(EU) 2022/1159Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1159 ze dne 11. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy pro veřejné zpřístupňování investiční politiky investičními podniky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 179, 6.7.2022, s. 11-24 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2022 Nabývá účinnosti: 26. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1159

ze dne 11. března 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy pro veřejné zpřístupňování investiční politiky investičními podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/2033 požaduje, aby investiční podniky, které nejsou malé a nepropojené investiční podniky, veřejně zpřístupnily informace o své investiční politice v zájmu transparentnosti pro své investory a další účastníky trhu ohledně svého vlivu na podniky, v nichž přímo nebo nepřímo drží akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a ohledně toho, jak hlasují. Požadované zpřístupnění se týká informací o podílu hlasovacích práv spojených s akciemi, která investiční podniky přímo nebo nepřímo drží, o jejich hlasování, vysvětlení hlasování a podílu předložených a schválených návrhů, informací o využívání zmocněných poradenských podniků a informací o pokynech investičních podniků k hlasování.

(2)

Cílem tohoto nařízení je v souladu s ustanovením čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 upřesnit šablony pro požadované zpřístupňování informací s ohledem na to, že jsou zapotřebí konzistentní a srovnatelné veřejné informace o veřejné politice investičních podniků.

(3)

Ustanovení tohoto nařízení jsou přiměřená a jejich cílem je zajistit, aby šablony a tabulky používané investičními podniky pro zpřístupňování investiční politiky obsahovaly dostatečně komplexní a srovnatelné informace o jejich hlasování a o jeho dopadu na společnosti, do nichž investovaly.

(4)

Konkrétně toto nařízení zavádí šablonu pro zpřístupňování kvantitativních informací o podílu hlasovacích práv spojených s akciemi, která investiční podniky drží buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných nebo přidružených podniků v souladu s čl. 2 bodem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (2), nebo jakýchkoli jiných podniků, s nimiž je investiční podnik propojen v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 (3), včetně akcií spravovaných investičním podnikem pro své zákazníky, pokud si akcionáři neponechali hlasovací práva na základě smluvního ujednání, které investičnímu podniku zakazuje hlasovat jejich jménem. Toto nařízení rovněž definuje tabulky a šablony pro popis hlasování investičního podniku a podílu usnesení valné hromady, která podnik schválil nebo s nimiž nesouhlasil, a to podle témat a včetně informací o odděleních nebo rolích, které byly zapojeny do rozhodování o hlasovací pozici, dále o postupu validace a o podstatných změnách v podílu schválených usnesení. Dále obsahuje kvalitativní tabulky pro popis využívání zmocněných poradenských podniků a o propojení s těmito podniky. V neposlední řadě obsahuje pokyny k informacím, které musí investiční podniky zpřístupnit, pokud jde o jejich pokyny k hlasování.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví – EBA).

(6)

Orgán EBA uskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci k návrhu regulačních technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví, která byla zřízena v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zásady zpřístupňování informací

Na informace, které mají být zpřístupněny podle tohoto nařízení, se vztahují tyto zásady:

a)

Zpřístupňované informace podléhají stejné úrovni interního ověřování, jaká se používá v případě zprávy o činnosti obsažené ve finanční zprávě investičního podniku.

b)

Zpřístupňované informace musí být jasné. Musí být předloženy uživatelům informací srozumitelným způsobem a sděleny pomocí média, k němuž je snadný přístup. Důležitá sdělení musí být zvýrazněna a snadno dohledatelná. Složité záležitosti musí být vysvětleny jednoduše. Související informace se předkládají společně.

c)

Zpřístupňované informace musí být smysluplné a v průběhu času konzistentní, aby uživatelé informací mohli informace porovnávat v různých obdobích, za něž se informace zpřístupňují.

d)

Zpřístupňované kvantitativní informace musí být doprovázeny kvalitativním vysvětlením a veškerými doplňujícími informacemi potřebnými k tomu, aby jim uživatelé těchto informací porozuměli, zejména s ohledem na jakékoli významné změny v daných zpřístupněných informacích v porovnání s dříve zpřístupněnými informacemi.

Článek 2

Obecné specifikace

1.   Při zpřístupňování informací podle tohoto nařízení investiční podniky zajistí, aby se číselné hodnoty vykazovaly fakticky. Kvantitativní údaje zpřístupněné v procentech se pro každou jednotku vyjadřují s minimální přesností odpovídající dvěma desetinným místům.

2.   Při zpřístupňování informací podle tohoto nařízení investiční podniky zajistí, aby byly údaje spojeny s následujícími informacemi:

a)

s referenčním datem zpřístupňování informací a referenčním obdobím;

b)

s názvem a identifikačním kódem investičního podniku, který informace zpřístupňuje (identifikační kód právnické osoby (LEI), je-li k dispozici);

c)

v příslušných případech s účetním standardem a

d)

v příslušných případech s rozsahem konsolidace.

Článek 3

Zpřístupňování informací o podílu hlasovacích práv

Investiční podniky zpřístupní informace uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033 za použití šablony IF IP1 obsažené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Zpřístupňování informací o hlasování

Investiční podniky zpřístupní informace uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033 takto:

a)

informace o hlasování za použití tabulky IF IP2.01 a šablony IF IP2.02 obsažených v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení;

b)

informace o vysvětlení hlasování za použití tabulky IF IP2.03 a šablony IF IP2.04 obsažených v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení;

c)

informace o podílu návrhů, jež investiční podnik schválil, za použití tabulky IF IP2.05 obsažené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 5

Zpřístupňování vysvětlení využívání zmocněných poradenských podniků

Investiční podniky zpřístupní informace uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033 takto:

a)

informace o seznamu zmocněných poradenských podniků, jež investiční podnik využívá, za použití tabulky IF IP3.01 obsažené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení;

b)

informace o propojení se zmocněnými poradenskými podniky s použitím tabulky IF IP3.02 obsažené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 6

Zpřístupňování pokynů k hlasování

Investiční podniky zpřístupní informace uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033 za použití šablony IF IP4 obsažené v příloze I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v příloze II tohoto nařízení.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INVESTIČNÍ POLITIKY INVESTIČNÍMI PODNIKY

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍMI PODNIKY

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony

Odkaz na právní předpis

 

 

INVESTIČNÍ POLITIKA

 

1

IF IP1

PODÍL HLASOVACÍCH PRÁV

Nařízení (EU) 2019/2033, čl. 52 odst. 1 písm. a)

2

IF IP2

HLASOVÁNÍ

Nařízení (EU) 2019/2033, čl. 52 odst. 1 písm. b)

3

IF IP3

ZMOCNĚNÉ PORADENSKÉ PODNIKY

Nařízení (EU) 2019/2033, čl. 52 odst. 1 písm. c)

4

IF IP4

POKYNY K HLASOVÁNÍ

Nařízení (EU) 2019/2033, čl. 52 odst. 1 písm. d)


IF IP1 – ŠABLONA PRO PODÍL HLASOVACÍCH PRÁV


Země

Hospodářské odvětví

Název společnosti

Identifikační kód společnosti

Podíl hlasovacích práv spojených s akciemi, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, jak je stanoveno v čl. 52 odst. 2

a

b

c

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle potřeby vložte další řádky.

IF IP2.03 – TABULKA PRO VYSVĚTLENÍ HLASOVÁNÍ


Řádek

Položka

Hodnota

1

Oddělení nebo role v investičním podniku, které se podílejí na rozhodování o hlasovací pozici

 

2

Popis postupu validace negativních hlasů

 

3

Počet ekvivalentů plného pracovního úvazku použitých při analýze usnesení a kontrole záznamů hlasování, s výjimkou externích zdrojů, jako jsou zmocněné poradenské podniky

 

4

Vysvětlení podstatných změn v míře schválení

 

5

Seznam veřejně dostupných dokumentů o investiční politice popisujících cíle investičního podniku

 

6

Osvědčení o investiční politice podniku, je-li relevantní

 


IF IP2.04 – ŠABLONA PRO HLASOVÁNÍ O USNESENÍCH PODLE TÉMAT


Řádek

Položka

Pro

Proti

Zdržel se

Celkem

1

Hlasování o usneseních v uplynulém roce podle témat:

 

 

 

 

2

Struktura správní rady

 

 

 

 

3

Odměňování vedoucích pracovníků

 

 

 

 

4

Auditoři

 

 

 

 

5

Životní prostředí, sociální oblast, etika

 

 

 

 

6

Kapitálové transakce

 

 

 

 

7

Externí usnesení

 

 

 

 

8

Jiné

 

 

 

 


IF IP2.05 – ŠABLONA PRO PODÍL SCHVÁLENÝCH NÁVRHŮ


Řádek

Položka

Hodnota

1

Procentní podíl usnesení předložených správním nebo řídícím orgánem, která podnik schválil

 

2

Procentní podíl usnesení předložených akcionáři, která podnik schválil

 


IF IP3 – ZMOCNĚNÉ PORADENSKÉ PODNIKY


IF IP3.01 – TABULKA PRO SEZNAM ZMOCNĚNÝCH PORADENSKÝCH PODNIKŮ


Název zmocněného poradenského podniku

Identifikační kód zmocněného poradenského podniku

Druh smlouvy

Investice spojené se zmocněným poradenským podnikem

Témata usnesení, k nimž zmocněný podnik v uplynulém roce vydal doporučení týkající se hlasování

a

b

c

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle potřeby vložte další řádky.

IF IP3.02 – TABULKA PRO PROPOJENÍ SE ZMOCNĚNÝMI PORADENSKÝMI PODNIKY


Název zmocněného poradenského podniku

Identifikační kód zmocněného poradenského podniku

Příslušné podniky, s nimiž je zmocněný poradenský podnik propojen

Druh propojení

Politika týkající se střetů zájmů se zmocněným poradenským podnikem, je-li relevantní

a

b

c

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IF IP4 – TABULKA PRO POKYNY K HLASOVÁNÍ


Pokyny k hlasování o společnostech, jejichž akcie jsou drženy v souladu s čl. 52 odst. 2: krátké obecné shrnutí a v případě potřeby odkazy na dokumenty, které nemají důvěrnou povahu

a

 


PŘÍLOHA II

POKYNY KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INVESTIČNÍ POLITIKY INVESTIČNÍMI PODNIKY

1.1.   ČÁST I: OBECNÉ POKYNY

1.1   Struktura

Tato příloha obsahuje pokyny k šablonám a tabulkám pro zpřístupňování informací obsaženým v příloze I, pokud jde o:

podíl hlasovacích práv,

hlasování,

zmocněné poradenské podniky,

pokyny k hlasování.

1.2   Obezřetnostní konsolidace

Rozsah konsolidace skupiny investičních podniků je podrobněji popsán v návrhu regulačních technických norem o obezřetnostní konsolidaci podle čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) 2019/2033 (1). Skupiny investičních podniků použijí pro splnění požadavků na zpřístupňování informací tento rozsah obezřetnostního dohledu, a nikoli rozsah účetní konsolidace.

1.2.   ČÁST II: POKYNY K ŠABLONÁM A TABULKÁM

Pro splnění požadavku na zpřístupňování investiční politiky musí být použity šablony i tabulky. Šablony obsahují kvantitativní informace, tabulky obsahují kvalitativní informace.

1.   IF IP1 – PODÍL HLASOVACÍCH PRÁV

1.1.   Obecné poznámky

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033 požaduje zpřístupnění informací o podílu hlasovacích práv spojených s akciemi, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, v členění podle členského státu a odvětví, a to pouze u příslušných společností podle čl. 52 odst. 2. Každá společnost je v související šabloně uvedena ve vztahu k příslušné zemi a hospodářskému odvětví z rozbalovacího seznamu obsaženého v šabloně, pokud podíl hlasovacích práv, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, přesahuje prahovou hodnotu 5 % všech hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými danou společností.

Investiční podniky zpřístupní informace o podílu hlasovacích práv spojených s akciemi, která nepřímo drží jejich dceřiné společnosti nebo jiné podniky, pokud tyto investiční podniky významně ovlivňují nebo kontrolují tyto dceřiné společnosti nebo jiné podniky, nebo pokud mezi nimi existuje úzké propojení.

1.2.   Pokyny pro konkrétní pozice

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

a

Země

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Podíl hlasovacích práv se rozčlení podle členských států na základě sídla společnosti, do níž bylo investováno.

b

Hospodářské odvětví

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2033.

Podíl hlasovacích práv se rozčlení podle odvětví. Použije se seznam hospodářských odvětví uvedený v klasifikaci evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), která zahrnuje 27 odvětví. Tato odvětví jsou označena kódy NACE, jak je uvedeno v tabulce (2) na internetových stránkách Evropské komise.

c

Název společnosti

Název společnosti, jejíž akcie jsou drženy.

d

Identifikační kód společnosti

Identifikační kód společnosti, jejíž akcie jsou drženy – identifikační kód právnické osoby (LEI). Investiční podniky v tomto poli musí vždy zaznamenat kód LEI, je-li k dispozici.

e

Podíl hlasovacích práv spojených s akciemi, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, jak stanoví čl. 52 odst. 2

Ustanovení čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Procentní podíl od 5 % (vyloučené) do 100 %.

Pro účely této šablony jsou příslušnými společnostmi společnosti, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Zohledňují se pouze akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva. Zpřístupnění informací je požadováno, pokud podíl hlasovacích práv, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, přesahuje prahovou hodnotu 5 % všech hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými společností. Hlasovací práva se vypočítají na základě všech akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena, i v případě, že je výkon těchto hlasovacích práv pozastaven. Akcie, na něž se toto zpřístupnění informací vztahuje, mohou být drženy přímo nebo nepřímo. „Akcie držené přímo“ jsou akcie držené na vlastní účet daného investičního podniku, které jsou součástí jeho kapitálu.„Akcie držené nepřímo“ jsou akcie držené dceřinou společností investičního podniku nebo jiným podnikem, na nějž má daný investiční podnik významný vliv na základě formální dohody nebo jiného obchodního vztahu. Zahrnují rovněž akcie spravované investičním podnikem pro jeho zákazníky, pokud si akcionáři neponechají hlasovací práva na základě smluvního ujednání, které investičnímu podniku zakazuje jejich jménem hlasovat.

2.   IF IP2 – HLASOVÁNÍ

2.1.   Obecné poznámky

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033 požaduje zpřístupnění tří prvků:

a)

úplného popisu hlasování na valných hromadách společností, jejichž akcie jsou drženy v souladu s čl. 52 odst. 2;

b)

vysvětlení hlasování;

c)

podílu návrhů, které investiční podnik schválil.

2.2.   Pokyny pro konkrétní pozice

IF IP2.01 – TABULKA PRO POPIS HLASOVÁNÍ

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

1

Počet příslušných společností, na něž se vztahuje zpřístupňování informací

Ustanovení čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Kladné celé číslo.

Počet příslušných společností, v nichž jsou drženy akcie (viz sloupec d šablony IF IP1).

2

Počet valných hromad za uplynulý rok zahrnutých do zpřístupňování informací

Ustanovení čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Kladné celé číslo.

Počet valných hromad konaných v uplynulém roce společnostmi, na něž se vztahuje zpřístupňování informací.

3

Počet valných hromad za uplynulý rok zahrnutých do zpřístupňování informací, na nichž podnik hlasoval

Ustanovení čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Kladné celé číslo rovné číslu v řádku 2 nebo nižší.

Počet valných hromad konaných v uplynulém roce zahrnutých do zpřístupňování informací, na nichž investiční podnik hlasoval. Patří sem i valné hromady, kde se podnik pouze zdržel hlasování, a valné hromady, kde podnik hlasoval na základě zmocnění.

4

Informuje investiční podnik společnost před konáním valné hromady o negativních hlasech?

Odpověď ano/ne.

Odpověď je ano, pokud investiční podnik uplatňuje politiku informování společnosti o negativních hlasech před konáním valné hromady, nebo pokud tak podnik většinou během uplynulého roku činil.

5

Podíl hlasů odevzdaných osobně, jež podnik použil

Procentní podíl.

Nezahrnuje hlasování na základě zmocnění.

6

Podíl hlasů odevzdaných korespondenčně nebo elektronicky, jež podnik použil

Procentní podíl.

Zahrnuje hlasování na základě zmocnění.

7

Uplatňuje skupina investičních podniků na konsolidovaném základě politiku týkající se střetu zájmů mezi příslušnými subjekty ve skupině?

Odpověď ano/ne.

Tento řádek vyplní skupiny investičních podniků, nikoli jednotlivé investiční podniky.

Příslušnými subjekty ve skupině jsou subjekty zahrnuté do rozsahu obezřetnostní konsolidace podle nařízení (EU) 2019/2033.

8

Pokud ano, shrnutí této politiky

Volný text.

Je-li odpověď v řádku 7 kladná, podnik uvede stručné shrnutí politiky týkající se střetu zájmů mezi příslušnými subjekty ve skupině.

IF IP2.02 – ŠABLONA PRO HLASOVÁNÍ

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

1

Usnesení valných hromad:

Nadpis řádku.

2

která podnik schválil

Počet a procentní podíl usnesení valných hromad za uplynulý rok zahrnutých do zpřístupňování informací, jež byla investičním podnikem schválena.

3

s nimiž podnik nesouhlasil

Počet a procentní podíl usnesení valných hromad za uplynulý rok zahrnutých do zpřístupňování informací, s nimiž investiční podnik nesouhlasil.

4

u nichž se podnik zdržel hlasování

Počet a procentní podíl usnesení valných hromad za uplynulý rok zahrnutých do zpřístupňování informací, u nichž se investiční podnik zdržel hlasování.

5

Valné hromady, na nichž podnik nesouhlasil s alespoň jedním usnesením

Počet a procentní podíl valných hromad za uplynulý rok zahrnutých do zpřístupňování informací, na nichž podnik nesouhlasil s alespoň jedním usnesením.

IF IP2.03 – TABULKA PRO VYSVĚTLENÍ HLASOVÁNÍ

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

1

Oddělení nebo role v investičním podniku, které se podílejí na rozhodování o hlasovací pozici

Volný text.

Seznam oddělení nebo rolí, které se podílejí na rozhodování o hlasovací pozici.

2

Popis postupu validace negativních hlasů

Volný text.

Popis postupu validace negativních hlasů na příslušných valných hromadách, je-li použitelný.

3

Počet ekvivalentů plného pracovního úvazku použitých k analýze usnesení a kontrole záznamů hlasování, s výjimkou externích zdrojů, jako jsou zmocněné poradenské podniky

Kladná hodnota.

Počet ekvivalentů plného pracovního úvazku, které byly použity v rámci daných oddělení nebo rolí k analýze usnesení a kontrole záznamů hlasování. Zahrnuty jsou pouze vnitřní zdroje investičního podniku.

4

Vysvětlení podstatných změn v míře schválení

Volný text.

Pokud se míra schválení oproti poslednímu zpřístupnění informací podstatně zvýšila nebo snížila (například v důsledku změny politiky, strategie nebo výhledu investičního podniku jako akcionáře), uvede se stručné vysvětlení.

5

Seznam veřejně dostupných dokumentů o investiční politice popisujících cíle investičního podniku

Volný text.

Seznam dokumentů, nejlépe v podobě hypertextových odkazů, jež popisují cíle investičního podniku, který jedná jako akcionář.

6

Osvědčení o investiční politice podniku, je-li relevantní

Volný text.

Pokud investiční podnik získal osvědčení o své investiční politice, název a datum udělení tohoto osvědčení. Osvědčení může být i více.

IF IP2.04 – ŠABLONA PRO HLASOVÁNÍ O USNESENÍCH PODLE TÉMAT

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

1

Usnesení, o nichž se v uplynulém roce hlasovalo, podle témat:

Kladná celá čísla.

Počet usnesení, o nichž podnik nebo jeho zástupci v uplynulém roce hlasovali na valných hromadách, na něž se vztahuje zpřístupňování informací. Celkový počet v členění podle stavu schválení: schváleno, námitka, zdržel se hlasování.

2

Struktura správní rady

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o struktuře správní rady v členění podle stavu schválení.

3

Odměňování vedoucích pracovníků

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o odměňování vedoucích pracovníků v členění podle stavu schválení.

4

Auditoři

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o auditorech (např. jmenování, odměňování) v členění podle stavu schválení.

5

Životní prostředí, sociální oblast, etika

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o záležitostech z oblasti životního prostředí, sociální oblasti a etiky v členění podle stavu schválení.

6

Kapitálové transakce

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o kapitálových transakcích (např. fúze, sloučení) v členění podle stavu schválení.

7

Externí usnesení

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o externích návrzích usnesení v členění podle stavu schválení. Tato externí usnesení navrhuje pro ostatní akcionář, obecně s cílem přesvědčit je, aby hlasovali proti návrhu správní rady.

8

Jiné

Kladná celá čísla.

Počet usnesení o jiných záležitostech, než jsou uvedeny výše, v členění podle stavu schválení.

IF IP2.05 – ŠABLONA PRO PODÍL PŘIJATÝCH NÁVRHŮ

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

1

Procentní podíl usnesení předložených správním nebo řídícím orgánem, která podnik schválil

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Procentní podíl.

2

Procentní podíl usnesení předložených akcionáři, která podnik schválil

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033.

Procentní podíl.

3.   IF IP3 – ZMOCNĚNÉ PORADENSKÉ PODNIKY

3.1.   Obecné poznámky

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/2033 požaduje zpřístupnění vysvětlení využívání zmocněných poradenských podniků. Tato šablona obsahuje informace o zmocněných poradenských podnicích definovaných v čl. 2 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (3). Tyto zmocněné poradenské podniky mohou zajišťovat výzkum, poradenství nebo doporučení týkající se hlasování, nebo pouze vykonávat pokyny ke hlasování.

3.2.   Pokyny pro konkrétní pozice

IF IP3.01 – TABULKA PRO SEZNAM ZMOCNĚNÝCH PORADENSKÝCH PODNIKŮ

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

a

Název zmocněného poradenského podniku

Zmocněné poradenské podniky definované v čl. 2 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi.

Volný text.

b

Identifikační kód zmocněného poradenského podniku

Identifikační kód zmocněného poradenského podniku, v příslušných případech identifikační kód právnické osoby (LEI).

c

Druh smlouvy

Toto pole obsahuje jen dvě možnosti: zmocněné poradenské podniky, které vydávají doporučení týkající se hlasování, a podniky, které je nevydávají. V druhém případě zmocněné poradenské podniky pouze hlasují jménem investičního podniku.

d

Investice spojené se zmocněným poradenským podnikem

Volný text.

Seznam podniků/investic, které souvisejí se službami jednotlivých zmocněných poradenských podniků.

e

Témata usnesení, k nimž zmocněný poradenský podnik v uplynulém roce vydal doporučení týkající se hlasování

Volný text, nejlépe za použití kategorií uvedených v šabloně IF IP2.04: struktura správní rady, odměňování vedoucích pracovníků, auditoři, životní prostředí/sociální oblast/etika, kapitálové transakce, externí usnesení nebo jiná témata, jež se upřesní.

IF IP3.02 – TABULKA PRO PROPOJENÍ SE ZMOCNĚNÝMI PORADENSKÝMI PODNIKY

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

a

Název zmocněného poradenského podniku

Volný text.

b

Identifikační kód zmocněného poradenského podniku

Identifikační kód zmocněného poradenského podniku, pokud možno kód LEI.

c

Příslušné podniky, s nimiž má zmocněný poradenský podnik propojení

Příslušné podniky, s nimiž mají zmocněné poradenské podniky propojení, a popis těchto propojení. Příslušné podniky jsou veřejně obchodované společnosti, investiční podniky a úvěrové instituce.

d

Druh propojení

Možná propojení podle tabulky IAS 24.9. Je-li jich více, vybere se a v doprovodném komentáři uvede to nejvýznamnější:

stejná skupina,

přidružený nebo společný podnik druhé právnické osoby,

přidružený nebo společný podnik třetí právnické osoby,

spřízněná právnická osoba má kontrolu nebo společnou kontrolu,

spřízněná právnická osoba má významný vliv,

klíčoví řídící pracovníci.

e

Politika týkající se střetu zájmů se zmocněným poradenským podnikem, je-li relevantní

Volný text.

Je-li použitelné, uvede se stručný popis pravidel investičního podniku pro předcházení střetům zájmů, jež mohou vzniknout vlivem propojení mezi zmocněnými podniky a podniky nebo skupinami, v nichž investiční podniky drží akcie.

4.   IF IP4 – POKYNY K HLASOVÁNÍ

4.1.   Obecné poznámky

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2033 požaduje zpřístupnění pokynů k hlasování o společnostech, jejichž akcie jsou drženy v souladu s odstavcem 2 téhož článku. Tato tabulka se použije ke zpřístupnění všech pokynů k hlasování v příslušném rozsahu, nejen pokynů pro hlasování na základě zmocnění. Pokyny k hlasování mohou být rozsáhlé a u některých bodů pořadu jednání valné hromady o nich lze rozhodovat případ od případu. Tyto pokyny se mohou lišit podle zeměpisné oblasti, hospodářského odvětví nebo tématu usnesení.

4.2.   Pokyny pro konkrétní pozice

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

a

Pokyny k hlasování o společnostech, jejichž akcie jsou drženy v souladu s čl. 52 odst. 2

Ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. d) a čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2033.

Volný text.

Krátké obecné shrnutí a odkazy na dokumenty, které nemají důvěrnou povahu (jsou-li k dispozici), nejlépe ve formě hypertextových odkazů.


(1)  https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/RTS/961461/Final%20draft%20RTS%20on%20prudential%20requirements%20for%20Investment%20Firms%20%28EBA-RTS-2020-11%29.pdf

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU