(EU) 2022/1173Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 183, 8.7.2022, s. 23-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1173

ze dne 31. května 2022

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (1), a zejména čl. 26 odst. 1 písm. c), čl. 60 odst. 4 první pododstavec písm. b), článek 75 a článek 92 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/2116 stanoví základní pravidla týkající se mimo jiné povinností členských států chránit finanční zájmy Unie a podávat zprávy o výkonnosti politiky. Pro zajištění hladkého fungování nového právního rámce je třeba přijmout určitá pravidla týkající se zpráv o hodnocení kvality tří prvků (systém identifikace zemědělských pozemků, systém pro geoprostorové žádosti a systém monitorování ploch) integrovaného administrativního a kontrolního systému (dále jen „integrovaný systém“) a souvisejících nápravných opatření, požadavků na žádosti o podporu a systému monitorování ploch, rámce upravujícího získávání družicových dat pro účely systému monitorování ploch a ke kontrolám schválených mezioborových organizací, pokud jde o zvláštní podporu pro bavlnu. Tato nová pravidla by měla nahradit příslušná ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2).

(2)

Zprávy o hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro geoprostorové žádosti a systému monitorování ploch by měly být komplexní, aby umožňovaly posoudit spolehlivost informací získaných těmito prvky integrovaného systému. Obsah těchto zpráv by měl rovněž umožnit zhodnotit, zda je poskytována dostatečná záruka ohledně kvality informací používaných ve vztahu k povinnosti členského státu podávat zprávy o výkonnosti, pokud jde o ukazatele výstupů a výsledků intervencí podle plochy řízených v rámci integrovaného systému. Tyto zprávy by proto měly obsahovat zejména informace o práci vykonané v rámci hodnocení kvality a o zjištěných nedostatcích, jakož i diagnostické informace o možných hlavních příčinách těchto nedostatků. Zprávy by měly konkrétně obsahovat informace o údajích a snímcích používaných pro hodnocení kvality a také o výsledcích jejich testování. Zkušenosti týkající se výměny informací mezi členskými státy a Komisí v souvislosti s hodnocením kvality systému identifikace zemědělských pozemků ukázaly, že obzvláště užitečné je používání specializovaných elektronických informačních systémů. Za účelem usnadnění práce členských států a jejich komunikace s Komisí by měly být tyto informační systémy pro zprávy o třech hodnoceních kvality stanovených v nařízení (EU) 2021/2116 využívány i nadále a v případě potřeby dále rozvíjeny.

(3)

Za účelem poskytnutí spolehlivých údajů pro výroční zprávu o výkonnosti by měly být zkombinovány výsledky tří hodnocení kvality, a to zejména těch, která se týkají systému pro geoprostorové žádosti a systému monitorování ploch, aby bylo možné odhadnout plošnou chybu ve vykázaných údajích o ukazatelích výstupů a výsledků vyplývající z nedostatků systémů. Měla by být stanovena pravidla pro nápravná opatření, která budou možná potřebná k odstranění nedostatků ve stanoveném časovém rámci. Kromě toho by zprávy vypracované v souvislosti s roky 2024 a 2026 měly umožnit ověřit, zda je systém monitorování ploch řádně zaveden ve všech členských státech a zda postupné provádění systému monitorování ploch úspěšně pokrývá všechny podmínky způsobilosti a intervence, které je možné sledovat. Za tímto účelem by zprávy měly obsahovat seznam všech kritérií způsobilosti pro všechny intervence podle plochy v rámci integrovaného systému spolu s informacemi o zdrojích údajů použitých pro analýzu.

(4)

Členské státy by měly zavést spolehlivý a moderní systém řízení žádostí o podporu, který umožní elektronickou komunikaci a fungování v ročním cyklu. Členské státy by měly brát v potaz zjednodušení pro příjemce a vnitrostátní správu, například tím, že stanoví, že jedna žádost se může vztahovat k několika intervencím nebo několika příjemcům podávajícím společnou žádost nebo že se v daném roce zváží jedna žádost na zemědělský podnik v případě převodu tohoto podniku. Členské státy by měly přijmout požadovaná opatření, aby zajistily řádné řízení intervencí, je-li stejným příjemcem pověřeno více platebních agentur.

(5)

Členské státy by měly těžit z výhod digitalizace a pro veškerou komunikaci s příjemci tudíž zpravidla používat elektronické prostředky. Pro ještě větší zjednodušení by měly členské státy informace nezbytné k řízení intervencí v co největší míře získávat ze zdrojů údajů, které má veřejná správa k dispozici.

(6)

Aby se usnadnil proces předkládání žádostí o podporu, měly by členské státy poskytnout předem vyplněné formuláře obsahující všechny informace relevantní pro příjemce a v aktualizovaném stavu. Členské státy by měly předcházet nesrovnalostem tím, že umožní změny v předvyplněných formulářích a poskytnou podpůrná upozornění, která příjemci pomohou odhalit případný nesoulad a podat žádost správně. Členské státy by měly vzít v úvahu změny provedené příjemci a aktualizovat informace v databázích vnitrostátní správy. Pokud se členský stát rozhodne použít automatický systém žádostí, měl by tento systém v zájmu rovného zacházení s příjemci zajistit stejnou úroveň podrobných údajů, jaká je vyžadována pro žádost o podporu podle tohoto nařízení.

(7)

Žádosti o podporu v rámci integrovaného systému by měly v co největší míře poskytovat veškeré informace nezbytné pro řádné a spolehlivé řízení dotčených intervencí a pro správné podávání zpráv o ukazatelích výstupů a výsledků. Pro řádné řízení intervencí by příjemci měli být i nadále odpovědní za podanou žádost o podporu, aby bylo možné jasně převzít všechna související práva a povinnosti.

(8)

Způsob předcházení nesrovnalostem by měl být nastaven tak, aby bylo možné žádosti o podporu do určité lhůty změnit nebo zrušit. Pokud se na všechny příjemce dané intervence vztahují správní kontroly nebo je u nich využit systém monitorování ploch, není odstrašující účinek sankcí nutný. Změny nebo stažení by proto měly být povoleny kdykoli před uplynutím lhůty, která je nezbytná pro řádnou správu intervencí. Změny nebo stažení by však neměly být povoleny v případech nedodržení podmínek způsobilosti, které není možné sledovat, kdy tato nedodržení byla zjištěna z jiných zdrojů než systémem monitorování ploch a správními kontrolami. V jiných situacích by možnost provést změny nebo stažení neměla být povolena, pokud byl příjemce informován o plánované kontrole na místě nebo pokud tato kontrola, která nebyla oznámena, již zjistila nesrovnalosti. Za účelem podpory spolehlivosti informací nezbytných pro intervence podle čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (3) týkající se skotu, ovcí a koz by navíc lhůta pro provedení změn měla být stanovena tak, aby umožnila změny v žádosti o podporu a aktualizace v počítačové databázi zvířat před datem určeným členským státem pro splnění požadavků na identifikaci a evidenci.

(9)

Členské státy by měly zajistit, aby geoprostorová žádost obsahovala informace nezbytné pro řízení intervencí podle plochy v rámci integrovaného systému a v nezbytném rozsahu pro řízení intervencí podle plochy v odvětví vína a pro požadavky v rámci podmíněnosti. Členským státům by měl být jako užitečná pomůcka poskytnut demonstrativní seznam prvků geoprostorové žádosti. Pokud jde o informace, které má příjemce poskytnout, jsou-li relevantní pro intervenci v rámci integrovaného systému, a které se týkají používání přípravků na ochranu rostlin, u nichž se žádá o podporu v rámci společné zemědělské politiky (SZP), členské státy se mohou rozhodnout využít tyto informace v souvislosti s povinností registrovat používání těchto produktů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4).

(10)

Pro řádné řízení intervencí podle zvířat by měla být stanovena určitá pravidla týkající se obsahu příslušných žádostí o podporu. Aby byla zajištěna transparentnost a rovné zacházení s příjemci, mělo by být rovněž vyjasněno, že při použití automatického systému podávání žádostí se všechna zvířata, která příjemce vlastní a která jsou potenciálně způsobilá pro podporu v rámci dané intervence, považují za vykázaná pro tuto intervenci.

(11)

Nařízením (EU) 2021/2116 byl zaveden systém monitorování ploch jako povinný prvek integrovaného systému. Aby bylo zajištěno řádné a jednotné provádění této povinnosti, měl by mít systém monitorování ploch ve všech členských státech stejný rozsah, a tudíž by měl pokrývat všechny příjemce a všechny intervence podle plochy řízené v rámci integrovaného systému a všechny podmínky, které je možné sledovat. Na podporu průřezového cíle modernizace SZP by měla být upřednostňována automatizace analýzy údajů v rámci systému monitorování ploch. Z těchto důvodů by mělo být postupně zvyšováno množství podmínek způsobilosti, které lze považovat za sledovatelné pomocí dat z družic Sentinel programu Copernicus nebo pomocí jiných údajů s alespoň rovnocennou hodnotou. Za tímto účelem by členské státy měly zajistit, aby v letech 2023 a 2024 podléhaly systému monitorování ploch všechny podmínky způsobilosti, které lze považovat za sledovatelné pomocí automatického zpracování dat z družic Sentinel programu Copernicus. Členské státy se však mohou rozhodnout, zda budou tyto sledovatelné podmínky způsobilosti skutečně řešeny zpracováním dat z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných údajů s alespoň rovnocennou hodnotou. Pokud podmínky způsobilosti nelze považovat za sledovatelné na základě dat z družic Sentinel programu Copernicus, mohou členské státy pro jejich ověření zvolit zpracování jiných údajů s alespoň rovnocennou hodnotou nebo je považovat za nesledovatelné. Počínaje rokem 2025 by členské státy měly zajistit, aby systému monitorování ploch podléhaly všechny podmínky způsobilosti, které lze považovat za sledovatelné pomocí automatického zpracování buď dat z družic Sentinel programu Copernicus, nebo jiných fotografií s geografickými metadaty. S ohledem na úsilí a investice potřebné k zahrnutí fotografií s geografickými metadaty jako údajů s alespoň rovnocennou hodnotou do systému monitorování ploch by však členským státům měla být poskytnuta lhůta k provedení nezbytných přípravných prací. Z tohoto důvodu musí členské státy zajistit postupné pokrytí podmínek způsobilosti, které lze považovat za sledovatelné pomocí fotografií s geografickými metadaty, napříč celým programovým obdobím. Toto úsilí by mělo od roku 2025 zajistit stálou míru pokroku. Členské státy by měly rozhodnout, které podmínky způsobilosti, jež je možné považovat za sledovatelné pomocí fotografií s geografickými metadaty, se každý rok stanou předmětem systému monitorování ploch. Za účelem podpory členských států při integrování této nové technologie do systému monitorování ploch by členské státy měly do 1. ledna 2027 zařadit do systému monitorování ploch minimální procentní podíl intervencí, u nichž lze podmínky způsobilosti považovat za sledovatelné pouze pomocí fotografií s geografickými metadaty. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, které intervence, jež mají alespoň jednu podmínku způsobilosti, která bude v rámci systému monitorování ploch monitorována pomocí fotografií s geografickými metadaty, budou do tohoto procentuálního podílu zahrnuty. V rámci svého rozhodnutí by však členské státy měly zajistit, aby systému monitorování ploch podléhaly v souladu s článkem 70 nařízení (EU) 2021/2116 veškeré intervence podle ploch.

(12)

Kromě toho by měl být stanoven společný soubor požadavků s cílem zajistit, aby plochy, na které byla podána žádost o podporu v rámci intervence, nezahrnovaly nezpůsobilé půdy, nezpůsobilé využití půdy a změny v kategorii zemědělské půdy, které by mohly ovlivnit analýzu podmínek způsobilosti specifických pro danou intervenci s využitím systému monitorování ploch. V průběhu roku podání žádosti by tyto požadavky měly být posouzeny s ohledem na podmínky způsobilosti intervencí zahrnutých do dané žádosti o podporu, aby bylo možné provést smysluplnou následnou analýzu pomocí systému monitorování ploch. Využívání půdy by mělo být posouzeno v rámci vymezené plochy, aby bylo možné zjistit, zda na základě dané žádosti o podporu a dotčené intervence došlo k očekávanému prostorovému nebo časovému chování. Při vývoji systému monitorování ploch by členské státy měly plně využít svého potenciálu tím, že použijí informace dostupné pro aktualizaci systému identifikace zemědělských pozemků a komunikaci s příjemci s cílem umožnit změny žádostí o podporu. Pokud členský stát potřebuje informovat příjemce o nesouladu souvisejícím s výsledky systému monitorování ploch v případech výskytu nezpůsobilých ploch nebo nezpůsobilého využívání půdy, měly by být informace o nesouladu sděleny co nejdříve po zjištění, aby příjemce mohl upravit žádost o podporu co nejrychleji a aby mohla být smysluplně a včas zopakována analýza systému monitorování ploch. Mělo by být rovněž vyjasněno, jak bude v praxi uplatňována možnost postupného zavádění systému, a to upřesněním intervencí, které mají být zahrnuty v roce 2023.

(13)

Aby byl systém monitorování ploch schopný pokrýt všechny podmínky způsobilosti všech intervencí podle plochy řízených v rámci integrovaného systému, které mohou být sledovány pomocí dat z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných údajů s alespoň rovnocennou hodnotou, je nezbytné rozšířit druhy údajů a stanovit normy zajišťující jejich rovnocennost s družicovými daty. Aby se zabránilo rozdílům v oblasti úsilí členských států o modernizaci, měly by být fotografie s geografickými metadaty pro účely systému monitorování ploch považovány za údaje s alespoň rovnocennou hodnotou.

(14)

Je třeba stanovit zvláštní pravidla pro objektivní a účinný postup, podle kterého se má pro účely systému monitorování ploch provádět získávání družicových dat.

(15)

Pro řádné řízení intervencí, pokud jde o bavlnu, by měla být stanovena určitá pravidla týkající se obsahu kontrol, které členské státy provádějí ve schválených mezioborových organizacích.

(16)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 mělo být zrušeno. Uvedené nařízení by se však mělo i nadále používat pro žádosti o přímé platby podané před 1. lednem 2023 a pro žádosti o platby podané v souvislosti s podpůrnými opatřeními prováděnými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5).

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů, Výboru pro společnou zemědělskou politiku a Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém (dále jen „integrovaný systém“) uvedený v článku 65 nařízení (EU) 2021/2116 s ohledem na:

a)

formu, obsah a postupy, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány tyto informace:

i)

zprávy o hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro geoprostorové žádosti a systému monitorování ploch;

ii)

nápravná opatření uvedená v článcích 68, 69 a 70 nařízení (EU) 2021/2116;

b)

základní rysy a pravidla systému podávání žádostí o podporu podle článku 69 nařízení (EU) 2021/2116 a systému monitorování ploch uvedeného v článku 70 tohoto nařízení, včetně parametrů postupného zvyšování počtu intervencí v rámci systému monitorování ploch;

c)

postup, kterým se provádí získávání družicových dat uvedených v článku 24 nařízení (EU) 2021/2116 za účelem dosažení přidělených cílů;

d)

rámec upravující získávání, zlepšování a využívání družicových dat a použitelné lhůty a

e)

systém pro kontroly schválených mezioborových organizací, pokud jde o zvláštní podporu pro bavlnu podle hlavy III kapitoly II oddílu 3 pododdílu 2 nařízení (EU) 2021/2115.

Článek 2

Zprávy o hodnocení kvality

1.   Členské státy poskytnou Komisi hodnocení kvality uvedené v čl. 68 odst. 3, čl. 69 odst. 6 a čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2116 ve formě zpráv předložených pomocí elektronických informačních systémů umožňujících výměnu informací, dokumentů a souvisejících údajů.

2.   Zprávy uvedené v odstavci 1 poskytují informace o podkladové práci v rámci hodnocení kvality, zejména pokud jde o výsledky návštěv na místě nebo analýzy snímků poskytujících spolehlivé a průkazné údaje ohledně skutečné situace na místě, a kvantifikují nedostatky zjištěné příslušným hodnocením kvality. Výsledky hodnocení kvality podle odstavce 1 se zkombinují, aby se vyčíslila chyba v počtu hektarů nebo v podílu ploch uvedených ve výroční zprávě o výkonnosti.

3.   V případě, že výsledky hodnocení kvality odhalí nedostatky podle hodnocení kvality uvedených v odstavci 1, členský stát ve zprávě o hodnocení kvality jasně uvede nápravná opatření řešící tyto nedostatky. Pokud se Komise domnívá, že pokrok v provádění nápravných opatření navržených v předchozím roce není dostatečný, může členský stát v souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2021/2116 vyzvat, aby předložil akční plán.

4.   V případě opakujících se nedostatků zjištěných při hodnocení kvality podle odstavce 1 požádá Komise podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2116 o akční plán, pokud jsou stejné nedostatky odhaleny bez jakéhokoli zlepšení již druhým rokem a jsou v souladu s čl. 2 písm. d) uvedeného nařízení považovány za závažné.

5.   Zpráva o hodnocení kvality systému monitorování ploch předložená v souvislosti s roky 2024 a 2026 obsahuje všechny podmínky způsobilosti pro všechny intervence, na které se vztahuje systém monitorování ploch, s informacemi o zdrojích údajů použitých pro analýzu.

Článek 3

Obecná pravidla týkající se systému pro žádosti o podporu

1.   Členské státy zavedou elektronický systém pro žádosti o podporu, které podávají příjemci každoročně a které obsahují všechny nezbytné informace umožňující členským státům ověřit podmínky způsobilosti pro podporu alespoň u intervencí uvedených v čl. 65 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2021/2116 a také případně podmínky a požadavky týkající se podmíněnosti a platebních nároků. Systém umožní jasnou a jednoznačnou identifikaci příjemců, zejména pokud je používán automatický systém žádostí uvedený v čl. 65 odst. 4 písm. f) uvedeného nařízení. Systém zahrnuje systém pro geoprostorové žádosti a případně systém pro podávání žádostí podle zvířat uvedený v čl. 66 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Žádosti o podporu se předkládají ve lhůtě stanovené členským státem a vztahují se ke kalendářnímu roku jejich předložení.

3.   Členské státy mohou poskytnout jednotnou žádost o podporu zahrnující několik intervencí uvedených v čl. 65 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2021/2116, platební nároky a podmíněnost.

4.   Členské státy mohou rozhodnout, že skupina příjemců může podat společnou žádost o podporu, pokud je zajištěno rovné zacházení se všemi příjemci.

5.   Pokud je zemědělský podnik převeden z jednoho příjemce na druhého, členské státy posoudí pro tento podnik v roce převodu pouze jednu žádost o podporu.

6.   U intervencí podle zvířat v souladu s články 31, 34 a 70 nařízení (EU) 2021/2115 mohou členské státy, pokud je zvíře přemístěno od jednoho příjemce k druhému, v roce převodu pro dané zvíře zvážit více než jednu žádost o podporu, pokud mohou zajistit, že dotčení příjemci nebudou diskriminováni, kontroly budou účinné, případné sankce se budou uplatňovat spravedlivě a bude se dodržovat roční cyklus integrovaného systému.

7.   Za účelem řádné správy intervencí v rámci členského státu v případě, kdy je řízením žádosti o podporu téhož příjemce pověřena více než jedna platební agentura, přijme dotčený členský stát veškerá vhodná opatření, aby zajistil dostupnost potřebných údajů všem zúčastněným platebním agenturám.

Článek 4

Zjednodušení postupů týkajících se systému pro žádosti o podporu

1.   Členské státy zavedou mezi příjemcem a orgány elektronické komunikační prostředky, které zajistí, aby zasílané údaje byly natolik spolehlivé, aby v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému zaručovaly řádné řízení intervencí. Pokud nelze podklady zasílat elektronicky, stanoví členské státy stejné lhůty pro jejich zasílání neelektronickými prostředky.

2.   Členské státy mohou stanovit zjednodušené postupy, pokud mají orgány údaje již k dispozici, zejména pokud se situace od posledního podání žádosti o podporu nezměnila. Členské státy mohou rozhodnout, že pro účely žádostí o podporu použijí údaje získané ze zdrojů údajů, které mají k dispozici vnitrostátní orgány. Členské státy zajistí, aby tyto zdroje údajů poskytovaly úroveň jistoty nezbytnou pro řádnou správu údajů tak, aby byla zajištěna spolehlivost, integrita a bezpečnost těchto údajů.

3.   Členské státy si mohou případně přímo ze zdroje informací vyžádat informace v jakýchkoli podpůrných dokladech, které mají být předloženy spolu s žádostí o podporu.

Článek 5

Požadavky týkající se systému pro žádosti o podporu

1.   Členské státy poskytnou příjemcům elektronickou cestou předvyplněné formuláře uvedené v čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2116.

2.   V případě intervencí podle plochy uvedených v čl. 65 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2021/2116 obsahují předvyplněné formuláře s cílem usnadnit geoprostorové ohlášení ploch pro účely těchto intervencí a podmíněnosti nejnovější odpovídající grafický materiál, poskytnutý prostřednictvím rozhraní založeného na geografickém informačním systému.

3.   Předvyplněné formuláře uvedené v odstavci 1 obsahují:

a)

jednoznačnou identifikaci všech zemědělských pozemků a jednotek půdy obsahujících nezemědělské plochy, které členský stát zemědělského podniku považuje za způsobilé;

b)

rozlohu a umístění vykázaných ploch těchto pozemků a odpovídající způsobilou plochu, na kterou lze pro účely intervencí podle plochy poskytnout podporu za předchozí rok;

c)

informace relevantní pro podmíněnost.

4.   Příjemcům mohou být rovněž poskytnuty informace ze systému monitorování ploch, pokud jsou relevantní pro žádost o podporu.

5.   V případě intervencí podle zvířat týkajících se skotu, ovcí a koz se členský stát spoléhá na aktualizovanou počítačovou databázi definovanou v čl. 2 bodě 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (6), aby bylo možné poskytovat předvyplněné formuláře s nejnovějšími informacemi z této databáze, která musí být aktualizována v souladu s lhůtami stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/520 (7).

6.   Členské státy poskytnou příjemcům možnost opravit předvyplněné formuláře ve lhůtě, kterou určí členský stát v souladu s podmínkami pro lhůtu pro podání žádostí o podporu stanovenými v článku 3 a pro změnu nebo stažení žádostí o podporu stanovenými v článku 7.

7.   Změny provedené příjemci v předvyplněných formulářích se zohlední při aktualizaci systému identifikace zemědělských pozemků a při používání systému monitorování ploch a počítačové databáze uvedené v odstavci 5.

8.   S cílem usnadnit příjemcům podávání žádostí poskytuje systém pro žádosti o podporu během procesu podávání žádostí podpůrná upozornění.

9.   Členské státy, které používají automatický systém žádostí uvedený v čl. 65 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2021/2116, zajistí stejnou úroveň podrobných údajů, jaká je stanovena v tomto nařízení.

Článek 6

Obsah žádostí o podporu

1.   Žádostí o podporu se rozumí žádost o podporu v rámci některé z intervencí řízených integrovaným systémem nebo v příslušných případech žádost o podporu nebo žádost o platbu.

2.   Žádost o podporu uvádí alespoň:

a)

totožnost příjemce;

b)

podrobné údaje o intervenci (intervencích);

c)

případně jakékoli podklady nezbytné k prokázání podmínek způsobilosti a jiných relevantních požadavků pro dotčenou intervenci;

d)

informace relevantní pro podmíněnost.

Příjemce je i nadále odpovědný za žádost o podporu a správnost předaných informací. To platí i v případě, kdy členský stát používá automatický systém žádostí.

3.   Členské státy zajistí, aby žádost o podporu obsahovala veškeré informace nezbytné k získání údajů relevantních pro správné vykazování ukazatelů výstupů a výsledků podle čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2116 v souvislosti s intervencemi, k nimž se vztahuje žádost o podporu.

Článek 7

Změny nebo stažení žádostí o podporu

1.   Žádosti o podporu může příjemce změnit nebo zcela nebo částečně stáhnout za těchto podmínek:

a)

v případě intervencí, na které se vztahuje systém monitorování ploch, kdykoli před uplynutím lhůty stanovené členským státem, která musí být nejpozději 15 kalendářních dnů před datem, kdy má být v souladu s článkem 44 nařízení (EU) 2021/2116 provedena výplata první splátky nebo záloh. Změny nebo stažení však nejsou povoleny v případech nedodržení podmínek způsobilosti, které nelze sledovat, kdy tato nedodržení byla zjištěna jinými prostředky než systémem monitorování ploch nebo administrativními kontrolami nebo poté, co byl příjemce informován o záměru členského státu provést kontrolu na místě;

b)

v případě intervencí podle zvířat v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2021/2115 týkajících se skotu, ovcí a koz kdykoli před uplynutím lhůty stanovené členským státem, která musí být nejpozději 15 kalendářních dnů před datem, kdy má být v souladu s článkem 44 nařízení (EU) 2021/2116 provedena výplata první splátky nebo záloh. Pokud však jde o podmínku způsobilosti související s identifikací a evidencí zvířat, změny nebo stažení jsou povoleny pouze před datem určeným členským státem v souladu s čl. 34 odst. 2 druhou větou nařízení (EU) 2021/2115 a v případě, že neuplynula lhůta uvedená v první větě tohoto odstavce. Kromě toho nejsou změny nebo stažení povoleny, pokud byl příjemce informován o záměru členského státu provést kontrolu na místě nebo pokud se příjemce o nesouladu dozví v důsledku neohlášené kontroly na místě. Změny nebo stažení se však povolují u části, která není dotčena nesouladem zjištěným kontrolou na místě.

c)

v případě jiných intervencí kdykoli před uplynutím lhůty stanovené členským státem, která musí být nejpozději 15 kalendářních dnů před datem, kdy má být v souladu s článkem 44 nařízení (EU) 2021/2116 provedena výplata první splátky nebo záloh. Změny nebo stažení však nejsou povoleny, pokud byl příjemce informován o záměru členského státu provést kontrolu na místě nebo pokud se příjemce o nesouladu dozví v důsledku neohlášené kontroly na místě. Změny nebo stažení se však povolují u části, která není dotčena nesouladem zjištěným kontrolou na místě.

2.   V případech nedodržení podmínek způsobilosti zjištěných správními kontrolami nebo systémem monitorování ploch členské státy informují příjemce a umožní mu žádost o podporu změnit nebo stáhnout, pokud jde o část dotčenou nesouladem, a to podle odst. 1 písm. a), b) a c). U intervencí podle zvířat v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2021/2115 týkajících se skotu, ovcí a koz jsou však v případě nedodržení podmínky způsobilosti týkající se identifikace a evidence zvířat změny nebo stažení povoleny pouze před datem určeným členským státem pro splnění těchto požadavků, jak je uvedeno v odstavci 2 uvedeného článku. S cílem usnadnit příjemci postup mohou členské státy provést v žádosti o podporu provést potřebné opravy, pokud jde o část dotčenou nesouladem. V tomto případě však členské státy zajistí, aby byl příjemce o změnách provedených členským státem informován a měl možnost v případě neshody reagovat.

3.   U intervencí podle zvířat v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2021/2115 týkajících se skotu, ovcí a koz mohou členské státy stanovit, že oznámení do počítačové databáze, uvedené v čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení, týkající se zvířete, které opustilo zemědělský podnik, mohou nahradit stažení zvířete v písemné podobě.

4.   U členských států používajících pro intervence podle zvířat automatický systém žádostí uvedený v čl. 65 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2021/2116 mohou příjemci stáhnout pouze žádost týkající se všech zvířat relevantních pro intervenci a evidovaných v počítačové databázi.

5.   Změny nebo stažení se provádějí za použití úředních komunikačních kanálů zřízených členským státem.

6.   Členské státy informují příjemce o posledním datu, ke kterému je možné žádost o podporu změnit nebo stáhnout. Členské státy zajistí rovné zacházení s příjemci, na něž se vztahuje automatický systém žádostí uvedený v čl. 65 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2021/2116.

Článek 8

Geoprostorová žádost

1.   Geoprostorová žádost se použije pro všechny intervence podle plochy v rámci integrovaného systému a pro příslušné informace související s podmíněností, a to i v případě příjemců, kteří podléhají podmíněnosti, ale nežádají o podporu v rámci intervencí podle plochy.

2.   Geoprostorová žádost může být rovněž použita pro intervence podle plochy v odvětví vína, jak je stanoveno v hlavě III kapitole III oddíle 4 nařízení (EU) 2021/2115.

3.   Aniž je dotčen článek 6, geoprostorová žádost obsahuje alespoň tyto informace:

a)

jednoznačnou identifikaci zemědělských pozemků a jednotek půdy obsahujících nezemědělské půdy, které členský stát zemědělského podniku považuje za způsobilé;

b)

jasné vymezení plochy ohlášené pro podporu v rámci každé intervence týkající se zemědělských pozemků a jednotek půdy obsahujících nezemědělské půdy považované členským státem za způsobilé, zejména pokud je plocha, pro kterou byla podána žádost o podporu, menší než celková plocha zemědělského pozemku;

c)

druh, umístění a případně velikost krajinných prvků relevantních pro podmíněnost nebo intervence;

d)

v příslušných případech plodiny na zemědělských pozemcích;

e)

v příslušných případech to, zda je pozemek předmětem ekologického zemědělství, a to zejména pro přeměnu nebo zachování postupů a metod ekologického zemědělství, jak jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (8), což je relevantní pro podporu poskytovanou pro intervence uvedené v článcích 31 a 70 nařízení (EU) 2021/2115 nebo podmíněnost;

f)

v příslušných případech informace o používání přípravků na ochranu rostlin u pozemků v rámci intervencí pro udržitelné a omezené používání pesticidů podle článků 31 a 70 nařízení (EU) 2021/2115. Členské státy se mohou rozhodnout použít tyto informace s ohledem na požadavek na vedení záznamů o přípravcích na ochranu rostlin stanovený v čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009;

g)

identifikaci platebních nároků v souladu se systémem identifikace a evidence stanoveným v článku 73 nařízení (EU) 2021/2116 za účelem základní podpory příjmu pro udržitelnost;

h)

u ploch, na které byla podána žádost o zvláštní podporu pro bavlnu, odrůdu použitého osiva bavlny a podle potřeby identifikace schválené mezioborové organizace, jejímž členem je příjemce;

i)

u ploch využívaných k produkci konopí, odrůdu použitého osiva, údaj o množství použitého osiva v kilogramech na hektar a úřední návěsky použité na obalech osiva v souladu se směrnicí Rady 2002/57/ES (9), a zejména s článkem 12 uvedené směrnice, nebo jakýkoli jiný doklad, který členský stát uzná za rovnocenný. Pokud návěsky musejí být předloženy též jiným vnitrostátním orgánům, mohou členské státy stanovit, že se tyto návěsky vrací zpět příjemcům. Vrácené návěsky se označí jako použité pro žádost.

Článek 9

Žádosti o intervence podle zvířat

1.   Aniž je dotčen článek 6, žádosti o intervence podle zvířat obsahují alespoň tyto informace:

a)

počet zvířat nebo případně počet dobytčích jednotek každého typu, u nichž se žádá o intervenci podle zvířat;

b)

v příslušných případech informace o místě, kde budou zvířata chována v kalendářním roce, na který se vztahuje žádost o podporu;

c)

pokud se podpora týká skotu, ovcí a koz, aktualizované informace relevantní pro intervenci podle zvířat v souvislosti se systémem identifikace a evidence zvířat podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115.

2.   Členské státy používající automatický systém žádostí podle čl. 65 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2021/2116 zajistí rovnocennou úroveň podrobných údajů, jaká je stanovena v odstavci 1 tohoto článku, na základě informací dostupných v úřední počítačové databázi, které jsou aktualizovány pro všechna zvířata podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115. V rámci automatického systému žádostí se má za to, že jsou do žádosti zahrnuta všechna zvířata příjemce relevantní pro intervenci.

Článek 10

Systém monitorování ploch

1.   Systém monitorování ploch se vztahuje na všechny žádosti o podporu pro intervence podle plochy v rámci integrovaného systému předložené v každém členském státě a používá se k pozorování, sledování a posuzování zemědělských činností a postupů na hektarech v rámci těchto intervencí podle plochy a alespoň pro účely podávání výročních zpráv o výkonnosti.

2.   Členské státy zajistí, aby u všech intervencí podle plochy byly podmínky způsobilosti, které mohou být sledovány pomocí dat z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných údajů s alespoň rovnocennou hodnotou, předmětem systému monitorování ploch, a tyto informace sdělí dotčeným příjemcům.

3.   Pro účely systému monitorování ploch se podmínka způsobilosti považuje za sledovatelnou, pokud je možné ji sledovat pomocí dat z družic Sentinel programu Copernicus. Za účelem řešení podmínek způsobilosti, které jsou považovány za sledovatelné, mohou členské státy rozhodnout, že použijí data z družic Sentinel programu Copernicus nebo jakékoli jiné údaje s alespoň rovnocennou hodnotou, jak je stanoveno v článku 11. Od 1. ledna 2025 se však podmínka způsobilosti považuje za sledovatelnou, pokud je možné ji sledovat pomocí dat z družic Sentinel programu Copernicus nebo fotografií s geografickými metadaty uvedených v článku 11. Za účelem řešení podmínek způsobilosti, které jsou od 1. ledna 2025 považovány za sledovatelné, mohou členské státy rozhodnout, že použijí data z družic Sentinel programu Copernicus, fotografie s geografickými metadaty nebo jakékoli jiné údaje s alespoň rovnocennou hodnotou.

4.   Pokud jde o podmínky způsobilosti, které lze sledovat pomocí fotografií s geografickými metadaty, mohou členské státy rozhodnout, že je budou postupně zahrnovat do systému monitorování ploch. Členské státy zajistí, aby nejpozději před 1. lednem 2027 bylo předmětem systému monitorování ploch nejméně 70 % intervencí s podmínkami způsobilosti, které lze sledovat pouze pomocí fotografií s geografickými metadaty. Členské státy rozhodnou, které podmínky způsobilosti, jež je možné sledovat pomocí fotografií s geografickými metadaty, se každý rok stanou předmětem systému monitorování ploch.

5.   Pro účely analýzy sledovatelných podmínek způsobilosti v rámci systému monitorování ploch mohou členské státy v souladu s kritérii stanovenými v článku 11 zvolit kombinaci dat z družic Sentinel programu Copernicus nebo jiných druhů údajů s alespoň rovnocennou hodnotou, aby pokryly všechny dotčené žádosti o podporu. Za účelem snížení počtu neprůkazně monitorovaných případů se mohou členské státy rovněž rozhodnout provést kaskádovou analýzu dat z družic Sentinel nebo jiných druhů údajů s alespoň rovnocennou hodnotou. U podmínek způsobilosti, které je možné sledovat pouze pomocí fotografií s geografickými metadaty, dospěje členský stát v případě, že příjemce neposkytne informace, k závěru, že tato podmínka způsobilosti nebyla splněna.

6.   Členské státy zajistí, aby hektary, které nesplňují příslušné podmínky způsobilosti nejpozději v den, který je v souladu s článkem 7 povolen pro změny žádostí o podporu, byly z výročních zpráv o výkonnosti vyloučeny.

7.   Za účelem spolehlivého pozorování, sledování a hodnocení zemědělských činností a postupů systém monitorování ploch na úrovni zemědělských pozemků nebo jednotek půdy obsahujících nezemědělské půdy považované členským státem za způsobilé zajistí zjištění:

a)

výskytu nezpůsobilé plochy, zejména v důsledku trvalých struktur;

b)

výskytu nezpůsobilého využívání půdy;

c)

změny kategorie zemědělské půdy, ať už se jedná o ornou půdu, stálou plodinu nebo trvalé travní porosty.

Informace uvedené v tomto odstavci členské státy případně použijí k aktualizaci systému identifikace zemědělských pozemků.

8.   Členské státy sdělí příjemcům informace o hektarech, u kterých nejsou splněny příslušné podmínky způsobilosti, a o zjištěném výskytu nezpůsobilé plochy, nezpůsobilém využití půdy nebo změně kategorie zemědělské půdy, aby příjemci mohli provést změny v žádostech o podporu, jak je uvedeno v článku 7, nebo poskytnout další důkazy. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že příjemcům sdělí jakýkoli jiný prozatímní výsledek, včetně neprůkazně sledovaných případů, čímž příjemcům umožní, aby v souladu s čl. 7 odst. 1 případně změnili své žádosti.

9.   Odchylně od odstavce 1 a s cílem umožnit postupné zvyšování množství intervencí, na které se vztahuje systém monitorování ploch, poskytne systém v roce 2023 alespoň tyto informace:

a)

všechny příslušné podmínky způsobilosti pro základní podporu příjmu pro udržitelnost uvedené v článku 21 nařízení (EU) 2021/2115;

b)

všechny příslušné podmínky způsobilosti pro intervence týkající se přírodních omezení nebo jiných omezení specifických pro určité oblasti, jak je uvedeno v článku 71 nařízení (EU) 2021/2115.

Článek 11

Údaje s alespoň rovnocennou hodnotou pro systém monitorování ploch

Pro účely systému monitorování ploch se mohou členské státy rozhodnout použít jiné údaje s alespoň rovnocennou hodnotou, pokud jsou v digitální podobě, umožňují automatické zpracování údajů, jsou pro dotčené příjemce nebo kategorie ploch v členském státě systematicky dostupné, nejsou diskriminační a jsou vhodné pro určení souladu s konkrétní podmínkou způsobilosti nebo povinností u plochy, na kterou se vztahuje příslušná podmínka. V této souvislosti se fotografie s geografickými metadaty považují za jiné údaje s alespoň rovnocennou hodnotou, jak je uvedeno v čl. 65 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2021/2116.

Článek 12

Získávání družicových dat

1.   Pro účely článku 24 nařízení (EU) 2021/2116 informuje každý členský stát Komisi před 1. listopadem kalendářního roku předcházejícího roku provedení hodnocení kvality systému monitorování ploch o svých specifikacích pro získávání družicových dat s ohledem na:

a)

soubor pozemků na intervenci, z nichž bude vybrán vzorek pro hodnocení kvality;

b)

časový plán ohledně získání družicových dat pro podmínky způsobilosti intervence u vybraných pozemků.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) sestaví členské státy soubor pozemků pro vzorek hodnocení kvality na základě žádostí o podporu z roku předcházejícího kalendářnímu roku hodnocení kvality. Soubor pozemků, pro které jsou požadována družicová data, může být v kalendářním roce hodnocení kvality aktualizován, pokud jde o pozemky, které po podání žádostí o podporu v daném kalendářním roce již nejsou relevantní pro danou intervenci, nebo o pozemky v rámci intervencí, u kterých nebyla podpora v předchozím roce uplatněna.

3.   Komise dokončí dohodu s dotčeným členským státem o informacích uvedených v odst. 1 písm. a) a b) do 15. ledna po sdělení informací uvedených v odstavci 1.

4.   Příslušné orgány nebo subjekty, které je zastupují, uvedené v článku 24 nařízení (EU) 2021/2116 musí dodržovat ustanovení o autorském právu stanovená ve smlouvách s dodavateli.

5.   Pokud celková cena žádostí, které obdržely členské státy, překročí rozpočet vyčleněný na uplatnění článku 24 nařízení (EU) 2021/2116, Komise v zájmu o co nejefektivnější využití dostupných zdrojů rozhodne o omezení počtu družicových dat, která mají být poskytnuta. Kromě toho, pokud členské státy během kalendářního roku přidají do souboru pozemky za účelem hodnocení kvality systému monitorování ploch, Komise nemusí být schopna získat všechny relevantní snímky.

Článek 13

Kontroly schválených mezioborových organizací ohledně zvláštní podpory pro bavlnu

Členské státy provádějí správní kontroly schválených mezioborových organizací ohledně zvláštní podpory pro bavlnu v souladu s tímto článkem.

V případě potřeby ověření způsobilosti pro zvýšení podpory poskytované podle čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 členské státy křížově zkontrolují prohlášení příjemce v geoprostorové žádosti, že je členem schválené mezioborové organizace, s informacemi zaslanými dotčenou organizací.

Nejméně jednou za pět let členské státy ověří, zda jsou dodržována kritéria pro schvalování mezioborových organizací, a seznam jejich členů.

Článek 14

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2023.

Nadále se však použije pro:

a)

žádosti o podporu pro přímé platby podané před 1. lednem 2023;

b)

žádosti o platby v souvislosti s podpůrnými opatřeními prováděnými podle nařízení (EU) č. 1305/2013;

c)

kontrolní systém a správní sankce, pokud jde o pravidla týkající se podmíněnosti.

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro žádosti o podporu týkající se intervencí prováděných v souladu s nařízením (EU) 2021/2115 ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat (Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 39).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU