(EU) 2022/1280Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1280 ze dne 18. července 2022, kterým se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu stanovují zvláštní a dočasná opatření týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 22.7.2022, s. 13-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. července 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. července 2022 Nabývá účinnosti: 27. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/13


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/1280

ze dne 18. července 2022,

kterým se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu stanovují zvláštní a dočasná opatření týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. února 2022 zahájily ruské ozbrojené síly rozsáhlou invazi na Ukrajinu na několika místech z Ruské federace, Běloruska a z oblastí Ukrajiny, které nejsou pod kontrolou vlády. Rozsáhlé oblasti ukrajinského území jsou proto v současné době oblastmi ozbrojeného konfliktu, z nichž uprchly nebo prchají miliony lidí.

(2)

V důsledku této nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese vůči Ukrajině byly vysídleny miliony lidí. V reakci na to Rada vůbec poprvé konstatovala, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob, které musely opustit Ukrajinu v důsledku ozbrojeného konfliktu, do Unie v souladu se směrnicí Rady 2001/55/ES (2), a to přijetím prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 (3), které stanovuje kategorie vysídlených osob, jež mají v Unii nárok na dočasnou ochranu nebo přiměřenou ochranu podle vnitrostátního práva.

(3)

Řidičské průkazy zvyšují mobilitu svých držitelů a usnadňují jim každodenní život tím, že jim umožňují řídit motorová vozidla. Pokud řidiči z povolání chtějí provozovat nákladní a osobní dopravu pro podnik usazený v Unii, musí být držiteli osvědčení odborné způsobilosti. Oba typy dokladů v současné situaci podporují zapojení osob požívajících dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva do ekonomických a sociálních činností v jejich novém prostředí.

(4)

Ukrajina v souladu s přílohou XXXII Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (4) sblížila své právní předpisy s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (5), což mělo především umožnit vydávání odpovídajících osvědčení odborné způsobilosti řidičům autobusů a nákladních automobilů v mezinárodní dopravě.

(5)

Úmluva o silničním provozu uzavřená ve Vídni dne 8. listopadu 1968 (dále jen „Vídeňská úmluva o silničním provozu“), jejíž smluvní stranou je i Ukrajina, stanovuje určitá pravidla, v souladu s kterými lze za určitých podmínek uznat řidičské průkazy. Ne všechny členské státy jsou však stranami této úmluvy. V současné době navíc není k dispozici žádný harmonizovaný rámec Unie pro výměnu řidičských průkazů nebo osvědčení odborné způsobilosti vydaných třetími zeměmi, jako je Ukrajina. Požadavky související s možnou výměnou řidičských průkazů jsou většinou stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech členských států nebo ve stávajících dvoustranných dohodách uzavřených mezi těmito členskými státy a Ukrajinou. Rozdílné požadavky stanovené jednotlivými členskými státy, zejména pokud jde o uznávání řidičských průkazů a osvědčení odborné způsobilosti, mohou mít nepříznivý dopad na život a svobody vysídlených osob, které prchají před ruskou vojenskou agresí vůči Ukrajině, a to v době, kdy jsou tyto osoby obzvláště zranitelné.

(6)

Za této situace by proto bylo vhodné mít k dispozici společný rámec Unie, který bude použitelný na uznávání řidičských průkazů vydaných Ukrajinou a držených osobami požívajícími dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva. Aby se snížila zátěž pro tyto osoby a orgány členských států, měly by být řidičské průkazy, které byly Ukrajinou těmto osobám řádně vydány, uznávány po dobu trvání jejich dočasné ochrany, aniž by je jejich držitelé museli vyměňovat.

(7)

Podle Vídeňské úmluvy o silničním provozu musí držitelé řidičských průkazů předložit mezinárodní řidičské průkazy, aby jim bylo jejich právo řídit v určitých případech uznáno. Mohou být také požádáni o předložení ověřeného překladu řidičského průkazu. Uvedené požadavky, které pravděpodobně v mnoha případech nebudou splněny, však představují pro osoby vysídlené z Ukrajiny nepřiměřenou zátěž. Proto by nemělo být od těchto osob požívajících dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva vyžadováno, aby takové doklady na území Unie předkládaly. Tímto uznáváním by nemělo být dotčeno uplatňování trestněprávních a policejních předpisů v souladu se zásadou teritoriality.

(8)

Přestože Ukrajina již sblížila své vnitrostátní právo týkající se řidičů v mezinárodní dopravě se směrnicí 2003/59/ES, ukrajinští řidiči z povolání, kteří chtějí pracovat pro podniky silniční dopravy usazené v Unii, musí i nadále obdržet odpovídající kvalifikaci a školení v některém členském státě. Členské státy by proto měly mít možnost vydat osobám požívajícím dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva, které jsou držiteli průkazu kvalifikace řidiče vydaného Ukrajinou v souladu s ukrajinskými vnitrostátními právními předpisy, průkaz kvalifikace řidiče podle směrnice 2003/59/ES nebo vyznačit zvláštní dočasný kód Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“ v příslušném řidičském průkazu, a tím dočasně udělit dotčeným osobám práva podobná těm, jaká mají osoby způsobilé k výkonu práce řidiče podle článku 1 směrnice 2003/59/ES. Členské státy mohou za tímto účelem přijmout vnitrostátní pravidla, která stanoví rozsah a dobu trvání doplňkového povinného školení a následné zkoušky a která zajistí, že dotčené osoby splňují normy stanovené ve směrnici 2003/59/ES. V případě prohlášení o ztrátě nebo odcizení průkazu kvalifikace řidiče vydaného Ukrajinou by měly mít členské státy možnost ověřit, a to i u příslušných orgánů Ukrajiny, že dotčená osoba je držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ukrajinou. Zvláštní dočasný kód Unie by mělo být možné navíc vyznačit i v osvědčení řidiče vydaném řidiči.

(9)

Vzhledem k tomu, že doba platnosti řidičských průkazů a průkazů kvalifikace řidiče je obvykle omezená, je třeba ji pravidelně prodlužovat. Současná situace Ukrajině nedovoluje plnit její úkoly běžným způsobem, v důsledku čehož nemusí být schopna prodloužit platnost stávajících správních dokladů. Členské státy by proto měly přihlížet k informacím, které jim a Komisi Ukrajina sdělí oficiální cestou.

(10)

Uprchnutí před válkou je často spojeno se ztrátou nebo odcizením řidičských průkazů nebo s jejich zanecháním ve válečné zóně, aniž by bylo možné je okamžitě získat zpět. V takových případech by měly mít členské státy možnost vydávat dočasné řidičské průkazy, které po dobu trvání dočasné ochrany nahradí původně vydané řidičské průkazy, a to pod podmínkou, že příslušné orgány členských států budou schopny ověřit informace poskytnuté vysídlenými osobami, např. nahlédnutím do vnitrostátních registrů Ukrajiny. Tyto dočasné řidičské průkazy by měly být v Unii vzájemně uznávány a jejich správní platnost by neměla přesáhnout dobu trvání dočasné ochrany.

(11)

Vydávání dočasných řidičských průkazů v případě ztráty nebo odcizení ukrajinských řidičských průkazů a stanovení doplňkového povinného školení pro držitele průkazu kvalifikace řidiče jsou volitelná opatření, která mohou vyžadovat přiměřená vnitrostátní prováděcí opatření. Taková vnitrostátní opatření by měla být přijímána v souladu s příslušnými postupy každého členského státu.

(12)

Boj proti podvodům a padělání má zásadní význam pro zachování bezpečnosti silničního provozu a prosazování práva. V tomto ohledu by měla provádění tohoto nařízení doprovázet správní spolupráce mezi Ukrajinou a Unií umožňující ověřování platnosti a pravosti dokladů řidiče vydaných Ukrajinou.

(13)

Jelikož cíle tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu a účinků činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

(14)

Aby se minimalizovalo administrativní zatížení členských států a zabránilo opakovanému prodlužování platnosti, mělo by datum konce platnosti uvedené v dokladech řidiče vydaných v souladu s tímto nařízením odpovídat současné nejdelší možné době trvání dočasné ochrany vysídlených osob z Ukrajiny, s přihlédnutím k možnému prodloužení této doby podle článku 4 směrnice 2001/55/ES. Avšak bez ohledu na datum konce platnosti uvedené v dokladech by platnost těchto dokladů měla odpovídat době trvání dočasné ochrany.

(15)

Vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu a naléhavé potřebě stanovit zvláštní a dočasná opatření týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy je vhodné uplatnit výjimku ze lhůty osmi týdnů stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(16)

Jelikož je nutné, aby byla zvláštní a dočasná opatření týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy stanovena neprodleně, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to pátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(17)

Vzhledem k výjimečným okolnostem, které odůvodňují toto nařízení, a ke zvláštním cílům, které sleduje, je vhodné, aby byla jeho použitelnost časově omezena,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní a dočasná opatření, která se použijí na doklady řidičů vydané Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy, jejichž držiteli jsou osoby požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „doklady řidičů vydanými Ukrajinou“ rozumí:

a)

řidičské průkazy vydané Ukrajinou, které prokazují, že je řidič oprávněn k řízení podle ukrajinského práva a za jakých podmínek; nebo

b)

průkazy kvalifikace řidiče, které Ukrajina v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijatými za účelem provedení směrnice 2003/59/ES podle čl. 368 odst. 1 a přílohy XXXII Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé vydala řidičům silničních vozidel v mezinárodní silniční nákladní nebo osobní dopravě, na které se vztahuje uvedená směrnice.

Článek 3

Uznávání řidičských průkazů vydaných Ukrajinou

1.   Platné řidičské průkazy vydané Ukrajinou se uznávají na území Unie, pokud jejich držitelé požívají dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382, a to do okamžiku ukončení uvedené dočasné ochrany. Tímto uznáním není dotčeno použití vnitrostátních předpisů o omezení, pozastavení, odnětí nebo zrušení platnosti řidičského oprávnění na území daného členského státu v souladu se zásadou teritoriality trestněprávních a policejních předpisů.

2.   Pokud má osoba požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382 platný řidičský průkaz vydaný Ukrajinou, členské státy nepožadují, aby předložila jeho ověřený překlad ani mezinárodní řidičský průkaz podle čl. 41 odst. 2 Vídeňské úmluvy o silničním provozu. K ověření totožnosti držitele řidičského průkazu mohou členské státy požadovat předložení cestovního pasu, dokumentu dokládajícího dočasný pobyt či jiného příslušného dokumentu.

Článek 4

Průkazy kvalifikace řidiče a osvědčení řidiče

1.   Na žádost osoby, která je držitelem průkazu kvalifikace řidiče vydaného Ukrajinou, jak je uvedeno v čl. 2 písm. b) tohoto nařízení, a která požívá dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382, může členský stát, v němž bylo této osobě uděleno povolení k dočasnému pobytu, nebo členský stát, v němž tato osoba požívá přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva:

a)

odchylně od bodu 12 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (6) vyznačit v poli 12 na zadní straně řidičského průkazu dotčené osoby zvláštní dočasný kód Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“, který znamená „řidič je držitelem osvědčení odborné způsobilosti (CPC) – zvláštní vydání pouze na dobu trvání dočasné ochrany“, pokud je tato osoba rovněž držitelem řidičského průkazu podle vzoru Unie vydaného tímto členským státem, nebo

b)

vydat této osobě průkaz kvalifikace řidiče, na jehož zadní straně v poli 10 vyznačí zvláštní dočasný kód Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/59/ES.

Odchylně od čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/59/ES je řidiči požívajícímu dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva, který je držitelem průkazu kvalifikace řidiče vydaného Ukrajinou pro silniční přepravu zboží, povoleno rovněž prokázat svou kvalifikaci a školení uvedené v odstavci 4 tohoto článku osvědčením řidiče stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (7), pokud je toto osvědčení opatřeno kódem Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“.

Pokud dotčený držitel splnil požadavky na školení a zkoušky a minimální požadavky na fyzickou a duševní způsobilost uvedené v tomto článku, uvede pro účely tohoto nařízení vydávající členský stát v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1072/2009 na osvědčení řidiče v oddíle pro poznámky kód Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“.

2.   Průkazy kvalifikace řidiče a vyznačený kód na řidičských průkazech podle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku a osvědčení řidiče podle odst. 1 druhého pododstavce tohoto článku jsou na území Unie vzájemně uznávány. O držitelích takových průkazů kvalifikace řidiče, takových řidičských průkazů označených zvláštním dočasným kódem Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“ nebo takových osvědčení řidiče označených zvláštním dočasným kódem Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“ se má za to, že splňují požadavek povinné výchozí kvalifikace nezbytné pro výkon práce řidiče stanovený v článku 3 směrnice 2003/59/ES.

3.   Aniž jsou dotčeny jakékoli budoucí akty Unie týkající se trvání dočasné ochrany, odchylně od bodu 4 písm. b) a bodu 11 přílohy I směrnice 2006/126/ES a bodu 4 písm. b) přílohy II směrnice 2003/59/ES je datum konce platnosti uvedené v těchto průkazech kvalifikace řidiče nebo připojené ke zvláštnímu dočasnému kódu Unie vyznačenému na řidičských průkazech den 6. března 2025.

Nicméně bez ohledu na datum vyznačené na těchto dokladech odpovídá jejich správní platnost době trvání dočasné ochrany vysídlených osob z Ukrajiny podle článku 4 směrnice 2001/55/ES, době trvání přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva držitele, nebo době platnosti řidičského průkazu podle toho, co skončí dříve. Držitel dokladu je o takovém omezení náležitě informován.

4.   Před vydáním průkazu kvalifikace řidiče nebo vyznačením zvláštního dočasného kódu Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“ v řidičském průkazu nebo na osvědčení řidiče podle odstavce 1 tohoto článku členské státy vyžadují, aby držitel průkazu kvalifikace řidiče vydaného Ukrajinou, jak je uvedeno v čl. 2 písm. b), absolvoval doplňkové povinné školení zakončené zkouškou, jehož cílem je ověřit, že řidič má úroveň znalostí požadovanou v oddíle 1 přílohy I směrnice 2003/59/ES.

Délka doplňkového povinného školení činí nejméně 35 hodin a nepřesáhne 60 hodin, z nichž nejméně 2,5 hodiny připadá na osobní řízení podle bodu 2.1 oddílu 2 přílohy I směrnice 2003/59/ES. Toto školení se může uskutečnit formou povinného pravidelného školení, jak je uvedeno v oddíle 4 přílohy I směrnice 2003/59/ES. Pokud jde o zvláštní potřeby v oblasti odborného výcviku, které je nutné v této souvislosti vzít v úvahu, měl by být kladen důraz na to, aby řidič získal znalosti pravidel uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (8).

Na konci tohoto školení přezkouší řidiče písemně nebo ústně či na základě testu na počítači vykonaného v zařízení, které je k tomu určeno, příslušné orgány členských států nebo jimi určený subjekt.

Před vydáním průkazu kvalifikace řidiče nebo před vyznačením kódu v řidičském průkazu podle odstavce 1 členské státy informují Komisi o vnitrostátních právních předpisech, které v souladu s tímto odstavcem přijaly.

5.   V případě ztráty nebo odcizení průkazu kvalifikace řidiče uvedeného v čl. 2 písm. b) tohoto nařízení, jehož držitelem je osoba požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382, může členský stát, v němž bylo této osobě uděleno povolení k dočasnému pobytu nebo v němž požívá přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva, na žádost této osoby ověřit, a to i u příslušných orgánů Ukrajiny, že tato osoba je držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ukrajinou v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy a že tato osoba není držitelem dokladu, ve kterém byl vyznačen kód nebo který byl vydán v souladu s odstavcem 1 tohoto článku jiným členským státem.

Po ověření těchto skutečností může příslušný členský stát vydat průkaz kvalifikace řidiče nebo vyznačit zvláštní dočasný kód Unie „95.01 (max. 06.03.2025)“ v řidičském průkazu nebo na osvědčení řidiče v souladu s postupy stanovenými v odstavcích 1 až 4.

6.   Pokud osoba uvedená v odstavci 1 tohoto článku není držitelem řidičského průkazu podle vzoru Unie vydaného členským státem, požadují členské státy před vydáním průkazu kvalifikace řidiče nebo před vyznačením zvláštního dočasného kódu Unie na osvědčení řidiče v souladu s tímto článkem provedení vyšetření s uplatněním minimálních požadavků na tělesnou a duševní způsobilost k řízení v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijatými k provedení přílohy III směrnice 2006/126/ES.

7.   Jakmile skončí doba, během níž se na vysídlené osoby z Ukrajiny uplatňuje dočasná ochrana podle článku 4 směrnice 2001/55/ES, pozbývají průkazy kvalifikace řidiče, osvědčení řidiče vydaná členskými státy a zvláštní dočasné kódy Unie vyznačené v řidičských průkazech v souladu s tímto článkem platnosti.

Článek 5

Prodloužení platnosti dokladů řidiče vydaných Ukrajinou, které pozbyly platnosti

Aniž jsou dotčeny články 3, 4 a 6, pokud Ukrajina přijme rozhodnutí o prodloužení platnosti dokladů řidičů, které vydala a které pozbyly platnosti po 31. prosinci 2021, považují členské státy pro účely článků 3, 4 a 6 držitele příslušných dokladů řidičů vydaných Ukrajinou za držitele platných dokladů, jestliže Ukrajina o svém rozhodnutí prodloužit platnost takových dokladů řidičů informuje Komisi a členské státy. Tato informace se předává náležitou oficiální cestou.

Článek 6

Ztracené nebo odcizené řidičské průkazy vydané Ukrajinou

1.   Pokud osoba požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382 oznámí ztrátu nebo odcizení svého řidičského průkazu, členský stát, v němž bylo této osobě uděleno povolení k dočasnému pobytu nebo v němž požívá přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva, může na žádost této osoby ověřit, a to i u příslušných orgánů Ukrajiny, řidičská oprávnění, která tato osoba získala v souladu s právními předpisy platnými na Ukrajině, a zda této osobě již nebyl vydán řidičský průkaz v jiném členském státě v souladu s tímto článkem, zejména s cílem zjistit, zda platnost řidičského průkazu nebyla omezena, pozastavena nebo zda řidičský průkaz nebyl odebrán.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 6 směrnice 2006/126/ES může členský stát poté, co ověří skutečnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, vydat dotčené osobě řidičský průkaz stejné skupiny nebo skupin podle vzoru Unie stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES. V takovém případě a odchylně od bodu 12 přílohy I směrnice 2006/126/ES vyznačí členské státy v poli 12 řidičského průkazu zvláštní dočasný kód Unie „99.01 (max. 06.03.2025)“, kterým se rozumí „Zvláštní vydání platné pouze po dobu trvání dočasné ochrany (ztracený nebo odcizený řidičský průkaz vydaný Ukrajinou)“.

Po ověření skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku a před vydáním řidičského průkazu podle tohoto odstavce pro skupiny AM, A1, A2, A, B, B1 a BE mohou členské státy vyžadovat provedení vyšetření s uplatněním minimálních požadavků na tělesnou a duševní způsobilost k řízení v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijatými k provedení přílohy III směrnice 2006/126/ES.

Po ověření skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku a před vydáním řidičského průkazu podle tohoto odstavce pro skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E vyžadují členské státy provedení vyšetření s uplatněním minimálních požadavků na tělesnou a duševní způsobilost k řízení v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijatými k provedení přílohy III směrnice 2006/126/ES.

3.   Řidičské průkazy uvedené v odstavci 2 tohoto článku jsou v Unii vzájemně uznávány. Aniž jsou dotčeny jakékoli budoucí akty Unie týkající se trvání dočasné ochrany, odchylně od bodu 4 písm. b) a bodu 11 přílohy I směrnice 2006/126/ES je datem konce platnosti uvedeným v těchto řidičských průkazech den 6. března 2025. Nicméně bez ohledu na datum uvedené na takovém řidičském průkazu odpovídá jeho správní platnost době trvání dočasné ochrany vysídlených osob z Ukrajiny podle článku 4 směrnice 2001/55/ES, nebo době trvání dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva držitele podle toho, co skončí dříve. Držitel je o takovém omezení náležitě informován.

4.   Nelze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit, dotčený členský stát řidičský průkaz podle odstavce 2 nevydá. V takovém případě může členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem vydat dotčené osobě řidičský průkaz platný výhradně na jeho území. Takový řidičský průkaz se musí lišit od vzoru stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES.

5.   Jakmile skončí doba, během níž se na vysídlené osoby z Ukrajiny uplatňuje dočasná ochrana podle článku 4 směrnice 2001/55/ES, pozbývají řidičské průkazy vydané členskými státy v souladu s tímto článkem platnosti.

Článek 7

Předcházení podvodům a padělání

Při uplatňování tohoto nařízení použijí členské státy všechny přiměřené prostředky k tomu, aby zamezily podvodům v souvislosti s doklady řidičů vydanými Ukrajinou a jejich padělání.

Členské státy mohou kdykoli ověřit platnost dokladů řidiče vydaných Ukrajinou. V případě negativní nebo chybějící odpovědi ukrajinských orgánů poté, co byly dotázány na oprávnění nárokovaná držitelem dokladu řidiče vydaného Ukrajinou, a jestliže existují vážné pochybnosti o pravosti tohoto dokladu řidiče, v důsledku čehož by mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, mohou členské státy odmítnout takový doklad řidiče uznat.

Členské státy nepoužijí ustanovení tohoto nařízení na doklady řidiče vydané Ukrajinou v elektronické podobě, pokud nejsou schopny ověřit jejich pravost, integritu a platnost.

Článek 8

Monitorování

Komise informuje Evropský parlament a Radu o provádění tohoto nařízení každých šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, a to zejména na základě informací, které Komisi poskytnou členské státy.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost pátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použitelnost tohoto nařízení končí prvním dnem následujícím po dni, k němuž v souladu s článkem 6 směrnice 2001/55/ES skončí doba uplatňování dočasné ochrany vysídlených osob z Ukrajiny podle článku 4 uvedené směrnice.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

Z. NEKULA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. července 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2022.

(2)  Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (Úř. věst. L 71, 4.3.2022, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU