(EU) 2022/1160Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1160 ze dne 5. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 179, 6.7.2022, s. 25-29 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2022 Nabývá účinnosti: 26. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1160

ze dne 5. července 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 byl seznam Unie pro nové potraviny zřízen prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (2).

(3)

Seznam Unie stanovený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 zahrnuje nikotinamid ribosid chlorid jako povolenou novou potravinu.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/16 (3) bylo povoleno uvedení nikotinamidu ribosidu chloridu na trh jako nové potraviny pro použití v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (4) pro dospělou populaci.

(5)

Dne 2. března 2020 podala společnost ChromaDex Inc. (dále jen „žadatel“) Komisi podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o změnu podmínek použití nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid. Žadatel požádal o rozšíření použití nikotinamidu ribosidu chloridu na: potraviny pro zvláštní lékařské účely a náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (5)v množství 500 mg denně a náhrady jídla v množství 300 mg denně; všechny uvedené kategorie jsou určeny pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen.

(6)

Dne 2. března 2020 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, pokud jde o studii předloženou na podporu žádosti, konkrétně studii u člověka hodnotící bezpečnost a účinky nikotinamidu ribosidu chloridu jako doplňku v závislosti na dávce (6).

(7)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 se Komise dne 8. června 2020 obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej, aby provedl posouzení navrhovaného rozšíření použití nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid a vydal vědecké stanovisko.

(8)

Dne 14. září 2021 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 (7) své vědecké stanovisko „Extension of use of nicotinamide riboside chloride as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (Rozšíření použití nikotinamidu ribosidu chloridu jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(9)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že nikotinamid ribosid chlorid je při použití v množství 500 mg denně v potravinách pro zvláštní lékařské účely a v náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti určených pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen bezpečný. Je proto vhodné podmínky použití nikotinamidu ribosidu chloridu změnit a jeho použití v uvedených potravinách povolit.

(10)

Ve stejném stanovisku úřad posoudil bezpečnost náhrad jídla pro běžnou populaci, a nikoli pouze pro dospělé, jelikož podle čl. 5 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2469 (8) nelze vyloučit, že náhrady jídla obsahující danou novou potravinu budou konzumovat i jiné skupiny obyvatelstva. Ve svém stanovisku úřad rovněž uvedl, že s výjimkou kojenců bude denní příjem 300 mg nikotinamidu ribosidu chloridu z náhrad jídla pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen nižší než stanovená nejvyšší povolená dávka nikotinamidu (9), a proto se považuje za bezpečný. Avšak s ohledem na skutečnost, že posouzení úřadu týkající se používání této nové potraviny v náhradách jídla pro všechny skupiny obyvatelstva s výjimkou kojenců prokazuje, že příjem této nové potraviny z náhrad jídla bude výrazně nižší než nejvyšší povolená dávka nikotinamidu a že náhrady jídla jsou kategorií potravin, kterou v zásadě vyhledávají a používají výhradně dospělí, je Komise toho názoru, že tuto novou potravinu lze povolit pouze pro použití v náhradách jídla pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen v množství 300 mg denně, jak navrhuje žadatel.

(11)

Uvedené vědecké stanovisko poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že nikotinamid ribosid chlorid při použití v množství 500 mg denně v potravinách pro zvláštní lékařské účely a v náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti určených pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen splňuje podmínky pro jeho uvedení na trh v souladu s článkem 9 a čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Uvedené vědecké stanovisko dále poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že nikotinamid ribosid chlorid při použití v množství 300 mg denně v náhradách jídla určených pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen splňuje podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(12)

Údaje o bezpečnosti a posouzení nikotinamidu ribosidu chloridu pro použití v potravinách pro zvláštní lékařské účely, náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a náhradách jídla se vztahovaly pouze na dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen. Proto by měl být stanoven požadavek na označování, aby byli spotřebitelé řádně informováni o tom, že potraviny pro zvláštní lékařské účely, náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a náhrady jídla obsahující nikotinamid ribosid chlorid by měly konzumovat pouze osoby starší 18 let s výjimkou těhotných a kojících žen.

(13)

Úřad ve svém vědeckém stanovisku zahrnul do specifikace této nové potraviny maximální limity rtuti, kadmia a olova. Tyto limity se vztahují pouze na potraviny pro zvláštní lékařské účely, náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a náhrady jídla, neboť u těchto potravin nebyly maximální limity rtuti, kadmia a olova stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 (10). Specifikace této nové potraviny by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna stanovením maximálních limitů těchto těžkých kovů vztahujících se pouze na nová použití. Vzhledem k tomu, že pro arzen nebyl týmž nařízením stanoven žádný maximální limit, vztahuje se limit stanovený v tomto nařízení na všechna povolená použití.

(14)

Ve svém vědeckém stanovisku úřad uvedl, že studie u člověka hodnotící bezpečnost a účinky nikotinamidu ribosidu chloridu jako doplňku v závislosti na dávce (11) není pro to, aby úřad provedl posouzení a dospěl k závěru, nutná. Uvedená studie by proto neměla být chráněna v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(15)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/16 ze dne 10. ledna 2020, kterým se povoluje uvedení nikotinamidu ribosidu chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 7, 13.1.2020, s. 6).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(6)  Clinical Study Safety Report. Safety and Metabolic Effects of Nicotinamide Riboside in a Randomized, Double-blind, Crossover, Placebo-controlled Trial of Men and Women ≥ 55 Years of Age (Maki et al., 2020). Annex 4 – Study Report Maki.

(7)  EFSA Journal 2021;19(11):6843.

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 64).

(9)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2006. Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable upper intake level of nicotinic acid and nicotinamide (Niacin): vydáno dne 17. dubna 2002. In: SCF (Vědecký výbor pro potraviny) a komise EFSA NDA (vědecká komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie). Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals. EFSA, s.l. S. 121–134.

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(11)  Clinical Study Safety Report. Safety and Metabolic Effects of Nicotinamide Riboside in a Randomized, Double-blind, Crossover, Placebo-controlled Trial of Men and Women ≥ 55 Years of Age (Maki et al., 2020). Annex 4 – Study Report Maki.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

v tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se položka pro „nikotinamid ribosid chlorid“ nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Nikotinamid ribosid chlorid

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

300 mg/den pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen

230 mg/den pro těhotné a kojící ženy

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „nikotinamid ribosid chlorid“.

 

Povoleno dne 20. února 2020. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Během období ochrany údajů smí novou potravinu nikotinamid ribosid chlorid uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost ChromaDex Inc., kromě případů, kdy povolení pro uvedenou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti ChromaDex Inc.

Datum ukončení ochrany údajů: 20. února 2025.“

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „nikotinamid ribosid chlorid“.

2.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu musí být uvedeno, že tyto potraviny by měly konzumovat pouze osoby starší 18 let s výjimkou těhotných a kojících žen.

 

 

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen

500 mg/den

Náhrady jídla pro dospělou populaci s výjimkou těhotných a kojících žen

150 mg/jídlo (maximálně 2 jídla/den do maximální dávky 300 mg/den)

2)

v tabulce 2 (Specifikace) se položka pro „nikotinamid ribosid chlorid“ nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Nikotinamid ribosid chlorid

Popis/definice:

Tato nová potravina představuje syntetickou formu nikotinamidu ribosidu. Obsahuje ≥ 90 % nikotinamidu ribosidu chloridu, převážně v jeho beta formě; zbývající složky jsou zbytková rozpouštědla, vedlejší produkty reakce a produkty rozkladu.

Nikotinamid ribosid chlorid:

Číslo CAS: 23111-00-4

Číslo ES: 807-820-5

Název podle IUPAC: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-karboxamid; chlorid

Chemický vzorec: C11H15N2O5Cl

Molekulová hmotnost: 290,7 g/mol

Vlastnosti/složení:

Barva: bílá až světle hnědá

Forma: prášek

Identifikace: potvrzeno nukleární magnetickou rezonancí (NMR)

Nikotinamid ribosid chlorid: ≥ 90 %

Obsah vody: ≤ 2 %

Zbytková rozpouštědla:

Aceton: ≤ 5 000  mg/kg

Metanol: ≤ 1 000  mg/kg

Acetonitril: ≤ 50 mg/kg

terc-butyl(methyl)ether: ≤ 500 mg/kg

Vedlejší produkty reakce:

Methyl-acetát: ≤ 1 000  mg/kg

Acetamid: ≤ 27 mg/kg

Kyselina octová: ≤ 5 000  mg/kg

Těžké kovy:

Arzen: ≤ 1 mg/kg

Rtuť*: ≤ 0,1 mg/kg

Kadmium*: ≤ 1 mg/kg

Olovo*: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů: ≤ 1 000 KTJ/g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Escherichia coli: nepřítomnost v 10 g

KTJ: kolonii tvořící jednotky

(*)

Pouze pro potraviny pro zvláštní lékařské účely, náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a náhrady jídla.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU