(EU) 2022/1281Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1281 ze dne 4. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 22.7.2022, s. 21-33 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. července 2022 Nabývá účinnosti: 25. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/21


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1281

ze dne 4. března 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (1), a zejména na čl. 50 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je smluvní stranou Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (dále jen „úmluva NAFO“) schválené nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 (2).

(2)

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) 2019/833 s cílem provést ochranná a donucovací opatření NAFO v právních předpisech Unie.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 (3) doplnilo nařízení (EU) 2019/833 o řadu ochranných a donucovacích opatření NAFO.

(4)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 (4) bylo změněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o opatření organizace NAFO přijatá na jejím výročním zasedání v roce 2019.

(5)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/860 (5) bylo změněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o opatření NAFO přijatá na jejím výročním zasedání v roce 2020.

(6)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231 (6) bylo změněno nařízení (EU) 2019/833, pokud jde o opatření NAFO přijatá na výročních zasedáních v letech 2019 a 2020.

(7)

Na svém výročním zasedání v září 2021 změnila organizace NAFO svá ochranná a donucovací opatření, pokud jde o další zakázané činnosti výzkumných plavidel, prodloužila období uzavření citlivých mořských ekosystémů a rozšířila jejich oblasti a aktualizovala přílohu II.M obsahující zprávu pozorovatele a přílohu IV.A obsahující formulář zprávy o dohledu.

(8)

Tyto změny by měly být rovněž provedeny v právních předpisech Unie. Nařízení (EU) 2019/833 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/833 se mění takto:

1)

V článku 4 se vkládá nový odstavec 1a), který zní:

„1a.   V roce 2022 výzkumné plavidlo nesmí:

a)

odlovit více než 15 metrických tun tresky obecné v divizi 3M. Pokud úlovek výzkumného plavidla překročí toto množství, překročení se započte do přídělu státu vlajky plavidla, který je smluvní stranou. Jestliže je kvóta pro tresku obecnou v divizi 3M přidělená členskému státu vyčerpána, členský stát nepovolí svým plavidlům provádění dalších výzkumných činností. Jakmile bude uloveno 15 tun, musí provozovatel veškeré probíhající výzkumné činnosti zastavit.

b)

odlovit více než 10 metrických tun krevet v divizi 3M. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 není v divizi 3M žádný cílený rybolov krevet povolen, musí provozovatel veškeré probíhající výzkumné činnosti zastavit, jakmile bude uloveno 10 tun.“

2)

V čl. 10 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

velitel plavidla oznámí výkonnému tajemníkovi NAFO a středisku pro sledování rybolovu svého státu vlajky e-mailem nebo faxem nejpozději 72 hodin před vplutím plavidla do oblasti upravené předpisy množství úlovku uchovávaného na palubě, polohu plavidla podle zeměpisné šířky a délky, ve které má v úmyslu zahájit rybolov, odhadovaný čas připlutí na místo a kontaktní údaje rybářského plavidla (například rádiový, satelitní telefon nebo e-mail);“

3)

Článek 18 se mění takto:

v odstavcích 1, 2 a 3 se slova „Do 31. prosince 2021“ nahrazují slovy „Do 31. prosince 2026“.

Doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Do 31. prosince 2023 nesmí žádné plavidlo provozovat rybolovné činnosti při dně v oblastech znázorněných na obrázku 5 a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 7b v číselném pořadí směrem k souřadnici 1 podle bodu 46 přílohy tohoto nařízení.“

Článek 2

Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím (Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 34 I, 6.2.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 5).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/860 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o přílohu ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (Úř. věst. L 190, 31.5.2021, s. 19).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 274, 30.7.2021, s. 32).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 se mění takto:

1.

Bod 14 se nahrazuje tímto:

„Obrázek 3 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/833: Polygony vymezující uzavřené oblasti podmořských hor

Image 1

Legenda:

EEZ Boundary – hranice výlučné ekonomické oblasti

NAFO Divisions – divize NAFO

Seamount areas closed to bottom fishing – oblasti podmořských hor uzavřené pro rybolov při dně

East – Východně

West – Západně

North – Severně

Orphan Knoll – Orphan Knoll

Newfoundland Seamounts – podmořské hory Nového Foundlandu

Fogo Seamounts – podmořské hory Fogo

New England Seamounts – podmořské hory Nové Anglie

Corner Rise Seamounts – Cornerské podmořské hory“

2.

Bod 15 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2019/833: Body hranice vymezující uzavřené podmořské hory v oblasti upravené předpisy NAFO

Tabulka 5

Body hranice vymezující uzavřené podmořské hory v oblasti upravené předpisy NAFO

Popis

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Pásmo podmořských hor Fogo

1

42° 31′ 33″ s. š.

53° 23′ 17″ z. d.

2

42° 31′ 33″ s. š.

52° 33′ 37″ z. d.

3

41° 51′ 00″ s. š.

52° 07′ 00″ z. d.

4

41° 51′ 00″ s. š.

51° 26′ 00″ z. d.

5

42° 18′ 00″ s. š.

51° 26′ 00″ z. d.

6

42° 18′ 00″ s. š.

51° 00′ 00″ z. d.

7

41° 33′ 00″ s. š.

51° 00′ 00″ z. d.

8

41° 33′ 00″ s. š.

49° 42′ 00″ z. d.

9

42° 32′ 00″ s. š.

49° 42′ 00″ z. d.

10

42° 32′ 00″ s. š.

48° 45′ 00″ z. d.

11

41° 24′ 00″ s. š.

48° 45′ 00″ z. d.

12

41° 24′ 00″ s. š.

47° 55′ 00″ z. d.

13

40° 30′ 00″ s. š.

47° 55′ 00″ z. d.

14

40° 30′ 00″ s. š.

50° 15′ 00″ z. d.

15

40° 05′ 00″ s. š.

50° 55′ 00″ z. d.

16

40° 05′ 00″ s. š.

52° 00′ 00″ z. d.

17

40° 31′ 37″ s. š.

52° 00′ 00″ z. d.

18

40° 31′ 37″ s. š.

52° 27′ 49″ z. d.

19

41° 55′ 48″ s. š.

53° 23′ 17″ z. d.

Orphan Knoll

1

50° 00′ 30″ s. š.

45° 00′ 30″ z. d.

2

51° 00′ 30″ s. š.

45° 00′ 30″ z. d.

3

51° 00′ 30″ s. š.

47° 00′ 30″ z. d.

4

50° 00′ 30″ s. š.

47° 00′ 30″ z. d.

Cornerské podmořské hory

1

36° 33′ 00″ s. š.

52° 27′ 00″ z. d.

2

36° 33′ 00″ s. š.

51° 00′ 00″ z. d.

3

36° 00′ 00″ s. š.

50° 30′ 00″ z. d.

4

35° 33′ 00″ s. š.

50° 30′ 00″ z. d.

5

35° 33′ 00″ s. š.

48° 00′ 00″ z. d.

6

36° 00′ 00″ s. š.

48° 00′ 00″ z. d.

7

36° 00′ 00″ s. š.

47° 06′ 00″ z. d.

8

35° 33′ 00″ s. š.

47° 06′ 00″ z. d.

9

35° 33′ 00″ s. š.

42° 30′ 00″ z. d.

10

35° 00′ 00″ s. š.

42° 30′ 00″ z. d.

11

35° 00′ 00″ s. š.

52° 27′ 00″ z. d.

Podmořské hory Nového Foundlandu

1

44° 06′ 00″ s. š.

46° 45′ 00″ z. d.

2

44° 06′ 00″ s. š.

46° 18′ 00″ z. d.

3

43° 57′ 00″ s. š.

46° 18′ 00″ z. d.

4

43° 57′ 00″ s. š.

43° 24′ 00″ z. d.

5

43° 36′ 00″ s. š.

43° 24′ 00″ z. d.

6

43° 36′ 00″ s. š.

44° 42′ 00″ z. d.

7

43° 18′ 00″ s. š.

44° 42′ 00″ z. d.

8

43° 18′ 00″ s. š.

45° 00′ 00″ z. d.

9

42° 45′ 00″ s. š.

45° 00′ 00″ z. d.

10

42° 45′ 00″ s. š.

45° 15′ 00″ z. d.

11

43° 18′ 00″ s. š.

45° 15′ 00″ z. d.

12

43° 18′ 00″ s. š.

45° 25′ 00″ z. d.

13

43° 29′ 00″ s. š.

45° 25′ 00″ z. d.

14

43° 29′ 00″ s. š.

46° 00′ 00″ z. d.

15

43° 36′ 00″ s. š.

46° 00′ 00″ z. d.

16

43° 36′ 00″ s. š.

46° 40′ 00″ z. d.

17

43° 52′ 00″ s. š.

46° 40′ 00″ z. d.

18

43°52′00″ s. š.

46° 45′ 00″ z. d.

Podmořské hory Nové Anglie (*1)

1

38° 51′ 54″ s. š.

66° 55′ 51,60″ z. d.

2

37° 12′ 00″ s. š.

60° 48′ 00″ z. d.

3

35° 00′ 00″ s. š.

59° 00′ 00″ z. d.

4

35° 00′ 00″ s. š.

56° 30′ 00″ z. d.

5

36° 48′ 00″ s. š.

57° 48′ 00″ z. d.

6

39° 00′ 00″ s. š.

60° 00′ 00″ z. d.

7

39° 18′ 00″ s. š.

61° 30′ 00″ z. d.

8

39° 56′ 20,40″ s. š.

65° 56′ 34,80″ z. d.

2H East

1

56° 00′ 00″ s. š.

49° 00′ 00″ z. d.

2

56° 00′ 00″ s. š.

48° 35′ 00″ z. d.

3

55° 44′ 00″ s. š.

48° 35′ 00″ z. d.

4

55° 44′ 00″ s. š.

49° 00′ 00″ z. d.

2J East 1

1

55° 00′ 00″ s. š.

47° 42′ 00″ z. d.

2

55° 00′ 00″ s. š.

47° 29′ 00″ z. d.

3

54° 50′ 00″ s. š.

47° 29′ 00″ z. d.

4

54° 50′ 00″ s. š.

47° 42′ 00″ z. d.

2J East 2

1

54° 14′ 00″ s. š.

47° 54′ 00″ z. d.

2

54° 14′ 00″ s. š.

47° 45′ 00″ z. d.

3

54° 06′ 00″ s. š.

47° 45′ 00″ z. d.

4

54° 06′ 00″ s. š.

47° 54′ 00″ z. d.

1F West

1

55° 12′ 00″ s. š.

46° 45′ 00″ z. d.

2

55° 12′ 00″ s. š.

46° 35′ 00″ z. d.

3

55° 02′ 00″ s. š.

46° 35′ 00″ z. d.

4

55° 02′ 00″ s. š.

46° 45′ 00″ z. d.

3K North

1

52° 07′ 00″ s. š.

45° 46′ 00″ z. d.

2

52° 07′ 00″ s. š.

45° 33′ 00″ z. d.

3

51° 58′ 00″ s. š.

45° 33′ 00″ z. d.

4

51° 58′ 00″ s. š.

45° 46′ 00″ z. d.

1F East 1

1

56° 04′ 00″ s. š.

42° 42′ 00″ z. d.

2

56° 04′ 00″ s. š.

42° 30′ 00″ z. d.

3

55° 57′ 00″ s. š.

42° 30′ 00″ z. d.

4

55° 57′ 00″ s. š.

42° 42′ 00″ z. d.

1F East 2

1

56° 23′ 00″ s. š.

42° 08′ 00″ z. d.

2

56° 23′ 00″ s. š.

42° 00′ 00″ z. d.

3

56° 10′ 00″ s. š.

42° 00′ 00″ z. d.

4

56° 10′ 00″ s. š.

42° 08′ 00″ z. d.

3.

Bod 18 se nahrazuje tímto:

„Obrázek 5 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2019/833: Polygony vymezující uzavřené oblasti citlivých mořských ekosystémů

Image 2

Legenda:

Areas closed to bottom fishing until 31 December 2026 – oblasti uzavřené pro rybolov při dně do 31. prosince 2026

Areas closed to bottom fishing until 31 December 2023 – oblasti uzavřené pro rybolov při dně do 31. prosince 2023

NAFO Divisions – divize NAFO

EEZ Boundary – hranice výlučné ekonomické oblasti

Depth Contour – hloubková vrstevnice“

4.

Bod 19 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 7 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2019/833: Body hranice vymezující uzavřené oblasti citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené předpisy NAFO

 

Popis

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

Koncová část Grand Banks

1.1

44° 02′ 53,88″ s. š.

48° 49′ 09,48″ z. d.

1.2

44° 21′ 31,32″ s. š.

48° 46′ 48,00″ z. d.

1.3

44° 21′ 34,56″ s. š.

48° 50′ 32,64″ z. d.

1.4

44° 11′ 48,12″ s. š.

48° 50′ 32,64″ z. d.

1.5

44° 02′ 54,60″ s. š.

48° 52′ 52,32″ z. d.

1.6

44° 00′ 01,12″ s. š.

48° 53′ 28,75″ z. d.

1.7

43° 59′ 57,52″ s. š.

48° 49′ 26,47″ z. d.

2

Průsmyk Flemish Pass/ Východní kaňon

2.1

44° 50′ 56,40″ s. š.

48° 43′ 45,48″ z. d.

2.2

46° 18′ 54,72″ s. š.

46° 47′ 51,72″ z. d.

2.3

46° 25′ 28,56″ s. š.

46° 47′ 51,72″ z. d.

2.4

46° 46′ 32,16″ s. š.

46° 55′ 14,52″ z. d.

2.5

47° 03′ 29,16″ s. š.

46° 40′ 04,44″ z. d.

2.6

47° 11′ 47,04″ s. š.

46° 57′ 38,16″ z. d.

2.7

46° 40′ 40,80″ s. š.

47° 03′ 04,68″ z. d.

2.8

46° 30′ 22,20″ s. š.

47° 11′ 02,93″ z. d.

2.9

46° 17′ 13,30″ s. š.

47° 15′ 46,64″ z. d.

2.10

46° 07′ 01,56″ s. š.

47° 30′ 36,36″ z. d.

2.11

45°49′06,24″ s. š.

47° 41′ 17,88″ z. d.

2.12

45° 19′ 43,32″ s. š.

48° 29′ 14,28″ z. d.

2.13

44° 53′ 47,40″ s. š.

48° 49′ 32,52″ z. d.

3

Beothuk Knoll

3.1

45° 49′ 10,20″ s. š.

46° 06′ 02,52″ z. d.

3.2

45° 59′ 47,40″ s. š.

46° 06′ 02,52″ z. d.

3.3

45° 59′ 47,40″ s. š.

46° 18′ 08,28″ z. d.

3.4

45° 49′ 10,20″ s. š.

46° 18′ 08,28″ z. d.

4

Východní část Flemish Cap

4.1

46° 44′ 34,80″ s. š.

44° 03′ 14,40″ z. d.

4.2

46° 58′ 19,20″ s. š.

43° 34′ 16,32″ z. d.

4.3

47° 10′ 30,00″ s. š.

43° 34′ 16,32″ z. d.

4.4

47° 10′ 30,00″ s. š.

43° 20′ 51,72″ z. d.

4.5

46° 48′ 35,28″ s. š.

43° 20′ 51,72″ z. d.

4.6

46° 39′ 36,00″ s. š.

43° 58′ 08,40″ z. d.

5

Severovýchodní část Flemish Cap

5.1

47° 47′ 46,00″ s. š.

43° 29′ 07,00″ z. d.

5.2

47° 40′ 54,47″ s. š.

43° 27′ 06,71″ z. d.

5.3

47° 35′ 57,48″ s. š.

43° 43′ 09,12″ z. d.

5.4

47° 51′ 14,40″ s. š.

43° 48′ 35,64″ z. d.

5.5

48° 27′ 19,44″ s. š.

44° 21′ 07,92″ z. d.

5.6

48° 41′ 37,32″ s. š.

43° 45′ 08,08″ z. d.

5.7

48° 37′ 13,00″ s. š.

43° 41′ 24,00″ z. d.

5.8

48° 30′ 15,00″ s. š.

43° 41′ 32,00″ z. d.

5.9

48° 25′ 08,00″ s. š.

43° 45′ 20,00″ z. d.

5.10

48° 24′ 29,00″ s. š.

43° 50′ 50,00″ z. d.

5.11

48° 14′ 20,00″ s. š.

43° 48′ 19,00″ z. d.

5.12

48° 09′ 53,00″ s. š.

43° 49′ 24,00″ z. d.

6

Sackville Spur

6.1

48° 18′ 51,12″ s. š.

46° 37′ 13,44″ z. d.

6.2

48° 28′ 51,24″ s. š.

46° 08′ 33,72″ z. d.

6.3

48° 49′ 37,20″ s. š.

45° 27′ 20,52″ z. d.

6.4

48° 56′ 30,12″ s. š.

45° 08′ 59,99″ z. d.

6.5

49° 00′ 09,72″ s. š.

45° 12′ 44,64″ z. d.

6.6

48° 21′ 12,24″ s. š.

46° 39′ 11,16″ z. d.

7

Severní část Flemish Cap

7.1

48° 25′ 02,28″ s. š.

45° 17′ 16,44″ z. d.

7.2

48° 25′ 02,28″ s. š.

44° 54′ 38,16″ z. d.

7.3

48° 19′ 08,76″ s. š.

44° 54′ 38,16″ z. d.

7.4

48° 19′ 08,76″ s. š.

45° 01′ 58,56″ z. d.

7.5

48° 20′ 29,76″ s. š.

45° 01′ 58,56″ z. d.

7.6

48° 20′ 29,76″ s. š.

45° 17′ 16,44″ z. d.

8

Severní část Flemish Cap

8.1

48° 38′ 07,95″ s. š.

45° 19′ 31,92″ z. d.

8.2

48° 38′ 07,95″ s. š.

45° 11′ 44,36″ z. d.

8.3

48° 40′ 09,84″ s. š.

45° 11′ 44,88″ z. d.

8.4

48° 40′ 09,84″ s. š.

45° 05′ 35,52″ z. d.

8.5

48° 35′ 56,40″ s. š.

45° 05′ 35,52″ z. d.

8.6

48° 35′ 56,40″ s. š.

45° 19′ 31,92″ z. d.

8.7

48° 34′ 23,52″ s. š.

45° 26′ 18,96″ z. d.

8.8

48° 36′ 55,08″ s. š.

45° 31′ 15,96″ z. d.

9

Severní část Flemish Cap

9.1

48° 34′ 23,52″ s. š.

45° 26′ 18,96″ z. d.

9.2

48° 36′ 55,08″ s. š.

45° 31′ 15,96″ z. d.

9.3

48° 30′ 18,36″ s. š.

45° 39′ 42,48″ z. d.

9.4

48° 12′ 06,60″ s. š.

45° 54′ 12,94″ z. d.

9.5

48° 17′ 11,82″ s. š.

45° 47′ 25,36″ z. d.

9.6

48° 16′ 07,06″ s. š.

45° 45′ 48,19″ z. d.

9.7

48° 27′ 30,60″ s. š.

45° 34′ 40,44″ z. d.

10

Severozápadní část Flemish Cap

10.1

47° 49′ 41,51″ s. š.

46° 22′ 48,18″ z. d.

10.2

47° 47′ 17,14″ s. š.

46° 17′ 27,91″ z. d.

10.3

47° 58′ 42,28″ s. š.

46° 06′ 43,74″ z. d.

10.4

47° 59′ 15,77″ s. š.

46° 07′ 57,76″ z. d.

10.5

48° 07′ 48,97″ s. š.

45° 59′ 58,46″ z. d.

10.6

48° 09′ 34,66″ s. š.

46° 04′ 08,54″ z. d.

10.7

48° 07′ 59,70″ s. š.

46° 05′ 38,22″ z. d.

10.8

48° 09′ 13,46″ s. š.

46° 09′ 31,03″ z. d.

10.9

47° 51′ 30,13″ s. š.

46° 26′ 15,61″ z. d.

11

Severozápadní část Flemish Cap

11.1

47° 25′ 48,00″ s. š.

46° 21′ 23,76″ z. d.

11.2

47° 30′ 01,44″ s. š.

46° 21′ 23,76″ z. d.

11.3

47° 30′ 01,44″ s. š.

46° 27′ 33,12″ z. d.

11.4

47° 25′ 48,00″ s. š.

46° 27′ 33,12″ z. d.

12

Severozápadní část Flemish Cap

12.1

48° 12′ 06,60″ s. š.

45° 54′ 12,94″ z. d.

12.2

48° 17′ 11,82″ s. š.

45° 47′ 25,36″ z. d.

12.3

48° 16′ 07,06″ s. š.

45° 45′ 48,19″ z. d.

12.4

48° 11′ 03,32″ s. š.

45° 52′ 40,63″ z. d.

13

Beothuk Knoll

13.1

46° 13′ 58,80″ s. š.

45° 41′ 13,20″ z. d.

13.2

46° 13′ 58,80″ s. š.

46° 02′ 24,00″ z. d.

13.3

46° 21′ 50,40″ s. š.

46° 02′ 24,00″ z. d.

13.4

46° 21′ 50,40″ s. š.

45° 56′ 48,12″ z. d.

13.5

46° 20′ 14,32″ s. š.

45° 55′ 43,93″ z. d.

13.6

46° 20′ 14,32″ s. š.

45° 41′ 13,20″ z. d.“

5.

V bodě 35. Zpráva pozorovatele v příloze II.M ochranných a donucovacích opatření podle čl. 27 odst. 11 písm. a) nařízení (EU) 2019/833 se část 5 nahrazuje tímto:

„ČÁST 5

Údaje o každém uloveném grónském žralokovi na jedno vytažení sítě

Počet vlečení/ponoření sítě

Celkový počet grónských žraloků při daném vlečení/ponoření sítě

Počet žraloků

Odhadovaná hmotnost (kg živé hmotnosti)

Celková délka (cm, od špičky rypce po špičku ocasní ploutve)

Změřená (M) nebo odhadovaná (E) délka?

Pohlaví (M v případě samce, F v případě samice, U, pokud není známo)

Stav úlovku (A – živý, D – mrtvý, U – neznámý)

Připomínky (pokud možno v angličtině)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

V bodě 38. Formulář zprávy o dohledu v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření podle čl. 30 odst. 1 písm. a) a čl. 45 písm. a) nařízení (EU) 2019/833 se pod tabulkou 3. POZOROVANÉ PLAVIDLO (*) doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:

„(*)

Ohlášeno ve formě volného textu nebo za použití kódů uvedených v příloze II.I části B ochranných a donucovacích opatření“

7.

Doplňuje se nový bod 46, který zní:

„46.

Tabulka 7b ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) 2019/833: Body hranice vymezující uzavřené oblasti citlivých mořských ekosystémů v oblasti upravené předpisy NAFO

Oblast

Popis

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

7a

Severní část Flemish Cap

7a.1

48° 25′ 02,28″ s. š.

45° 17′ 16,44″ z. d.

7a.2

48° 25′ 02,28″ s. š.

44° 54′ 38,16″ z. d.

7a.3

48° 19′ 08,76″ s. š.

44° 54′ 38,16″ z. d.

7a.4

48° 18′ 06,84″ s. š.

44° 44′ 22,81″ z. d.

7a.5

48° 08′ 18,42″ s. š.

44° 23′ 10,57″ z. d.

7a.6

48° 10′ 08,98″ s. š.

44° 15′ 54,97″ z. d.

7a.7

48° 19′ 30,47″ s. š.

44° 26′ 38,40″ z. d.

7a.8

48° 24′ 57,13″ s. š.

44° 37′ 58,40″ z. d.

7a.9

48° 26′ 21,37″ s. š.

44° 54′ 34,60″ z. d.

7a.10

48° 27′ 52,20″ s. š.

45° 17′ 19,25″ z. d.

11 a

Severozápadní část Flemish Cap

11a.1

47° 27′ 36,29″ s. š.

46° 21′ 23,69″ z. d.

11a.2

47° 30′ 01,44″ s. š.

46° 21′ 23,76″ z. d.

11a.3

47° 30′ 01,44″ s. š.

46° 27′ 33,12″ z. d.

11a.4

47° 37′ 38,86″ s. š.

46° 16′ 31,12″ z. d.

11a.5

47° 34′ 39,61″ s. š.

46° 12′ 03,92″ z. d.

11a.6

47° 32′ 28,90″ s. š.

46° 16′ 26,58″ z. d.

11a.7

47° 32′ 10,00″ s. š.

46° 14′ 29,87″ z. d.

11a.8

47° 28′ 27,80″ s. š.

46° 16′ 05,74″ z. d.

14 a

Východní část Flemish Cap

14a.1

47° 45′ 24,44″ s. š.

44° 03′ 06,44″ z. d.

14a.2

47° 47′ 54,35″ s. š.

44° 03′ 06,44″ z. d.

14a.3

47° 50′ 11,33″ s. š.

44° 03′ 34,49″ z. d.

14a.4

47° 50′ 10,86″ s. š.

43° 58′ 28,99″ z. d.

14a.5

47° 47′ 54,35″ s. š.

43° 59′ 23,39″ z. d.

14a.6

47° 45′ 55,19″ s. š.

43° 58′ 08,94″ z. d.

14a.7

47° 44′ 44,59″ s. š.

44° 02′ 41,50″ z. d.

14b

Východní část Flemish Cap

14b.1

47° 35′ 21,77″ s. š.

43° 56′ 50,10″ z. d.

14b.2

47° 37′ 33,53″ s. š.

43° 52′ 56,50″ z. d.

14b.3

47° 30′ 04,79″ s. š.

43° 48′ 18,54″ z. d.

14b.4

47° 27′ 34,88″ s. š.

43° 48′ 18,54″ z. d.

14b.5

47° 27′ 34,88″ s. š.

43° 52′ 00,34″ z. d. “


(*1)  Od bodu 8 zpět k bodu 1 podél vnější hranice výlučné ekonomické zóny USA.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU