(EU) 2022/1278Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1278 ze dne 18. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině pro rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury

Publikováno: Úř. věst. L 195, 22.7.2022, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. července 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 23. července 2022 Nabývá účinnosti: 23. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/1278

ze dne 18. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině pro rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a článek 175 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Útočná válka Ruska vůči Ukrajině, která probíhá od 24. února 2022, postihla hospodářské subjekty Unie v odvětví rybolovu a akvakultury. Narušení obchodu s klíčovými komoditami pro odvětví rybolovu a akvakultury z Ruska a Ukrajiny náhle zvýšilo růst cen klíčových vstupů, jako jsou energie a výrobní suroviny. Nedostupnost dopravy má na obchod mezi Ukrajinou a Unií rovněž závažný dopad, neboť ukrajinská letiště byla z důvodu ruského útoku vyřazena z provozu a veškeré komerční dopravní činnosti v ukrajinských přístavech byly pozastaveny. Současná krize bude mít pravděpodobně vážné důsledky pro dodávky obilovin, rostlinných olejů a bělomasých ryb z Ruska a Ukrajiny do Unie, což povede k nedostatku klíčových surovin a k výraznému zvýšení cen rybích krmiv. Část loďstva Unie ukončila rybolovné činnosti z důvodu nemožnosti vyrovnat nárůst vstupních nákladů, jako jsou rostoucí ceny energie a klesající ziskovost rybolovu. Kombinovaný dopad nedostatku výrobních surovin a zvýšení nákladů je pociťován také v odvětví chovu a zpracování mořských plodů. V důsledku toho dochází k významnému narušení trhů způsobenému podstatným zvýšením nákladů a narušením obchodu, což vyžaduje účinná a účelná opatření.

(2)

Proto by mělo být možné, aby Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (3) podporoval zvláštní opatření ke zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury. Uvedená opatření by měla zahrnovat finanční vyrovnání uznaným organizacím producentů a sdružením organizací producentů, které skladují produkty rybolovu nebo akvakultury v souladu s články 30 a 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (4), a finanční vyrovnání provozovatelům v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně zpracovatelského odvětví, za ušlé příjmy a za dodatečné náklady, které jim vznikly v důsledku narušení trhu způsobeného útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině a jejími dopady na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury. Výdaje na operace podporované v rámci těchto opatření by měly být způsobilé od 24. února 2022, což je datum zahájení útočné války Ruska vůči Ukrajině.

(3)

Mělo by být rovněž možné, aby ENRF podporoval finanční vyrovnání za dočasné zastavení rybolovných činností, pokud útočná válka Ruska vůči Ukrajině ohrožuje bezpečnost rybolovných činností nebo pokud dopad této útočné války narušuje hospodářskou životaschopnost rybolovných operací. Podpora finančního vyrovnání za dočasné zastavení rybolovných činností by měla být způsobilá od 24. února 2022.

(4)

Mělo by být možné podpořit obě tato opatření s maximální mírou spolufinancování ve výši 75 % způsobilých veřejných výdajů.

(5)

Vzhledem k potřebě pružnosti při přerozdělování finančních prostředků by mělo být možné přerozdělit pevné částky stanovené pro kontrolní a vynucovací opatření a pro opatření týkající se shromažďování údajů na opatření ke zmírnění dopadů útočné války Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury. Ze stejného důvodu, a aniž jsou dotčena stávající finanční omezení a omezení doby trvání pro ostatní případy dočasného zastavení rybolovných činností, by poskytování podpory pro dočasné zastavení rybolovných činností způsobené útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině nemělo podléhat finančnímu omezení nebo omezení doby trvání. Nadále by měla být uplatňována povinnost odečíst podporu udělenou při dočasném zastavení rybolovných činností od podpory udělené při trvalém zastavení rybolovných činností na totéž plavidlo. V zájmu právní jasnosti, pokud jde o provádění tohoto nového případu dočasného zastavení rybolovných činností, je nezbytné odkázat na období způsobilosti stanovené v čl. 65 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (5).

(6)

Vzhledem k naléhavosti poskytování potřebné podpory by oblast působnosti zjednodušeného postupu pro změnu operačních programů členských států měla být rozšířena tak, aby zahrnovala změny týkající se zvláštních opatření ke zmírnění důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a ke zmírnění účinků narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury. Tento zjednodušený postup by se měl vztahovat na všechny změny nezbytné k úplnému provedení dotčených opatření, včetně jejich zavedení, přerozdělení finančních prostředků z jiných opatření a popisu metod výpočtu podpory.

(7)

Vzhledem k naléhavosti potřebné podpory by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Vzhledem k neočekávané povaze útočné války Ruska vůči Ukrajině a jejímu vážnému dopadu na rybolovné činnosti a na dotčená hospodářská odvětví a dodavatelské řetězce by se ustanovení o způsobilosti nákladů měla použít se zpětnou působností od 24. února 2022.

(8)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zmírnit dopad útočné války Ruska vůči Ukrajině na odvětví rybolovu a akvakultury, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků navrhované činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(9)

Nařízení (EU) č. 508/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 508/2014

Nařízení (EU) č. 508/2014 se mění takto:

1)

V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Rozpočtové prostředky uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku mohou být přerozděleny na podporu uvedenou v čl. 33 odst. 1 písm. d), čl. 44 odst. 4a, článku 67 a čl. 68 odst. 3 ke zmírnění dopadů útočné války Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a ke zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury.“;

2)

V čl. 22 odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

změny operačních programů týkající se podpory uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. d), článku 35, čl. 44 odst. 4a, čl. 55 odst. 1 písm. b), článcích 57, 66 a 67, čl. 68 odst. 3 a čl. 69 odst. 3, včetně přerozdělení finančních prostředků na tuto podporu s cílem řešit důsledky rozšíření onemocnění COVID-19 nebo zmírnit důsledky útočné války Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnit dopady narušení trhu způsobené touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury.“;

3)

Článek 33 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

dočasného zastavení rybolovných činností v období od 1. února do 31. prosince 2020 v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, včetně plavidel provozovaných na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, nebo ke dni 24. února 2022 nebo po tomto dni v důsledku útočné války Ruska vůči Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost rybolovných činností nebo narušuje hospodářskou životaschopnost rybolovných operací.“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 a odchylně od prvního pododstavce uvedeného ustanovení jsou výdaje na operace podporované podle prvního pododstavce písm. d) tohoto odstavce způsobilé od 1. února 2020, pokud jsou důsledkem rozšíření onemocnění COVID-19, nebo od 24. února 2022, pokud jsou důsledkem útočné války Ruska vůči Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost rybolovných činností nebo narušuje hospodářskou životaschopnost rybolovných operací.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Podporu uvedenou v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c) lze poskytnout na dobu nejvýše šesti měsíců na plavidlo během období způsobilosti uvedeného v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. Tato maximální doba trvání se nevztahuje na podporu uvedenou v písmenu d) uvedeného pododstavce.“;

4)

V článku 44 se odstavec 4a nahrazuje tímto:

„4a.   ENRF může podporovat opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 nebo útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost rybolovných činností nebo narušuje hospodářskou životaschopnost rybolovných operací, podle čl. 33 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) za podmínek stanovených v článku 33.“;

5)

V čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Pokud je to nutné v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 nebo ke zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury, může ENRF podporovat vyrovnání uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu či akvakultury uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1379/2013, nebo produktů spadajících pod kód KN 0302 uvedených v příloze I písm. a) uvedeného nařízení, za předpokladu, že tyto produkty jsou skladovány v souladu s články 30 a 31 uvedeného nařízení, a s výhradou těchto podmínek:“;

6)

V článku 67 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Podpora uvedená v odstavci 1 končí dnem 31. prosince 2020, s výjimkou případů, kdy zmírňuje dopady narušení trhu způsobené útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury.

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 a odchylně od prvního pododstavce uvedeného ustanovení jsou výdaje na operace podporované podle tohoto článku způsobilé od 1. února 2020 jako reakce na rozšíření onemocnění COVID-19 a od 24. února 2022 ke zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury.“;

7)

V článku 68 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   ENRF může podporovat finanční vyrovnání provozovatelům v odvětví rybolovu a akvakultury za ušlé příjmy a za dodatečné náklady, které jim vznikly v důsledku narušení trhu způsobeného útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině a dopady této války na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury.

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou výdaje na operace podporované podle prvního pododstavce tohoto odstavce způsobilé od 24. února 2022.

Vyrovnání uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se vypočítá v souladu s článkem 96.“;

8)

V čl. 95 odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

operace souvisí s podporou podle článku 33 nebo 34 nebo s vyrovnáním podle článku 54, 55, 56, čl. 68 odst. 3 nebo čl. 69 odst. 3;“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

Z. NEKULA


(1)  Stanovisko ze dne 18. května 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2022.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU