(EU) 2022/943Nařízení Komise (EU) 2022/943 ze dne 17. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 164, 20.6.2022, s. 6-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. července 2022 Nabývá účinnosti: 10. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 2195/2002;

Provádí předpisy

(ES) č. 2195/2002;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

20.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/943

ze dne 17. června 2022,

kterým se opravují některá jazyková znění přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Estonské a chorvatské znění nařízení (ES) č. 2195/2002 obsahuje chybu v příloze I v tabulce „Hlavní slovník“ druhém sloupci, pokud jde o kód 79530000-8 společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV).

(2)

Estonské a chorvatské znění přílohy I nařízení (ES) č. 2195/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU