(EU) 2022/1265Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1265 ze dne 20. července 2022, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Rose rosette virus do Unie a jeho šíření na území Unie

Publikováno: Úř. věst. L 192, 21.7.2022, s. 14-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 192/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1265

ze dne 20. července 2022,

kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Rose rosette virus do Unie a jeho šíření na území Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rose rosette virus (dále jen „dotčený škodlivý organismus“) a jeho přenašeč Phyllocoptes fructiphilus nejsou v současné době uvedeny ani na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II, ani na seznamu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii v příloze IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2). Výskyt dotčeného škodlivého organismu a jeho přenašeče na území Unie není znám.

(2)

Analýza rizik škodlivého organismu provedená v roce 2018 Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin (EPPO) (3) prokázala, že dotčený škodlivý organismus a jeho škodlivé účinky by mohly vzbuzovat vážné obavy o zdraví rostlin na území Unie, zejména pokud jde o produkci všech typů růží.

(3)

Vzhledem k vážným obavám o zdraví rostlin na území Unie souvisejícím s dotčeným škodlivým organismem bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1739 (4), kterým se stanoví požadavky na dovoz rostlin, kromě osiva, Rosa spp. (dále jen „dotčené rostliny“) pocházejících ze třetích zemí, o nichž je známo, že se v nich dotčený škodlivý organismus vyskytuje (Kanada, Indie a Spojené státy), do Unie a rovněž úřední kontroly, které mají být provedeny při jejich dovozu do Unie. Uvedené prováděcí rozhodnutí stanoví zákaz zavlékaní dotčeného škodlivého organismu na území Unie, okamžité předložení informací o podezření na výskyt dotčeného škodlivého organismu a jeho dotčeného přenašeče v Unii a pravidla pro průzkumy jeho výskytu na území Unie.

(4)

Od přijetí uvedeného prováděcího rozhodnutí nebyly hlášeny žádné případy záchytu napadených dotčených rostlin během jejich dovozu na území Unie nebo přemísťování na tomto území. Šíření dotčeného škodlivého organismu v Kanadě, Indii a ve Spojených státech však pokračovalo dále.

(5)

Závěry analýzy, kterou provedla organizace EPPO, jsou stále platné. Z uvedené analýzy vyplynulo, že se pravděpodobnost, pokud jde o proniknutí dotčeného škodlivého organismu a jeho usídlení, rozsah jeho šíření a dopad na Unii a fytosanitární riziko pro území Unie, považuje za vysokou.

(6)

Kromě toho se obavy o zdraví rostlin uvedené v analýze, kterou provedla organizace EPPO, od přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1739 zvýšily, protože dotčené rostliny se ze třetích zemí, v nichž se výskyt dotčeného škodlivého organismu dále šíří, dovážejí do Unie ve stále větších objemech.

(7)

Komise dospěla k závěru, že dotčený škodlivý organismus splňuje kritéria stanovená v příloze I oddíle 3 pododdíle 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(8)

Na základě uvedených skutečností se odhaduje, že pokud nebudou zachována opatření stanovená v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/1739, která se použijí do 31. července 2022 a která prokázala svou účinnost při prevenci proniknutí dotčeného škodlivého organismu na území Unie, existuje bezprostřední nebezpečí proniknutí dotčeného škodlivého organismu na území Unie a jeho šíření na tomto území.

(9)

Je proto vhodné stanovit uvedená opatření, která by se měla použít ode dne 1. srpna 2022, v tomto nařízení, aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana území Unie před dotčeným škodlivým organismem.

(10)

Toto nařízení by se mělo použít do 31. července 2024. Tato doba použití je nezbytná pro úplné posouzení rizik s cílem určit status dotčeného škodlivého organismu.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„dotčeným organismem“ se rozumí Rose rosette virus;

b)

„dotčenými rostlinami“ se rozumí rostliny, kromě osiva, Rosa spp. pocházející z Kanady, Indie nebo Spojených států;

c)

„dotčeným přenašečem“ se rozumí Phyllocoptes fructiphilus.

Článek 2

Zákaz týkající se dotčeného škodlivého organismu

Dotčený škodlivý organismus nesmí být na území Unie zavlečen či na tomto území přemísťován nebo držen, množen či uvolňován.

Článek 3

Informace o podezření na výskyt dotčeného škodlivého organismu nebo jeho dotčeného přenašeče

Členské státy zajistí, aby jakákoli osoba na území Unie, která má v držení rostliny, které mohou být napadeny dotčeným škodlivým organismem nebo jeho dotčeným přenašečem, byla neprodleně informována o výskytu nebo podezření na výskyt dotčeného škodlivého organismu nebo jeho dotčeného přenašeče, možných důsledcích a rizicích a o opatřeních, jež musí být přijata.

Článek 4

Průzkumy

Příslušné orgány provádějí každoroční průzkumy ke zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu a dotčeného přenašeče na hostitelských rostlinách na svém území.

Průzkumy zahrnují odběr vzorků a testování a jsou založeny na řádných vědeckých a odborných zásadách s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného škodlivého organismu a dotčeného přenašeče.

Do 30. dubna každého roku oznámí členské státy Komisi a ostatním členským státům výsledky průzkumů provedených v předchozím kalendářním roce.

Článek 5

Požadavky na dovoz dotčených rostlin na území Unie

1.   Dotčené rostliny se dovezou na území Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením, které v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahuje úřední potvrzení obsahující jedno z těchto prohlášení:

a)

že dotčené rostliny byly vyprodukovány v oblasti, která je prostá dotčeného škodlivého organismu a je registrována státní organizací ochrany rostlin třetí země původu a podléhá jejímu dohledu, přičemž se v kolonce „Místo původu“ uvede název oblasti;

b)

v případě dotčených rostlin k pěstování:

i)

že byly vyprodukovány v místě produkce, kde při úředních kontrolách nebyly od počátku posledního vegetačního období pozorovány příznaky dotčeného škodlivého organismu ani dotčeného přenašeče, a

ii)

že u nich byl proveden odběr vzorků a testování na dotčený škodlivý organismus před dovozem na území Unie a na základě uvedených testů byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu;

c)

v případě dotčených rostlin, kromě rostlin k pěstování:

i)

že byly vyprodukovány v místě produkce, kde při úředních kontrolách nebyly od počátku posledního vegetačního období pozorovány příznaky dotčeného škodlivého organismu ani dotčeného přenašeče, a

ii)

že byly podrobeny kontrole a v případě výskytu dotčeného přenašeče nebo příznaků napadení dotčeným škodlivým organismem byl proveden odběr vzorků a testování před dovozem na území Unie a na základě uvedených testů byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu;

d)

v případě dotčených rostlin v tkáňové kultuře, které nepocházejí z oblasti prosté dotčeného organismu, že byly vyprodukovány z matečných rostlin, jež byly testovány a shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

2.   Dotčené rostliny se dovezou na území Unie pouze tehdy, pokud se s nimi zachází způsobem, který brání zamoření dotčeným přenašečem, a pokud jsou tímto způsobem baleny a přepravovány.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. srpna 2022 do 31. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  EPPO (2018), Pest risk analysis for Rose rosette virus and its vector Phyllocoptes fructiphilus (Analýza rizik škodlivého organismu Rose rosette virus a jeho přenašeče Phyllocoptes fructiphilus). EPPO, Paříž. K dispozici na adrese https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1739 ze dne 16. října 2019, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Rose Rosette Virus do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 265, 18.10.2019, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU