(EU) 2022/1254Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1254 ze dne 19. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost

Publikováno: Úř. věst. L 191, 20.7.2022, s. 47-57 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 9. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 191/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1254

ze dne 19. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vydává certifikační specifikace a pravidelně je aktualizuje, aby stále odpovídaly svému účelu. Aktualizované verzi příslušné certifikační specifikace však není povinno při výrobě nebo v provozu vyhovět letadlo, jehož návrh již byl certifikován. Za účelem podpory zachování letové způsobilosti a zlepšení bezpečnosti by mělo být stanoveno, aby tato letadla musela vyhovět dodatečným požadavkům na letovou způsobilost, které nebyly zahrnuty v původní certifikační specifikaci v době certifikace návrhu. Tyto dodatečné požadavky na letovou způsobilost jsou stanoveny nařízením Komise (EU) 2015/640 (2).

(2)

S účinkem od 26. srpna 2023 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1159 (3) do přílohy I (část 26) nařízení (EU) 2015/640 vložen nový bod 26.157. V souladu s tímto ustanovením musí všechny velké letouny v provozu certifikované agenturou a používané v obchodní letecké dopravě splnit ke dni 26. srpna 2023 nebo později dodatečné požadavky na letovou způsobilost v souvislosti s konverzí nákladových nebo zavazadlových prostorů třídy D. Další analýza však ukázala, že u některých druhů provozu, včetně především obchodního provozu, vykazují některé velké letouny s nízkým počtem cestujících nižší riziko požáru za letu, který začal v jejich nákladovém nebo zavazadlovém prostoru třídy D a změnil se v nekontrolovatelný požár. Aby provozovatelům těchto letounů nebyly ukládány nepřiměřené a nákladově neefektivní povinnosti, měli by být provozovatelé těchto typů letounů osvobozeni od povinnosti vyhovět požadavkům bodu 26.157.

(3)

S účinkem od 22. června 2021 agentura změnila certifikační specifikace pro velké letouny (CS-25) s cílem zavést novou specifikaci, která vyžaduje zavedení prostředků k minimalizaci rizika, že se tlak v pneumatikách dostane během provozu pod minimální provozní tlak. Tato nová specifikace se však vztahuje pouze na velké letouny, u nichž byla žádost o schválení návrhu podána po 22. červnu 2021. Protože je možné, že některé velké letouny tuto novou specifikaci nesplní, měly by být zavedeny dodatečné požadavky na letovou způsobilost. S náležitým přihlédnutím k povaze a rizikům provozu velkých letounů při zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Unii je zavedení těchto dodatečných požadavků na letovou způsobilost pro všechny velké letouny v provozu, které byly vyrobeny na základě návrhu již certifikovaného agenturou, přiměřené a nákladově efektivní.

(4)

S cílem zavést nové specifikace pro rotorová letadla určená k provozu v pobřežních vodách změnila agentura certifikační specifikace pro malá rotorová letadla (CS-27) a pro velká rotorová letadla (CS-29). V souladu s těmito novými specifikacemi musí být rotorová letadla certifikována pro nouzové přistání na vodě nebo v nich musí být instalovány nouzové systémy pro přistání na vodě. S náležitým přihlédnutím k povaze a riziku provozu vrtulníků v pobřežních vodách a k potřebě zachovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii je přiměřené a nákladově efektivní, aby se některé z těchto specifikací vztahovaly na stávající vrtulníky provozované v Unii a na vrtulníky, které budou vyrobeny po vstupu tohoto nařízení v platnost na základě návrhu, který již agentura certifikovala.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/640 se mění takto:

1)

V článku 2 nařízení (EU) 2015/640 se vkládají nová písmena, která znějí:

„ca)

„malým vrtulníkem“ se rozumí vrtulník, který má ve své certifikační předpisové základně certifikační specifikace pro malá rotorová letadla (CS-27) nebo jim rovnocenné specifikace;

cb)

„malým vrtulníkem kategorie A“ se rozumí malý vrtulník, který má všechny vlastnosti kategorie A stanovené v bodě 17 přílohy I nařízení (EU) č. 965/2012 a ve své certifikační základně má dodatečné specifikace stanovené v certifikačních specifikacích pro velká rotorová letadla (CS-29), které jsou použitelné na základě odkazu v dodatku C k certifikační specifikaci CS-27, nebo jim rovnocenné specifikace;

cc)

„doloženými podmínkami na moři“ se rozumí podmínky na moři zvolené žadatelem o typové osvědčení nebo o doplňkové typové osvědčení, při kterých byla prokázána odolnost rotorového letadla proti převrácení, na základě čehož bylo toto rotorové letadlo certifikováno pro nouzové přistání na vodě nebo pro nouzové prostředky pro přistání na vodě.“

2)

Příloha I (část 26) se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 9. září 2022, kromě:

a)

bodů 2 a 6 přílohy, které se použijí ode dne 26. srpna 2023;

b)

bodů 4 a 5 přílohy, pokud jde o doplnění bodů 26.410, 26.415, bodu 26.420 písm. a) a b) a bodu 26.425 přílohy I (část 26) nařízení (EU) 2015/640, které se použijí ode dne 9. srpna 2023;

c)

bodu 5 přílohy, pokud jde o doplnění bodu 26.420 písm. c) a bodu 26.435 písm. a) přílohy I (část 26) nařízení (EU) 2015/640, který se použije ode dne 9. srpna 2024;

d)

bodu 5 přílohy, pokud jde o doplnění bodu 26.435 písm. b) přílohy I (část 26) nařízení (EU) 2015/640, který se použije ode dne 9. srpna 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1159 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014 a (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost (Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s. 14).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2015/640 (část 26) se mění takto:

1)

Obsah se nahrazuje tímto:

„OBSAH

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

26.10

Příslušný úřad

26.20

Dočasně nefunkční vybavení

26.30

Prokázání souladu

HLAVA B – VELKÉ LETOUNY

26.50

Sedadla, lůžka, dvou- a vícebodové bezpečnostní pásy

26.60

Nouzové přistání – dynamické podmínky

26.100

Umístění nouzových východů

26.105

Přístup k nouzovým východům

26.110

Označení nouzových východů

26.120

Nouzové osvětlení interiéru a fungování nouzových světel

26.150

Interiéry jednotlivých prostor

26.155

Hořlavost obložení nákladového prostoru

26.156

Tepelné nebo zvukové izolační materiály

26.157

Konverze prostorů třídy D

26.160

Ochrana proti požáru na toaletě

26.170

Hasicí přístroje

26.200

Zvuková výstraha podvozku

26.201

Tlak nahuštění pneumatik

26.205

Systémy poskytující přehled o přejetí dráhy a upozorňující na ně

26.250

Systémy ovládání dveří pilotního prostoru – ztráta pracovní schopnosti jediného člena

26.300

Program zachování konstrukční integrity konstrukcí stárnoucích letounů – obecné požadavky

26.301

Plán vyhovění pro držitele typových osvědčení a typových osvědčení pro zvláštní účely

26.302

Posouzení únavy a přípustnosti poškození

26.303

Omezení platnosti

26.304

Program prevence a kontroly koroze

26.305

Platnost programu zachování konstrukční integrity

26.306

Základní konstrukce kritická z pohledu únavy

26.307

Údaje o přípustnosti poškození u stávajících změn konstrukce kritické z pohledu únavy

26.308

Údaje o přípustnosti poškození u stávajících oprav konstrukce kritické z pohledu únavy

26.309

Pokyny pro posuzování oprav

26.330

Údaje o přípustnosti poškození u stávajících doplňkových typových osvědčení (STC), dalších významných změn a stávajících oprav majících dopad na uvedené změny nebo STC

26.331

Plán vyhovění pro držitele doplňkových typových osvědčení

26.332

Určení změn majících dopad na konstrukci kritickou z pohledu únavy

26.333

Údaje o přípustnosti poškození u STC a oprav těchto STC schválených dne 1. září 2003 nebo po tomto datu

26.334

Údaje o přípustnosti poškození u STC a jiných změn a oprav těchto změn schválených přede dnem 1. září 2003

26.370

Úkoly zachování letové způsobilosti a program údržby letadla

HLAVA C – VRTULNÍKY

26.400

Hasicí přístroje

26.410

Nouzové ovládací prvky k použití pod vodou

26.415

Podvodní nouzové východy

26.420

Nouzové vybavení pro let nad vodou

26.425

Poskytnutí doložených podmínek na moři

26.430

Odolnost nouzového systému pro přistání na vodě proti poškození

26.431

Stanovení odolnosti návrhů nouzových systémů pro přistání na vodě

26.435

Automatické spuštění nouzového systému pro přistání na vodě

Dodatek 1 – Seznam modelů letounů nepodléhajících určitým ustanovením přílohy I (části 26)“.

2)

Bod 26.157 se nahrazuje tímto:

„26.157   Konverze prostorů třídy D

Provozovatelé velkých letounů používaných v obchodní letecké dopravě, které získaly typové osvědčení dne 1. ledna 1958 nebo po tomto datu, s výjimkou provozovatelů modelu letounu uvedeného v tabulce A.1 v dodatku 1 k této příloze, zajistí, aby:

a)

u letounů, jejichž provoz zahrnuje přepravu cestujících, každý nákladový nebo zavazadlový prostor třídy D nehledě na jeho objem vyhověl certifikačním specifikacím pro prostor třídy C;

b)

u letounů, jejichž provoz zahrnuje pouze přepravu nákladu, každý nákladový prostor třídy D nehledě na jeho objem vyhověl certifikačním specifikacím pro prostor třídy C nebo třídy E.“

3)

Vkládá se nový bod, který zní:

„26.201   Tlak nahuštění pneumatik

Provozovatelé velkých letounů minimalizují riziko, že se tlak v pneumatikách dostane během provozu pod minimální provozní tlak.“

4)

Název hlavy C se nahrazuje tímto:

„HLAVA C – VRTULNÍKY“

5)

Doplňují se nové body, které znějí:

„26.410   Nouzové ovládací prvky k použití pod vodou

Provozovatelé malých vrtulníků a velkých vrtulníků, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby všechny nouzové ovládací prvky, které je potřeba obsluhovat pod vodou, byly označeny takovým způsobem obsluhy a rovněž žlutými a černými pruhy.

26.415   Podvodní nouzové východy

a)

Provozovatelé malých vrtulníků a velkých vrtulníků, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby:

1)

bylo pro cestující snadné identifikovat prostředky k ovládání všech podvodních nouzových východů, aby mohli opustit letoun v případě jeho nouzového přistání na vodě nebo převrácení ve vodě;

2)

byl podvodní nouzový východ k dispozici na obou stranách vrtulníku pro každý celek (nebo část celku) čtyř sedadel pro cestující, ledaže je podvodní nouzový východ tak velký, že přes něj mohou letoun opustit dva cestující najednou;

3)

sedadla pro cestující byla umístěna vůči podvodním nouzovým východům uvedeným v bodě 2 tak, aby byl usnadněn únik cestujících v případě převrácení vrtulníku ve vodě a zaplavení jeho kabiny.

b)

Provozovatelé malých vrtulníků kategorie A, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby:

1)

všechny nouzové východy, včetně nouzových východů pro posádku, a všechny dveře, okna nebo jiné otvory vhodné pro nouzový únik pod vodou byly v případě nouze ovladatelné;

2)

byl poskytnut automatický prostředek pro snadnou identifikaci okrajů otvorů všech podvodních nouzových východů za všech světelných podmínek; tyto značky musí být navrženy tak, aby zůstaly viditelné i v případě převrácení vrtulníku nebo potopení kabiny.

26.420   Nouzové vybavení pro let nad vodou

a)

Provozovatelé malých vrtulníků a velkých vrtulníků, které musí splňovat požadavky bodu CAT.IDE.H.300 přílohy IV, bodu NCC.IDE.H.227 přílohy VI nebo bodu SPO.IDE.H.199 přílohy VIII nařízení (EU) č. 965/2012, zajistí, aby byl každý nahuštěný záchranný člun vybaven prostředkem pro jeho udržení v blízkosti vrtulníku a dalším prostředkem pro udržení nahuštěného záchranného člunu ve větší, a to takové vzdálenosti od vrtulníku, která nepředstavuje nebezpečí pro záchranný člun ani pro osoby na jeho palubě. V případě, kdy se vrtulník zcela potopí, se musí oba tyto prostředky pro udržení záchranného člunu v blízkosti ještě před potopením vrtulníku přetrhnout, a to i tehdy, je-li záchranný člun prázdný.

b)

Provozovatelé malých vrtulníků a velkých vrtulníků, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby byly vybaveny úložnými prostory, které pojmou jednu záchrannou vestu pro každého cestujícího ve vrtulníku, a to ve snadném dosahu každého sedícího cestujícího, ledaže jsou cestující povinni mít záchrannou vestu na sobě během celého pobytu na palubě vrtulníku.

c)

Provozovatelé velkých vrtulníků, které musí být v souladu s bodem SPA.HOFO.165 písm. d) přílohy V nařízení (EU) č. 965/2012 vybaveny jedním nebo více záchrannými čluny, zajistí, aby každý takový záchranný člun:

1)

bylo možné spustit dálkově a aby prostředky pro takové spuštění byly umístěny ve snadném dosahu letové posádky, cestujících v kabině a všech přeživších ve vodě, ať už vrtulník plave na hladině ve vzpřímené poloze kabinou nahoru, nebo převrácen na boku;

2)

mohl být spolehlivě spuštěn v jakékoli rozumně představitelné poloze plovoucího vrtulníku včetně převrácení na boku a za doložitelných podmínek na moři pro odolnost proti převrácení.

26.425   Poskytnutí doložených podmínek na moři

a)

Držitel typového osvědčení pro malý vrtulník nebo velký vrtulník zajistí, aby v letové příručce pro rotorové letadlo (RFM) byly uvedeny a všem provozovatelům poskytnuty doložené podmínky na moři pro odolnost proti převrácení a veškeré související informace týkající se certifikace pro nouzové přistání na vodě nebo nouzových prostředků pro přistání na vodě.

b)

Držitel doplňkového typového osvědčení pro nouzový systém pro přistání na vodě, který je zastavěn do malého vrtulníku nebo velkého vrtulníku, zajistí, aby v RFM byly uvedeny a všem provozovatelům poskytnuty doložené podmínky na moři pro odolnost proti převrácení a veškeré související informace týkající se certifikace pro nouzové přistání na vodě nebo nouzových prostředků pro přistání na vodě.

26.430   Odolnost nouzového systému pro přistání na vodě proti poškození

a)

Provozovatelé malých vrtulníků nebo velkých vrtulníků, kterým bylo vydáno první individuální osvědčení letové způsobilosti dne 9. srpna 2025 nebo po tomto datu a které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby v případě, kdy je vrtulník vybaven uloženým nouzovým systémem pro přistání na vodě, návrh co nejvíce minimalizoval dopady možného poškození způsobeného nárazem na vodu na úspěšné spuštění nouzového systému pro přistání na vodě a jeho udržení v blízkosti vrtulníku.

b)

Provozovatelé malých vrtulníků nebo velkých vrtulníků s uloženými nouzovými systémy pro přistání na vodě poprvé zastavěnými dne 9. srpna 2025 nebo po tomto datu, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby návrh co nejvíce minimalizoval dopady možného poškození způsobeného nárazem na vodu na úspěšné spuštění nouzového systému pro přistání na vodě a jeho udržení v blízkosti vrtulníku.

26.431   Stanovení odolnosti návrhů nouzových systémů pro přistání na vodě

a)

Provozovatel malého vrtulníku nebo velkého vrtulníku, který musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navržen pro přistání na vodě nebo certifikován pro nouzové přistání na vodě, může požádat osobu uvedenou v písmenu b) o poskytnutí služeb uvedených v písmenu c), pokud jsou splněny obě tyto podmínky:

1)

provozovatel je povinen prokázat soulad s bodem 26.430 této přílohy;

2)

odolnost nouzového systému pro přistání na vodě v případě nárazu na vodu nebyla prokázána v rámci typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení uvedeného vrtulníku.

b)

Služby uvedené v písmenu c) poskytuje:

1)

držitel typového osvědčení, pokud je nouzový systém pro přistání na vodě zahrnut v typovém návrhu;

2)

držitel doplňkového typového osvědčení, pokud je nouzový systém pro přistání na vodě certifikován prostřednictvím doplňkového typového osvědčení.

c)

Osoba uvedená v písmenu b):

1)

zjistí, zda dopady možného poškození způsobeného nárazem na vodu na úspěšné spuštění nouzového systému pro přistání na vodě a jeho udržení v blízkosti vrtulníku jsou co nejvíce minimalizovány;

2)

zjistí, zda dopady uvedené v bodě 1 jsou zohledněny v návrhu nouzového systému pro přistání na vodě;

3)

poskytne provozovateli posouzení.

26.435   Automatické spuštění nouzového systému pro přistání na vodě

a)

Provozovatelé malých vrtulníků, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby se v případě, kde je nouzový systém pro přistání na vodě zastavěn a během letu uložen, tento systém následkem pádu do vody automaticky spustil.

b)

Provozovatelé malých vrtulníků kategorie A a velkých vrtulníků, které musí být v souladu s bodem CAT.IDE.H.320 písm. a) přílohy IV nařízení (EU) č. 965/2012 navrženy pro přistání na vodě nebo certifikovány pro nouzové přistání na vodě, zajistí, aby se v případě, kde je nouzový systém pro přistání na vodě zastavěn a během letu uložen, tento systém následkem pádu do vody spustil automaticky bez nutnosti zásahu pilota během letu.“

6)

Dodatek 1 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 1

Seznam modelů letounů nepodléhajících určitým ustanovením přílohy I (části 26)

Tabulka A.1

Držitel typového osvědčení

Typ

Modely

Výrobní číslo přidělené výrobcem

Ustanovení přílohy I (část 26), která se NEPOUŽIJÍ

Boeing Company

707

Všechny

 

26.301 až 26.334

Boeing Company

720

Všechny

 

26.301 až 26.334

Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Všechna

26.301 až 26.334

Boeing Company

DC-8

Všechny

 

26.301 až 26.334

Boeing Company

DC-9

DC-9-11,

DC-9-12,

DC-9-13,

DC-9-14,

DC-9-15,

DC-9-15F,

DC-9-21,

DC-9-31,

DC-9-32,

DC-9-32 (VC-9C),

DC-9-32F,

DC-9-32F (C-9 A, C-9B),

DC-9-33F,

DC-9-34,

DC-9-34F,

DC-9-41,

DC-9-51

Všechna

26.301 až 26.334

Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Všechna

26.301 až 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Všechna

26.301 až 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Všechna

26.301 až 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Všechna

26.301 až 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159 A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Všechna

26.301 až 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Všechna

26.301 až 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24, 24 A, 24B, 24B-A, 24D,24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F

Všechna

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Všechny

 

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Všechny

 

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Všechna

26.301 až 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Všechny

 

26.301 až 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Všechny

 

26.301 až 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Všechna

26.301 až 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Všechna

26.301 až 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Všechny

 

26.301 až 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Všechna

26.301 až 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Všechna

26.301 až 26.334

AIRBUS

řada A320

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 a 10360

26.60

AIRBUS

řada A321

A321-271NX

10257, 10371 a 10391

26.60

AIRBUS

řada A330

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008 a 2011

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

řada ATR 72

ATR72-212 A

1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 1661

26.60

Boeing Company

řada 737

737-8 a 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798, 43799, 43917,

43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973,

43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057,

60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

řada Gulfstream G100

1125 Astra

1125 Astra SP

G100/Astra SPX

Všechna

26.157

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

řada Gulfstream G100

Gulfstream G150

Všechna

26.157

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

řada GALAXY G200

Gulfstream 200/Galaxy

Všechna

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

řada 650

650

Všechna

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

řada Cessna 500/550/S550/560/560XL

500

550

560

560XL

S550

Všechna

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

řada Hawker

řada BAe.125

Hawker 750

Hawker 800XP

Všechna

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

řada CESSNA 750 (Citation X)

750

Všechna

26.157


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU