(EU) 2022/1210Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů zasvěcených osob a jejich aktualizace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 187, 14.7.2022, s. 23-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1210

ze dne 13. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů zasvěcených osob a jejich aktualizace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu), ve znění nařízení (EU) 2019/2115, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků, a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1) a zejména na čl. 18 odst. 6 šestý pododstavec a odst. 9 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 596/2014 jsou emitenti, účastníci trhu s emisními povolenkami, dražební platformy, dražitelé či subjekty sledující dražby nebo jiné osoby jednající jejich jménem nebo na jejich účet povinni sestavit seznamy zasvěcených osob a průběžně je aktualizovat podle přesného formátu.

(2)

Jednotné uplatňování požadavku na sestavení a aktualizaci seznamů zasvěcených osob stanoveného v nařízení (EU) č. 596/2014 by se mělo usnadnit stanovením přesného formátu, včetně používání standardních vzorů. Mělo by se jím rovněž zajistit, aby měly příslušné orgány k dispozici informace nezbytné pro splnění úkolu ochrany integrity finančních trhů a vyšetřování možného zneužívání trhu.

(3)

Jelikož v rámci subjektu mohou současně existovat různé vnitřní informace, seznamy zasvěcených osob by měly přesně určit konkrétní vnitřní informace, k nimž měly osoby pracující pro tento subjekt přístup. Seznamy zasvěcených osob by proto měly uvádět, o které konkrétní vnitřní informace jde (mohou zahrnovat informace týkající se obchodu, projektu, události – včetně podnikových či finančních událostí, jakož i zveřejnění účetní závěrky nebo upozornění na hospodářský výsledek). Za tímto účelem by seznamy zasvěcených osob měly být rozděleny do oddílů, přičemž by na každou konkrétní vnitřní informaci připadaly samostatné oddíly. V každém oddíle by měly být uvedeny všechny osoby, které mají k téže konkrétní vnitřní informaci přístup.

(4)

Aby se zabránilo vícenásobným zápisům týkajícím se osobních údajů týchž jednotlivců v různých oddílech seznamu zasvěcených osob, mělo by být možné tyto osobní údaje uvést v samostatném oddíle seznamu zasvěcených osob, označovaném jako oddíl týkající se permanentně zasvěcených osob, který se netýká konkrétních vnitřních informací. Oddíl týkající se permanentně zasvěcených osob by měl zahrnovat pouze osoby, které mají z důvodu povahy své funkce nebo svých úkolů ke všem vnitřním informacím v rámci subjektu vždy přístup.

(5)

Nařízení (EU) č. 596/2014 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 (2), které zavádí méně přísné požadavky pro emitenty, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků (dále jen „emitenti na trhu pro růst malých a středních podniků“), a to tím, že seznamy byly omezeny pouze na osoby, které mají z důvodu povahy svých úkolů nebo své funkce v rámci emitenta pravidelný přístup k vnitřním informacím.

(6)

Odchylně od uvedeného ustanovení mohou členské státy požadovat, aby emitenti na trhu pro růst malých a středních podniků zapsali na své seznamy zasvěcených osob všechny osoby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014. Vzhledem k obecně menším lidským a finančním zdrojům malých a středních podniků se však považovalo za přiměřené používat formát, který ve srovnání s formátem seznamů zasvěcených osob vytvořeným podle čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014 představuje menší administrativní zátěž, a omezit obsah seznamů na to, co je nezbytně nutné pro identifikaci příslušných osob. Pokud se od emitentů nebude vyžadovat, aby ve svých seznamech uchovávali osobní kontaktní údaje svých zasvěcených osob, mělo by to emitentům ulevit od shromažďování a aktualizace údajů od zasvěcených osob, aniž by byly příslušné vnitrostátní orgány zbaveny nástroje k identifikaci osob, které s vnitřními informacemi nakládají, a k jejich oslovení při profesním kontaktu. Tito emitenti by rovněž měli mít možnost zapisovat údaje o osobách, které mají z důvodu povahy své funkce nebo svých úkolů vždy přístup ke všem vnitřním informacím v oddíle seznamu zasvěcených osob týkajícím se permanentně zasvěcených osob, namísto toho, aby osobní údaje týkající se těchto permanentně zasvěcených osob doplňovali do každého seznamu specifického pro určitý obchod nebo spojeného s určitou událostí. Obsah těchto oddílů permanentně zasvěcených osob by měl být rovněž omezen na to, co je nezbytně nutné pro identifikaci příslušných osob.

(7)

Seznam zasvěcených osob by měl obsahovat osobní údaje, které jsou nezbytné k jejich identifikaci. Jakékoli zpracování osobních údajů pro účely stanovení a vedení seznamů zasvěcených osob uvedených v článku 18 nařízení (EU) č. 596/2014 by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (3).

(8)

Seznam zasvěcených osob by měl také obsahovat údaje, které mohou napomáhat příslušným orgánům při vedení vyšetřování a v rychlé analýze obchodního chování zasvěcených osob, při prokazování spojení mezi zasvěcenými osobami a osobami zapojenými do podezřelého obchodování a při určování kontaktů mezi nimi v kritických okamžicích. V tomto ohledu mají zásadní význam telefonní čísla, neboť umožňují příslušnému orgánu jednat rychle a případně si vyžádat záznamy datových přenosů. Tyto údaje by nadto měly být poskytnuty na začátku, aby nedošlo k narušení integrity šetření tím, že by se příslušný orgán musel v průběhu šetření znovu na emitenta, účastníka trhu s emisními povolenkami, dražební platformu, dražitele, subjekt sledující dražby nebo zasvěcenou osobu obracet s dalšími žádostmi o informace.

(9)

Aby bylo zajištěno, že seznamy zasvěcených osob mohou být příslušnému orgánu na požádání zpřístupněny co nejdříve a že je lze vždy neprodleně aktualizovat, měl by být seznam zasvěcených osob veden v elektronické podobě. Elektronická podoba by měla umožnit, aby informace obsažené na seznamu zasvěcených osob zůstaly důvěrnými. Aby se předešlo nepřiměřené administrativní zátěži pro emitenty na trhu pro růst malých a středních podniků, mohou tito emitenti vést seznam zasvěcených osob v elektronické podobě; tento požadavek by se však na tyto emitenty neměl vztahovat, je-li zajištěna úplnost, důvěrnost a integrita informací.

(10)

Aby se snížila administrativní zátěž spojená s předkládáním seznamů zasvěcených osob, měly by konkrétní elektronické prostředky pro přenos dat určit samy příslušné orgány za podmínky, že tyto elektronické prostředky umožní zachování důvěrnosti seznamů.

(11)

Z důvodu jasnosti, transparentnosti a právní jistoty by měly být formáty všech seznamů zasvěcených osob uvedených v nařízení (EU) č. 596/2014 konsolidovány v jediném právním aktu. Toto nařízení by proto mělo obsahovat jak formát seznamů zasvěcených osob podle čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014, tak seznamy zasvěcených osob uvedené v čl. 18 odst. 6 uvedeného nařízení. V důsledku toho by mělo být prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 (4) zrušeno.

(12)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 7. června 2021.

(13)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(14)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznamy zasvěcených osob požadované podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014

1.   Seznamy zasvěcených osob požadované podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 obsahují zvláštní oddíl pro každou vnitřní informaci a sestavují se ve formátu stanoveném ve vzoru 1 v příloze I tohoto nařízení.

2.   Osobní údaje osob, které mají z důvodu povahy své funkce nebo svých úkolů vždy přístup ke všem vnitřním informacím, lze zapsat samostatně do oddílu seznamu zasvěcených osob týkajícího se permanentně zasvěcených osob. Tento oddíl je vypracován ve formátu stanoveném ve vzoru 2 v příloze I tohoto nařízení. Je-li vypracován oddíl týkající se permanentně zasvěcených osob, osobní údaje těchto permanentně zasvěcených osob se neuvádějí ve zvláštních oddílech seznamu zasvěcených osob uvedených v odstavci 1.

3.   Seznamy zasvěcených osob jsou vedeny v elektronické podobě, která vždy zajišťuje, že:

a)

přístup k seznamu zasvěcených osob je omezen na jednoznačně identifikované osoby, které uvedený přístup potřebují z důvodu povahy své funkce nebo svých úkolů;

b)

uvedené informace jsou přesné;

c)

jsou přístupné i předchozí verze seznamu zasvěcených osob.

4.   Příslušný orgán na svých internetových stránkách určí elektronické prostředky, jimiž se mu mají seznamy zasvěcených osob předkládat. Uvedené elektronické prostředky zajistí, aby během přenosu informací zůstala zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

Článek 2

Seznamy zasvěcených osob podle čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) č. 596/2014

1.   Seznam zasvěcených osob uvedený v čl. 18 odst. 6 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 596/2014 může obsahovat pouze osobní údaje osob, které mají pravidelný přístup k vnitřním informacím. Tento seznam je vypracován ve formátu stanoveném v příloze II.

2.   Seznamy zasvěcených osob požadované členskými státy podle čl. 18 odst. 6 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 596/2014 obsahují zvláštní oddíl pro každou vnitřní informaci a sestavují se ve formátu stanoveném ve vzoru 1 v příloze III tohoto nařízení.

Údaje o osobách, které mají z důvodu povahy své funkce nebo svých úkolů vždy přístup ke všem vnitřním informacím, lze zapsat samostatně do oddílu seznamu zasvěcených osob týkajícího se permanentně zasvěcených osob. Tento oddíl týkající se permanentně zasvěcených osob je vypracován ve formátu stanoveném ve vzoru 2 v příloze III tohoto nařízení. Je-li vypracován oddíl týkající se permanentně zasvěcených osob, osobní údaje těchto permanentně zasvěcených osob se neuvádějí v každém oddíle seznamu zasvěcených osob odpovídajícím každé vnitřní informaci uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

3.   Seznamy zasvěcených osob uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou vedeny v jakékoli podobě, která zajišťuje, že při přenosu dat příslušnému orgánu je vždy zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací obsažených v těchto seznamech.

Článek 3

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2016/347 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (Úř. věst. L 320, 11.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 49).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

VZOR 1

Formát seznamů zasvěcených osob podle čl. 1 odst. 1

Popis zdroje příslušné vnitřní informace [:

Datum a čas vytvoření tohoto oddílu (tj. kdy byla příslušná vnitřní informace určena): [ rrrr-mm-dd; hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd]

Křestní jméno (jména) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Rodné (rodná) příjmení zasvěcené osoby (pokud se liší)

Pracovní telefonní číslo (čísla)

(přímá linka a mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod zařazení mezi zasvěcené osoby

Začátek přístupu

(datum a čas, kdy zasvěcená osoba získala přístup k vnitřním informacím)

Konec přístupu

(datum a čas, kdy zasvěcená osoba přestala mít přístup k vnitřním informacím)

Vnitrostátní identifikační číslo (existuje-li)

Datum narození

Soukromá telefonní čísla (pevná linka a mobilní telefon)

Úplná adresa bydliště: (název ulice; číslo popisné; obec; poštovní směrovací číslo; země)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s povolenkami na emise/dražební platformy/dražitele/subjektu sledujícího dražby, nebo osoby jednající jejich jménem nebo na jejich účet

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/nebo text]

[rrrr-mm-dd]

[Čísla (bez mezery)]

[Text]

VZOR 2

Formát oddílu seznamů zasvěcených osob týkajícího se permanentně zasvěcených osob podle čl. 1 odst. 2

Datum a čas vytvoření tohoto oddílu: [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd]

Křestní jméno (jména) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Rodné (rodná) příjmení zasvěcené osoby (pokud se liší)

Pracovní telefonní číslo (čísla) (přímá linka a mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod zařazení mezi zasvěcené osoby

Zařazení

(datum a čas, kdy byla dotčená zasvěcená osoba zařazena do oddílu permanentně zasvěcených osob)

Vnitrostátní identifikační číslo (existuje-li)

Datum narození

Úplná adresa bydliště

(název ulice; číslo popisné; obec; poštovní směrovací číslo; země) (pokud je v době podání žádosti příslušným orgánem k dispozici)

Soukromá telefonní čísla

(pevná linka a mobilní telefon)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta nebo osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet]

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/nebo text]

[rrrr- mm-dd u data narození]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]


PŘÍLOHA II

Formát seznamu osobních údajů osob, které mají pravidelný přístup k vnitřním informacím, podle čl. 2 odst. 1

Datum a čas vytvoření tohoto seznamu zasvěcených osob: [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd]

Křestní jméno (jména) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Rodné (rodná) příjmení zasvěcené osoby (pokud se liší)

Pracovní telefonní číslo (čísla) (přímá linka a mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod zařazení mezi zasvěcené osoby

Začátek přístupu

(datum a čas, kdy zasvěcená osoba získala pravidelný přístup k vnitřním informacím)

Konec přístupu

(datum a čas, kdy zasvěcená osoba přestala mít pravidelný přístup k vnitřním informacím)

Vnitrostátní identifikační číslo (existuje-li), nebo případně datum narození

Úplná adresa bydliště

(název ulice; číslo popisné; obec; poštovní směrovací číslo; země) (pokud je v době podání žádosti příslušným orgánem k dispozici)

Soukromá telefonní čísla

(pevná linka a mobilní telefon)

(pokud jsou v době podání žádosti příslušným orgánem k dispozici)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta]

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam zasvěcených osob]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/nebo text nebo rrrr-mm-dd u data narození]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]


PŘÍLOHA III

VZOR 1

Formát seznamů zasvěcených osob podle čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce

Popis zdroje příslušné vnitřní informace:

Datum a čas vytvoření tohoto oddílu (tj. kdy byla příslušná vnitřní informace určena): [rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum předání příslušnému orgánu: [rrrr-mm-dd]

Křestní jméno (jména) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

 

Pracovní telefonní číslo (čísla)

(přímá linka a mobilní telefon)

Funkce nebo důvod zařazení mezi zasvěcené osoby

Začátek přístupu

(datum a čas, kdy zasvěcená osoba získala přístup k vnitřním informacím)

Konec přístupu

(datum a čas, kdy zasvěcená osoba přestala mít přístup k vnitřním informacím)

Vnitrostátní identifikační číslo

(existuje-li)

Jinak datum narození

[Text]

[Text]

 

[Čísla (bez mezery)]

[Text popisující úlohu, funkci a/nebo důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/nebo text nebo rrrr-mm-dd u data narození]

VZOR 2

Formát oddílu seznamů zasvěcených osob týkajícího se permanentně zasvěcených osob podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce

Datum a čas vytvoření tohoto oddílu: [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum a čas (poslední aktualizace): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný světový čas)]

Datum předání příslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd]

Křestní jméno (jména) zasvěcené osoby

Příjmení zasvěcené osoby

Pracovní telefonní číslo (čísla) (přímá linka a mobilní telefon)

Název a adresa společnosti

Funkce a důvod zařazení mezi zasvěcené osoby

Zařazení

(datum a čas, kdy byla dotčená zasvěcená osoba zařazena do oddílu permanentně zasvěcených osob)

Vnitrostátní identifikační číslo

(existuje-li)

Jinak datum narození

[Text]

[Text]

[Čísla (bez mezery)]

[Adresa emitenta nebo osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet]

[Text popisující úlohu, funkci a důvod zařazení na tento seznam]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/nebo text nebo rrrr-mm-dd u data narození]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU