(EU) 2022/1209Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1209 ze dne 5. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o postup pro ukládání správních pokut a metody pro jejich výpočet a výběr (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 187, 14.7.2022, s. 19-22 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/19


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1209

ze dne 5. května 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o postup pro ukládání správních pokut a metody pro jejich výpočet a výběr

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 85 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí uložit hospodářskému subjektu správní pokutu na podporu nápravných a omezujících opatření v souladu s článkem 85 nařízení (EU) 2018/858 by měla Komise přijmout na základě konzultací s dotčenými členskými státy a příslušným hospodářským subjektem či subjekty podle čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) 2018/858 a mělo by se promítnout do rozhodnutí o uložení nápravných opatření a rozhodnutí o uložení omezujících opatření.

(2)

Je nezbytné stanovit určité procesní kroky pro případy, kdy Komise hodlá uložit správní pokuty na podporu nápravných a omezujících opatření, a to na základě postupu stanoveného v čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) 2018/858. Zejména je důležité zaručit právo být vyslechnut a právo na přístup ke spisu tím, že se hospodářskému subjektu poskytne přístup k příslušným informacím, jakož i právo v souvislosti se zamýšleným uložením správní pokuty předložit připomínky, včetně podpůrných důkazů k nim. Dále je nezbytné stanovit pravidla pro zajištění náležité ochrany údajů, které hospodářské subjekty považují za důvěrné.

(3)

Je nezbytné stanovit metodu výpočtu správních pokut podle závažnosti nesouladu. Tato metoda by měla být hospodářským subjektům předem známa. Správní pokuty by měly být odrazující, aby hospodářské subjekty odrazovaly od porušování požadavků nařízení (EU) 2018/858, a měly by být přiměřené závažnosti porušení. Jelikož správní pokuty mají být uloženy za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, měla by být kritéria pro jejich výpočet vhodným způsobem zvážena. Při výpočtu správních pokut by měla být zohledněna jakákoli nepatřičná hospodářská výhoda vzniklá prodejem nebo distribucí nevyhovujícího vozidla, která by mohla narušit hospodářskou soutěž ve vztahu k jiným hospodářským subjektům, které pravidla dodržují. Při posuzování závažnosti porušení předpisů by měly být rovněž zohledněny veškeré ztráty vzniklé spotřebitelům v důsledku nesouladu, včetně změny výkonu vozidla, neboť tento nesoulad může narušit ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, o niž uvedené nařízení usiluje. Výše správních pokut by dále měla odpovídat počtu nevyhovujících vozidel registrovaných v Unii nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků dodaných na trh Unie.

(4)

Výpočet správních pokut by měl náležitě zohledňovat závažnost a důsledky porušení, jakož i jakékoli přitěžující i polehčující okolnosti, protože pokuty by měly být vnímány jako odrazující a přiměřené a převyšovat výhody plynoucí z nesouladu. Mezi přitěžující okolnosti by měl patřit dopad na bezpečnost, zdraví a životní prostředí, neboť zajištění vysoké úrovně ochrany bezpečnosti, zdraví a životního prostředí je stanoveno jako jeden z cílů nařízení (EU) 2018/858. Zavedení pevného systému odrazujících postihů na úrovni Unie v podobě sankcí za nesoulad, který má negativní dopad na bezpečnost cestujících ve vozidle a dalších účastníků silničního provozu a který narušuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí, by mělo přispět k dosažení stanovených cílů. Při výpočtu správní pokuty se považuje za polehčující okolnost míra součinnosti hospodářského subjektu včetně nápravných opatření, která přijal.

(5)

Aby se usnadnilo placení správních pokut, je nezbytné stanovit metodu pro jejich výběr. Výběr těchto pokut by měl probíhat v souladu s pravidly pro inkaso pokut a jiných sankcí uložených orgány Unie stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Postup

1.   Před uložením správní pokuty hospodářskému subjektu podle čl. 85 odst. 1 ve spojení s článkem 53 nařízení (EU) 2018/858 oznámí Komise hospodářskému subjektu a dotčeným členským státům písemně svůj záměr uložit správní pokutu a uvede důvody, proč ji hodlá uložit.

2.   Hospodářskému subjektu a dotčeným členským státům se poskytne lhůta nejméně 30 dnů od oznámení podle odstavce 1 na to, aby Komisi písemně sdělily své připomínky. Aniž je dotčen odstavec 4, k písemným připomínkám obdrženým po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

3.   Hospodářský subjekt a dotčené členské státy mohou ke svým písemným připomínkám Komisi připojit jakékoli důkazy na podporu těchto připomínek.

4.   Komise může v návaznosti na písemné připomínky hospodářského subjektu a dotčených členských států požádat prostřednictvím odůvodněné žádosti o další informace ve lhůtě, kterou v žádosti stanoví a která nesmí být kratší než 15 dnů.

5.   Ve výjimečných případech, kdy Komise požádá o další informace, může hospodářský subjekt a dotčené členské státy vyzvat, aby po dokončení písemné části postupu podle odstavců 1 až 4 vyjádřily svůj postoj ústně na schůzce.

Článek 2

Ochrana důvěrných informací

1.   Hospodářské subjekty při předkládání informací podle článku 1 označí veškeré jimi předložené informace, které považují za důvěrné, připojí odůvodnění jejich důvěrnosti a v případě potřeby poskytnou ve lhůtě stanovené Komisí samostatné nedůvěrné znění dokumentu s těmito informacemi.

2.   Pokud hospodářský subjekt neoznačil žádné informace za důvěrné, je Komise oprávněna předpokládat, že předložené informace neobsahují důvěrné informace.

3.   Žádné ustanovení tohoto článku nebrání Komisi použít předložené informace k prokázání nesouladu.

Článek 3

Metoda pro výpočet správních pokut

1.   Komise provede pro účely výpočtu výše správních pokut odhad těchto částek:

a)

hospodářská výhoda nebo jiná výhoda, která hospodářskému subjektu v důsledku nesouladu vznikla;

b)

je-li to možné, ztráty vzniklé v důsledku nesouladu spotřebiteli.

Stanovené výhody a ztráty tvoří základ pro výpočet správních pokut. Pokud výhoda pro hospodářský subjekt představuje současně ztrátu pro spotřebitele, započítá se pouze jednou.

Na základě částek uvedených v písmenech a) a b) se vypočtou správní pokuty s ohledem na počet nevyhovujících vozidel registrovaných na trhu Unie nebo počet dotčených nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků dodaných na trh Unie.

2.   Komise při výpočtu výše správních pokut zohlední veškeré přitěžující nebo polehčující okolnosti a další faktory.

3.   Přitěžující okolnosti podle odstavce 2 zahrnují tyto prvky:

a)

dopad na zdraví a bezpečnost osob nebo negativní dopad na životní prostředí v důsledku snížení požadavků na výkon vozidla;

b)

míru zanedbání nebo úmyslu hospodářského subjektu, včetně jakéhokoli jeho pokusu skrýt nebo zatajit informace relevantní pro zjištění nesouladu;

c)

jakékoli neoprávněné odmítnutí hospodářského subjektu poskytnout informace nebo důkazy požadované Komisí.

4.   Polehčující okolnosti podle odstavce 2 zahrnují tyto prvky:

a)

úsilí a součinnost hospodářského subjektu při odhalování nesouladu;

b)

veškerá nápravná opatření přijatá hospodářským subjektem z vlastní iniciativy, včetně rychlosti jejich přijetí;

c)

jakékoli jiné přiměřené a relevantní polehčující okolnosti, které hospodářský subjekt prokázal pomocí náležitých důkazů.

5.   Další faktory podle odstavce 2 zahrnují opakování, četnost výskytu nebo dobu trvání nesouladu a jiné sankce za nesoulad s pravidly EU pro schvalování typu uložené na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni během deseti let před zjištěním tohoto nesouladu.

6.   Konečná správní pokuta vyjádřená v eurech se stanoví na úrovni, která zajistí její účinnost, přiměřenost a odrazující účinek.

Článek 4

Metody pro výběr správních pokut

Správní pokuty musí být zaplaceny do tří měsíců ode dne, kdy bylo dlužníkovi oznámeno rozhodnutí Komise, počítáno ode dne obdržení příslušného oznámení. Tyto pokuty se vybírají v souladu s články 107 a 108 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. V souladu s článkem 104 uvedeného nařízení může být poskytnuta dodatečná platební lhůta.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU