(EU) 2022/1253Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1253 ze dne 19. července 2022, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o odchylky od některých požadavků zavedených nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201

Publikováno: Úř. věst. L 191, 20.7.2022, s. 45-46 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 7. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 191/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1253

ze dne 19. července 2022,

kterým se opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o odchylky od některých požadavků zavedených nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 62 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) stanoví společné technické požadavky na projekci a výrobu civilních letadel, jakož i motorů a letadlových částí určených k zastavění do nich.

(2)

V souladu s bodem 3.1 písm. b) přílohy II nařízení (EU) 2018/1139 musí oprávněné projekční a výrobní organizace zavést a udržovat systém řízení, který zajištuje soulad s hlavními požadavky stanovenými v uvedené příloze, řídit bezpečnostní rizika a usilovat o trvalé zdokonalování tohoto systému.

(3)

Podle přílohy 19 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“) musí příslušné úřady vyžadovat, aby oprávněné projekční a výrobní organizace zavedly systém řízení bezpečnosti.

(4)

Aby byly dodrženy mezinárodní standardy a doporučené postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) stanovené v příloze 19 Chicagské úmluvy, byl nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 (3) zaveden systém řízení pro všechny oprávněné projekční a výrobní organizace spadající do oblasti působnosti přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/203 (4) byl zaveden systém řízení a systémy hlášení událostí, které mají zřizovat příslušné úřady.

(6)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 byl změněn článek 8 nařízení (EU) č. 748/2012 a prováděcím nařízením (EU) 2022/203 byl změněn článek 9 nařízení (EU) č. 748/2012. Těmito změnami bylo pro projekční organizace a výrobní organizace stanoveno přechodné období do 7. března 2025, během nějž mohou napravit jakékoliv nálezy nesouladu týkající se požadavků přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012 zavedených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201.

(7)

V přijatém znění, kterým se mění článek 9 nařízení (EU) č. 748/2012, se nesprávně odkazovalo na prováděcí nařízení (EU) 2022/203 namísto nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/201.

(8)

Kromě toho znění, kterým se mění článek 9 nařízení (EU) č. 748/2012, nezohlednilo skutečnost, že pouze omezený soubor požadavků zavedených nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201, zejména požadavky na hlášení a uchovávání záznamů, se vztahuje na organizace, které vyrábějí výrobky, letadlové části nebo zařízení bez osvědčení o oprávnění a které jsou držiteli schvalovacího dopisu, a že tento schvalovací dopis je platný pouze po omezenou dobu. Přechodné období do 7. března 2025 k nápravě nálezů nesouladu týkajících se požadavků, které byly zavedeny nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201, proto není pro tyto organizace relevantní. Aby byl zajištěn soulad s datem použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/201, nemělo by se od organizací, jimž byl schvalovací dopis vydán 7. března 2023 nebo dříve, vyžadovat, aby splňovaly požadavky zavedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201.

(9)

Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 9 nařízení (EU) č. 748/2012 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

„5.   Odchylně od bodu 21.B.225 písm. d) odst. 1 a 2 přílohy I (část 21) může výrobní organizace, která je držitelem platného osvědčení o oprávnění vydaného v souladu s přílohou I (část 21), do dne 7. března 2025 napravit jakékoliv nálezy nesouladu týkající se požadavků přílohy I zavedených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 (*1).

Pokud po dni 7. března 2025 organizace tyto nálezy neuzavře, osvědčení o oprávnění se zcela nebo zčásti zruší, omezí nebo pozastaví.

6.   Odchylně od bodu 21.A.125C písm. a) odst. 1 přílohy I (část 21) se od organizace, která vyrábí výrobky, letadlové části nebo zařízení bez osvědčení o oprávnění a která je držitelem platného schvalovacího dopisu vydaného dne 7. března 2023 nebo dříve v souladu s přílohou I (část 21), nevyžaduje soulad s příslušnými požadavky přílohy I zavedenými nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/201.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. března 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, jež mají být zřízeny projekčními a výrobními organizacemi, jakož i postupy uplatňované agenturou, a kterým se opravuje uvedené nařízení (Úř. věst. L 33, 15.2.2022, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/203 ze dne 14. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, které mají zřizovat příslušné úřady, a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti (Úř. věst. L 33, 15.2.2022, s. 46).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU