(EU) 2022/1177Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1177 ze dne 7. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/683 zavedením a aktualizací položek týkajících se některých bezpečnostních systémů ve vzorech informačního dokumentu a prohlášení o shodě v tištěné podobě a úpravou systému číslování pro certifikáty schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 183, 8.7.2022, s. 54-70 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1177

ze dne 7. července 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/683 zavedením a aktualizací položek týkajících se některých bezpečnostních systémů ve vzorech informačního dokumentu a prohlášení o shodě v tištěné podobě a úpravou systému číslování pro certifikáty schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 4, čl. 28 odst. 3, čl. 36 odst. 4 a čl. 38 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 (2) stanoví standardizovaný formát dokumentů používaných pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a to stanovením vzorů informačního dokumentu, certifikátů EU jednotlivého schválení vozidla a prohlášení o shodě v tištěné podobě.

(2)

Vzory informačních dokumentů obsažené v přílohách I a II prováděcího nařízení (EU) 2020/683 by měly být změněny tak, aby zohledňovaly nové požadavky zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 (3) a regulačními akty přijatými na jeho základě.

(3)

Aby byl umožněn jednotný přístup, pokud jde o číslování certifikátů schválení, je dále nezbytné změnit systém číslování stanovený v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2020/683 tak, aby odrážel vývoj v oblasti regulace podle nařízení (EU) 2019/2144.

(4)

Je rovněž vhodné změnit přílohu V prováděcího nařízení (EU) 2020/683, která stanoví vzor značky EU schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků, a to aktualizací odkazu na nařízení (EU) 2019/2144.

(5)

Nařízení (EU) 2019/2144 vyžaduje, aby nová vozidla byla vybavena vyspělými bezpečnostními systémy, včetně systému pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu, systému inteligentní regulace rychlosti, systému upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a zapisovače údajů o události. Je vhodné požadovat, aby prohlášení o shodě uvádělo, které systémy jsou ve vozidle namontovány. Je proto nezbytné doplnit příslušné položky do vzorů prohlášení o shodě v tištěné podobě stanovených v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/683.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/683 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby se schvalovacím orgánům, orgánům pro dozor nad trhem a registračním orgánům členských států a výrobcům poskytl dostatek času na provedení změn prohlášení o shodě v tištěné podobě v jejich systémech, datum použitelnosti přílohy V by mělo být odloženo.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/683

Prováděcí nařízení (EU) 2020/683 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

3)

příloha IV se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

4)

příloha V se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

5)

příloha VIII se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha V se použije ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi (Úř. věst. L 163, 26.5.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) 2020/683 se mění takto:

1)

vysvětlivky se mění takto:

a)

vysvětlivka (12) se nahrazuje tímto:

„(12)

Podle definic uvedených v příloze XIII části 2 oddíle A bodech 1.24 (rozvor) a 1.25 (vzdálenost mezi nápravami) prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/535 ze dne 31. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecné konstrukční vlastnosti a bezpečnost (Úř. věst. L 117, 6.4.2021, s. 1). U přípojného vozidla s nápravami uprostřed se náprava spojení považuje za nejpřednější nápravu.“;

b)

vysvětlivka (14) se nahrazuje tímto:

„(14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/535 ze dne 31. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecné konstrukční vlastnosti a bezpečnost (Úř. věst. L 117, 6.4.2021, s. 1).“ ;

c)

vysvětlivka (18) se nahrazuje tímto:

„(18)

Bod č. 6.1 a pro vozidla kategorie jiné než M1: příloha XIII část 2 oddíl F prováděcího nařízení (EU) 2021/535. V případě přípojných vozidel musí být délky uvedeny podle bodu č. 6.1.2 normy ISO 612:1978.“;

d)

vysvětlivky (20) a (21) se nahrazují tímto:

„(20)

Bod č. 6.2 a pro vozidla kategorie jiné než M1: příloha XIII část 2 oddíl F prováděcího nařízení (EU) 2021/535.

(21)

Bod č. 6.3 a pro vozidla kategorie jiné než M1: příloha XIII část 2 oddíl F prováděcího nařízení (EU) 2021/535.“;

e)

vysvětlivka (30) se nahrazuje tímto:

„(30)

Podle definice v příloze XIII části 2 oddíle A bodě 1.3 prováděcího nařízení (EU) 2021/535.“;

f)

vysvětlivka (122) se nahrazuje tímto:

„(122)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/646 ze dne 19. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (Úř. věst. L 133, 20.4.2021, s. 31).“;

g)

vysvětlivka (123) se nahrazuje tímto:

„(123)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1243 ze dne 19. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se usnadnění montáže alkoholového imobilizéru do motorových vozidel a mění příloha II uvedeného nařízení (Úř. věst. L 272, 30.7.2021, s. 11).“;

h)

vysvětlivka (124) se nahrazuje tímto:

„(124)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění [2016/194] (Úř. věst. L 42, 18.2.2016, s. 1).“;

i)

vysvětlivka (157) se nahrazuje tímto:

„(157)

Položky 4 a 4.1 se vyplní podle definic stanovených v příloze XIII části 2 oddíle A bodech 1.24 (rozvor) a 1.25 (vzdálenost mezi nápravami) prováděcího nařízení (EU) 2021/535.“;

j)

vysvětlivka (174) se nahrazuje tímto:

„(174)

Pokud jde o spojovací bod „0“, viz příloha II část 2 oddíl A bod 1.3.1.2 prováděcího nařízení (EU) 2021/535.“;

k)

vysvětlivky (31), (55), (79), (89), (90) a (91) se zrušují;

l)

doplňuje se nová vysvětlivka (181), která zní:

„(181)

Systémy schválené v souladu s požadavky stanovenými v regulačních aktech uvedených na seznamu v příloze II nařízení (EU) 2018/858. Zkratky odpovídají systémům uvedeným v bodech 6.7, 7.4, 8.12, 10.1.1, 12.2.4, 12.6.5, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13, 12.16, 12.17 a 17.“;

2)

bod 2.2.1.3 se nahrazuje tímto:

„2.2.1.3

Referenční rozvor náprav návěsu (jak vyžaduje příloha XIII část 2 oddíl E bod 3.2 prováděcího nařízení (EU) 2021/535:“;

3)

bod 2.6.2 se nahrazuje tímto:

„2.6.2

Hmotnost volitelného vybavení (viz definice v příloze XIII části 2 oddíle A bodě 1.4 prováděcího nařízení (EU) 2021/535):“;

4)

doplňují se nové body 2.11.4.1 a 2.11.4.2, které znějí:

„2.11.4.1

Maximální poměr převisu spojovacího zařízení (34) k rozvoru náprav: ...

2.11.4.2.

Maximální hodnota V: … kN.“;

5)

bod 2.13 se nahrazuje tímto:

„2.13.

Vybočení zádi (příloha XIII část 2 oddíl C bod 8, resp. oddíl D bod 7 prováděcího nařízení (EU) 2021/535):“;

6)

bod 2.14.1 se nahrazuje tímto:

„2.14.1.

Poměr výkonu motoru k maximální technicky přípustné hmotnosti naložené jízdní soupravy (příloha XIII část 2 oddíl C bod 6 prováděcího nařízení (EU) 2021/535): … kW/kg.“;

7)

bod 3.2.18.1 se nahrazuje tímto:

„3.2.18.1

Číslo certifikátu (certifikátů) schválení typu: ...“;

8)

bod 4.11.2 se nahrazuje tímto:

„4.11.2.

Informace uvedené v příloze IX části 2 bodě 7.6 prováděcího nařízení (EU) 2021/535 (hodnota podle údaje výrobce):“;

9)

doplňují se nové body 4.11.4, 4.11.5 a 4.11.6, které znějí:

„4.11.4.

Informace uvedené v příloze IX části 2 bodě 6.1.1 prováděcího nařízení (EU) 2021/535: ...

4.11.5.

Informace uvedené v příloze IX části 2 bodě 6.2.1 prováděcího nařízení (EU) 2021/535: ...

4.11.6.

Informace o ukazateli rychlostních stupňů v příručce pro uživatele vozidla: ...“;

10)

vkládají se nové body 6.7, 6.7.1 a 6.7.2, které znějí:

„6.7.

Systém k monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

6.7.1.

Namontován: ano/ne (4)

6.7.2.

Podrobný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách: ...“;

11)

vkládají se nové body 7.4 až 7.6.3, které znějí:

„7.4.

Systém pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS)

7.4.1.

Namontován: ano/ne (4)

7.4.2.

Technický popis a výkres systému: …

7.4.3.

Prostředek k manuální deaktivaci systému ELKS

7.4.4.

Popis automatické deaktivace (je-li k dispozici): …

7.4.5.

Popis automatického potlačení (je-li k dispozici): …

7.5.

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu (LDWS)

7.5.1.

Namontován: ano/ne (4)

7.5.2

Rozsah rychlostí systému LDWS: …

7.5.3.

Technický popis a výkres systému (LDWS): …

7.6.

Korektivní funkce směrového řízení (CDCF)

7.6.1.

Namontován: ano/ne (4)

7.6.2.

Rozsah rychlostí CDCF: …

7.6.3.

Technický popis a výkres systému (zejména pokud systém používá řízení nebo brzdění): ...“;

12)

bod 8.6 se nahrazuje tímto:

„8.6.

Výpočet a křivky podle přílohy 10 nebo případně přílohy 14 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 (124) nebo podle přílohy 5 předpisu OSN Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13-H (125): ...“;

13)

bod 8.9 se nahrazuje tímto:

„8.9.

Stručný popis brzdového systému podle přílohy 2 bodu 12 předpisu OSN č. 13 nebo přílohy 1 bodu 14 předpisu OSN č. 13-H: ...“;

14)

vkládají se nové body 8.12, 8.12.1 a 8.12.2, které znějí:

„8.12.

Vyspělý systém nouzového brzdění (AEBS)

8.12.1.

Namontován: ano/ne (4)

8.12.2.

Podrobný popis systému AEBS: ...“;

15)

body 9.14. až 9.14.4 se nahrazují tímto:

„9.14.

Místa pro montáž přední a zadní tabulky s registrační značkou (v příslušných případech uveďte rozsah a popřípadě přiložte výkresy): …

9.14.1.

Výška nad vozovkou, dolní a horní okraj: ...

9.14.2.

Boční poloha, levý a pravý okraj: ...

9.14.3.

Počet standardních míst pro montáž tabulky s registrační značkou: ...

9.14.4.

Počet nepovinných nebo alternativních míst pro montáž tabulky s registrační značkou: ...“;

16)

za bod 9.14.5 se doplňují nové body, které znějí:

„9.14.5.1

Místo pro montáž přední tabulky s registrační značkou: ...

9.14.5.2.

Místo pro montáž zadní tabulky s registrační značkou: ...

9.14.5.3.

Místo pro montáž druhé zadní tabulky s registrační značkou (v případě vozidel kategorie O2, O3 a O4): ...

9.14.5.4.

Nepovinná nebo alternativní místa pro montáž tabulky s registrační značkou: ...“;

17)

body 9.14.6 a 9.14.7 se nahrazují tímto:

„9.14.6.

Sklony tabulek ke svislici: ...

9.14.7.

Úhly viditelnosti od horního, dolního, levého a pravého okraje: ...“;

18)

bod 9.16.2 se nahrazuje tímto:

„9.16.2.

Podrobné výkresy krytů kol a jejich umístění na vozidle s udáním rozměrů podle obrázku 1 v příloze V části 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/535 a s přihlédnutím ke krajním kombinacím pneumatika/kolo: …“;

19)

body 9.17.4 a 9.17.4.1 se nahrazují tímto:

„9.17.4.

Prohlášení výrobce o splnění požadavků stanovených v příloze II části 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/535: ...

9.17.4.1.

Musí být vysvětlen význam znaků v popisném kódu vozidla (VDS) identifikačního čísla vozidla (VIN) a v příslušných případech v rejstříkovém kódu vozidla (VIS) identifikačního čísla vozidla, aby byly splněny požadavky bodu 5.3 normy ISO 3779:2009: ...“;

20)

doplňuje se nový bod 9.17.4.3, který zní:

„9.17.4.3.

Povinný štítek pro vozidlo vyrobené ve více stupních: ano/ne (4)“;

21)

bod 9.20.2 se nahrazuje tímto:

„9.20.2.

Podrobné výkresy systému proti rozstřiku a jeho umístění na vozidle s údajem rozměrů podle vyobrazení v dodatku k příloze VIII části 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/535 a s přihlédnutím ke krajním kombinacím pneumatika/kolo: ...“;

22)

bod 9.25.1 se nahrazuje tímto:

„9.25.1.

Podrobný technický popis (včetně fotografií a výkresů, jakož i popisu materiálů) částí vozidla podle přílohy XIII části 2 oddílu D bodu 1.4 prováděcího nařízení (EU) 2021/535: ...“;

23)

doplňuje se nový bod 10.1.1, který zní:

„10.1.1.

Signál nouzového brzdění (ESS): ano/ne (4)“;

24)

doplňují se nové body 12.2.4, 12.2.4.1 a 12.2.4.2, které znějí:

„12.2.4.

Usnadnění montáže alkoholového imobilizéru (AIF)

12.2.4.1.

Prohlášení výrobce o splnění požadavků podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1243(123): …“;

12.2.4.2.

Dokument pro instalaci, pokud jde o usnadnění montáže alkoholového imobilizéru“;

25)

vkládají se nové body 12.6.5 až 12.6.5.5, které znějí:

„12.6.5.

Inteligentní asistent rychlosti (ISA)

12.6.5.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.6.5.2.

Funkce informace o rychlostním limitu (SLIF)

12.6.5.2.1.

Podrobný popis rozhraní SLIF: ...

12.6.5.2.2.

Metodika a technologie pro určení vnímaného rychlostního limitu: ...

12.6.5.3.

Funkce upozorňování na rychlostní limit (SLWF)

12.6.5.3.1.

Podrobný popis mechanismů zpětné vazby SLWF: ...

12.6.5.3.2.

V příslušných případech podrobný popis vizuálního upozornění SLWF: ...

12.6.5.4.

Podrobný popis funkce regulace rychlosti (SCF): ...

12.6.5.5.

V příslušných případech číslo schválení typu systému ISA jako samostatného technického celku: ...“;

26)

vkládají se nové body 12.11 až 12.17.3, které znějí:

„12.11.

Systém upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče (DDAW)

12.11.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.11.2.

Podrobný popis systému DDAW: ...

12.11.3.

Podrobný popis vizuálního upozornění systému DDAW: ...

12.12.

Systém vyspělého upozorňování na rozptýlenost řidiče (ADDW)

12.12.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.12.2.

Podrobný popis systému ADDW: ...

12.12.3.

V příslušných případech podrobný popis technických prostředků k prevenci rozptylování: ...

12.13.

Informační systém pro eliminaci mrtvého úhlu (BSIS)

12.13.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.13.2.

Podrobný popis informačního systému pro eliminaci mrtvého úhlu: ...

12.13.3.

V příslušných případech číslo schválení typu BSIS schváleného jako samostatný technický celek: ...

12.14.

Kybernetická bezpečnost

12.14.1.

Obecné konstrukční vlastnosti typu vozidla, včetně:

a)

systémů vozidla, které jsou důležité pro kybernetickou bezpečnost typu vozidla;

b)

konstrukčních částí těchto systémů, které jsou relevantní pro kybernetickou bezpečnost;

c)

vzájemného působení těchto systémů s jinými systémy v rámci typu vozidla a s vnějšími rozhraními.

12.14.2.

Schematické znázornění typu vozidla: …

12.14.3.

Číslo osvědčení o shodě pro systém řízení kybernetické bezpečnosti: ...

12.14.4.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, popisující výsledek jeho posouzení rizik a zjištěná rizika: ...

12.14.5.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, s popisem zmírňujících opatření, která byla provedena u systémů uvedených v seznamu, nebo typu vozidla a popisu způsobu, kterým řeší uvedená rizika: ...

12.14.6.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, s popisem ochrany vyhrazených prostředí pro ukládání a spouštění softwaru, služeb, aplikací nebo dat pocházejících z následného trhu: ...

12.14.7.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, popisující, jaké zkoušky byly použity k ověření kybernetické bezpečnosti typu vozidla a jeho systémů, a výsledek těchto zkoušek: ...

12.14.8.

Popis zohlednění dodavatelského řetězce po stránce kybernetické bezpečnosti: ...

12.15.

Aktualizace softwaru

12.15.1.

Všeobecné konstrukční vlastnosti typu vozidla ...

12.15.2.

Číslo osvědčení o shodě pro systém řízení aktualizací softwaru: ...

12.15.3.

Bezpečnostní opatření

12.15.3.1.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, popisující, že postup aktualizace bude zabezpečen proti hrozbám: …

12.15.3.2.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, popisující ochranu RXSWIN na vozidle před neoprávněnou manipulací: …

12.15.4.

Softwarové aktualizace prováděné bezdrátově

12.15.4.1.

Dokumentace pro typ vozidla, který má být schválen, popisující, že postup aktualizace bude prováděn bezpečně: …

12.14.4.2.

Popis způsobu informování uživatelů vozidla o aktualizaci před jejím provedením a po něm: …

12.15.5.

Prohlášení výrobce o splnění požadavků na systém řízení aktualizací softwaru: …

12.16.

Zapisovač údajů o události (EDR)

12.16.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.16.2.

Výkres (výkresy) nebo fotografie znázorňující umístění a způsob upevnění zapisovače EDR ve vozidle: ....

12.16.3.

Popis spouštěcího parametru: ...

12.16.4.

Popis veškerých jiných důležitých parametrů (úložná kapacita, odolnost vůči vysokému zpomalení a mechanickému namáhání při silném nárazu atd.): ...

12.16.5

Prvky a formát údajů zaznamenávaných zapisovačem EDR:

Datový prvek

Interval/čas záznamu (vůči času nula)

Četnost odběru vzorků údajů (vzorky za sekundu)

Minimální rozsah

Přesnost

Rozlišení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16.6.

Pokyny k získání údajů ze zapisovače EDR: ...

12.16.6.1.

Popis metody vykazování informací požadovaných podle čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/545 (*1): manuální/automatická (4)

12.16.7.

Splnění technických požadavků předpisu OSN č. 160:

12.16.7.1

Číslo schválení podle předpisu OSN č. 160: …

12.16.8.

V příslušných případech číslo schválení typu EDR schváleného jako samostatný technický celek (vyplní se, pokud schválení podle předpisu OSN č. 160 nebylo získáno a není uvedeno v bodě 12.16.7.1): ...

12.17.

Systém monitorování dostupnosti řidiče (DAM)

12.17.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.17.2.

Metody zjišťování dostupnosti řidiče: …

12.17.3.

Písemný popis a/nebo schéma informací poskytovaných řidiči: …

(*1)  Úř. věst. L 107, 6.4.2022, s. 18.“"

27)

doplňují se nové body 17 až 17.11, které znějí:

„17.

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ADS): ano/ne (4)

17.1.

Obecný popis ADS: …

17.1.1.

Provozně-konstrukční doména/mezní podmínky: …

17.1.2.

Základní vlastnosti (např. detekce předmětů a událostí a odezva (OEDR), plánování atd.): …

17.2.

Popis funkcí ADS:

17.2.1.

Hlavní funkce ADS (funkční architektura): …

17.2.1.1.

Vnitřní funkce vozidla: …

17.2.1.2.

Vnější funkce vozidla (např. záložní zařízení, potřebná vnější infrastruktura, potřebná provozní opatření): …

17.3.

Přehled hlavních konstrukčních částí ADS

17.3.1.

Řídicí jednotky: …

17.3.2.

Čidla a montáž čidel ve vozidle: …

17.3.3.

Aktuátory: …

17.3.4.

Mapy a určování polohy: …

17.3.5.

Ostatní hardware: …

17.4.

Uspořádání a schéma ADS

17.4.1.

Schéma uspořádání systému (např. blokové schéma): …

17.4.2.

Seznam a schematický přehled propojení: …

17.5.

Specifikace

17.5.1.

Specifikace při běžném provozu: …

17.5.2.

Specifikace při nouzovém provozu: …

17.5.3.

Kritéria přijatelnosti: …

17.5.4.

Prokázání souladu: …

17.6.

Koncepce bezpečnosti

17.6.1.

Prohlášení výrobce, že vozidlo nepředstavuje nepřiměřené riziko: …

17.6.2.

Základní architektura softwaru (např. blokové schéma): …

17.6.3.

Prostředky, jimiž se určuje provedení logiky ADS: …

17.6.4.

Obecné vysvětlení hlavních konstrukčních opatření zabudovaných do ADS za účelem zajištění bezpečného provozu při poruchách, provozních výpadcích a při výskytu okolností překračujících meze provozně-konstrukční domény: …

17.6.5.

Obecný popis hlavních zásad řešení poruch, strategie fungování v nouzovém režimu včetně strategie zmírňování rizik (manévr s minimálním rizikem): …

17.6.6.

Podmínky pro vyvolání požadavku na palubní obsluhu nebo obsluhu vzdáleného zásahu: …

17.6.7.

Koncepce interakce člověk-stroj s cestujícími ve vozidle, palubní obsluhou a obsluhou vzdáleného zásahu, včetně ochrany proti snadné neoprávněné aktivaci/použití a proti zásahům: …

17.7.

Ověření a validace, pomocí nichž výrobce potvrdí, že jsou splněny požadavky na výkonnost, včetně detekce předmětů a událostí a odezvy (OEDR), rozhraní člověk-stroj (HMI), dodržování pravidel silničního provozu a závěru, že systém je navržen tak, aby nepředstavoval nepřiměřené riziko pro řidiče, cestující ve vozidle a ostatní účastníky silničního provozu: …

17.7.1.

Popis přijatého přístupu: …

17.7.2.

Volba nominálních, kritických a poruchových scénářů: …

17.7.3.

Popis použitých metod a nástrojů (software, laboratoř, jiné) a souhrn posouzení věrohodnosti: …

17.7.4.

Popis výsledků: …

17.7.5.

Nejistota výsledků: …

17.7.6.

Interpretace výsledků: …

17.7.7.

Prohlášení výrobce:

Výrobce (výrobci) … potvrzuje (potvrzují), že ADS nepředstavuje nepřiměřené bezpečnostní riziko pro cestující ve vozidle a ostatní účastníky silničního provozu.

17.8.

Datové prvky ADS

17.8.1.

Druh ukládaných údajů: …

17.8.2.

Umístění úložiště: …

17.8.3.

Zaznamenané události a datové prvky: …

17.8.4.

Prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany údajů: …

17.8.5.

Prostředky pro přístup k údajům: …

17.9.

Kybernetická bezpečnost a aktualizace softwaru

17.9.1.

Číslo schválení typu z hlediska kybernetické bezpečnosti: …

17.9.2.

Číslo osvědčení o shodě pro kybernetickou bezpečnost: …

17.9.3.

Číslo schválení typu aktualizace softwaru: …

17.9.4.

Číslo prohlášení o shodě pro aktualizaci softwaru: …

17.9.4.1

Vysvětlivky k číslu RxSWIN nebo verzi softwaru, není-li číslo RxSWIN na vozidle:

17.9.4.2

V příslušných případech se uvede seznam relevantních parametrů, podle nichž je možné identifikovat vozidla, která lze aktualizovat softwarem uvedeným pod číslem RxSWIN v bodě 17.9.4.1.

17.10.

Provozní příručka (přiloží se k informačnímu dokumentu)

17.10.1.

Funkční popis ADS a očekávaná úloha uživatele, provozovatele služeb přepravy, palubní obsluhy, obsluhy vzdáleného zásahu atd.: …

17.10.2.

Technická opatření pro bezpečný provoz (např. popis nezbytné vnější infrastruktury, načasování, četnost a vzor operací údržby): …

17.10.3.

Provozní a environmentální omezení: …

17.10.4.

Provozní opatření (např. pokud je zapotřebí palubní obsluhy nebo obsluhy vzdáleného zásahu): …

17.10.5.

Pokyny v případě poruch a požadavku ADS (bezpečnostní opatření ze strany cestujících ve vozidle, provozovatele služeb přepravy, palubní obsluhy, obsluhy vzdáleného zásahu a orgánů veřejné správy, která mají být přijata v případě poruchy provozu): …

17.11.

Prostředky umožňující pravidelné technické prohlídky: …“.

(*1)  Úř. věst. L 107, 6.4.2022, s. 18.““


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) 2020/683 se mění takto:

1)

část I (A. Kategorie M a N) se mění takto:

a)

bod 2.6.2 se nahrazuje tímto:

„2.6.2

Hmotnost volitelného vybavení (viz definice v příloze XIII části 2 oddíle A bodě 1.4 prováděcího nařízení (EU) 2021/535):“;

b)

bod 4.11.2 se nahrazuje tímto:

„4.11.2.

Informace uvedené v příloze IX části 2 bodě 7.6 prováděcího nařízení (EU) 2021/535 (hodnota podle údaje výrobce):“

c)

vkládají se nové body 6.7 a 6.7.1, které znějí:

„6.7.

Systém k monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

6.7.1.

Namontován: ano/ne (4)“;

d)

doplňují se nové body 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.5.1, 7.6 a 7.6.1, které znějí:

„7.4.

Systém pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS)

7.4.1.

Namontován: ano/ne (4)

7.5.

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu (LDWS)

7.5.1.

Namontován: ano/ne (4)

7.6.

Korektivní funkce směrového řízení (CDCF)

7.6.1.

Namontován: ano/ne (4)“;

e)

vkládají se nové body 8.12 a 8.12.1, které znějí:

„8.12.

Vyspělý systém nouzového brzdění (AEBS)

8.12.1.

Namontován: ano/ne (4)“;

f)

bod 9.17.4.1 se nahrazuje tímto:

„9.17.4.1

Musí být vysvětlen význam znaků v popisném kódu vozidla (VDS) identifikačního čísla vozidla (VIN) a v příslušných případech v rejstříkovém kódu vozidla (VIS) identifikačního čísla vozidla, aby byly splněny požadavky bodu 5.3 normy ISO 3779:2009:“;

g)

doplňují se nové body 12.2.4 a 12.2.4.1, které znějí:

„12.2.4.

Usnadnění montáže alkoholového imobilizéru (AIF)

12.2.4.1.

Prohlášení výrobce o splnění požadavků podle přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1243(123): …;“

h)

doplňují se nové body 12.6.5. a 12.6.5.1, které znějí:

„12.6.5.

Inteligentní asistent rychlosti (ISA)

12.6.5.1.

Namontován: ano/ne (4)“;

i)

vkládají se nové body 12.11, 12.11.1, 12.12, 12.12.1, 12.13, 12.13.1, 12.16, 12.16.1, 12.17 a 12.17.1, které znějí:

„12.11.

Systém upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče (DDAW)

12.11.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.12.

Systém vyspělého upozorňování na rozptýlenost řidiče (ADDW)

12.12.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.13.

Informační systém pro eliminaci mrtvého úhlu (BSIS)

12.13.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.16.

Zapisovač údajů o události (EDR)

12.16.1.

Namontován: ano/ne (4)

12.17.

Systém monitorování dostupnosti řidiče (DAM)

12.17.1.

Namontován: ano/ne (4)“;

j)

vkládá se nový bod 17, který zní:

„17.

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ADS): ano/ne (4)“;

2)

část I (B. Kategorie O) se mění takto:

a)

bod 2.6.2 se nahrazuje tímto:

„2.6.2

Hmotnost volitelného vybavení (viz definice v příloze XIII části 2 oddíle A bodě 1.4 prováděcího nařízení (EU) 2021/535):“;

b)

vkládají se nové body 6.7 a 6.7.1, které znějí:

„6.7.

Systém k monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

6.7.1.

Namontován: ano/ne (4)“;

c)

bod 9.17.4.1 se nahrazuje tímto:

„9.17.4.1

Musí být vysvětlen význam znaků v popisném kódu vozidla (VDS) identifikačního čísla vozidla (VIN) a v příslušných případech v rejstříkovém kódu vozidla (VIS) identifikačního čísla vozidla, aby byly splněny požadavky bodu 5.3 normy ISO 3779:2009: ...“;

d)

vkládají se nové body 12, 12.7.1, 16 a 16.1, které znějí:

„12.   RŮZNÉ

12.7.1.

Vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne (4)

16.   PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

16.1.

Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla: ...“.

PŘÍLOHA III

Příloha IV nařízení (EU) 2020/683 se mění takto:

1)

v bodě 2.2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

číslo nařízení Komise přijatého podle nařízení (EU) 2019/2144, kterým se stanoví příslušné požadavky.

Pro účely písmene c) platí, že pokud (základní) nařízení obsahuje samostatné přílohy s požadavky a technickými předpisy, které jsou zaměřeny na různá témata vztahující se na systémy vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky, uvede se za odkazem v části 2 římská číslice označující číslo přílohy uvedeného nařízení.“;

2)

v bodě 3.1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

v souladu s přílohou XI prováděcího nařízení (EU) 2021/535(14):

e2*2021/535/XI*2021/535*00003*00“;

3)

v bodě 3.1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/646(122):

e2*2021/646*2021/646*00003*00“;

4)

v bodě 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato příloha se však vztahuje na EU schválení typu udělená v souladu s nařízením (EU) 2019/2144 na základě požadavků stanovených v předpisech OSN uvedených v příloze II nařízení (EU) 2018/858, přičemž v takovém případě se použije tento systém číslování:“;

5)

bod 4.2 se nahrazuje tímto:

„4.2.

Oddíl 2: číslo nařízení (EU) 2019/2144 (tzn. „2019/2144“)“;

6)

v příkladu v bodě 4.6.1 se číslo certifikátu schválení typu nahrazuje tímto:

„e1*2019/2144*13-HR00/16*00001*00“;

7)

v příkladu v bodě 4.6.2 se číslo certifikátu schválení typu nahrazuje tímto:

„e25*2019/2144*46R04/01*00123*05“.


PŘÍLOHA IV

V příloze V bodě 4 nařízení (EU) 2020/683 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato příloha se však vztahuje na EU schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků udělená v souladu s nařízením (EU) 2019/2144 na základě požadavků stanovených v předpisech OSN uvedených v příloze I uvedeného nařízení, přičemž v takovém případě platí následující:“.


PŘÍLOHA V

Dodatek k příloze VIII nařízení (EU) 2020/683 se mění takto:

1)

část I (Úplná a dokončená vozidla) se mění takto:

a)

v části 2 (Kategorie vozidla M1) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

b)

v části 2 (Kategorie vozidla M2) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

c)

v části 2 (Kategorie vozidla M3) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

d)

v části 2 (Kategorie vozidla N1) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

e)

v části 2 (Kategorie vozidla N2) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

f)

v části 2 (Kategorie vozidla N3) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

g)

v části 2 (Kategorie vozidla O3 a O4) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

2)

část II (Neúplná vozidla) se mění takto:

a)

v části 2 (Kategorie vozidla M1) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené vyspělými systémy vozidel: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

b)

v části 2 (Kategorie vozidla M2) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené vyspělými systémy vozidel: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

c)

v části 2 (Kategorie vozidla M3) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené vyspělými systémy vozidel: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

d)

v části 2 (Kategorie vozidla N1) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené vyspělými systémy vozidel: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

e)

v části 2 (Kategorie vozidla N2) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené vyspělými systémy vozidel: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

f)

v části 2 (Kategorie vozidla N3) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené vyspělými systémy vozidel: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181);

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“;

g)

v části 2 (Kategorie vozidla O3 a O4) se doplňují nové body 54, 55 a 56, které znějí:

„54.

Vozidlo vybavené: TPMS (181).

55.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 155: ano/ne (4)

56.

Vozidlo certifikované podle předpisu OSN č. 156: ano/ne (4)“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU