(EU) 2022/942Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/942 ze dne 13. června 2022, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Arroz del Delta del Ebro/Arros del Delta de l’Ebre“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 164, 20.6.2022, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. července 2022 Nabývá účinnosti: 10. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1059/2008; (EU) č. 563/2013;
Původní znění předpisu

20.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/942

ze dne 13. června 2022,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1059/2008 (2) ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 563/2013 (3).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1059/2008 ze dne 27. října 2008 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro nebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)) (Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 34).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 563/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)] (Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 15).

(4)  Úř. věst. C 70, 11.2.2022, s. 11.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU