(EU) 2022/1186Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1186 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 184, 11.7.2022, s. 41-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2022 Nabývá účinnosti: 31. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1186

ze dne 8. července 2022

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. dubna 2019 předložila společnost Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „L+R Propanol PT1 Family“, které jsou typem přípravku 1 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Švýcarska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-MU051242-25.

(2)

Kategorie „L+R Propanol PT1 Family“ obsahuje účinné látky propan-1-ol a propan-2-ol, které jsou pro typ přípravku 1 zařazeny na seznam schválených účinných látek uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 29. března 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 4. listopadu 2021 Komisi stanovisko (2), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii „L+R Propanol PT1 Family“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

V tomto stanovisku se dospělo k závěru, že kategorie „L+R Propanol PT1 Family“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 22. listopadu 2021 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii „L+R Propanol PT1 Family“.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG se uděluje povolení Unie s číslem EU-0027466-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 31. července 2022 do 30. června 2032.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko ECHA ze dne 7. října 2021 k povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“ (ECHA/BPC/291/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

L+R Propanol PT1 Family

Typ přípravku 1 – Osobní hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0027466-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0027466-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

L+R Propanol PT1 Family

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Adresa

Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Německo

Číslo povolení

EU-0027466-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0027466-0000

Datum udělení povolení

31. července 2022

Datum skončení platnosti povolení

30. června 2032

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Německo

Umístění výrobních závodů

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

INEOS Solvent Germany GmbH

Adresa výrobce

Römerstrasse 733, 47443 Moers Německo

Umístění výrobních závodů

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Německo


Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)

Adresa výrobce

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Německo

Umístění výrobních závodů

OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation), TX 77414-2968 Bay City Spojené státy


Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

Sasol Chemie GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Jižní Afrika

Umístění výrobních závodů

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Jižní Afrika


Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

BASF SE

Adresa výrobce

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Německo

Umístění výrobních závodů

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Německo

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Neúčinná látka

112-72-1

204-000-3

0,0

0,95

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

Část II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Neúčinná látka

112-72-1

204-000-3

0,95

0,95

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah zlikvidujte ve schváleném zařízení na likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Přípravek pro hygienickou dezinfekci rukou

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Nevztahuje se.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry (omezený rozsah virucidního účinku)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, polikliniky, operační sály, pečovatelské domovy (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody, laboratoře: přípravek pro hygienickou dezinfekci rukou, určený na viditelně čisté a suché ruce

pouze k profesionálnímu použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

tření

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: alespoň 3 ml (použijte dávkovač: například nastavte 1,5 ml na jeden zdvih, 2 zdvihy na 3 ml). Minimální doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a načasování aplikací nejsou omezeny. Mezi jednotlivými fázemi aplikace není třeba zohlednit žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze použít kdykoli a podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100 ml, 500 ml a 1 000  ml v průhledných lahvích z HDPE s odklápěcím uzávěrem z PP.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači či s pumpičkou.

Pro hygienickou dezinfekci rukou použijte 3 ml přípravku a ruce ponechte mokré po dobu 30 sekund.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – Přípravek pro chirurgickou dezinfekci rukou

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Nevztahuje se.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry (omezený rozsah virucidního účinku)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a jiná zdravotnická zařízení: přípravek pro chirurgickou dezinfekci rukou, určený na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze k profesionálnímu použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

tření

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: v dávkách po 3 ml (použijte dávkovač: například nastavte 1,5 ml na jeden zdvih, 2 zdvihy na 3 ml). Minimální doba působení: 90 s

Ředění (%): přípravek k okamžitému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a načasování aplikací nejsou omezeny. Mezi jednotlivými fázemi aplikace není třeba zohlednit žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze použít kdykoli a podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100 ml, 500 ml a 1 000  ml v průhledných lahvích z HDPE s odklápěcím uzávěrem z PP.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači či s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekci rukou použijte tolik dávek po 3 ml, kolik je potřeba k udržení mokrých rukou po dobu 90 sekund.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 1

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze k profesionálnímu použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Vyhněte se kontaktu s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání kůže vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oči okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Zavolejte na linku 112 / přivolejte ambulanci pro lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál / lékaře:

Jsou-li oči vystaveny působení alkalických chemických látek (pH > 11), aminů a kyselin, jako je například kyselina octová, mravenčí nebo propionová, oči je třeba opakovaně vyplachovat také na cestě k lékaři.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, podejte jí něco k pití. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na linku 112 / přivolejte ambulanci pro lékařskou pomoc.

Po rozlití: Zachyťte absorpčním materiálem (např. pískem, křemelinou, univerzálním pojivem). Po sesbírání zacházejte s materiálem podle pokynů uvedených v oddíle „Pokyny pro odstraňování“.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Z nádoby je nutné odstranit zbytky a zcela vyprázdněné nádoby se musí zlikvidovat v souladu s předpisy pro odstraňování odpadů.

Neúplně vyprázdněné nádoby musí být zlikvidovány způsobem předepsaným místním subjektem pro likvidaci odpadu.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Technická opatření a podmínky skladování:

Doba použitelnosti: 36 měsíců

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doporučená teplota skladování: 0–30 °C

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Otevřené nádoby musí být pečlivě uzavřeny a udržovány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Uchovávejte vždy v nádobách ze stejného materiálu jako původní nádoba.

Doporučení pro společné skladování:

Neskladujte společně s oxidačními činidly a samovznětlivými látkami.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

L+R handdisinfect blue

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027466-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Neúčinná látka

112-72-1

204-000-3

0,95

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Zamezte vdechování par.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah zlikvidujte ve schváleném zařízení na likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 1 – Přípravek pro hygienickou dezinfekci rukou

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Nevztahuje se.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry (omezený rozsah virucidního účinku)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, polikliniky, operační sály, pečovatelské domovy (včetně domácí péče o pacienty)

nemocniční jídelny, velké kuchyně, farmaceutický průmysl, výrobní závody, laboratoře: přípravek pro hygienickou dezinfekci rukou, určený na viditelně čisté a suché ruce

pouze k profesionálnímu použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

tření

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: alespoň 3 ml (použijte dávkovač: například nastavte 1,5 ml na jeden zdvih, 2 zdvihy na 3 ml). Minimální doba kontaktu: 30 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a načasování aplikací nejsou omezeny. Mezi jednotlivými fázemi aplikace není třeba zohlednit žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze použít kdykoli a podle potřeby.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100 ml, 500 ml a 1 000  ml v průhledných lahvích z HDPE s odklápěcím uzávěrem z PP.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači či s pumpičkou.

Pro hygienickou dezinfekci rukou použijte 3 ml přípravku a ruce ponechte mokré po dobu 30 sekund.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 2 – Přípravek pro chirurgickou dezinfekci rukou

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Nevztahuje se.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry (omezený rozsah virucidního účinku)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

nemocnice a jiná zdravotnická zařízení: přípravek pro chirurgickou dezinfekci rukou, určený na viditelně čisté a suché ruce a předloktí.

Pouze k profesionálnímu použití.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční aplikace

Podrobný popis:

tření

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Dávkování: v dávkách po 3 ml (použijte dávkovač: například nastavte 1,5 ml na jeden zdvih, 2 zdvihy na 3 ml). Minimální doba působení: 90 s

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Počet a načasování aplikací nejsou omezeny. Mezi jednotlivými fázemi aplikace není třeba zohlednit žádné bezpečnostní intervaly.

Přípravek lze použít kdykoli a podle potřeby.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100 ml, 500 ml a 1 000  ml v průhledných lahvích z HDPE s odklápěcím uzávěrem z PP.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravky lze aplikovat přímo nebo je lze použít v dávkovači či s pumpičkou.

Pro chirurgickou dezinfekci rukou použijte tolik dávek po 3 ml, kolik je potřeba k udržení mokrých rukou po dobu 90 sekund.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné pokyny pro použití meta SPC 2

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Pouze k profesionálnímu použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Vyhněte se kontaktu s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání kůže vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oči okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Zavolejte na linku 112 / přivolejte ambulanci pro lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál / lékaře:

Jsou-li oči vystaveny působení alkalických chemických látek (pH > 11), aminů a kyselin, jako je například kyselina octová, mravenčí nebo propionová, oči je třeba opakovaně vyplachovat také na cestě k lékaři.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je postižená osoba schopna polykat, podejte jí něco k pití. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte na linku 112 / přivolejte ambulanci pro lékařskou pomoc.

Po rozlití: Zachyťte absorpčním materiálem (např. pískem, křemelinou, univerzálním pojivem). Po sesbírání zacházejte s materiálem podle pokynů uvedených v oddíle „Pokyny pro odstraňování“.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Z nádoby je nutné odstranit zbytky a zcela vyprázdněné nádoby se musí zlikvidovat v souladu s předpisy pro odstraňování odpadů.

Neúplně vyprázdněné nádoby musí být zlikvidovány způsobem předepsaným místním subjektem pro likvidaci odpadu.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Technická opatření a podmínky skladování:

Doba použitelnosti: 36 měsíců

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doporučená teplota skladování: 0–30 °C

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Otevřené nádoby musí být pečlivě uzavřeny a udržovány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Uchovávejte vždy v nádobách ze stejného materiálu jako původní nádoba.

Doporučení pro společné skladování:

Neskladujte společně s oxidačními činidly a samovznětlivými látkami.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

L+R handdisinfect 03

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027466-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

L+R handdisinfect 04

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0027466-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

45,0

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

30,0


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU