(EU) 2022/1103Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1103 ze dne 28. června 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 177, 4.7.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. července 2022 Nabývá účinnosti: 24. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1103

ze dne 28. června 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2022.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Sójová moučka z extrakce sójových bobů rozpouštědlem.

Sójová moučka se vyrábí ze sójových bobů, které jsou před extrakcí oleje hexanem loupané, rozdrcené, zahřáté a vločkované. Následně se vločky usuší a po nich následuje proces odstraňování rozpouštědla a opékání. Poté se vločky vysuší horkým vzduchem, aby se snížila vlhkost. V rámci konečného zpracování se vločky rozemelou a přidají se k nim předtím odstraněné slupky, aby byla získána moučka s následujícími analytickými vlastnostmi (přibližné vyjádření v procentech hmotnostních):

47 % bílkovin,

8 % vody,

5 % vlákniny,

1,5 % tuku.

V důsledku opékání bylo odstraněno zbytkové rozpouštědlo a snížily se antinutriční faktory, zejména aktivita ureázy.

Sójová moučka je při dovozu předkládána jako volně ložená a může být použita přímo jako krmivo bez dalšího zpracování.

2304 00 00

Zařazení se zakládá na všeobecném pravidlu 1 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódu KN 2304 00 00 .

Odstraňování rozpouštědla a opékání, jakož i standardizace obsahu vlákniny opětovným přidáním dříve odstraněných slupek bobů jsou běžnými technickými postupy při výrobě sójového oleje a moučky. Výrobek si proto zachovává charakter zbytku vzniklého extrakcí sójového oleje a je používán jako krmivo (viz rovněž všeobecné vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) ke kapitole 23, první odstavec a vysvětlivky k HS k číslu 2304 , první odstavec).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2304 00 00 jako jiné pevné zbytky po extrakci sójového oleje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU