vysokohustotní polyethylen (HDPE), 80 ubrousků z celulózy;

Sáček s dávkovačem z PE kompozitní fólie, 70 ubrousků z celulózy v zásobníku

Exkluzivně pro B-FDT (přípravek 9.2):

Zásobník z PE kompozitní fólie se šroubovacím víčkem z PE, 100 PP/PE ubrousků.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je vždy třeba povrch očistit.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (9) META SPC 9

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze pro profesionální použití.

Po otevření otvor na ubrousky znovu utěsněte.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecné zásady první pomoci: Odsuňte postiženou osobu od kontaminované oblasti. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, ukažte tento list.

PŘI VDECHNUTÍ: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Pokožku okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté odložte veškeré kontaminované oblečení a před dalším použitím ho vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Informace pro zaměstnance zdravotní péče/lékaře: Oči je také třeba opakovaně vyplachovat i na cestě k lékaři, pokud dojde k zasažení očí alkalickými chemikáliemi (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, dejte jí něčeho napít. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na číslo 112/155 a požádejte o lékařskou pomoc.

Opatření v případě náhodného úniku:

Pokud je to bezpečné, zastavte únik. Odstraňte zdroje zapálení. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vzniku statického elektrického náboje. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu do kanalizace a veřejných vod. Otřete savým materiálem (např. tkaninou). Rozlité tekutiny nechte co nejdříve nasáknout do inertních pevných látek, například jílu nebo křemeliny. Mechanicky je odstraňte (koštětem, lopatou). Likvidaci provádějte v souladu s příslušnými místními předpisy.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Likvidaci je nutné provádět v souladu s oficiálními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě. Před likvidací obal zcela vyprázdněte. Zcela prázdné nádoby lze recyklovat jako jakékoli jiné obaly.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doporučená skladovací teplota: 0–30 °C

Neskladujte při teplotách pod 0 °C.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

D-FDT

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0020 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,925

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

44,73

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

B-FDT

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027467-0021 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

14,3

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,14


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.

(9)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU