(EU) 2022/1104Nařízení Komise (EU) 2022/1104 ze dne 1. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 4.7.2022, s. 4-74 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. července 2022 Nabývá účinnosti: 24. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1104

ze dne 1. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od poslední revize katalogu pro krmné suroviny podle nařízení Komise (EU) č. 68/2013 (2), jež byla zveřejněna v roce 2017, příslušní zástupci evropských krmivářských odvětví po konzultaci s jinými dotčenými stranami, ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckému nebo technologickému vývoji vypracovali změny katalogu pro krmné suroviny.

(2)

Uvedené změny se týkají vyjasnění obecných ustanovení, nových položek pro technologické postupy a krmné suroviny a úprav stávajících položek. Zejména by pro některé nově vyvíjené krmné suroviny měla být zavedena zvláštní ustanovení týkající se popisu, maximálních obsahů chemických nečistot a údajů týkajících se povinných deklarací podle čl. 16 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 767/2009, aby bylo možné poskytnout podrobnější informace o vlastnostech příslušných produktů. Aby se podpořilo zhodnocení některých krmných surovin pocházejících z biohospodářství, potravinářského odvětví nebo odvětví biopaliv, měly by být tyto krmné suroviny označovány spíše jako „druhotné výrobky/produkty“ než jako „vedlejší výrobky“, jelikož označení „vedlejší výrobek“ vyvolává dojem nižší hodnoty. Tato změna názvu by se však neměla vztahovat na vedlejší produkty živočišného původu spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009 (3). Kromě toho by měla být změněna ta ustanovení přílohy nařízení (EU) č. 68/2013, jež se týkají produktů a druhotných produktů získaných fermentací, aby lépe zohledňovala různé druhy produktů fermentace.

(3)

Změny katalogu pro krmné suroviny by měly zohlednit ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/758 (4), pokud jde o status určitých produktů, včetně přechodných opatření stanovených v uvedeném nařízení. Prováděcí nařízení (EU) 2021/758 zejména stanoví, že citronany sodné, citronany draselné, sorbitol, mannitol a hydroxid vápenatý jsou doplňkové látky, které mají být staženy z trhu podle čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 (5), přičemž zároveň byly zařazeny do katalogu pro krmné suroviny. Aby se zohlednila právní nejistota ohledně klasifikace uvedených doplňkových látek, stanoví prováděcí nařízení (EU) 2021/758 přechodné období pro jejich stažení z trhu a používání, a sice do 30. května 2028. To by zúčastněným stranám mělo umožnit podat nové žádosti o povolení uvedených doplňkových látek v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003. Následné odstranění uvedených produktů z katalogu pro krmné suroviny by proto mělo být doplněno podobným přechodným obdobím, pokud jde o jejich uvádění na trh a používání jako krmných surovin.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/758 dále stanoví, že produkty xylitol, mléčnan amonný a octan amonný zařazené do katalogu pro krmné suroviny jsou doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. V důsledku klasifikace uvedených produktů jako doplňkových látek v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/758 je vhodné stanovit přechodné období stejné jako období stanovené v uvedeném prováděcím nařízení, aby se zúčastněné strany mohly přizpůsobit novému statusu uvedených produktů a předložit novou žádost o povolení uvedených doplňkových látek podle postupů stanovených v nařízení (ES) č. 1831/2003.

(5)

Podmínky stanovené v čl. 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 767/2009 jsou splněny.

(6)

S ohledem na velmi velký počet změn, které mají být v nařízení (EU) č. 68/2013 provedeny, je pro účely celistvosti, jasnosti a zjednodušení vhodné nahradit přílohu uvedeného nařízení.

(7)

Je vhodné snížit administrativní zátěž provozovatelů poskytnutím dostatečné lhůty, která umožní bezproblémovou změnu označování, aby se předešlo zbytečnému narušení obchodních praktik.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 68/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Krmné suroviny označené před 24. červencem 2023 v souladu s nařízením (EU) č. 68/2013 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Doplňkové látky citronany sodné, citronany draselné, sorbitol, mannitol, hydroxid vápenatý, xylitol, mléčnan amonný a octan amonný mohou být nadále uváděny na trh a používány jako krmné suroviny do 30. května 2028.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/758 ze dne 7. května 2021 o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o stažení určitých doplňkových látek z trhu (Úř. věst. L 162, 10.5.2021, s. 5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).


PŘÍLOHA

KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY

ČÁST A

Obecná ustanovení:

1)

Používání tohoto katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Název krmné suroviny uvedený v části C se však může používat pouze pro krmnou surovinu splňující požadavky příslušné položky.

2)

Všechny položky v seznamu krmných surovin v části C musí splňovat omezení týkající se používání krmných surovin v souladu s příslušnými právními předpisy Unie; zvláštní pozornost musí být věnována souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (1), pokud jde o krmné suroviny, které jsou geneticky modifikovanými organismy, nebo jsou z nich vyrobeny, nebo pocházejí z fermentačního procesu zahrnujícího geneticky modifikované mikroorganismy. Krmné suroviny, které sestávají z vedlejších produktů živočišného původu nebo je obsahují, musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2) a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (3) a jejich používání může být předmětem omezení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4). Provozovatelé krmivářských podniků používající krmné suroviny uvedené v katalogu musí zajistit, aby byly v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009.

3)

„Bývalými/vyřazenými potravinami, které se již jako potraviny nepoužívají,“ se rozumí potraviny jiné než zbytky ze stravování, které byly vyrobeny pro lidskou spotřebu v plném souladu s potravinovým právem Unie, které však již nejsou určeny k lidské spotřebě z praktických nebo logistických důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami a které nepředstavují žádná zdravotní rizika, jsou-li používány jako krmivo. Stanovení maximálních obsahů uvedených v příloze I bodě 1 nařízení (ES) č. 767/2009 se nepoužije na bývalé/vyřazené potraviny, které se již jako potraviny nepoužívají, a na zbytky ze stravování. Uplatní se v případě, že se dále zpracovávají jako krmiva.

4)

V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (5) nesmějí být v krmných surovinách přítomny chemické nečistoty pocházející z výrobního procesu ani pomocné technické látky, pokud v katalogu není stanoven specifický maximální obsah. Látky, jejichž použití v krmivech je zakázáno, nesmějí být přítomny a nestanoví se pro ně maximální obsahy. V zájmu transparentnosti se ke krmným surovinám, které obsahují přípustná rezidua, doplní příslušné informace poskytnuté provozovateli krmivářských podniků v souvislosti s obvyklými obchodními transakcemi.

5)

V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 183/2005, s uplatněním zásady ALARA (6) a aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 183/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (7), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (9), je vhodné v katalogu pro krmné suroviny stanovit maximální obsahy chemických nečistot pocházejících z výrobního procesu nebo z pomocných technických látek, které jsou přítomny v množství 0,1 % nebo více. V katalogu mohou být rovněž stanoveny maximální obsahy chemických nečistot a pomocných technických látek, které jsou přítomny v množství nižším než 0,1 %, pokud se to považuje za vhodné pro správnou obchodní praxi. Pokud není v části B nebo C této přílohy stanoveno jinak, je maximální obsah vyjádřen v hmotnostních procentech (10).

Specifické maximální obsahy chemických nečistot a pomocných technických látek jsou stanoveny buď v rámci popisu postupu v části B, nebo v rámci popisu krmné suroviny v části C, nebo na konci příslušné kategorie v části C. Kromě případů, kdy je specifický maximální obsah stanoven v části C, se jakýkoli maximální obsah stanovený v části B pro určitý postup použije na jakoukoli krmnou surovinu uvedenou v části C, pokud popis uvedené krmné suroviny obsahuje odkaz na tento postup a pokud postup, o který se jedná, odpovídá popisu v části B.

6)

Krmné suroviny neuvedené v části C kapitole 12, které byly vyrobeny fermentací a/nebo ve kterých jsou přirozeně přítomny mikroorganismy, mohou být uváděny na trh s živými mikroorganismy, pokud určené užití krmných surovin a krmných směsí, které je obsahují,

(a)

není množení mikroorganismů a

(b)

není spojeno s funkcí vykonávanou mikroorganismem (mikroorganismy) podle přílohy I nařízení (ES) č. 1831/2003.

Tvrzení o přítomnosti mikroorganismů ani o jakékoliv funkci z toho vyplývající nesmí být u krmných surovin ani krmných směsí, které je obsahují, uváděna.

7)

Botanická čistota krmných surovin nesmí být nižší než 95 %. Botanické nečistoty, jako jsou zbytky jiných olejnatých semen nebo olejnatých plodů, pocházející z předchozího procesu zpracování však nesmějí překročit 0,5 % pro každý druh olejnatého semene nebo plodu. Odchylně od těchto obecných pravidel se v seznamu krmných surovin v části C stanoví specifická hodnota.

8)

Obecný název/pojem označující jeden nebo více postupů, jak jsou uvedeny v posledním sloupci glosáře postupů v části B, se v příslušných případech zahrne (11) do názvu krmné suroviny, jak je stanoven v části C, aby bylo zřejmé, že daná krmná surovina byla podrobena příslušnému postupu nebo postupům, pokud tento postup není uveden v příslušném popisu krmné suroviny v části C. Krmná surovina, jejíž název je kombinací názvu uvedeného v části C a obecného názvu/pojmu jednoho nebo více postupů uvedených v části B, se považuje za zahrnutou do katalogu a její označení musí obsahovat povinné deklarace vztahující se na tuto krmnou surovinu, které jsou v příslušných případech uvedeny v posledním sloupci částí B a C. Je-li specifická metoda použitá při zmíněném postupu uvedena v posledním sloupci části B, uvede se v názvu krmné suroviny. Je-li v části C uvedena kombinace názvu krmné suroviny a pojmu vztahujícího se k výrobnímu postupu, použijí se výhradně deklarace uvedené v posledním sloupci části C. Název krmné suroviny podle čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 767/2009 musí být název uvedený v části C v příslušných případech spolu s obecným názvem/pojmem označujícím jeden nebo více postupů uvedených v části B.

9)

Pokud se výrobní postup krmné suroviny odlišuje od popisu příslušného postupu uvedeného v glosáři postupů v části B, uvede se výrobní postup v popisu dotčené krmné suroviny.

10)

U řady krmných surovin lze používat synonymní výrazy. Tyto synonymní výrazy jsou uvedeny v hranatých závorkách ve sloupci „Název“ v položce pro dotčenou krmnou surovinu v seznamu krmných surovin v části C.

11)

V seznamu krmných surovin v části C se kromě vedlejších produktů živočišného původu namísto slova „vedlejší výrobek“ používá slovo „výrobek“, případně „druhotný výrobek“, aby se zohlednila situace na trhu a jazyk používaný v praxi provozovateli krmivářských podniků pro zdůraznění obchodní hodnoty krmných surovin.

12)

Botanický název rostliny se uvádí pouze v popisu první položky v seznamu krmných surovin v části C týkajících se uvedené rostliny.

13)

Základní zásadou pro povinné označování analytických složek určitých krmných surovin v katalogu je to, zda určitý výrobek obsahuje vysokou koncentraci určité složky, nebo zda výrobní postup změnil nutriční vlastnosti výrobku.

14)

V čl. 15 písm. g) nařízení (ES) č. 767/2009 ve spojení s bodem 6 přílohy I uvedeného nařízení jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o obsah vlhkosti. V čl. 16 odst. 1 písm. b) ve spojení s přílohou V uvedeného nařízení jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o další analytické složky. Kromě toho bod 5 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009 vyžaduje deklaraci obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, pokud překročí 2,2 % obecně, nebo pokud u určitých krmných surovin překročí obsah stanovený v příslušném oddíle přílohy V uvedeného nařízení. Některé položky v seznamu krmných surovin v části C se však od uvedených pravidel následujícím způsobem odchylují:

a)

povinné deklarace uvedené v příslušném oddíle přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009 se nahrazují povinnými deklaracemi týkajícími se analytických složek v seznamu krmných surovin v části C;

b)

je-li sloupec týkající se povinných deklarací v seznamu krmných surovin v části C ponechán prázdný, pokud jde o analytické složky, které by musely být deklarovány v souladu s příslušným oddílem přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009, nemusí být žádná z těchto složek uvedena v označení. Pokud však jde o obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, není-li v seznamu krmných surovin v části C stanoven žádný obsah, musí být obsah deklarován, pokud překročí 2,2 %;

c)

je-li ve sloupci „Povinné deklarace“ v seznamu krmných surovin v části C uvedena jedna nebo více specifických hodnot obsahu vlhkosti, použijí se uvedené hodnoty namísto hodnot v bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009. Je-li však obsah vlhkosti nižší než 14 %, není jeho deklarace povinná. Není-li v uvedeném sloupci stanoven žádný specifický obsah vlhkosti, použije se bod 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009.

15)

Provozovatel krmivářského podniku, který uvádí tvrzení, že daná krmná surovina má více vlastností, než jsou vlastnosti uvedené ve sloupci „Popis“ v seznamu krmných surovin v části C, nebo odkazuje na postup uvedený v části B, který lze považovat za tvrzení (např. ochrana v bachoru), musí splňovat ustanovení článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009. Krmné suroviny mohou dále splňovat zvláštní účel výživy v souladu s články 9 a 10 nařízení (ES) č. 767/2009.

16)

Pokud krmná surovina uvedená v části C, pro niž se v poznámce pod čarou vyžaduje, aby k názvu byl doplněn druh, sestává z několika druhů, lze ji považovat za krmnou surovinu pouze tehdy, pokud vlastnosti a původ rostlin nebo živočichů použitých pro danou krmnou surovinu nebo jejich části jsou tytéž.

ČÁST B

Glosář postupů

 

Technologický postup

Definice

Obecný název/pojem

1

frakcionace vzduchem / oddělování vzduchem

oddělení částic prostřednictvím proudu vzduchu

frakcionovaný vzduchem / oddělený vzduchem

2

aspirace

postup pro odstranění prachu, jemných částic a dalších částic se suspendovanými jemnými podíly zrn z volně loženého zrna přepravou prostřednictvím proudu vzduchu

aspirovaný

3

blanšírování

postup sestávající z tepelného ošetření organického materiálu varem nebo párou za účelem denaturace přírodních enzymů, změkčení tkáně a odstranění pachutí, po kterém následuje ponoření do studené vody, aby byl proces vaření zastaven

blanšírovaný

4

bělení

odstranění přirozeně se vyskytující barvy chemickými nebo fyzikálními postupy nebo použitím bělicí hlinky

bělený

5

zchlazení

snížení teploty pod teplotu okolí, ale nad bod mrazu pro usnadnění konzervace

zchlazený

6

řezání

zmenšení velikosti částic s použitím jednoho nebo více nožů

řezaný/nařezaný

7

čištění

odstranění předmětů (kontaminantů, např. kamenů) nebo vegetativních částí rostlin (např. úlomků slámy, slupek nebo plevele)

vyčištěný/vytříděný

8

koncentrace/zahuštění  (12)

odstranění vody a/nebo jiných složek (13)

koncentrát/zahuštěný

9

kondenzace

přeměna látky z plynné fáze na kapalnou

kondenzovaný

10

vaření

použití tepla za účelem změny fyzikálních a chemických vlastností krmných surovin

vařený

11

šrotování/drcení

zmenšení velikosti částic za použití šrotovníku/drtiče

šrotovaný, šrot/drcený

12

krystalizace

pročištění vytvořením pevných krystalů z kapalného roztoku. Nečistoty v kapalině obvykle nejsou spojeny s mřížkovou strukturou krystalu

krystalizovaný/krystalický

13

Loupání  (14)

úplné nebo částečné odstranění vnějších vrstev zrn, semen, plodů, ořechů apod.

loupaný, částečně loupaný

14

vylušťování/odslupkování

odstraňování vnějších obalů bobů, zrn a semen obvykle fyzikálním způsobem

vyluštěný/odslupkovaný (15)

15

depektinizace

extrakce pektinů z krmné suroviny

depektinizovaný

16

desikace

proces odjímání vlhkosti

desikovaný / zbavený vlhkosti

17

odslizení

postup používaný pro odstranění povrchové vrstvy slizu

odslizený

18

odcukření

celkové nebo částečné odstranění monosacharidů a disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem

odcukřený, částečně odcukřený

19

detoxifikace

postup, kterým se zničí toxické kontaminující látky nebo je snížena jejich koncentrace

detoxifikovaný/detoxikovaný

20

destilace

oddělování kapalných látek varem a odvodem kondenzované páry do oddělené nádoby

destilovaný/destilát

21

sušení

dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem

přirozeně sušený nebo uměle sušený, podle situace

22

silážování

postup, během nějž je přirozené znehodnocování krmné suroviny řízeno acidifikací v anaerobních podmínkách v důsledku přirozené fermentace a/nebo přidání doplňkových látek k silážování

silážovaný

23

odpařování

snížení obsahu vody

odpařený/odparek

24

expanze

tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku

expandovaný/pufovaný

25

lisování

odstraňování olejů/tuků lisováním

výlisek/expeler/pokrutina a olej/tuk

26

extrakce

odstranění rozpustných složek částečným nebo úplným oddělením ze suroviny pomocí vody nebo jiného rozpouštědla do kapalných a pevných fází, přičemž výslednými surovinami jsou extrakt (16) a jeden nebo několik druhotných produktů extrakce (17)

extrakt/olej/cukr nebo druhotný produkt extrakce / moučka/melasa/pulpa, podle situace

27

extruze

tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu rychle odpaří, což vede k rozštěpení výrobku, v kombinaci se specifickým tvarováním výrobku průchodem definovanou matricí

extrudovaný

28

fermentace

proces, při němž dochází buď k produkci mikroorganismů, jako jsou například bakterie, houby nebo kvasinky, nebo k jejich použití na materiály, aby změnily jejich chemické složení nebo vlastnosti

fermentovaný

29

filtrace

proces průchodu kapaliny přes porézní prostředí nebo membránový filtr k odstranění pevných částic, jehož výsledkem je filtrovaná krmná surovina a zbytek z filtrace2

filtrovaný

30

vločkování

zpracování/úprava vlhkého tepelně upraveného materiálu pomocí válců k vytvoření tenkých kousků materiálu

vločky

31

mletí mouky

zmenšení velikosti částic suchých zrn a pro účely snadnější separace jednotlivých frakcí (především mouky, otrub a middlings)

mouka, otruby, middlings (18) nebo krmná mouka, podle situace

32

winterizace

zchlazení oleje oddělí více nasycené části oleje a méně nasycené části oleje. Zatímco více nasycené části oleje zchlazením ztuhnou, méně nasycené části oleje jsou tekuté a lze je např. dekantovat. Winterizovaný výrobek je ztuhlý olej

winterizovaný

33

fragmentace

proces dělení krmné suroviny na zlomky

fragmentovaný

34

smažení

proces vaření krmných surovin v oleji nebo tuku

smažený

35

želírování

postup pro vytvoření želé, pevného, rosolovitého materiálu, jehož konzistence může být měkká a křehká až tvrdá a tuhá, obvykle za použití želírujících látek

želírovaný

36

granulování/tvarování/briketování

úprava krmných surovin za účelem získání specifické velikosti částic a konzistence

granulovaný/tvarovaný/briketovaný, brikety

37

drcení/mletí

zmenšení velikosti částic pevných krmných surovin suchou nebo mokrou cestou

drcený, drť/mletý/šrotovaný, šrot

38

ohřev

způsoby tepelné úpravy / tepelného ošetření, které se provádějí za určitých podmínek, jako je například tlak a vlhkost

ohřátý / tepelně upravený / tepelně ošetřený

39

hydrogenace

katalytický proces, jehož cílem je nasycení dvojných vazeb olejů/tuků / mastných kyselin, prováděný za vysoké teploty pod tlakem vodíku za účelem získání částečně nebo zcela nasycených triglyceridů / mastných kyselin nebo polyolů redukcí karbonylových skupin sacharidů na hydroxylové skupiny

hydrogenovaný, částečně hydrogenovaný

40

hydrolýza

zmenšení velikosti molekul vhodným působením vody a buď tepla/tlaku, enzymů nebo kyselin/zásad. Pro hydrolyzované krmné suroviny, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1069/2009, se použije definice stanovená v uvedeném nařízení

hydrolyzovaný

41

zkapalnění

přeměna z pevné nebo plynné fáze na kapalnou

zkapalněný/kapalný

42

macerace

umístění buď suroviny navržené k použití jako krmná surovina, nebo krmné suroviny samotné do kapaliny za účelem rozpuštění jejích složek s použitím mechanických metod. Výsledkem je zmenšení velikosti částic krmné suroviny2

macerovaný

43

sladování

nakličování zrna za účelem aktivace v něm obsažených enzymů schopných štěpit škrob na fermentovatelné sacharidy a proteiny na aminokyseliny a peptidy

sladovaný/slad

44

rozpuštění/zkapalnění

přeměna z pevné fáze na kapalnou zahřátím

rozpuštěný/zkapalněný

45

mikronizace

proces zmenšení středního průměru částic pevného materiálu na velikost v řádu mikrometrů

mikronizovaný

46

předvaření / částečné ovaření

proces máčení ve vodě a podrobení tepelné úpravě za účelem úplné želatinizace škrobu, po němž následuje proces sušení

předvařený / částečně ovařený

47

pasterizace

zahřátí na kritickou teplotu po specifikovanou dobu za účelem eliminace škodlivých mikroorganismů, následované rychlým zchlazením

pasterizovaný

48

loupání

odstranění slupky/kůry z ovoce a zeleniny

loupaný

49

peletování

tvarování protlačováním otvory

pelety, peletovaný

50

omílání rýže

téměř úplné nebo částečné odstranění otrub a klíčků z loupané rýže

omletý

51

předželatinizace

přeměna škrobu za účelem významného zvýšení bobtnavosti ve studené vodě

Předželatinizovaný (19)

52

Lisování  (20)

částečné nebo úplné oddělení kapalných a pevných fází mechanickou silou

lisovaný

53

rafinace

celkové nebo částečné odstraňování nečistot nebo nežádoucích složek chemickou nebo fyzikální úpravou

rafinovaný, částečně rafinovaný

54

pražení

ohřev krmných surovin do sucha za účelem zlepšení stravitelnosti, zvýraznění barvy a/nebo snížení přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

pražený/opražený

55

válcování/vločkování

zmenšení velikosti částic průchodem suroviny, např. zrnin, mezi páry válců

mačkaný/vločkovaný

56

ochrana v bachoru

postup, jehož účelem je, buď fyzikální úpravou za použití tepla, tlaku, páry a kombinace takových podmínek a/nebo působením např. lignosulfonátů, hydroxidu sodného nebo organických kyselin (jako jsou kyselina propionová nebo tříslová (taninová)), chránit živiny před rozkladem v bachoru.

Krmné suroviny nesmí být ruminálně chráněné formaldehydem

ruminálně chráněný působením [doplňte]

57

prosévání

oddělení částic různých velikostí průchodem krmných surovin přes síto (síta) při jejich současném přetřásání nebo přesypávání

prosetý/tříděný/prosev/propad/přečištěný

58

odstředění

mechanické oddělení horní plovoucí vrstvy kapaliny, např. mléčného tuku

odstředěný

59

nakrájení na plátky

nakrájení krmných surovin na ploché kousky

nakrájený na plátky / plátkovaný/plátky

60

máčení/vyluhování

máčení a měkčení krmných surovin, obvykle semen, za účelem zkrácení doby vaření, snadnějšího odstranění obalu semen a umožnění nasáknutí vodou pro aktivaci procesu klíčení nebo snížení koncentrace přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

máčený/vyloužený

61

sprejové sušení

snížení obsahu vlhkosti kapaliny tím, že se krmná surovina za účelem zvýšení poměru plochy k hmotnosti rozpráší na jemné nebo velmi jemné kapičky, kterými se prohání proud horkého vzduchu

[sprejově] sušený prášek

62

napařování

postup používající tlakovou vodní páru pro ohřev a vaření za účelem zvýšení stravitelnosti

napařený

63

toastování

ohřev suchým teplem, obvykle aplikovaný na olejnatá semena, např. za účelem snížení nebo odstranění přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

toastovaný

64

ultrafiltrace

filtrace kapalin prostřednictvím jemné membrány propustné pouze pro malé molekuly

ultrafiltrovaný

65

odklíčkování

proces úplného nebo částečného odstranění klíčků z drcených zrn obilovin

odklíčkovaný

66

mikronizace infračerveným zářením

tepelný proces používající infračervené záření pro vaření a pražení obilí, kořenů, semen nebo hlíz nebo jejich druhotných výrobků, po němž obvykle následuje vločkování

mikronizovaný infračerveným zářením

67

štěpení olejů/tuků a hydrogenovaných olejů/tuků

chemický proces hydrolýzy tuků/olejů. Reakce tuků/olejů s vodou za vysokých teplot a tlaků umožňuje získat hrubé mastné kyseliny v hydrofobní fázi a glycerolovou fázi (surový glycerol) v hydrofilní fázi

štěpený

68

ultrazvuková sonikace

uvolnění rozpustných sloučenin mechanickým zpracováním pomocí výkonového ultrazvuku a tepla ve vodě

sonikovaný

69

mechanické odstranění obalu potraviny

mechanické odstranění obalového materiálu

mechanicky rozbalený

70

ošetření zásadou

[ošetření sodou]

aplikace hydroxidu sodného (21) na krmnou surovinu bohatou na vlákninu pro zlepšení její stravitelnosti

ošetřený sodou

ČÁST C

Seznam krmných surovin

1.   Zrna obilovin a výrobky z nich získané

Číslo

Název (22)

Popis

Povinné deklarace

1.1.1

ječmen

zrna druhu Hordeum vulgare L.

 

1.1.2

ječmen předželatinizovaný

Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ječmene úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.1.3

ječmen pražený

Výrobek získaný pražením ječmene, který je částečně pražený, světlé barvy

škrob, pokud > 10 %

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 15 %

1.1.4

ječné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupaného ječmene. Může obsahovat malé množství ječných plev.

škrob

1.1.5

ječná vláknina

Výrobek z výroby ječného škrobu. Sestává z částic endospermu a převážně z vlákniny.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.1.6

ječné plevy

Výrobek získaný po suchém mletí, přečištění a loupání ječných zrn.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.1.7

ječné middlings (omelky, opišky)

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ječmene na kroupy, krupičnou mouku (semolina) nebo mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.1.8

ječný protein

Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu a otrub. Sestává převážně z proteinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.9

ječný protein krmný

Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu. Sestává převážně z proteinu a z částic endospermu.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.1.10

ječná rozpustná frakce

Výrobek z ječmene získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.11

ječné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ječmene. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.1.12

tekutý ječný škrob

Sekundární škrobová frakce z výroby škrobu z ječmene.

pokud vlhkost < 50 %:

škrob

1.1.13

prosev sladovnického ječmene

Výrobek z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti) sestávající z nevyvinutých ječných zrn a frakcí ječných zrn oddělených před sladováním.

hrubá vláknina

hrubý popel, pokud > 2,2 %

1.1.14

zlomky ječného sladu a sladový prach

Výrobek sestávající z frakcí ječných zrn a sladu oddělených při výrobě sladu.

hrubá vláknina

1.1.15

plevy ze sladovnického ječmene

Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z frakcí plev a jemných podílů.

hrubá vláknina

1.1.16

ječné výpalky zahuštěné

Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tuhou krmnou frakci po destilaci.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.17

ječné výpalky mokré

Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tekutou krmnou frakci po destilaci.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.18

Slad  (23)

Výrobek z naklíčeného obilí, sušený, mletý a/nebo extrahovaný.

 

1.1.19

sladový květ  (23)

Výrobek z klíčení sladovnických obilovin a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladovaných obilovin.

 

1.2.1

Kukuřice  (24)

Zrna druhu Zea mays L. ssp. mays.

 

1.2.2

kukuřičné vločky  (24)

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupané kukuřice. Může obsahovat malé množství kukuřičných slupek.

škrob

1.2.3

kukuřičné middlings  (24)

Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u kukuřičných otrub. Může obsahovat malý podíl zlomků kukuřičných klíčků.

hrubá vláknina

škrob

hrubý tuk, pokud > 5 %

1.2.4

kukuřičné otruby  (24)

Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků kukuřičných klíčků, s malým podílem částic endospermu.

hrubá vláknina

1.2.5

kukuřičné palice  (24)

Vřeteno kukuřičného klasu. Může obsahovat malá množství kukuřice a toulců, které případně nebyly odstraněny během mechanizované sklizně.

hrubá vláknina

škrob

1.2.6

kukuřičný prosev  (24)

Frakce zrn kukuřice oddělených proséváním při příjmu produktu.

 

1.2.7

kukuřičná vláknina  (24)

Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z vlákniny.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 50 %:

hrubá vláknina

1.2.8

kukuřičný protein [kukuřičný lepek (gluten)]  (24)

Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z proteinu (prolaminů) získaného během separace škrobu.

vlhkost, pokud < 70 % nebo > 90 %

pokud vlhkost < 70 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.9

kukuřičný protein krmný [kukuřičný lepek (gluten) krmný]  (24)

Výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu. Skládá se z otrub a kukuřičné rozpustné frakce. Výrobek může také obsahovat zlomkovou kukuřici a druhotné produkty extrakce oleje z kukuřičných klíčků. Mohou být přidány další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků.

Může obsahovat do 2 % sodíku a 2 % chloridu.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 65 %

pokud vlhkost < 40 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

škrob

1.2.10

kukuřičné klíčky  (24)

Výrobek z výroby krupičné mouky (semolina), mouky nebo škrobu z kukuřice. Sestává především z kukuřičných klíčků, vnějších obalů a částic endospermu.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 40 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.2.11

expelery z kukuřičných klíčků  (24)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním zpracovaných kukuřičných klíčků, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.2.12

extrahovaná moučka z kukuřičných klíčků  (24)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.13

surový olej z kukuřičných klíčků  (24)

Olej a tuk získaný buď lisováním, a/nebo extrakcí kukuřičných klíčků.

vlhkost, pokud > 1 %

1.2.14

kukuřice předželatinizovaná  (24)

Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové kukuřice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.2.15

kukuřičný výluh  (24)

Koncentrovaná tekutá frakce z namáčení kukuřice.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 65 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.16

siláž z cukrové kukuřice  (24)

Druhotný výrobek odvětví zpracování cukrové kukuřice sestávající z nařezaných a zaschlých nebo vylisovaných vřeten, slupek a lůžek zrn. Vzniká nařezáním klasů, slupek a listů cukrové kukuřice s obsahem zrn cukrové kukuřice.

hrubá vláknina

1.2.17

drcená odklíčkovaná kukuřice  (24)

Výrobek získaný odklíčkováním drcené kukuřice. Sestává převážně z částic endospermu a může obsahovat malý podíl zlomků kukuřičných klíčků a částic vnějších obalů.

hrubá vláknina

škrob

1.2.18

kukuřičná krupice  (24)

Tvrdé kamínkovité části drcené kukuřice obsahující malé nebo vůbec žádné množství otrub nebo klíčků.

hrubá vláknina

škrob

1.2.19

extrahovaná moučka z kukuřičných klíčků krmná  (24)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.20

směs kukuřičných klasů

Kukuřičná zrna a klasy.

 

1.2.21

směs kukuřičných klasů se slupkami

Kukuřičná zrna, klasy a slupky.

 

1.3.1

proso

Zrna druhu Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

oves

Zrna druhu Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa.

 

1.4.2

oves loupaný

Loupaná zrna ovsa.

 

1.4.3

ovesné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupaného ovsa. Může obsahovat malý podíl ovesných slupek.

škrob

1.4.4

ovesné middlings

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

škrob

1.4.5

ovesné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ovsa. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.4.6

ovesné slupky

Výrobek získaný při loupání ovesných zrn.

hrubá vláknina

1.4.7

oves předželatinizovaný

Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ovsa úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.4.8

ovesné kroupy

Vyčištěný oves s odstraněnými slupkami.

hrubá vláknina

škrob

1.4.9

ovesná mouka

Výrobek získaný mletím ovesných zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.4.10

ovesná mouka krmná

Výrobek z ovsa s vysokým obsahem škrobu, po vyloupání.

hrubá vláknina

1.4.11

ovesné zbytky po zpracování ovsa, krmné

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

1.5.1

semena merlíku chilského (chinoa) extrahovaná

Vyčištěná celá semena rostliny merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.), z nichž byl odstraněn saponin obsažený v obalové části semen.

 

1.6.1

rýže zlomková

Část zrna rýže Oryza sativa L., která je kratší než tři čtvrtiny celého zrna. Rýže může být ovařená.

škrob

1.6.2

rýže omletá

Loupaná rýže, ze které byly při omílání rýže téměř úplně odstraněny otruby a klíčky. Rýže může být ovařená.

škrob

1.6.3

rýže předželatinizovaná

Výrobek získaný předželatinizováním z omleté nebo zlomkové rýže.

škrob

1.6.4

rýže extrudovaná

Výrobek získaný extruzí rýžové mouky.

škrob

1.6.5

rýžové vločky

Výrobek získaný vločkováním zrn nebo zlomků zrn předželatinizované rýže.

škrob

1.6.6

rýže loupaná

Neopracovaná rýže (Oryza sativa L.) zbavená pouze slupek. Výsledkem procesu loupání a manipulace může být ztráta určitého množství otrub.

škrob

hrubá vláknina

1.6.7

rýžový krmný šrot

Výrobek získaný šrotováním krmné rýže sestávající buď ze zelených, křídových nebo nezralých zrn odstraněných během zpracování loupané rýže mletím, nebo z běžných loupaných zrn, která jsou žlutá nebo skvrnitá.

škrob

1.6.8

rýžová mouka

Výrobek získaný mletím omleté rýže. Rýže může být ovařená.

škrob

1.6.9

mouka z loupané rýže

Výrobek získaný mletím loupané rýže. Rýže může být ovařená.

škrob

hrubá vláknina

1.6.10

rýžové otruby

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. Rýže může být ovařená nebo extrudovaná.

hrubá vláknina

1.6.11

rýžové otruby s uhličitanem vápenatým

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. Může obsahovat do 23 % uhličitanu vápenatého použitého jako pomocná technická látka. Rýže může být ovařená.

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.12

rýžové otruby odtučněné

Rýžové otruby pocházející z extrakce oleje.

hrubá vláknina

1.6.13

olej z rýžových otrub

Olej extrahovaný ze stabilizovaných rýžových otrub.

 

1.6.14

rýžové middlings

Výrobek z výroby rýžové mouky a škrobu získaný suchým nebo mokrým mletím a proséváním. Sestává převážně ze škrobu, proteinu, tuku a vlákniny. Rýže může být ovařená. Může obsahovat do 0,25 % sodíku a do 0,25 % síranů.

škrob, pokud > 20 %

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubý tuk, pokud > 5 %

hrubá vláknina

1.6.15

rýžové middlings s uhličitanem vápenatým

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z částic aleuronové vrstvy a endospermu. Může obsahovat do 23 % uhličitanu vápenatého použitého jako pomocná technická látka. Rýže může být ovařená.

škrob

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.16

rýže

Zrna druhu Oryza sativa L.

 

1.6.17

rýžové klíčky

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z klíčků.

hrubý tuk

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.18

expelery z rýžových klíčků5

Výrobek zbylý z rozdrcených rýžových klíčků po odstranění oleje.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

1.6.20

rýžový protein

Výrobek z výroby rýžového škrobu získaný mokrým mletím-proséváním, separací, koncentrací a sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.21

tekutá krmná rýže

Koncentrovaný tekutý výrobek z mokrého mletí a prosévání rýže.

škrob

1.6.22

rýže předželatinizovaná

Výrobek získaný expanzí zrn nebo zlomků zrn rýže.

škrob

1.6.23

rýže fermentovaná

Výrobek získaný fermentací rýže.

škrob

1.6.24

rýže zdeformovaná, rýže omletá/křídová, omletá

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně ze zdeformovaných zrn a/nebo křídových zrn a/nebo poškozených zrn a/nebo přirozeně zbarvených zrn (zelených, červených, žlutých) a/nebo běžných loupaných zrn, celých či zlomkových.

škrob

1.6.25

rýže nezralá omletá

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z nezralých a/nebo křídových zrn.

škrob

1.7.1

žito

Zrna druhu Secale cereale L.

 

1.7.2

žitné middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna.

škrob

hrubá vláknina

1.7.3

žitná mouka krmná

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u žitných otrub.

škrob

hrubá vláknina

1.7.4

žitné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu.

škrob

hrubá vláknina

1.8.1

čirok [milo]

Zrna/semena druhu Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

čirok bílý

Zrna specifických kultivarů čiroku s bílým osemením.

 

1.8.3

čirok krmný

Sušený výrobek získaný při separaci čirokového škrobu. Sestává převážně z otrub. Výrobek může také obsahovat sušené zbytky macerační vody a mohou být přidány klíčky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.9.1

pšenice špalda

Zrna druhu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank nebo Triticum monococcum L.

 

1.9.2

špaldové otruby

Výrobek z výroby špaldové mouky. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků klíčků pšenice špaldy, s malým podílem částic endospermu.

hrubá vláknina

1.9.3

plevy pšenice špaldy

Výrobek získaný při loupání zrn pšenice špaldy.

hrubá vláknina

1.9.4

špaldové middlings

Výrobek získaný při zpracování přečištěné loupané pšenice špaldy na špaldovou mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.10.1

tritikale

Zrna hybridu Triticum × Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1

pšenice

Zrna druhu Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice.

 

1.11.2

pšeničný sladový květ

Výrobek z klíčení sladovnické pšenice a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladované pšenice.

 

1.11.3

pšenice předželatinizovaná

Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové pšenice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.11.4

pšeničné middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.11.5

pšeničné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupané pšenice. Může obsahovat malý podíl pšeničných slupek.

hrubá vláknina

škrob

1.11.6

pšeničná mouka krmná

Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u pšeničných otrub.

hrubá vláknina

1.11.7

pšeničné otruby  (25)

Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.11.8

pšeničná sladovaná fermentovaná drť

Výrobek získaný kombinací sladování a fermentace pšenice a pšeničných otrub. Výrobek je pak sušen a drcen.

škrob

hrubá vláknina

1.11.10

pšeničná vláknina

Vláknina získaná při zpracování pšenice. Sestává převážně z vlákniny.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubá vláknina

1.11.11

pšeničné klíčky

Výrobek z mletí mouky sestávající převážně z pšeničných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.11.12

pšeničné klíčky fermentované

Výrobek z fermentace pšeničných klíčků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.11.13

expelery z pšeničných klíčků5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním pšeničných klíčků (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice a loupané pšenice špaldy (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.15

pšeničný protein

Pšeničný protein získaný při výrobě škrobu nebo ethanolu, případně částečně hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.16

pšeničný lepek (gluten) krmný

Výrobek z výroby pšeničného škrobu a lepku. Sestává z otrub, ze kterých mohly být částečně odstraněny klíčky. Může být přidána pšeničná rozpustná frakce, zlomková pšenice a další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.11.18

pšeničný lepek (gluten) vitální

Pšeničný protein vyznačující se vysokou viskoelasticitou v hydratovaném stavu, s minimálně 80 % proteinu (N × 6,25) a maximálně 2 % popela v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.19

pšeničný škrob tekutý

Výrobek získaný z výroby škrobu/glukosy a lepku z pšenice.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 85 %

pokud vlhkost < 65 %:

škrob

1.11.20

pšeničný škrob obsahující protein, částečně odcukřený

Výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu, sestávající hlavně z částečně zcukřeného škrobu, rozpustných proteinů a dalších rozpustných částí endospermu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

1.11.21

pšeničná rozpustná frakce

Výrobek z pšenice získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu. Může být hydrolyzovaný.

vlhkost, pokud < 55 % nebo > 85 %

pokud vlhkost < 55 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.22

pšeničné kvasnice – koncentrát

Tekutý druhotný výrobek, který je uvolněn po fermentaci pšeničného škrobu pro výrobu alkoholu.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.23

prosev sladovnické pšenice

Výrobek z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti) sestávající z nevyvinutých pšeničných zrn a frakcí pšeničných zrn oddělených před sladováním.

hrubá vláknina

1.11.24

zlomky pšeničného sladu a sladový prach

Výrobek sestávající z frakcí pšeničných zrn a sladu oddělených při výrobě sladu.

hrubá vláknina

1.11.25

vnější obalové části sladovnické pšenice

Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z frakcí vnějších obalových částí a jemných podílů.

hrubá vláknina

1.11.26

pšeničný aleuron

Výrobek získaný oddělením aleuronové vrstvy od pšeničných otrub.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

1.12.2

obilná mouka  (23)

Mouka z mletí obilí.

škrob

hrubá vláknina

1.12.3

koncentrát z obilného proteinu  (23)

Koncentrát a sušený výrobek získaný z obilí po odstranění škrobu prostřednictvím fermentace kvasinek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.4

prosev po čištění obilných zrn  (23)

Výrobky z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti), sestávající z malých zrn a frakcí zrn, která mohou být naklíčená, oddělených před dalším zpracováním zrna. Výrobky obsahují větší množství hrubé vlákniny (např. plev) než nefrakcionované obiloviny.

hrubá vláknina

1.12.5

obilné klíčky  (23)

Výrobek z mletí mouky a výroby škrobu sestávající převážně z obilných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky),

hrubý tuk

1.12.6

obilní výpalky  (23)

Obilný výrobek získaný odpařením koncentrátu vyčerpaného rmutu z fermentace a destilace obilí používaného při výrobě obilných destilátů.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.7

zahuštěné výpalky  (23)

Vlhký výrobek sestávající z pevné frakce vzniklé odstředěním a/nebo filtrací vyčerpaného rmutu z fermentovaného a destilovaného obilí používaného při výrobě obilných destilátů.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.8

koncentrované výpalky z destilace  (23)

Vlhký výrobek z výroby alkoholu fermentací a destilací pšeničné zápary a cukerného sirupu po předchozí separaci otrub a lepku. Může obsahovat devitalizované buňky a/nebo části mikroorganismů použitých při fermentaci.

Může obsahovat do 4 % draslíku při obsahu vlhkosti 12 %.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.12.9

zrna a výpalky z destilace  (23)

Výrobek získaný při výrobě alkoholu fermentací a destilací obilné zápary a/nebo jiných škrobnatých výrobků a výrobků obsahujících cukr. Může obsahovat devitalizované buňky a/nebo části mikroorganismů použitých při fermentaci. Může obsahovat 2 % síranů a/nebo do 2 % draslíku při obsahu vlhkosti 12 %.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.10

lihovarské výpalky sušené  (23)

Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných druhotných produktů z fermentovaných obilovin. Může obsahovat do 2 % draslíku při obsahu vlhkosti 12 %.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.11

lihovarské výpalky tmavé  (23) [sušená zrna a výpalky z destilace  (23)]

Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných druhotných produktů z fermentovaných obilovin, do kterých byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut. Může obsahovat do 2 % draslíku při obsahu vlhkosti 12 %.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.12

pivovarské mláto  (23)

Pivovarský výrobek, který se skládá z druhotných produktů ze sladu a nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice z chmelu. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu, může být ale také prodáván sušený. Může obsahovat do 0,3 % dimethylpolysiloxanu, do 1,5 % enzymů a do 1,8 % bentonitu.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.13

mláto z výroby whisky  (23)

Pevný výrobek z výroby whisky z obiloviny. Sestává z druhotných produktů horkovodní extrakce sladované obiloviny. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn usazením.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.14

lisované mláto

Pevný výrobek získaný při výrobě piva, sladového výtažku a whiskového destilátu. Sestává z druhotných produktů horkovodní extrakce mletého sladu a případně dalších cukerných nebo na škrob bohatých doplňků. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn lisováním.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.15

výpalky

Výrobek zbylý v destilačním přístroji z první (rmutové) destilace sladových destilátů.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.12.16

výpalkový sirup

Výrobek z první (rmutové) destilace sladových destilátů vyrobený odpařením výpalku zbylého v destilačním přístroji.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.   Olejnatá semena, olejnaté plody a výrobky z nich získané

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

2.1.1

babassové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním ořechů palmy babassu odrůd Orbignya.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.2.1

semeno lničky

Semena druhu Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

lničkové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen lničky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.2.3

lničkový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lničkových expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.3.1

kakaové slupky

Slupky sušených a pražených bobů Theobroma cacao L.

hrubá vláknina

2.3.2

kakaové vyluštěné lusky

Výrobek získaný zpracováním bobů Theobroma cacao L.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.3.3

kakaový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených a pražených bobů Theobroma cacao L., ze kterých byla odstraněna část slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.4.1

kokosové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.4.2

kokosové expelery hydrolyzované  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním a enzymatickou hydrolýzou sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.4.3

kokosový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.5.1

bavlníkové semeno

Semena bavlníku Gossypium spp., ze kterých byla odstraněna vlákna.

 

2.5.2

bavlníkový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna a část slupek. (Hrubá vláknina nejvýše 22,5 % v sušině.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.5.3

bavlníkové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.6.1

Podzemnicové  (27) částečně loupané expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním částečně loupaných plodů podzemnice olejné Arachis hypogaea L. a jiných druhů rodu Arachis. (Obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.6.2

podzemnicový  (27) částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových částečně loupaných expelerů. (Obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.6.3

podzemnicové  (27) loupané expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním loupaných plodů podzemnice olejné.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.6.4

podzemnicový  (27) loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových loupaných expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.6.5

podzemnice olejná  (27)

Semena druhu Arachis hypogaea a jiných druhů rodu Arachis.

 

2.7.1

kapokové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen kapoku (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.8.1

lněné semeno

Semena lnu Linum usitatissimum L. (botanická čistota nejméně 93 %) celá, mačkaná nebo drcená.

 

2.8.2

lněné expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.8.3

lněný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.8.4

lněné expelery  (26) krmné

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.8.5

lněný extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.9.1

hořčičné otruby

Výrobek ze zpracování hořčice (Brassica juncea L.). Sestává z částic vnějších obalů a z částí zrn.

hrubá vláknina

2.9.2

extrahovaný šrot (moučka) z hořčičných semen

Výrobek získaný extrakcí těkavého hořčičného oleje z hořčičných semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.10.1

semeno nigeru

Semena nigeru Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.

 

2.10.2

nigerové expelery5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen nigeru. (Popel nerozpustný v HCl nejvýše 3,4 %.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.11.1

olivová pulpa

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí lisovaných oliv Olea europea L. co možná nejvíce zbavených částí pecek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.11.2

krmný olivový extrahovaný šrot odtučněný

Výrobek z výroby olivového oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů olivové pulpy co možná nejvíce zbavených částí pecek. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.11.3

olivový extrahovaný šrot odtučněný

Výrobek z výroby olivového oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů olivové pulpy co možná nejvíce zbavených částí pecek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.12.1

palmojádrové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader palmy Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.12.2

palmojádrový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí jader palmy, ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.13.1

tykvové (dýňové) semeno

Semena druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.

 

2.13.2

tykvové (dýňové) expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.14.1

řepkové semeno  (28)

Semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indické Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanická čistota nejméně 94 %.

 

2.14.2

řepkové  (28) expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.14.3

řepkový  (28) extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.14.4

řepkové semeno  (28) extrudované

Výrobek získaný z celého semene řepky úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.14.5

řepkoproteinový  (28) koncentrát

Výrobek z výroby oleje získaný oddělením proteinové frakce řepkových expelerů nebo semene řepky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.14.6

řepkové  (28) expelery  (26) krmné

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.14.7

řepkový  (28) extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.15.1

saflorové semeno

Semena safloru Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

saflorový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí částečně loupaných semen safloru.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.15.3

saflorové slupky

Výrobek získaný loupáním semen safloru.

hrubá vláknina

2.16.1

sezamové semeno

Semena druhu Sesamum indicum L.

 

2.17.1

částečně loupané sezamové semeno

Výrobek z výroby oleje získaný odstraněním části slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.17.2

sezamové slupky

Výrobek získaný loupáním sezamových semen.

hrubá vláknina

2.17.3

sezamové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sezamu. (Popel nerozpustný v HCl nejvýše 5 %.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.18.1

sójové boby toastované

Sójové boby (Glycine max L. Merr.) podrobené vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.)

 

2.18.2

sójové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sóji.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.18.3

sójový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

pokud > 8 % v sušině

2.18.4

sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.5

sójové slupky

Výrobek získaný loupáním sójových bobů.

hrubá vláknina

2.18.6

sójové boby extrudované

Výrobek získaný ze sójových bobů úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.18.7

sójoproteinový koncentrát

Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po další extrakci nebo enzymatické úpravě za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových. Může obsahovat inaktivované enzymy.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.8

sójová extrahovaná pulpa [pasta ze sójových bobů]

Výrobek získaný při extrakci sójových bobů pro výrobu potravin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.9

sójová melasa

Výrobek získaný při zpracování sójových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.18.10

druhotný výrobek ze zpracování sójových bobů

Výrobky získané při zpracování sójových bobů pro výrobu potravin ze sójových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.11

sójové boby

Sójové boby (Glycine max L. Merr.).

aktivita ureázy, pokud > 0,4 mg N/g × min.

2.18.12

sójové vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných sójových bobů. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.13

sójový extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.) Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

1,5 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

pokud > 8 % v sušině

2.18.14

sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.) Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

1,5 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.15

fermentovaný sójoproteinový koncentrát

Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po mikrobiální fermentaci za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových. Může také obsahovat devitalizované buňky mikroorganismů použitých při fermentaci a/nebo jejich části.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.16

sójová mouka toastovaná nebo napařená

Sójové boby, které byly toastovány nebo napařeny a rozemlety na mouku. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.)

 

2.19.1

slunečnicové semeno

Semena slunečnice Helianthus annuus L.

 

2.19.2

slunečnicové expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen slunečnice.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.19.3

slunečnicový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.4

slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.5

slupky ze slunečnicových semen

Výrobek získaný loupáním slunečnicových semen.

hrubá vláknina

2.19.6

slunečnicový extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.19.7

slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:

1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)

1,3 % surových lecitinů

2 % mýdlových kalů

Hrubá vláknina nejvýše: 27,5 % v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.8

frakce slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) s vysokým obsahem proteinu a nízkým obsahem celulosy

Výrobek ze zpracování slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) získaný drcením a frakcionací (proséváním a frakcionací vzduchem) slunečnicového loupaného extrahovaného šrotu (moučky).

Obsah hrubého proteinu (dusíkatých látek) nejméně: 45 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.

Obsah hrubé vlákniny nejvýše: 8 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.9

frakce slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) s vysokým obsahem celulosy

Výrobek ze zpracování slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) získaný drcením a frakcionací (proséváním a frakcionací vzduchem) slunečnicového loupaného extrahovaného šrotu (moučky).

Obsah hrubé vlákniny nejméně: 38 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.

Obsah hrubého proteinu (dusíkatých látek) nejméně: 17 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.10

frakce slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) s vysokým obsahem proteinu a nízkým obsahem celulosy krmná

Výrobek ze zpracování slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) získaný drcením a frakcionací (proséváním a frakcionací vzduchem) slunečnicového loupaného extrahovaného šrotu (moučky). Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do 1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna).

Obsah hrubého proteinu (dusíkatých látek) nejméně: 45 % na bázi obsahu vlhkosti 9,5 %.

Obsah hrubé vlákniny nejvýše: 8 % na bázi obsahu vlhkosti 10 %.

hrubý protein (dusíkaté látky), hrubá vláknina

2.19.11

frakce slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) s vysokým obsahem celulosy krmná

Výrobek ze zpracování slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) získaný drcením a frakcionací (proséváním a frakcionací vzduchem) slunečnicového loupaného extrahovaného šrotu (moučky). Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do 1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna).

Obsah hrubé vlákniny nejméně: 38 % na bázi obsahu vlhkosti 10 %.

Obsah hrubého proteinu (dusíkatých látek) nejméně: 17 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.

hrubý protein (dusíkaté látky), hrubá vláknina

2.20.1

rostlinný olej a tuk  (29)

Olej a tuk získané buď lisováním, a/nebo extrakcí z olejnatých semen nebo olejnatých plodů (s výjimkou ricinového oleje z ricinovníku).

vlhkost, pokud > 1 %

2.21.1

surové lecitiny

Výrobek získaný při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje z olejnatých semen a olejnatých plodů působením vody. Při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje mohou být přidány kyselina citronová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný nebo enzymy.

 

2.22.1

konopné semeno

Semena odrůd Cannabis sativa L. s obsahem tetrahydrokanabinolu < 0,2 % podle metody kvantifikace stanovené v nařízení (EU) č. 639/2014 (30).

 

2.22.2

konopné expelery  (26)

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen odrůd Cannabis sativa L. s obsahem tetrahydrokanabinolu < 0,2 % podle metody kvantifikace stanovené v nařízení (EU) č. 639/2014.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.22.3

konopný olej

Olej získaný lisováním semen odrůd Cannabis sativa L. s obsahem tetrahydrokanabinolu < 0,2 % podle metody kvantifikace stanovené v nařízení (EU) č. 639/2014.

vlhkost, pokud > 1 %

2.23.1

makové semeno

Semena druhu Papaver somniferum L.

 

2.23.2

makový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí expelerů z makových semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.24.1

semena chia

Semena druhu Salvia hispanica L.

 

3.   Semena luskovin a výrobky z nich získané

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

3.1.1

boby toastované

Semena rostliny Phaseolus spp. nebo Vigna spp. podrobená vhodné tepelné úpravě.

 

3.1.2

bobový proteinový koncentrát

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z bobů při výrobě škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.1

lusky svatojánského chleba

Sušené plody stromu rohovníku Ceratonia siliqua L. obsahující semena svatojánského chleba.

hrubá vláknina

3.2.3

šrotovaný svatojánský chléb

Výrobek získaný šrotováním sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena svatojánského chleba.

hrubá vláknina

3.2.4

prášek ze svatojánského chleba [mouka ze svatojánského chleba]

Výrobek získaný mikronizací sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena svatojánského chleba.

hrubá vláknina

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

3.2.5

klíčky svatojánského chleba

Klíčky semen svatojánského chleba ze stromu rohovníku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.6

expelery z klíčků svatojánského chleba5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním klíčků rohovníku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.7

semeno svatojánského chleba

Semena (zrna) získaná z lusků svatojánského chleba, která sestávají z endospermu, slupek a klíčků.

hrubá vláknina

3.2.8

slupky svatojánského chleba

Slupky ze semen svatojánského chleba získané loupáním semen stromu rohovníku.

hrubá vláknina

3.3.1

cizrna

Semena rostliny Cicer arietinum L.

 

3.4.1

ervil

Semena rostliny Ervum ervilia L.

 

3.5.1

semeno pískavice

Semena pískavice (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

guarová moučka

Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí ze semen guarových bobů Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.6.2

guarová moučka z klíčků

Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí z klíčků semen guarových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.1

bob koňský

Semena rostliny Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

vločky z bobu koňského

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaného bobu koňského.

škrob

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.3

obalové blány bobu koňského [bobové slupky]

Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z vnějších obalů.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.4

bob koňský loupaný

Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z endospermů bobu koňského.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.7.5

protein z bobu koňského

Výrobek získaný mletím (šrotováním) bobu koňského a jeho frakcionací vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.8.1

čočka

Semena rostliny Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

slupky čočky

Výrobek získaný loupáním semen čočky.

hrubá vláknina

3.9.1

sladká lupina

Semena rostliny Lupinus spp. s nejvýše 5 % hořkých semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.2

sladká lupina loupaná

Loupaná semena sladké lupiny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.3

obalové blány lupiny [lupinové slupky]

Výrobek získaný loupáním semen sladké lupiny, sestávající hlavně z vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.9.4

lupinová pulpa

Výrobek získaný po extrakci složek sladké lupiny.

hrubá vláknina

3.9.5

lupinové middlings

Výrobek získaný při výrobě mouky ze sladké lupiny. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.9.6

lupinový protein

Výrobek získaný z oddělené plodové vody ze sladké lupiny při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.7

lupinový protein (moučka)

Výrobek ze zpracování sladké lupiny pro výrobu moučky s vysokým obsahem proteinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.10.1

fazole mungo

Boby druhu Vigna radiata L.

 

3.11.1

hrách

Semena rostliny Pisum spp.

 

3.11.2

hrachové otruby

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění hrachu.

hrubá vláknina

3.11.3

hrachové vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných semen hrachu.

škrob

3.11.4

hrachová mouka

Výrobek získaný při mletí hrachu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.5

hrachové slupky

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

3.11.6

hrách loupaný

Loupaná semena hrachu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.11.7

hrachové middlings

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.11.8

propad po čištění hrachu

Výrobek z mechanického čištění sestávající ze zlomků hrachových zrn oddělených před dalším zpracováním.

hrubá vláknina

3.11.9

hrachový protein

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z hrachu při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem, případně částečně hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.10

hrachová pulpa [vnitřní hrachová vláknina]

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z vnitřní vlákniny a škrobu.

vlhkost, pokud < 70 % nebo > 85 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

3.11.11

hrachová rozpustná frakce

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z rozpustných proteinů a oligosacharidů.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 85 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.12

hrachová vláknina

Výrobek získaný extrakcí po umletí a prosetí loupaného hrachu.

hrubá vláknina

3.11.13

hrachový krém

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z rozpustných proteinů, vnitřní vlákniny, škrobu a oligosacharidů. Může obsahovat do 1 % organických kyselin.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 85 %

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

škrob

3.12.1

vikve

Semena rostliny Vicia sativa L. var. sativa a dalších odrůd.

 

3.13.1

hrachor

Semena rostliny Lathyrus sativus L. podrobená vhodné tepelné úpravě.

metoda tepelné úpravy

3.14.1

vikev monantha

Semena rostliny Vicia monanthos Desf.

 

4.   Hlízy, kořeny a výrobky z nich získané

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

4.1.1

cukrovka

Kořen rostliny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

cukrovkové skrojky

Čerstvý výrobek z výroby cukru sestávající hlavně z očištěných částí cukrovky a případně částí listů řepy.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.1.3

cukr (řepný) [sacharosa]

Cukr získaný vodní extrakcí z cukrovky.

 

4.1.4

řepná melasa

Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrovky. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek, do 0,5 % změkčovadel, do 2 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

4.1.5

řepná melasa částečně odcukřená a/nebo zbavená betainu

Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy a/nebo betainu z řepné melasy. Může obsahovat do 2 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

4.1.6

melasa z isomaltulosy

Nekrystalizovaná frakce z výroby isomaltulosy enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky.

vlhkost, pokud > 40 %

4.1.7

cukrovarské řízky vyloužené

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr. Obsah vlhkosti nejméně: 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná).

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 92 %

4.1.8

cukrovarské řízky lisované

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr a které byly mechanicky lisovány. Obsah vlhkosti nejvýše: 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná). Může obsahovat do 1 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.1.9

cukrovarské řízky lisované melasové

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, které byly mechanicky lisovány a k nimž byla přidána melasa. Obsah vlhkosti nejvýše: 82 %. Obsah cukru se snižuje v důsledku fermentace (kyselina mléčná). Může obsahovat do 1 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.1.10

cukrovarské řízky sušené

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr a které byly mechanicky lisovány a sušeny. Může obsahovat do 2 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud >10,5 %

4.1.11

cukrovarské řízky sušené melasové

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, byly mechanicky lisovány a sušeny a byla k nim přidána melasa. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek a do 2 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

4.1.12

cukerný sirup

Výrobek získaný zpracováním cukru a/nebo melasy. Může obsahovat do 0,5 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 35 %

4.1.13

cukrovarské řízky vařené

Výrobek z výroby jedlého sirupu z cukrovky

pokud sušený:

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

pokud lisovaný:

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.1.15

řepná melasa bohatá na betain, tekutá/sušená  (31)

Výrobek získaný po vodní extrakci cukru a další filtraci řepné melasy. Výsledný výrobek obsahuje složky melasy a nejvýše 20 % přirozeně se vyskytujícího betainu.

Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek, do 0,5 % změkčovadel, do 2 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.

obsah betainu

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 14 %

4.1.16

isomaltulosa

Isomaltulosa jako krystalický monohydrát. Získává se enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky.

 

4.2.1

šťáva z červené řepy

Šťáva z lisování červené řepy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentrací a pasterizací, která si zachovává typickou zeleninovou chuť a aroma.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.3.1

mrkev

Kořeny žluté nebo červené mrkve druhu Daucus carota L.

 

4.3.2

slupky z napařené mrkve

Vlhký výrobek z průmyslového zpracování mrkve sestávající ze slupek odstraněných z kořene mrkve napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový mrkvový škrob. Obsah vlhkosti nejvýše: 97 %.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud > 97 %

4.3.3

oškrabky z mrkve

Vlhký výrobek získaný z mechanické separace při zpracování mrkve a zbytků mrkve. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě. Obsah vlhkosti nejvýše: 97 %.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud > 97 %

4.3.4

mrkvové vločky

Výrobek získaný vločkováním kořenů žluté nebo červené mrkve, které jsou následně usušeny.

 

4.3.5

mrkev sušená

Kořeny žluté nebo červené mrkve, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.

hrubá vláknina

4.3.6

krmná mrkev sušená

Výrobek sestávající z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené.

hrubá vláknina

4.3.7

mrkvová šťáva

Šťáva z lisování kořene mrkve s následnou koncentrací a pasterizací.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 60 %

4.4.1

čekankový kořen

Kořeny rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.2

čekankové skrojky

Čerstvý výrobek ze zpracování čekanky. Sestává převážně z očištěných částí čekanky a částí listů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.4.3

čekankové semeno

Semena rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.4

čekankové řízky lisované

Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně odstraněny. Může obsahovat do 1 % síranů a do 0,2 % siřičitanů.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.4.5

čekankové řízky sušené

Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky, které jsou následně usušeny. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně extrahovány. Může obsahovat do 2 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.4.6

prášek z kořenů čekanky

Výrobek získaný řezáním, sušením a mletím kořenů čekanky. Může obsahovat do 1 % protispékavých látek.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.4.7

čekanková melasa

Výrobek získaný při výrobě inulinu a oligofruktosy z čekanky. Čekanková melasa sestává z organického rostlinného materiálu a minerálních látek. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %

4.4.8

čekanková vináza

Druhotný výrobek ze zpracování čekanky získaný po separaci inulinu a oligofruktosy a eluaci iontů. Čekanková vináza sestává z organického rostlinného materiálu a minerálních látek. Může obsahovat do 1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

vlhkost, pokud < 30 % nebo > 40 %

4.4.9

Inulin  (32)

Inulin je fruktan extrahovaný např. z kořenů rostlin Cichorium intybus L., Inula helenium nebo Helianthus tuberosus; surový inulin může obsahovat do 1 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.

 

4.4.10

oligofruktosový sirup

Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L.; surový oligofruktosový sirup může obsahovat do 1 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.

vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %

4.4.11

oligofruktosa sušená

Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L. a následným sušením.

 

4.5.1

česnek sušený

Bílý až žlutý prášek z čistého mletého česneku druhu Allium sativum L.

 

4.6.1

maniok [tapioka] [kasava]

Kořeny rostliny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 70 %

4.6.2

maniok sušený [tapioka sušená] [kasava sušená]

Kořeny manioku, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.

škrob

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.7.1

cibulová pulpa

Vlhký výrobek získaný ze zpracování cibule (rodu Allium) a sestávající ze slupek a celých cibulí. Pokud je získán z výroby cibulového oleje, obsahuje převážně vařené zbytky cibule.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.7.2

cibule smažená

Oloupané a rozdrobené kousky cibule, které jsou poté usmaženy.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

hrubý tuk

4.7.3

cibulová rozpustná frakce sušená

Sušený výrobek získaný ze zpracování čerstvé cibule. Získává se extrakcí alkoholem a/nebo vodou, vodní nebo alkoholová frakce je oddělena a sprejově sušena. Sestává hlavně ze sacharidů.

hrubá vláknina

4.8.1

brambory

Hlízy rostliny Solanum tuberosum L.

vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 %

4.8.2

brambory loupané

Brambory, z nichž byla odstraněna slupka napařením.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.3

slupky z napařených brambor

Vlhký výrobek z průmyslového zpracování brambor sestávající ze slupek odstraněných z hlízy bramboru napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový bramborový škrob.

vlhkost, pokud > 93 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.4

odřezky ze syrových brambor

Výrobek získaný z loupaných nebo neloupaných brambor při přípravě bramborových výrobků pro lidskou spotřebu.

vlhkost, pokud > 88 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.5

oškrabky z brambor

Výrobek získaný z mechanické separace při zpracování brambor a zbytků brambor. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě.

vlhkost, pokud > 93 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.6

brambory mačkané

Blanšírovaný nebo vařený a poté rozmačkaný výrobek z brambor.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.7

bramborové vločky

Výrobek získaný při sušením opraných, loupaných nebo neloupaných, pařených brambor na válcové sušárně.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.8

bramborová dřeň (pulpa)

Výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor.

vlhkost, pokud < 77 % nebo > 88 %

4.8.9

bramborová dřeň (pulpa) sušená

Sušený výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor.

 

4.8.10

bramborová bílkovina

Výrobek z výroby škrobu získaný po separaci škrobu, obsahující převážně bílkovinné složky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.11

bramborová bílkovina hydrolyzovaná

Výrobek získaný kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou bramborových bílkovin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.12

bramborová bílkovina fermentovaná

Výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny a následným sprejovým sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.13

bramborová bílkovina fermentovaná tekutá

Tekutý výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.14

koncentrované plodové vody z brambor

Koncentrovaný výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající ze zbylých složek po částečném odstranění vlákniny, proteinů a škrobu z celé bramborové dřeně (pulpy) a odpaření části vody.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 50 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

4.8.15

bramborové granule

Brambory po oprání, oloupání, zmenšení velikosti (nakrájení, vločkování atd.) a sušení.

 

4.9.1

batáty [sladké brambory]

Kořenové hlízy rostliny Ipomoea batatas L., bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 57 % nebo > 78 %

4.10.1

jeruzalémské artyčoky [topinambury]

Hlízy rostliny Helianthus tuberosus L., bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 80 %

4.11.1

šťáva z ředkve

Šťáva z lisování kořene ředkve (Raphanus sativus L.) s následnou koncentrací a pasterizací.

vlhkost, pokud < 30 % nebo > 50 %

5.   Ostatní semena a plody a výrobky z nich získané

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

5.1.1

žaludy

Celé plody dubu letního Quercus robur L., dubu zimního Quercus petraea (Matt.) Liebl., dubu korkového Quercus suber L. nebo jiných druhů rodu Quercus.

 

5.1.2

žaludy loupané

Výrobek získaný loupáním žaludů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.2.1

mandle

Celé plody rostliny Prunus dulcis, se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky.

 

5.2.2

mandlové slupky

Mandlové slupky získané z loupaných mandlových semen fyzikálním oddělením od jader a umleté.

hrubá vláknina

5.2.3

mandlové expelery5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader mandlí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.3.1

anýzové semeno

Semena rostliny Pimpinella anisum.

 

5.4.1

jablečná dřeň (pulpa) sušená [jablečné výlisky sušené]

Výrobek získaný při výrobě šťávy z Malus domestica nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené.

hrubá vláknina

5.4.2

jablečná dřeň (pulpa) lisovaná [jablečné výlisky]

Vlhký výrobek získaný při výrobě šťávy z jablek nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou lisované.

hrubá vláknina

5.4.3

jablečná melasa

Výrobek získaný po výrobě pektinu z jablečné dřeně (pulpy).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubé oleje a tuky, pokud > 10 %

5.5.1

cukrovkové semeno

Semena řepy cukrovky.

 

5.6.1

pohanka

Semena rostliny Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

pohankové slupky a otruby

Výrobek získaný při mletí pohankových zrn.

hrubá vláknina

5.6.3

pohankové middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěné pohanky. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna. Nesmí obsahovat více než 10 % hrubé vlákniny.

hrubá vláknina

škrob

5.7.1

semeno červeného hlávkového zelí

Semena rostliny Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

semeno lesknice kanárské

Semena rostliny Phalaris canariensis.

 

5.9.1

semeno kmínu

Semena rostliny Carum carvi L.

 

5.12.1

celé kaštany nebo jejich zlomky

Výrobek z výroby kaštanové mouky sestávající převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi obalů a malým podílem zbytků kaštanu (Castanea spp.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.13.1

citrusová pulpa  (33)

Výrobek získaný lisováním citrusových plodů Citrus (L.) spp. nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů. Může obsahovat souhrnem do 1 % methanolu, ethanolu a propan-2-olu, vztaženo na bezvodou bázi.

hrubá vláknina

5.13.2

citrusová pulpa  (33) sušená

Výrobek získaný lisováním citrusových plodů nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů, který je následně usušen. Může obsahovat souhrnem do 1 % methanolu, ethanolu a propan-2-olu, vztaženo na bezvodou bázi.

hrubá vláknina

5.14.1

semeno jetele lučního

Semena rostliny Trifolium pratense L.

 

5.14.2

semeno jetele plazivého

Semena rostliny Trifolium repens L.

 

5.15.1

kávové slupky

Výrobek získaný z loupaných semen kávovníku (Coffea).

hrubá vláknina

5.16.1

semeno chrpy

Semena rostliny Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

semeno okurky

Semena rostliny Cucumis sativus L.

 

5.18.1

semeno cypřiše

Semena rostliny Cupressus L.

 

5.19.1

datle

Plody rostliny Phoenix dactylifera L.

 

5.19.2

semeno datle

Celá semena rostliny Phoenix dactylifera L.

hrubá vláknina

5.20.1

semeno fenyklu

Semena rostliny Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

fíky

Plody rostliny Ficus carica L.

 

5.22.1

ovocná jádra11  (34)

Výrobek sestávající z vnitřních, jedlých semen ořechů nebo ovocných pecek.

 

5.22.2

ovocné výlisky  (34)

Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré.

hrubá vláknina

5.22.3

ovocné výlisky sušené  (34)

Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré, který je následně usušen.

hrubá vláknina

5.23.1

řeřicha zahradní

Semena rostliny Lepidium sativum L.

hrubá vláknina

5.24.1

travní semena

Semena trav čeledí Poaceae, CyperaceaeJuncaceae.

 

5.25.1

jádra z hroznového vína

Jádra Vitis L. oddělená od hroznových výlisků, která nejsou odtučněná.

hrubý tuk

hrubá vláknina

5.25.2

jádra z hroznového vína extrahovaná (moučka)

Výrobek získaný při extrakci oleje z jader z hroznového vína.

hrubá vláknina

5.25.3

hroznové výlisky sušené [matolina (matoliny)]

Hroznové výlisky sušené ihned po extrakci alkoholu, ze kterých byly co možná nejvíce odstraněny stopky a jádra.

hrubá vláknina

5.25.4

jádra z hroznového vína tekutá

Výrobek získaný z jader hroznového vína po výrobě šťávy z hroznového vína. Obsahuje převážně sacharidy.

hrubá vláknina

5.26.1

lískové ořechy

Celé plody rostliny Corylus (L.) spp., se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky.

 

5.26.2

expelery lískových ořechů 5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader lískových ořechů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.27.1

pektin

Pektin se získává vodní extrakcí (přírodních druhů) vhodného rostlinného materiálu, obvykle citrusových plodů nebo jablek. Jako organické srážecí činidlo se může použít pouze methanol, ethanol a propan-2-ol. Může obsahovat souhrnem do 1 % methanolu, ethanolu a propan-2-olu, vztaženo na bezvodou bázi. Pektin sestává hlavně z parciálních methylesterů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí.

 

5.28.1

semeno perilly

Semena rostliny Perilla frutescens L. a výrobky z jejího umletí.

 

5.29.1

piniové oříšky

Semena rostliny Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

pistácie

Plody rostliny Pistacia vera L.

 

5.31.1

semeno jitrocele

Semena rostliny Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

semeno ředkve

Semena rostliny Raphanus sativus L.

 

5.33.1

semeno špenátu

Semena rostliny Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

semeno ostropestřce

Semena rostliny Carduus marianus L.

 

5.35.1

pulpa (dřeň) z rajských jablek [rajčatové výlisky]

Výrobek získaný lisováním rajských jablek rostliny Solanum lycopersicum L. při výrobě rajčatové šťávy. Sestává převážně ze slupek a semen rajských jablek.

hrubá vláknina

5.36.1

semeno řebříčku

Semena rostliny Achillea millefolium L.

 

5.37.1

expelery jader meruněk5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader meruněk (Prunus armeniaca L.). Může obsahovat kyselinu kyanovodíkovou.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.38.1

expelery černuchy seté5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen černuchy seté (Bunium persicum L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.39.1

expelery brutnáku lékařského5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen brutnáku lékařského (Borago officinalis L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.40.1

expelery pupalky dvouleté5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen pupalky dvouleté (Oenothera L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.41.1

expelery granátových jablek5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen granátových jablek (Punica granatum L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.42.1

expelery jader vlašských ořechů5

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader vlašských ořechů (Juglans regia L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

6.   Pícniny a objemná krmiva a výrobky z nich získané

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

6.1.1

řepný chrást

Listy rostliny Beta spp.

 

6.2.1

obiloviny (rostliny)11

Celé rostliny obilovin nebo jejich části.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.3.1

obilní sláma11

Sláma z obilovin.

 

6.3.2

obilní sláma ošetřená11

Výrobek získaný vhodným ošetřením slámy z obilovin.

sodík, při ošetření hydroxidem sodným

6.4.1

jetelová moučka

Výrobek získaný sušením a šrotováním jetele Trifolium spp. Může obsahovat do 20 % vojtěšky (Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn) nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s jetelem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.5.1

moučka z pícnin  (35) [travní moučka  (35) ] [zelená moučka  (35)]

Výrobek získaný sušením a šrotováním a v některých případech tvarováním pícnin. (36)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.1

seno

Druh jakékoli trávy nebo luskovin nebo bylin přirozeně sušených nebo uměle sušených.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.2

tráva, byliny, luskoviny, sušené

Výrobek získaný z trávy, bylin nebo luskovin, které byly uměle zbaveny vlhkosti (v jakékoliv formě).

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.3

tráva, byliny, luskoviny [zelená píce]

Čerstvá biomasa sestávající z trávy, luskovin nebo bylin.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.4

zelená siláž

Silážovaná biomasa z orné půdy a travních porostů sestávající z jakékoli trávy, luskovin nebo bylin.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.5

senáž

Silážované nebo sušené plodiny na orné půdě sestávající z trávy, luskovin nebo bylin obsahující alespoň 50 % sušiny, zabalené do balíků nebo uskladněné v silech.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.7.1

konopná moučka

Moučka získaná mletím stonků konopí odrůd Cannabis sativa L. s obsahem tetrahydrokanabinolu < 0,2 % podle metody kvantifikace stanovené v nařízení (EU) č. 639/2014.

hrubý protein (dusíkaté látky)

6.7.2

konopná vláknina

Výrobek získaný při mechanickém zpracování stonků konopí odrůd Cannabis sativa L. s obsahem tetrahydrokanabinolu < 0,2 % podle metody kvantifikace stanovené v nařízení (EU) č. 639/2014.

hrubá vláknina

6.8.1

sláma z bobu koňského

Sláma z bobu koňského (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.)

 

6.9.1

lněné stonky

Stonky lnu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

vojtěška [alfalfa]

Rostliny Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn nebo jejich části.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.2

vojtěška přirozeně sušená [alfalfa přirozeně sušená]

Vojtěška přirozeně sušená.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.3

vojtěška horkovzdušně sušená [alfalfa horkovzdušně sušená] [vojtěška zbavená vlhkosti]

Vojtěška, která byla uměle zbavena vlhkosti, v jakékoliv formě.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.4

vojtěška extrudovaná [alfalfa extrudovaná]

Extrudované vojtěškové pelety.

 

6.10.5

vojtěšková moučka  (37) [alfalfa moučka 16]

Výrobek získaný sušením a šrotováním vojtěšky. Může obsahovat do 20 % jetele nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s vojtěškou.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.6

vojtěškové výlisky [alfalfa výlisky]

Sušený výrobek získaný lisováním šťávy z vojtěšky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

6.10.7

vojtěškový proteinový koncentrát [alfalfa proteinový koncentrát]

Výrobek získaný umělým sušením frakcí vojtěškové vylisované šťávy, které byly za účelem vysrážení proteinů odděleny odstředěním a tepelně upraveny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

karoten

6.10.8

vojtěšková rozpustná frakce

Výrobek získaný po extrakci proteinů z vojtěškové šťávy, může být sušený.

hrubý protein (dusíkaté látky)

6.11.1

kukuřičná siláž

Silážované rostliny Zea mays L. ssp. mays nebo jejich části.

 

6.12.1

hrachová sláma

Sláma z rostliny Pisum spp.

 

6.13.1

řepková7 sláma

Sláma z řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indické Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a řepky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.).

 

7.   Ostatní rostliny, řasy, houby a výrobky z nich získané

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

7.1.1

Řasy  (38)

Řasy, živé nebo zpracované, včetně čerstvých, chlazených nebo zmrazených řas. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

jod, pokud > 100 ppm

7.1.2

řasy  (38) sušené

Výrobek získaný sušením řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu a řasy byly inaktivovány. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

jod, pokud > 100 ppm

7.1.3

moučka z řas (38)

Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí řas. Řasy byly inaktivovány. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

jod, pokud > 100 ppm

7.1.4

olej z řas (38)

Olej získaný extrakcí řas. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

7.1.6

moučka z mořských řas (38)

Výrobek získaný sušením a šrotováním makrořas, zejména červených, hnědých nebo zelených řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

jod, pokud > 100 ppm

7.1.7

moučka z řas rodu Asparagopsis

Výrobek získaný sušením a šrotováním makrořas rodu Asparagopsis. Může být promyt za účelem snížení obsahu jodu a bromu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

jod, pokud > 100 ppm

7.2.1

houby  (38) sušené

Sušené houby a/nebo mycelium získané z jedlých hub, bohaté na vlákniny, aminokyseliny a polysacharidy.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

7.3.1

kůra  (38)

Očištěná a sušená kůra stromů nebo keřů.

hrubá vláknina

7.4.1

květy 15  (38) sušené

Všechny části sušených květů jedlých rostlin a jejich frakce.

hrubá vláknina

7.5.1

brokolice sušená

Výrobek získaný sušením rostliny Brassica oleracea L. po oprání, zmenšení velikosti (nakrájení, vločkování atd.) a odstranění obsahu vody.

 

7.6.1

třtinová melasa

Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z rostliny Saccharum L. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek, do 0,5 % změkčovadel, do 3,5 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 30 %

7.6.2

třtinová melasa částečně odcukřená

Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy z třtinové melasy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

7.6.3

třtinový cukr [sacharosa]

Cukr získaný vodní extrakcí z cukrové třtiny.

 

7.6.4

třtinová bagasa

Výrobek získaný vodní extrakcí cukru z cukrové třtiny. Sestává hlavně z vlákniny.

hrubá vláknina

7.7.1

listy15  (38) sušené

Sušené listy jedlých rostlin a jejich frakce.

hrubá vláknina

7.8.1

lignocelulosa

Výrobek získaný mechanickým zpracováním sušeného surového přírodního dřeva, který sestává převážně z lignocelulosy.

 

7.8.2

prášková celulosa

Výrobek získaný rozkladem, oddělením ligninu a dalším čištěním jako celulosa z rostlinného vlákna15 neošetřeného dřeva, který je modifikován pouze mechanickým zpracováním. Neutrálně detergentní vláknina (NDF) nejméně 87 %.

 

7.9.1

lékořicový kořen

Kořen rostliny Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

máta

Výrobek získaný ze sušení nadzemních částí rostlin Mentha apicata, Mentha piperita nebo Mentha viridis (L.), bez ohledu na způsob úpravy.

 

7.11.1

špenát sušený

Výrobek získaný ze sušení rostliny Spinacia oleracea L., bez ohledu na způsob úpravy.

 

7.12.1

juka, mohave

Práškový výrobek získaný ze stonků rostliny Yucca schidigera Roezl.

hrubá vláknina

7.12.2

šťáva z rostliny Yucca [Schidigera]

Výrobek získaný nakrájením a lisováním stonků rostliny Yucca Schidigera, sestávající hlavně ze sacharidů.

 

7.13.1

rostlinné uhlí [dřevěné uhlí]

Výrobek získaný zuhelnatěním organického rostlinného materiálu.

 

7.14.1

dřevo  (38)

Chemicky neošetřené dřevo nebo dřevná vlákna.

hrubá vláknina

7.14.2

dřevná melasa  (38)

Výrobek získaný ohřevem a lisováním surového neošetřeného dřeva, který sestává převážně z xylosy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

7.15.1

moučka z rostliny Solanum glaucophyllum

Výrobek získaný sušením a šrotováním listů rostliny Solanum glaucophyllum.

hrubá vláknina

vitamin D3

8.   Mléčné výrobky a výrobky z nich získané

Krmné suroviny v této kapitole musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a specifické požadavky na mléko, mlezivo a některé jiné výrobky získané z mléka podle přílohy X nařízení (EU) č. 142/2011.

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

8.1.1

máslo a výrobky z másla

Máslo a výrobky získané při výrobě nebo zpracování másla (např. podmáslí), pokud nejsou uvedeny samostatně.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

lactosa

vlhkost, pokud > 6 %

8.2.1

podmáslí / podmáslí sušené  (39)

Výrobek získaný při stloukání másla ze smetany nebo podobnými postupy.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

lactosa

vlhkost, pokud > 6 %

8.3.1

kasein

Výrobek získaný z odtučněného mléka nebo podmáslí sušením kaseinu vysráženého s použitím kyselin nebo syřidla.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 10 %

8.4.1

kaseinát

Výrobek extrahovaný ze sýřeniny nebo kaseinu použitím neutralizujících látek a sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 10 %

8.5.1

sýr a výrobky ze sýra

Sýr a výrobky ze sýra a mléčných výrobků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

8.6.1

mlezivo / mlezivo sušené  (39)

Sekret mléčných žláz zvířat produkujících mléko do pěti dní po porodu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

8.7.1

mléčné vedlejší výrobky

Výrobky získané při výrobě mléčných výrobků, včetně kalu z odstředivky nebo separátoru, výplachové vody, mléčných minerálních látek.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

vlhkost

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

8.8.1

fermentované mléčné výrobky

Výrobky získané fermentací mléka (např. jogurt atd.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

8.9.1

lactosa

Cukr oddělený z mléka nebo syrovátky purifikací a sušením.

vlhkost, pokud > 5 %

8.10.1

mléko / mléko sušené18

Syrové mléko získané z jednoho nebo více dojení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

8.11.1

mléko odtučněné / mléko odtučněné sušené  (39)

Mléko, jehož obsah tuku byl snížen jeho oddělením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 5 %

8.12.1

mléčný tuk

Výrobek získaný oddělením tuku z mléka.

hrubý tuk

8.13.1

mléčná bílkovina (prášek)  (39)

Výrobek získaný sušením bílkovinných složek extrahovaných z mléka chemickým nebo fyzikálním postupem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

8.14.1

kondenzované a odpařené mléko a výrobky z něho

Kondenzované a odpařené mléko a výrobky získané výrobou nebo zpracováním těchto výrobků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

8.15.1

mléčný permeát / mléčný permeát (prášek)  (39)

Výrobek získaný z kapalné fáze filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka, z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa.

Může být upraven reverzní osmózou.

hrubý popel

hrubý protein (dusíkaté látky)

lactosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.16.1

mléčný retentát / mléčný retentát (prášek)  (39)

Výrobek zadržený membránou z filtrace (ultra-, nano- nebo mikrofiltrace) mléka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

lactosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.17.1

syrovátka / syrovátka sušená  (39)

Výrobek z výroby sýrů, tvarohu nebo kaseinu nebo podobných postupů.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

lactosa

vlhkost, pokud > 8 %

hrubý popel

8.18.1

syrovátka delaktosovaná / syrovátka delaktosovaná sušená  (39)

Syrovátka, z níž byla částečně odstraněna laktosa.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

lactosa

vlhkost, pokud > 8 %

hrubý popel

8.19.1

albumin mléčný / albumin mléčný (prášek)  (39)

Výrobek získaný sušením bílkovinných složek syrovátky extrahovaných ze syrovátky chemickým nebo fyzikálním postupem.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

8.20.1

syrovátka demineralizovaná delaktosovaná / syrovátka demineralizovaná delaktosovaná sušená  (39)

Syrovátka, z níž byly částečně odstraněny laktosa a minerální látky.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

lactosa

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

8.21.1

syrovátkový permeát / syrovátkový permeát (prášek)  (39)

Výrobek získaný z kapalné fáze filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky, z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa. Může být upraven reverzní osmózou.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý popel

hrubý protein (dusíkaté látky)

lactosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.22.1

syrovátkový retentát / syrovátkový retentát (prášek)  (39)

Výrobek zadržený membránou z filtrace (ultra-, nano- nebo mikrofiltrace) syrovátky.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu sodného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování,

do 0,3 % anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha fázích výrobních postupů,

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

lactosa

vlhkost, pokud > 8 %

9.   Produkty ze suchozemských zvířat a výrobky z nich získané

Krmné suroviny v této kapitole musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009. Názvy krmných surovin se doplní označením podle přílohy X či přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011 nebo přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001 pro vyjasnění specifických požadavků a jasnou identifikaci ohledně omezení používání podle nařízení (ES) č. 999/2001.

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

9.1.1

vedlejší produkty živočišného původu  (40)

Celá těla teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich části, čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.2.1

živočišný tuk  (41)

Výrobek složený z tuku suchozemských zvířat, včetně bezobratlých, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata, ve všech jejich životních stadiích. Pokud je extrahován působením rozpouštědel, může obsahovat do 0,1 % hexanu.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

9.3.1

vedlejší produkty včelařství  (42)

Med, včelí vosk, mateří kašička, propolis, pyl, zpracované nebo nezpracované.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

9.4.1

zpracované živočišné proteiny (PAP)  (41)

Výrobek získaný ohřevem, sušením a drcením celých těl suchozemských zvířat nebo jejich částí, včetně bezobratlých, ve všech jejich životních stadiích, ze kterého může být částečně extrahován nebo fyzikálně odstraněn tuk. Pokud je extrahován působením rozpouštědel, může obsahovat do 0,1 % hexanu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.5.1

bílkoviny získané z výroby želatiny  (41)

Sušené živočišné bílkoviny získané z výroby želatiny ze surovin podle nařízení (ES) č. 853/2004.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.6.1

hydrolyzované živočišné proteiny  (41)

Polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a jejich směsi získané hydrolýzou vedlejších produktů živočišného původu, které mohou být koncentrované sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.7.1

krevní moučka  (41)

Výrobek získaný z tepelné úpravy krve poražených teplokrevných zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.8.1

krevní výrobky  (40)

Výrobky získané z krve nebo frakcí krve poražených teplokrevných zvířat; zahrnují sušenou/zmrazenou/tekutou krevní plazmu, sušenou plnou krev, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky nebo jejich frakce a směsi.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.9.1

zbytky ze stravování [recyklát ze stravování]

Veškerý potravinářský odpad obsahující materiál živočišného původu včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.10.1

kolagen  (41)

Výrobek na bázi proteinu získaný z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.11.1

péřová moučka

Výrobek získaný sušením a šrotováním peří poražených zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.12.1

želatina  (41)

Přírodní rozpustný protein, želírující nebo neželírující, získaný částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.13.1

škvarky  (41)

Výrobek získaný při výrobě loje, sádla a jiných extrahovaných nebo fyzikálně odstraněných tuků živočišného původu, čerstvý, zmrazený nebo sušený.

Pokud je extrahován působením rozpouštědel, může obsahovat do 0,1 % hexanu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.14.1

produkty živočišného původu  (40)

Bývalé/vyřazené potraviny, které se již jako potraviny nepoužívají, obsahující živočišné produkty; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.15.1

vejce

Celá vejce od Gallus gallus L. se skořápkami nebo bez nich.

 

9.15.2

bílek

Výrobek získaný z vajec po oddělení skořápek a žloutku, pasterizovaný a případně denaturovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda denaturace

9.15.3

vaječné výrobky sušené

Výrobky sestávající z pasterizovaných sušených vajec bez skořápek nebo ze směsi různých podílů sušeného bílku a sušeného vaječného žloutku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

9.15.4

vejce v prášku slazená

Sušená celá vejce nebo jejich části, slazené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

9.15.5

vaječné skořápky sušené

Výrobek získaný z vajec drůbeže po odstranění obsahu (žloutku a bílku). Skořápky jsou sušené.

hrubý popel

9.16.1

suchozemští bezobratlí  (40) živí

Živí suchozemští bezobratlí, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů majících nepříznivé účinky na zdraví rostlin, zvířat a lidské zdraví.

 

9.16.2

suchozemští bezobratlí  (40) mrtví

Mrtví suchozemští bezobratlí, kromě druhů majících nepříznivé účinky na zdraví rostlin, zvířat a lidské zdraví, ve všech jejich životních stadiích, upravení či nikoliv, avšak nezpracovaní, podle nařízení (ES) č. 1069/2009.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

9.17.1

cholesterol z tuku z ovčí vlny

Výrobek získaný z tuku z ovčí vlny (lanolinu) saponifikací, separací a krystalizací. Obsah (3β)-cholest-5-en-3-olu, C27H46O nejméně: 90 %.

 

10.   Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich získané

Krmné suroviny v této kapitole musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a nařízení (EU) č. 142/2011 a jejich používání může být předmětem omezení podle nařízení (ES) č. 999/2001.

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

10.1.1

vodní bezobratlí  (43)

Celá těla mořských nebo sladkovodních bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

10.2.1

vedlejší produkty z vodních živočichů  (43)

Pocházející ze zařízení nebo podniků zpracovávajících nebo vyrábějících výrobky určené k lidské spotřebě.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

10.3.1

moučka z korýšů  (44)

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých korýšů nebo jejich částí, včetně volně žijících garnátů/krevet a garnátů/krevet z farmových chovů.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

10.4.1

ryby  (44)

Celé ryby nebo jejich části: čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.2

rybí moučka  (44)

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých ryb nebo jejich částí, do něhož může být před sušením znovu přidán rybí vývar.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.3

rybí vývar

Zahuštěný výrobek získaný při výrobě rybí moučky, který byl separován a stabilizován okyselením nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

10.4.4

rybí protein hydrolyzovaný

Proteiny získané hydrolýzou celých ryb nebo jejich částí, které mohou být koncentrované sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.5

moučka z rybích kostí

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením částí ryb. Sestává převážně z rybích kostí.

hrubý popel

10.4.6

rybí tuk

Tuk získaný z ryb nebo jejich částí, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním (může zahrnovat údaje specifické pro daný druh, např. tuk z tresčích jater).

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

10.4.7

rybí tuk hydrogenovaný

Tuk získaný hydrogenací rybího tuku.

vlhkost, pokud > 1 %

10.4.8

stearin z rybího tuku [winterizovaný rybí tuk]

Frakce rybího tuku s vysokým obsahem nasycených tuků získaná při rafinaci surového rybího tuku na rafinovaný rybí tuk s použitím procesu winterizace, při němž jsou nasycené tuky zmrazeny a následně sebrány.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

10.5.1

krilový olej

Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského planktonního krilu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním.

vlhkost, pokud > 1 %

10.5.2

krilový proteinový koncentrát hydrolyzovaný

Výrobek získaný enzymatickou hydrolýzou celého krilu nebo jeho částí, často koncentrovaný sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.6.1

moučka z mořských kroužkovců

Výrobek získaný ohřevem a sušením celých mořských kroužkovců nebo jejich částí, včetně Nereis virens M. Sars.

hrubý tuk

popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.7.1

moučka z mořského zooplanktonu

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením mořského zooplanktonu, např. krilu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.7.2

olej z mořského zooplanktonu

Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského zooplanktonu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním.

vlhkost, pokud > 1 %

10.8.1

moučka z měkkýšů

Výrobek získaný ohřevem a sušením celých měkkýšů nebo jejich částí, včetně olihní a mlžů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.9.1

moučka z olihní

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých olihní nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.10.1

moučka z hvězdic [moučka z mořských hvězdic]

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých živočichů třídy Asteroidea nebo částí živočichů třídy Asteroidea.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.11.1

moučka z mořských bezobratlých (43)

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých mořských bezobratlých nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

11.   Minerální látky a výrobky z nich získané

Krmné suroviny v této kapitole obsahující vedlejší produkty živočišného původu musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a nařízení (EU) č. 142/2011 a jejich používání může být předmětem omezení podle nařízení (ES) č. 999/2001.

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

11.1.1

uhličitan vápenatý  (45) [vápenec]

Výrobek získaný mletím zdrojů uhličitanu vápenatého (CaCO3), např. vápence, nebo vysrážením z kyselých roztoků.

Může obsahovat do 0,25 % propylenglykolu. Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.2

mořské lastury zvápenatělé

Výrobek přírodního původu získaný z mořských lastur, mletých nebo granulovaných, např. lastur ústřic nebo mořských mušlí.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.3

uhličitan hořečnatý a vápenatý

Přírodní směs uhličitanu vápenatého (CaCO3) a uhličitanu hořečnatého (MgCO3). Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.4

maerl

Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas, mletých nebo granulovaných.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.5

lithothamnium [lithothamn]

Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mletých nebo granulovaných.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.6

chlorid vápenatý

Chlorid vápenatý (CaCl2) a jeho hydratované formy. Může obsahovat do 0,2 % síranu barnatého.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.7

hydroxid vápenatý  (46)

Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2).

Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.8

síran vápenatý bezvodý

Síran vápenatý bezvodý (CaSO4) získaný mletím síranu vápenatého bezvodého nebo dehydratací síranu vápenatého dihydrátu.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.9

síran vápenatý hemihydrát

Síran vápenatý hemihydrát (CaSO4 × ½ H2O) získaný částečnou dehydratací síranu vápenatého dihydrátu.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.10

síran vápenatý dihydrát

Síran vápenatý dihydrát (CaSO4 × 2H2O) získaný mletím síranu vápenatého dihydrátu nebo hydratací síranu vápenatého hemihydrátu.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.11

vápenaté soli organických kyselin  (47)

Vápenaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku. (48)

vápník

organická kyselina

11.1.12

oxid vápenatý

Oxid vápenatý (CaO) získaný kalcinací přírodního vápence. Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.13

glukonan vápenatý

Vápenatá sůl kyseliny glukonové obecně vyjádřená jako Ca(C6H11O7)2 a její hydratované formy.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.14

cheláty vápníku  (49)

Ca(x)1-3 x nH2O

(x) = anion aminokyselin z hydrolyzátu sójového proteinu nebo syntetických aminokyselin povolených jako doplňkové látky. Chelatace kationtu se prokáže maximálním podílem 10 % molekul přesahujících 1 500 daltonů a odpovídající analytickou metodou dokazující chelátovou strukturu krmné suroviny.

Může obsahovat do 40 % chloridu.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.15

síran/uhličitan vápenatý

Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.16

pyroglutaman (pidolát) vápenatý

L-pyroglutaman (pidolát) vápenatý (C10H12CaN2O6). Může obsahovat do 5 % kyseliny glutamové.

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.17

uhličitan vápenatý-oxid hořečnatý

Výrobek získaný ohřevem přírodního vápníku a hořčíku obsahující látky jako dolomit. Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník

hořčík

11.1.18

podvojná sůl dusičnanu vápenatého

5 Ca(NO3)2 x NH4NO3x10 H2O. Výrobek získaný chemickou syntézou horniny s obsahem uhličitanu vápenatého a kyseliny dusičné.

vápník

dusík

11.2.1

oxid hořečnatý

Kalcinovaný oxid hořečnatý (MgO), nejméně 70 % MgO.

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

obsah železa jako Fe2O3, pokud > 5 %

11.2.2

síran hořečnatý heptahydrát

Síran hořečnatý (MgSO4 × 7 H2O).

hořčík

síra

popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.3

síran hořečnatý monohydrát

Síran hořečnatý (MgSO4 × H2O).

hořčík

síra

popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.4

síran hořečnatý bezvodý

Síran hořečnatý bezvodý (MgSO4).

hořčík

síra

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.5

propionát hořečnatý

Propionát hořečnatý (C6H10MgO4).

hořčík

11.2.6

chlorid hořečnatý

Chlorid hořečnatý (MgCl2) nebo roztok získaný přirozenou koncentrací mořské vody po usazení chloridu sodného.

hořčík

chlor

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.7

uhličitan hořečnatý

Přírodní uhličitan hořečnatý (MgCO3).

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.8

hydroxid hořečnatý

Hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2).

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.9

síran draselno-hořečnatý

Síran draselno-hořečnatý (K2Mg(SO4)2 x nH2O, n= 4,6).

hořčík

draslík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.10

hořečnaté soli organických kyselin  (47)

Hořečnaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku (48).

hořčík

organická kyselina

11.2.11

glukonan hořečnatý

Hořečnatá sůl kyseliny glukonové obecně vyjádřená jako Mg(C6H11O7)2 a její hydratované formy.

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.2.12

cheláty hořčíku  (49)

Vzorec Mg(x)1-3 x nH2O.

(x) = anion aminokyselin z hydrolyzátu sójového proteinu nebo syntetických aminokyselin povolených jako doplňkové látky.

Chelatace kationtu se prokáže maximálním podílem 10 % molekul přesahujících 1 500 daltonů a odpovídající analytickou metodou dokazující chelátovou strukturu krmné suroviny.

Může obsahovat do 55 % chloridu a/nebo síranů.

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.2.13

pyroglutaman (pidolát) hořečnatý

L-pyroglutaman (pidolát) hořečnatý (C10H12MgN2O6). Může obsahovat do 5 % kyseliny glutamové.

hořčík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.1

hydrogenfosforečnan vápenatý [dikalcium-fosfát]  (50) ,  (51) [hydrogenorthofosforečnan vápenatý]

Hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát získaný z kostí nebo anorganických zdrojů (CaHPO4 × nH2O, n = 0 nebo 2).

Ca/P > 1,2

Může obsahovat do 3 % chloridu vyjádřeného jako NaCl.

vápník

celkový fosfor

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.2

dihydrogen- a hydrogenfosforečnan vápenatý [mono-dikalcium-fosfát]

Výrobek složený z dihydrogen- a hydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 nebo 1).

0,8 < Ca/P < 1,3

celkový fosfor

vápník

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.3

dihydrogenfosforečnan vápenatý [monokalcium-fosfát] [tetrahydrogendiorthofosforečnan vápenatý]

Dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 nebo 1).

Ca/P < 0,9

celkový fosfor

vápník

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.4

fosforečnan vápenatý  (51) [trikalcium-fosfát] [orthofosforečnan trivápenatý]

Fosforečnan vápenatý z kostí nebo anorganických zdrojů (Ca3(PO4)2 × H2O) nebo hydroxylapatit (Ca5(PO4)3OH).

Ca/P > 1,3

vápník

celkový fosfor

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.5

fosforečnan hořečnato-vápenatý

Fosforečnan hořečnato-vápenatý (Ca3Mg3(PO4)4).

vápník

hořčík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.6

defluorizovaný fosfát

Výrobek získaný z anorganických zdrojů, kalcinovaný a dále žíhaný.

celkový fosfor

vápník

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.7

pyrofosforečnan vápenatý [difosforečnan divápenatý]

Pyrofosforečnan vápenatý (Ca2P2O7) z kostí nebo anorganických zdrojů.

celkový fosfor

vápník

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.8

fosforečnan hořečnatý

Výrobek sestávající z monobasického a/nebo dibasického a/nebo tribasického fosforečnanu hořečnatého.

celkový fosfor

hořčík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.9

fosforečnan sodno-vápenato-hořečnatý

Výrobek sestávající z fosforečnanu sodno-vápenato-hořečnatého.

celkový fosfor

hořčík

vápník

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.10

dihydrogenfosforečnan sodný [mononatrium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan sodný]

Dihydrogenfosforečnan sodný

(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 nebo 2).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.11

hydrogenfosforečnan sodný [dinatrium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan disodný]

Hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 nebo 12).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.12

fosforečnan sodný [trinatrium-fosfát] [orthofosforečnan trisodný]

Fosforečnan sodný (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 nebo 12).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.13

pyrofosforečnan sodný [difosforečnan tetrasodný]

Pyrofosforečnan sodný (Na4P2O7× nH2O; n = 0 nebo 10).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.14

dihydrogenfosforečnan draselný [dihydrogenorthofosforečnan draselný]

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4).

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.15

hydrogenfosforečnan draselný [hydrogenorthofosforečnan didraselný]

Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4 × nH2O; n= 0, 3 nebo 6).

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.16

fosforečnan sodno-vápenatý

Fosforečnan sodno-vápenatý (CaNaPO4).

celkový fosfor

vápník

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.17

dihydrogenfosforečnan amonný [monoammonium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan amonný]

Dihydrogenfosforečnan amonný (NH4H2PO4).

celkový dusík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.18

hydrogenfosforečnan amonný [diammonium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan diamonný]

Hydrogenfosforečnan amonný ((NH4)2HPO4).

celkový dusík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.19

tripolyfosforečnan sodný [trifosforečnan pentasodný]

Tripolyfosforečnan sodný (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 nebo 6).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.20

fosforečnan sodno-hořečnatý

Fosforečnan sodno-hořečnatý (MgNaPO4).

celkový fosfor

hořčík

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.21

fosfornan hořečnatý

Fosfornan hořečnatý (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).

hořčík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.22

kostní moučka vyklížená

Vyklížené, sterilizované a drcené kosti, odtučněné.

celkový fosfor

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.23

popel z kostí

Minerální zbytky ze spalování, spalování pro energetické účely nebo zplyňování vedlejších produktů živočišného původu.

celkový fosfor

vápník

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.24

polyfosforečnan vápenatý

Heterogenní směs vápenatých solí kondenzovaných polyfosforečných kyselin, jejichž obecný vzorec je H(n+2)PnO(3n+1), kde „n“ je alespoň 2.

celkový fosfor

vápník

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.25

dihydrogendifosforečnan vápenatý

Dihydrogenpyrofosforečnan vápenatý (CaH2P2O7).

celkový fosfor

vápník

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.26

dihydrogendifosforečnan hořečnatý

Dihydrogenpyrofosforečnan hořečnatý (MgH2P2O7). Vyráběný z čisté kyseliny fosforečné a čistého hydroxidu hořečnatého nebo oxidu hořečnatého odpařením vody a kondenzací orthofosforečnanu na difosforečnan.

celkový fosfor

hořčík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.27

dihydrogendifosforečnan sodný

Dihydrogendifosforečnan sodný (Na2H2P2O7).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.28

hydrogendifosforečnan sodný

Hydrogendifosforečnan sodný (bezvodý: Na3HP2O7; monohydrát: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 nebo 9).

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.29

polyfosforečnan sodný [hexametafosforečnan sodný]

Heterogenní směs sodných solí lineárních kondenzovaných kyselin polyfosforečných, jejichž všeobecný vzorec je H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ je nejméně 2.

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.30

fosforečnan draselný

Fosforečnan draselný (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 nebo 9).

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.31

difosforečnan draselný

Pyrofosforečnan draselný (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 nebo 3).

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.32

trifosforečnan pentadraselný

Tripolyfosforečnan pentadraselný (K5P3O10).

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.33

polyfosforečnan draselný

Heterogenní směs draselných solí lineárních kondenzovaných kyselin polyfosforečných, jejichž všeobecný vzorec je H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ je nejméně 2.

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.34

polyfosforečnan sodno-vápenatý

Polyfosforečnan sodno-vápenatý.

celkový fosfor

sodík

vápník

P nerozpustný v 2% kyselině citronové, pokud > 10 %

11.4.1

chlorid sodný  (45)

Chlorid sodný (NaCl) nebo výrobek získaný odpařovací krystalizací ze solanky (nasycené nebo ochuzené v jiném procesu) (vakuovaná sůl) nebo odpařením mořské vody (mořská sůl a solární sůl) nebo mletím kamenné soli.

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.2

hydrogenuhličitan sodný [bikarbonát sodný]

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3).

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.3

uhličitan sodný / hydrogenuhličitan sodný / hydrogenuhličitan amonný [karbonát sodný / bikarbonát sodný / bikarbonát amonný]

Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného, se stopami hydrogenuhličitanu amonného (hydrogenuhličitan amonný nejvýše 5 %).

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.4

uhličitan sodný

Uhličitan sodný (Na2CO3).

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.5

sesquiuhličitan sodný [uhličitan-hydrogenuhličitan trisodný]

Sesquiuhličitan sodný (Na3H(CO3)2).

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.6

síran sodný

Síran sodný (Na2SO4).

Může obsahovat do 0,3 % methioninu.

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.7

sodné soli organických kyselin  (47) ,  (52)

Sodné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku27.

sodík

organická kyselina

11.4.8

glukonan sodný

Sodná sůl kyseliny glukonové obecně vyjádřená jako Na(C6H11O7) a její hydratované formy.

sodík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.1

chlorid draselný

Chlorid draselný (KCl) nebo výrobek získaný odpařením mořské vody nebo mletím přírodních zdrojů chloridu draselného.

draslík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.2

síran draselný

Síran draselný (K2SO4).

draslík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.3

uhličitan draselný

Uhličitan draselný (K2CO3).

draslík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.4

hydrogenuhličitan draselný [bikarbonát draselný]

Hydrogenuhličitan draselný (KHCO3).

draslík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.5

draselné soli organických kyselin  (47) ,  (53)

Draselné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku (48).

draslík

organická kyselina

11.5.6

pyroglutaman (pidolát) draselný

L-pyroglutaman (pidolát) draselný (C5H6KNO3). Může obsahovat do 5 % kyseliny glutamové.

draslík

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.6.1

sirný květ

Prášek získaný z přírodních usazenin minerálu. Také výrobek získaný z rafinace ropy podle postupů výrobců síry.

síra

11.7.1

attapulgit

Přírodní minerál obsahující hořčík, hliník a křemík.

hořčík

11.7.2

křemen

Přírodní minerál získaný mletím zdrojů křemene.

Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

 

11.7.3

kristobalit

Oxid křemičitý (SiO2) získaný rekrystalizací křemene.

Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

 

11.8.1

síran amonný

Síran amonný ((NH4)2SO4) získaný chemickou syntézou. Může být dodáván ve formě vodného roztoku.

dusík

síra

11.8.3

amonné soli organických kyselin  (47)

Amonné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku (48).

dusík

organická kyselina

11.8.4

mléčnan amonný [laktát amonný]  (46)

Mléčnan amonný (CH3CHOHCOONH4). Zahrnuje mléčnan amonný vyráběný fermentací pomocí Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. nebo Bifidobacterium spp., obsahující nejméně 7 % dusíku.

Může obsahovat do 2 % fosforu, 2 % draslíku, 0,7 % hořčíku, 2 % sodíku, 2 % síranů, 0,5 % chloridů, 5 % cukrů a do 0,1 % silikonového odpěňovacího činidla.

dusík

hrubý popel

draslík, pokud > 1,5 %

hořčík, pokud > 1,5 %

sodík, pokud > 1,5 %

11.8.5

octan amonný  (46)

Octan amonný (CH3COONH4) ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 55 % octanu amonného.

dusík

11.9.1

kamínkový [žaludeční] grit

Výrobek získaný drcením přírodního minerálu ve formě štěrku.

velikost částic

11.9.2

[žaludeční] červený kámen [redstone]

Výrobek získaný drcením a mletím výrobků pocházejících z vypálení jílu.

velikost částic

vlhkost, pokud > 2 %

12.   Výrobky a druhotné výrobky získané fermentací s použitím mikroorganismů

Krmné suroviny začínající číslem „12.1“ jsou produkty fermentace získané z celých mikroorganismů nebo jejich částí. Krmné suroviny začínající číslem „12.2“ jsou druhotné produkty fermentace sestávající hlavně z mikrobiální biomasy a krmné suroviny začínající číslem „12.3“ jsou jiné druhotné produkty fermentace.

Krmné suroviny začínající číslem „12.1“ nebo „12.2“ mohou obsahovat do 0,3 % odpěňovacích látek, do 1,5 % filtračních/čiřicích činidel a do 2,9 % kyseliny propionové. Krmné suroviny začínající číslem „12.3“ mohou obsahovat do 0,6 % odpěňovacích látek, do 0,5 % změkčovadel a do 0,2 % siřičitanů.

Veškeré mikroorganismy (včetně klíčivých spor) použité pro fermentaci musí být inaktivovány, aby výsledkem byla nepřítomnost životaschopných mikroorganismů v krmných surovinách.

Krmné suroviny uvedené v této kapitole, které jsou vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů, musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

12.1.5

kvasnice inaktivované [pivovarské kvasnice, v příslušných případech inaktivované]

Celé kvasnice (54) a jejich části (55) získané z Saccharomyces bayanus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia fructicola, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (56), Saccharomycodes ludwigii, Wickerhamomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Pichia guilliermondii, Yarrowia lypolitica nebo Brettanomyces ssp. na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 97 %

pokud vlhkost < 75 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

kyselina propionová, pokud > 0,5 %

12.1.9

mikrobiální proteiny z hub  (57)

Fermentační produkt získaný kultivací Aspergillus oryzae, Paecilomyces varioti nebo Trichoderma viride na substrátech většinou rostlinného původu, jako jsou melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako je čpavek nebo minerální soli.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

kyselina propionová, pokud > 0,5 %

12.1.10

produkt z Bacillus subtilis bohatý na protein

Fermentační produkt získaný kultivací Bacillus subtilis na substrátech většinou rostlinného původu, jako jsou melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako je čpavek nebo minerální soli.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

kyselina propionová, pokud > 0,5 %

12.1.12

kvasničné výrobky

Veškeré kvasnice32 a jejich části (54) získané štěpením a/nebo frakcionací kvasinkových buněk z Saccharomyces bayanus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia fructicola, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (55), Saccharomycodes ludwigii, Wickerhamomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Pichia guilliermondii, Yarrowia lypolitica nebo Brettanomyces ssp. na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 97 %

12.1.13

jednobuněčné proteiny z bakterií  (57)

Proteinové výrobky získané fermentaci s použitím bakterií na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím z methanolu (fermentované pomocí Methylophilus methylotrophus) nebo přírodního plynu (fermentované pomocí Methylococcus capsulatus, Alcaligenes acidovorans, Aneurinibacillus danicus (dříve známý jako Bacillus brevis) a/nebo Bacillus firmus) jako zdroje uhlíku, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.1.14

inaktivované bakterie a jejich části  (57)

Celé bakterie nebo jejich části (54) získané z Bifidobacterium spp., Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum (dříve známý jako Lactobacillus fermentum), Lacticaseibacillus paracasei (dříve známý jako Lactobacillus paracasei), Lactiplantibacillus plantarum (dříve známý jako Lactobacillus plantarum), Limosilactobacillus reuteri (dříve známý jako Lactobacillus reuteri), Lacticaseibacillus rhamnosus (dříve známý jako Lactobacillus rhamnosus), Lactobacillus helveticus nebo Streptococcus thermophiles nebo z jiných druhů bakterií povolených jako doplňkové látky fermentované na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

hrubý popel

12.2.8

bakteriální biomasa bohatá na protein  (57)

Druhotné výrobky bohaté na protein získané při výrobě aminokyselin, vitaminů, organických kyselin, enzymů a/nebo jejich solí získaných fermentací s použitím Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, Bacillus velezensis, Bacillus licheniformis, Bacillus smithii, Corynebacterium casei, Corynebacterium glutamicum, Corynebacterium melassecola, Ensifer adhaerens, Enterococcus faecium, Escherichia coli K12 nebo Lactobacillaceae na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek. Produkt může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.2.9

houbová biomasa  (57)

Druhotné výrobky bohaté na protein získané při výrobě výrobků, jako jsou enzymy, vitaminy a/nebo organické kyseliny získané fermentací s použitím Ashbya gossypii, Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Neurospora tetrasperma, Trichoderma viride, Trichoderma longibrachiatum nebo Trichoderma reesei na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.3.1

vinázy [zahuštěné rozpustné sirupy]

Druhotné výrobky získané z průmyslového zpracování moštů/zápar z mikrobiálních fermentačních procesů, například při výrobě alkoholu, organických kyselin nebo kvasnic. Skládají se z tekuté/viskózní frakce získané po oddělení moštů/zápar z fermentace. Mohou také obsahovat devitalizované buňky mikroorganismů použitých při fermentaci a/nebo jejich části (54).

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě uvést substrát a výrobní postup

12.3.2

druhotné produkty (soli) výroby aminokyselin  (57)

Druhotné produkty výroby aminokyselin a jejich solí fermentací s použitím Escherichia coli K12, Corynebacterium casei, Corynebacterium glutamicum nebo Corynebacterium melassecola na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.3.3

druhotné produkty výroby enzymů  (57)

Druhotné produkty výroby enzymů fermentací s použitím Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma viride nebo Trichoderma reesei na substrátu / kultivačním médiu sestávajícím ze zdroje uhlíku většinou rostlinného původu, zdroje dusíku rostlinného nebo chemického původu, vitaminů a minerálních látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.3.4

bakteriální produkt bohatý na polyhydroxybutyrát

Výrobek obsahující 3-hydroxybutyrát a 3-hydroxyvalerát, vyráběné fermentací pomocí Cupriavidus necator, a moučku z proteinu z neživotaschopných bakterií zbylou z živné půdy použité k produkci bakterií a k fermentaci.

butyrát

12.3.5

výrobek s obsahem bakterií bohatý na mléčnan amonný  (57)

Výrobek bohatý na mléčnan amonný (CH3CHOHCOONH4) z fermenatce s použitím Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus a jiné Lactobacillaceae, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophiles nebo Bifidobacterium spp., obsahující nejméně 5,6 % dusíku.

dusík

hrubý popel

draslík, pokud > 1,5 %

hořčík, pokud > 1,5 %

sodík, pokud > 1,5 %

12.3.6

druhotný výrobek z výroby glukono-delta-laktonu bohatý na kyselinu glukonovou  (57)

Tekutý druhotný produkt krystalizace glukono-delta-laktonu potravinářské jakosti získaného fermentací s použitím Gluconobacter oxydans nebo Aspergillus niger. Obsahuje nejméně 50 % kyseliny glukonové.

kyselina glukonová

13.   Různé

Krmné suroviny v této kapitole obsahující vedlejší produkty živočišného původu musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a nařízení (EU) č. 142/2011 a jejich používání může být předmětem omezení podle nařízení (ES) č. 999/2001.

Číslo

Název1

Popis

Povinné deklarace

13.1.1

výrobky z průmyslové výroby pečiva a těstovin

Výrobky získané při výrobě a z výroby chleba, sušenek, oplatek nebo těstovin.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.2

výrobky z průmyslové cukrářské výroby

Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrářských výrobků a koláčů.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.3

výrobky z výroby snídaňových cereálií

Látky nebo výrobky, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud >10 %

13.1.4

výrobky z průmyslové výroby cukrovinek

Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrovinek včetně čokoládových výrobků.

škrob

hrubý tuk, pokud > 5 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.1.5

výrobky z průmyslové výroby zmrzliny

Výrobky získané při výrobě zmrzliny.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.1.6

výrobky a druhotné výrobky ze zpracování čerstvého ovoce a zeleniny17

Výrobky získané při zpracování čerstvého ovoce a zeleniny (včetně slupek, celých kusů ovoce/zeleniny a jejich směsí). Mohou být zmrazené.

škrob

hrubá vláknina

hrubý tuk, pokud > 5 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 %

13.1.7

výrobky ze zpracování rostlin17

Výrobky získané zmrazením nebo sušením celých rostlin15 nebo jejich částí.

hrubá vláknina

13.1.8

výrobky ze zpracování koření a ochucovadel17

Výrobky získané zmrazením nebo sušením koření a ochucovadel nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud >10 %

13.1.9

výrobky ze zpracování bylin17

Výrobky získané drcením, mletím, zmrazením nebo sušením bylin nebo jejich částí.

hrubá vláknina

13.1.10

výrobky z průmyslového zpracování brambor

Výrobky získané při zpracování brambor. Mohou být zmrazené.

škrob

hrubá vláknina

hrubý tuk, pokud > 5 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 %

13.1.11

výrobky a druhotné výrobky z výroby omáček

Látky z výroby omáček, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované.

hrubý tuk

13.1.12

výrobky a druhotné výrobky z průmyslové výroby ochucených snacků

Výrobky a druhotné výrobky z odvětví výroby ochucených snacků získané při výrobě a z výroby ochucených snacků – bramborových lupínků, snacků na bázi brambor a/nebo obilovin (snacků přímo extrudovaných, na bázi těsta nebo peletovaných) a ořechů.

hrubý tuk

13.1.13

výrobky z průmyslové výroby potravin určených k přímé spotřebě

Výrobky získané při výrobě potravin určených k přímé spotřebě (58).

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.14

rostlinné druhotné výrobky z výroby destilátů

Tuhé výrobky z rostlin (včetně bobulí a semen, jako je anýz) získané po maceraci těchto rostlin v alkoholovém roztoku nebo po odpaření/destilaci alkoholu nebo obojího, při přípravě aromat pro výrobu destilátů. Tyto výrobky musí být destilovány za účelem odstranění zbytků alkoholu.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

13.1.15

krmné pivo

Výrobek z výroby piva, který nelze uvést na trh jako nápoj určený ke konzumaci člověkem.

obsah alkoholu

vlhkost, pokud < 75 %

13.1.16

slazený nápoj

Výrobky z odvětví výroby nealkoholických nápojů získané z výroby slazených nealkoholických nápojů nebo z nerozbalených slazených nealkoholických nápojů, které nelze uvést na trh.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 30 %

13.1.17

ovocný sirup

Výrobky z odvětví výroby ovocných sirupů získané z výroby ovocného sirupu pro lidskou spotřebu.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 30 %

13.1.18

slazený sirup

Výrobky z odvětví výroby slazených sirupů získané z výroby sirupu nebo z nerozbaleného sirupu, který nelze uvést na trh.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 30 %

13.1.19

použité rostlinné oleje z potravinářských závodů

Rostlinné oleje, které provozovatelé potravinářských podniků použili v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 pro účely vaření a které nebyly ve styku s masem, živočišnými tuky, rybami nebo vodními živočichy.

vlhkost, pokud > 1 %

13.2.1

karamelizované cukry

Výrobek získaný kontrolovaným ohřevem jakéhokoliv cukru.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.2

dextrosa

Dextrosa se získává po hydrolýze škrobu a sestává z vyčištěné krystalizované glukosy, s krystalickou vodou nebo bez ní.

 

13.2.3

fruktosa

Fruktosa jako vyčištěný krystalický prášek. Získává se z glukosy v glukosovém sirupu pomocí glukoso-isomerasy a inverzí sacharosy.

 

13.2.4

glukosový sirup

Glukosový sirup je vyčištěný a koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě, získaných hydrolýzou ze škrobu.

vlhkost, pokud > 30 %

13.2.5

glukosová melasa

Výrobek vyrobený při procesu rafinace glukosových sirupů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.6

xylosa

Cukr extrahovaný ze dřeva.

 

13.2.7

laktulosa

Polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktosa) získaný z laktosy pomocí isomerace glukosy na fruktosu. Vyskytuje se v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích.

 

13.2.8

glukosamin (chitosamin)  (59)

Aminocukr (monosacharid), který je součástí struktury polysacharidů chitosanu a chitinu. Vyrábí se hydrolýzou exoskeletů korýšů a jiných členovců nebo fermentací obilí, například kukuřice nebo pšenice.

v příslušném případě sodík nebo draslík

13.2.9

xylo-oligosacharid

Řetězce molekul xylosy spojené pomocí vazeb β1–4 se stupněm polymerace v rozmezí od 2 do 10 a vyrobené enzymatickou hydrolýzou různých vstupních surovin bohatých na hemicelulosu.

vlhkost, pokud > 5 %

13.2.10

gluko-oligosacharid

Výrobek získaný fermentací nebo hydrolýzou a/nebo fyzikální tepelnou úpravou glukosových polymerů, glukosy, sacharosy a maltosy.

vlhkost, pokud > 28 %

13.2.11

fruktooligosacharidy

Výrobek získaný z cukru cukrovky enzymatickým procesem nebo fyzikální úpravou čerstvé pěstované pastvinové trávy.

vlhkost, pokud > 28 %

13.2.12

trehalosa

Neredukující disacharid sestávající ze dvou glukózových jednotek, které jsou spojeny α-1,1-glukosidovou vazbou. Vyrábí se ze zkapalněného škrobu po několikafázovém enzymatickém procesu.

trehalosa, pokud < 98,0 % (na bezvodé bázi),

vlhkost, pokud > 11,0 %

13.3.1

Škrob  (60)

Škrob.

škrob

13.3.2

škrob  (60) předželatinizovaný

Výrobek sestávající ze škrobu expandovaného tepelnou úpravou.

škrob

13.3.3

směs škrobů (60)

Výrobek sestávající z přírodního a/nebo modifikovaného potravinářského škrobu získaného z různých botanických zdrojů.

škrob

13.3.4

koláč ze škrobových  (60) hydrolyzátů

Výrobek z filtrace výluhu po hydrolýze škrobu, který sestává z: proteinu, škrobu, polysacharidů, tuku, oleje a filtračních pomocných látek (např. křemeliny, dřevného vlákna).

vlhkost, pokud < 25 % nebo > 45 %

pokud vlhkost < 25 %:

hrubý tuk

hrubý protein (dusíkaté látky)

13.3.5

dextrin

Dextrin je produkt částečné kyselé hydrolýzy škrobu.

 

13.3.6

maltodextrin

Maltodextrin je produkt částečné hydrolýzy škrobu.

 

13.4.1

polydextrosa

Nahodilý polymer glukosy pevný, získaný tepelnou polymerací D-glukosy.

 

13.5.1

Polyoly  (61)

Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukovaných mono-, di- nebo oligosacharidů nebo polysacharidů.

 

13.5.2

isomalt

Cukerný alkohol získaný ze sacharosy po enzymatické přeměně a hydrogenaci.

 

13.5.3

mannitol25

Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukované glukosy a/nebo fruktosy.

 

13.5.4

xylitol25

Výrobek získaný hydrogenací a fermentací xylosy.

 

13.5.5

sorbitol25

Výrobek získaný hydrogenací glukosy.

 

13.6.1

kyselé oleje z chemické rafinace  (62)

Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků rostlinného nebo živočišného původu pomocí zásad, po němž následuje okyselení a poté oddělení vodné fáze, který obsahuje volné mastné kyseliny, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo živočišných tkání, např. mono- a diglyceridy, surový lecitin a vlákninu.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

13.6.2

mastné kyseliny esterifikované glycerolem26

Glyceridy získané esterifikací mastných kyselin s glycerolem. Mohou obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

vlhkost, pokud > 1 %

hrubý tuk

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.3

mono-, di- a triglyceridy mastných kyselin26

Výrobek sestávající ze směsí mono-, di- a triesterů glycerolu a mastných kyselin.

Může obsahovat malá množství volných mastných kyselin a do 7 % glycerolu.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

hrubý tuk

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.4

soli mastných kyselin26

Výrobek získaný reakcí mastných kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku s hydroxidy, oxidy nebo solemi vápníku, hořčíku, sodíku nebo draslíku.

Mohou obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

hrubý tuk (po hydrolýze)

vlhkost

Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě)

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.5

destiláty mastných kyselin z fyzikální rafinace  (60)

Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků rostlinného nebo živočišného původu destilací, který obsahuje volné mastné kyseliny, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo živočišných tkání, např. mono- a diglyceridy, steroly a tokoferoly.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

13.6.6

hrubé mastné kyseliny  (60) ,  (63)

Výrobek získaný fermentací organické hmoty, enzymatickou interesterifikací olejů nebo štěpením olejů/tuků. Podle definice sestává z hrubých mastných kyselin C4–C24, alifatických, lineárních, monokarboxylových, nasycených a nenasycených. Může obsahovat do 50 ppm niklu, pokud byl podroben hydrogenaci.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.7

čisté destilované mastné kyseliny  (60) ,  (61)

Výrobek získaný destilací hrubých mastných kyselin vyrobených fermentací organické hmoty, enzymatickou interesterifikací olejů nebo štěpením olejů/tuků, případně v kombinaci s hydrogenací. Podle definice sestává z čistých destilovaných mastných kyselin C4–C24, alifatických, lineárních, monokarboxylových, nasycených a nenasycených.

Může obsahovat do 50 ppm niklu, pokud byl podroben hydrogenaci.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.8

mýdlové kaly  (60)

Výrobek získaný při odkyselení rostlinných olejů a tuků pomocí vodného roztoku hydroxidu vápenatého, hořečnatého, sodného nebo draselného, který obsahuje soli mastných kyselin, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo živočišných tkání, např. mono- a diglyceridy, surový lecitin a vlákninu.

vlhkost, pokud < 40 % a > 50 %

Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě)

13.6.9

mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikovaných organickými kyselinami26

Mono- a diglyceridy mastných kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku, esterifikovaných organickými kyselinami.

hrubý tuk

13.6.10

estery sacharosy a mastných kyselin26

Estery sacharosy a mastných kyselin.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.6.11

sacharoglyceridy mastných kyselin26

Směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů mastných kyselin.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.6.12

palmitoylglukosamin

Lipidová organická sloučenina přítomná v kořenech mnoha rostlin, a zejména ve většině luskovin. Palmitoylglukosamin (C22H43NO6) se vyrábí acylací D-glukosaminu kyselinou palmitovou. Může obsahovat do 0,5 % acetonu.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 2 %

13.6.13

sůl laktylátů mastných kyselin

Neglyceridový ester mastných kyselin. Výrobek může být vápenatá, hořečnatá, sodná nebo draselná sůl mastných kyselin esterifikovaných kyselinou mléčnou. Může obsahovat soli volných mastných kyselin a kyselinu mléčnou.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

nikl, pokud > 20 ppm

Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě)

13.6.14

palmitoylethanolamid

Lipidová organická sloučenina přítomná v sójovém lecitinu, vejcích a jiných zdrojích krmiva. Palmitoylethanolamid (C18H37NO2) se vyrábí syntézou z reakce kyseliny palmitové s ethanolaminem.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 2 %

13.8.1

glycerin surový

[glycerol surový]

Druhotný výrobek získaný z:

oleochemického postupu štěpení olejů/tuků za účelem získání mastných kyselin a glycerolové fáze, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze pro získání surového glycerolu, nebo transesterifikace (může obsahovat do 0,5 % methanolu) přírodních olejů/tuků, kterou se získají methylestery mastných kyselin a glycerolová fáze, po čemž následuje koncentrace glycerolové fáze pro získání surového glycerolu,

výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu. V glycerinu mohou zůstat minerální a organické soli (do 7,5 %). Může obsahovat do 0,5 % methanolu a do 4 % organické hmoty bez obsahu glycerolu (matter organic non glycerol, MONG), která sestává z methylesterů mastných kyselin, ethylesterů mastných kyselin, volných mastných kyselin a glyceridů,

saponifikace olejů/tuků rostlinného nebo živočišného původu za účelem získání mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů/kovů alkalických zemin.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

glycerol

draslík, pokud > 1,5 %

sodík, pokud > 1,5 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.8.2

glycerin

[glycerol]

Výrobek získaný z:

oleochemického postupu a) štěpení olejů/tuků, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze a rafinace destilací (viz část B, glosář postupů, položka 20) nebo ionexový postup; b) transesterifikace přírodních olejů/tuků za účelem získání methylesterů mastných kyselin a surové glycerolové fáze, po níž následuje koncentrace glycerolové fáze za účelem získání surového glycerolu a rafinace destilací nebo ionexový postup,

výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu, s následnou rafinací glycerinu. Obsah glycerolu nejméně: 99 % v sušině,

saponifikace olejů/tuků rostlinného nebo živočišného původu za účelem získání mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů / kovů alkalických zemin, následovaná rafinací surového glycerolu a destilací.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

glycerol, pokud < 99 % v sušině

sodík, pokud > 0,1 %

draslík, pokud > 0,1 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.9.1

methylsulfonylmethan

Organická sloučenina síry ((CH3)2SO2) získaná chemickou syntézou, která je totožná s přirozeně se vyskytujícím zdrojem v rostlinách.

síra

13.10.1

rašelina

Produkt z přírodního rozkladu rostliny (převážně rašeliníku) v anaerobním a oligotrofním prostředí.

hrubá vláknina

13.10.2

leonardit

Přírodní produkt, který se vyskytuje jako minerální komplex fenolických uhlovodíků známý rovněž jako humát, pocházející z rozkladu organické hmoty, jenž probíhal miliony let.

hrubá vláknina

13.11.1

propylenglykol [1,2- propandiol] [propan-1,2-diol]

Organická sloučenina (diol neboli dvojsytný alkohol) se vzorcem C3H8O2. Je to viskózní kapalina s nasládlou chutí, hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem. Může obsahovat do 0,3 % dipropylenglykolu.

 

13.11.2

monoestery propylenglykolu a mastných kyselin26

Monoestery propylenglykolu a mastných kyselin, samostatné nebo ve směsi s diestery.

propylenglykol

hrubý tuk

13.12.1

kyselina hyaluronová36

Glukosaminglukan (polysacharid) s opakující se jednotkou sestávající z aminosacharidu (N-acetyl-D-glukosaminu) a D-glukuronové kyseliny přítomný v pokožce, kloubním mazu a pupeční šňůře, vyráběný například z živočišných tkání nebo bakteriální fermentací.

v příslušném případě sodík nebo draslík

13.12.2

chondroitin-sulfát36

Výrobek získaný extrakcí ze šlach, kostí a dalších živočišných tkání obsahujících chrupavku a měkkou pojivovou tkáň nebo sulfatací chondroitinu izolovaného mikrobiální fermentací.

sodík


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

(6)  Na co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovni (As Low As Reasonably Achievable).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(10)  Ustanovení týkající se chemických nečistot a pomocných technických látek uvedená v tomto odstavci se nevztahují na krmné suroviny uvedené v Rejstříku krmných surovin podle čl. 24 odst. 6 nařízení (ES) č. 767/2009.

(11)  Odchylně od této povinnosti se v případě postupu „sušení“ obecný název/pojem může připojit.

(12)  V němčině může být v případě potřeby výraz „Konzentrieren“ nahrazen výrazem „Eindicken“, v takovém případě je potom obvyklé označení „eingedickt“.

(13)  Hlavním účelem výsledných krmných surovin je poskytovat bílkoviny, sacharidy, tuky, energii, minerální látky nebo vlákninu.

(14)  Výraz „loupání“ lze v případě potřeby nahradit výrazem „vylušťování“ nebo „odslupkování“. Obecný pojem by potom byl „vyluštěný“ nebo „odslupkovaný“.

(15)  Pokud jde o rýži, tento postup se nazývá „loupání“ a obecný pojem zní „loupaná“.

(16)  Extraktem se rozumí kapalná fáze obsahující rozpustné frakce (např. tuk/olej, cukr nebo jiné rozpustné složky). Hlavním účelem těchto extraktů jako krmných surovin je poskytovat bílkoviny, sacharidy, tuky, energii, minerální látky nebo vlákninu. Skutečnost, že extrakce je uvedena mezi postupy pro krmné suroviny, nevylučuje možnou klasifikaci extraktů jako doplňkových látek.

(17)  Druhotným produktem extrakce se rozumí zbývající frakce postupu extrakce jiná než extrakt, např. moučka nebo pulpa. Hlavním účelem těchto druhotných produktů extrakce jako krmných surovin je poskytovat bílkoviny, sacharidy, tuky, energii, minerální látky nebo vlákninu.

(18)  Ve francouzštině se může použít označení „issues“.

(19)  V němčině se může použít obvyklé označení „aufgeschlossen“ a pojem „Quellwasser“ (odkazující na škrob). V dánštině se může použít pojem „Kvældning“ a název „Kvældet“ (odkazující na škrob).

(20)  Ve francouzštině může být v případě potřeby výraz „Pressage“ nahrazen výrazem „Extraction mécanique“.

(21)  Je nutno dodržet pokyny pro řádné a bezpečné používání.

(22)  Název lze nahradit názvem v […], podle situace.

(23)  Název může být doplněn druhem obilí.

(24)  V angličtině se používá výraz „maize“ nebo „corn“.

(25)  Pokud byl tento výrobek umlet jemněji, může se k názvu připojit slovo „jemné“ nebo se název může nahradit odpovídajícím označením.

(26)  Výraz „expeler“ lze nahradit výrazem „výlisek/pokrutina“.

(27)  Výraz „podzemnicové“ lze v případě Arachis hypogaea nahradit výrazem „arašídové“.

(28)  V příslušných případech lze název doplnit o slova „nízký obsah glukosinolátů“ podle definice v právních předpisech Unie.

(29)  Název „rostlinný olej a tuk“ lze v příslušném případě nahradit názvem „rostlinný olej“ nebo „rostlinný tuk“. Název musí být doplněn druhem rostliny a v příslušném případě částí rostliny. Musí se uvést, zda je/jsou olej(e) a/nebo tuk(y) surový(é), nebo rafinovaný(é).

(30)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014).

(31)  Výrazy se liší hlavně v obsahu vlhkosti a je nutno je použít v příslušném případě.

(32)  Název musí být doplněn druhem rostliny.

(33)  Výraz „citrusová“ se nahradí příslušným druhem citrusů.

(34)  Výraz „ovocná“ se nahradí názvem plodu příslušného rostlinného druhu, podle situace.

(35)  K názvu mohou být přidány rostlinné druhy.

(36)  Kromě druhu Cannabis sativa L.

(37)  Výraz „moučka“ lze nahradit výrazem „granule“. K názvu může být přidán způsob sušení.

(38)  Název musí být v příslušných případech doplněn druhem rostliny, houby nebo řasy. Pokud získaná krmná surovina obsahuje více než 5 % jiných druhů, tyto druhy musí být rovněž uvedeny.

(39)  Výrazy nejsou synonymní a liší se hlavně v obsahu vlhkosti, v příslušném případě je nutno použít odpovídající výraz. Výraz „prášek“ označuje výrobek s obsahem vlhkosti nižším než 12 % a může nahrazovat výraz „sušený“ nebo „koncentrovaný a sušený“.

(40)  Aniž jsou dotčeny závazné požadavky týkající se označování, obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovené nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (příloha VIII kapitola III) a pokud je katalog používán pro účely označování, musí být název (aby poskytoval odpovídající informace) v příslušném případě nahrazen:

živočišným druhem a

částí živočišného výrobku (např. játra, maso (pouze pokud se jedná o kosterní svalovinu)) a/nebo

životním stadiem (např. larva) a/nebo

uvedením živočišného druhu, který nebyl použit s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu (např. neobsahuje drůbež)

nebo musí být název v příslušném případě doplněn o:

živočišný druh a/nebo

část živočišného výrobku (např. játra, maso (pouze pokud se jedná o kosterní svalovinu)) a/nebo

životní stadium (např. larva) a/nebo

uvedení živočišného druhu, který nebyl použit s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu.

(41)  Aniž jsou dotčeny závazné požadavky týkající se označování, obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovené nařízením (EU) č. 142/2011 (příloha VIII kapitola III) a nařízením č. 999/2001 (příloha IV) a pokud je katalog používán pro účely označování, musí být název (aby poskytoval odpovídající informace) v příslušném případě doplněn o:

zpracovaný živočišný druh (např. prasata, přežvýkavci, ptáci, hmyz) a/nebo

životní stadium (např. larva) a/nebo

zpracovanou surovinu (např. kosti) a/nebo

použitý postup (např. odtučněný, rafinovaný) a/nebo

uvedení živočišného druhu, který nebyl použit s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu (např. neobsahuje drůbež).

(42)  Název se nahradí názvem konkrétního výrobku, podle situace.

(43)  Název musí být doplněn živočišným druhem.

(44)  Název musí být v příslušném případě doplněn živočišným druhem, pokud se jedná o výrobu z ryb/korýšů z farmových chovů.

(45)  Původ zdroje může být doplněn k názvu nebo může název nahradit.

(46)  Smí být uváděn na trh a používán do 30. května 2028 v souladu s článkem 3 nařízení Rady (EU) č. 2022/1104.

(47)  Název musí být upraven nebo doplněn uvedením mastné a/nebo organické kyseliny, podle situace.

(48)  To nebrání klasifikaci konkrétních solí organických kyselin jakožto doplňkových látek.

(49)  Název se doplní o použitou aminokyselinu nebo zdroj použitých aminokyselin.

(50)  Výrobní postup může být uveden v názvu.

(51)  Název musí být v příslušném případě doplněn slovy „z kostí“.

(52)  Citronany sodné smějí být uváděny na trh a používány do 30. května 2028 v souladu s článkem 3 nařízení Rady (EU) č. 2022/1104.

(53)  Citronany draselné smějí být uváděny na trh a používány do 30. května 2028 v souladu s článkem 3 nařízení Rady (EU) č. 2022/1104.

(54)  Používané názvy kmenů kvasinek se mohou odchylovat od vědeckého názvosloví. Proto lze používat i synonyma uvedených kmenů kvasinek.

(55)  Částmi se rozumí jakékoliv rozpustné a nerozpustné frakce mikroorganismů, mimo jiné z membrány nebo vnitřních částí buňky.

(56)  Nesmí být kultivovány na n-alkanech (příloha III nařízení (EU) č. 767/2009 ve znění pozdějších předpisů).

(57)  Spolu s názvem krmné suroviny se uvede druh mikroorganismu (mikroorganismů) a lze doplnit výraz „inaktivovaný“ (tj. „název podle katalogu“ + „název druhu“; např.: i) „jednobuněčné proteiny z Methylococcus capsulatus“, ii) „inaktivovaný Lactobacillus acidophilus“).

(58)  Podle definice v čl. 2 písm. g) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(59)  Název musí být v příslušném případě doplněn slovy „z živočišných tkání“ nebo „z fermentace“.

(60)  Název musí být doplněn uvedením botanického původu.

(61)  Kromě mannitolu, sorbitolu a xylitolu.

(62)  Název musí být doplněn uvedením botanického nebo živočišného původu, podle situace.

(63)  Název krmné suroviny se doplní slovy „ze štěpení“, „z fermentace“ nebo „z enzymatické transesterifikace“, podle situace.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU