(EU) 2022/1183Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1183 ze dne 8. července 2022, kterým se mění přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002, pokud jde o hlášení určitých nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o jejich zjištění v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 184, 11.7.2022, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2022 Nabývá účinnosti: 31. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1183

ze dne 8. července 2022,

kterým se mění přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002, pokud jde o hlášení určitých nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o jejich zjištění v rámci Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 (2) stanoví pravidla pro hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o jejich zjištění v rámci Unie. Konkrétně článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2002 stanoví, že hlášení Unie mají obsahovat informace stanovené v příloze II uvedeného nařízení, a článek 5 téhož nařízení stanoví, že regiony pro účely hlášení a podávání zpráv stanovené členskými státy v souladu s článkem 21 nařízení (EU) 2016/429 jsou uvedeny v příloze IV uvedeného prováděcího nařízení.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3) vymezuje nákazy uvedené na seznamu jako nákazy kategorií A až E a stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a skupiny druhů uvedené na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce v příloze uvedeného nařízení. Změny, které mají být provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2020/2002 tímto nařízením, by měly dále upřesnit pravidla týkající se nákaz kategorie A v souvislosti s hlášením ohniska, pokud jde o polohu ohniska a datum čištění a dezinfekce; tyto další požadavky na hlášení jsou odůvodněné pro nákazy kategorie A vzhledem k riziku, které představují pro zdraví zvířat v Unii.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (4) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro tlumení nákaz kategorií A, B a C. Vzhledem k tomu, že je důležité poskytovat podrobnější informace o opatřeních k tlumení nákaz a rámcové informace týkající se výskytu ohnisek nákaz kategorie A, měla by být příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2002 změněna tak, aby zahrnovala informace o tom, zda se ohnisko vyskytlo v oblasti, která již podléhá omezením po vytvoření uzavřených pásem podle článků 64, 70, 71, 257, 258 nebo 259 nařízení (EU) 2016/429, neboť to má dopad na riziko, které tato ohniska představují.

(4)

Opatření stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 zahrnují zřízení uzavřených pásem v případě výskytu ohniska nákazy kategorie A a předběžné čištění a dezinfekci. Informace o těchto opatřeních by měly být jasněji předkládány při hlášení v rámci Unie požadovaném podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2002.

(5)

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002 nezahrnuje položku pro Spojené království s ohledem na Severní Irsko. Spojené království (Severní Irsko) by proto mělo být uvedeno na seznamu v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002, je-li to relevantní pro Severní Irsko.

(6)

Přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 ze dne 7. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém (Úř. věst. L 412, 8.12.2020, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).


PŘÍLOHA

Přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002 se mění takto:

(1)

Příloha II se mění takto:

a)

bod 8 se nahrazuje tímto:

„8.

Region a zeměpisná poloha ohniska. U všech nákaz kategorie A podle definice v čl. 1 bodě 1 prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 uveďte, zda se ohnisko vyskytlo v místě, které již podléhá omezením po vytvoření uzavřených pásem pro stejnou nákazu kategorie A v souladu s články 64, 70, 71, 257, 258 nebo 259 nařízení (EU) 2016/429.“;

b)

bod 15 se nahrazuje tímto:

„15.

Datum dokončení předběžného čištění a dezinfekce v případě ohniska jakékoli nákazy kategorie A podle definice v čl. 1 bodě 1 prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 u chovaných zvířat.“

(2)

Tabulka v příloze IV se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto nadpisem s příslušnou poznámkou pod čarou:

„Členský stát (*1)

Regiony pro účely hlášení a podávání zpráv

b)

doplňuje se nová položka, která zní:

„Spojené království (Severní Irsko)

Divisional Veterinary Office“© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU