(EU) 2022/1180Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1180 ze dne 11. ledna 2022, kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě

Publikováno: Úř. věst. L 184, 11.7.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2022 Nabývá účinnosti: 31. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1180

ze dne 11. ledna 2022,

kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/411 (2) obsahovalo chybu v pozměněném oddíle 2 kapitole II-1 části B přílohy I směrnice 2009/45/ES.

(2)

Oddíl 2 kapitola II-1 část B přílohy I směrnice 2009/45/ES ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/411 nevylučuje pravidlo 8.1 z použitelnosti příslušné části Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 1. listopadu 1974 v Londýně (úmluva SOLAS 1974) v platném znění, na osobní lodě kategorií B, C, a D.

(3)

Během jednání o návrhu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/411 se odborníci shodli na tom, že požadavky na bezpečný návrat do přístavu uvedené v pravidle 8.1 kapitoly II-1 části B úmluvy SOLAS 1974 by se neměly vztahovat na osobní lodě kategorií B, C, a D, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k okolnostem, za nichž jsou tyto kategorie lodí provozovány.

(4)

Směrnice 2009/45/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I oddíle 2 kapitole II-1 směrnice 2009/45/ES se část B nahrazuje tímto:

„ČÁST B – STABILITA V NEPORUŠENÉM STAVU, DĚLENÍ LODI NA ÚSEKY A STABILITA V NARUŠENÉM STAVU

Lodě musí splňovat požadavky příslušných ustanovení kapitoly II-1 úmluvy SOLAS části B až B-4 v platném znění, s výjimkou pravidla 8-1.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/411 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě (Úř. věst. L 83, 19.3.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU