(EU) 2022/934Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/934 ze dne 16. června 2022, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých hliníkových kol pocházejících z Maroka

Publikováno: Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 27-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 2022 Nabývá účinnosti: 18. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2018/1725;
Původní znění předpisu

17.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/934

ze dne 16. června 2022,

kterým se zavádí celní evidence dovozu některých hliníkových kol pocházejících z Maroka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 5a uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. listopadu 2021 informovala Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie (2) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových kol pocházejících z Maroka na základě podnětu, který podalo Sdružení evropských výrobců kol (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby některých hliníkových kol v Unii.

1.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM CELNÍ EVIDENCE

(2)

Výrobkem, který je předmětem celní evidence, jsou hliníková kola pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705, bez ohledu na to, zda jsou vybavena příslušenstvím nebo pneumatikami, pocházející z Maroka (dále jen „dotčený výrobek“).

(3)

Dotčený výrobek je v současnosti zařazen do kódů KN ex 8708 70 10 a ex 8708 70 50 (kódy TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 a 8708705050). Kódy KN a TARIC se uvádějí pouze pro informaci. Rozsah tohoto šetření vychází z výše uvedené definice výrobku, který je předmětem šetření.

2.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI

(4)

Podle čl. 14 odst. 5a základního nařízení Komise celně eviduje dovoz během období předběžného poskytování informací podle článku 19a základního nařízení, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence, pokud nemá dostatečné důkazy o tom, že požadavky podle čl. 10 odst. 4 buď písm. c), nebo d) základního nařízení nejsou splněny.

(5)

Komise ověřila, zda dovozci o dumpingu věděli nebo měli vědět, pokud jde o rozsah dumpingu a údajnou nebo skutečnou újmu. Rovněž posoudila, zda došlo k dalšímu podstatnému zvýšení dovozu, které s ohledem na čas a objem, jakož i další okolnosti může vážně ohrozit nápravný účinek uloženého konečného antidumpingového cla.

(6)

Komise tedy přezkoumala důkazy, které měla k dispozici, s ohledem na čl. 10 odst. 4 základního nařízení. Při této analýze vycházela Komise mimo jiné z údajů o dovozu, které jsou uvedeny v tabulce 1.

2.1.   Povědomí dovozců o dumpingu, rozsahu dumpingu a údajné újmě

(7)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z Maroka je dumpingový.

(8)

V oznámení o zahájení tohoto řízení zveřejněném dne 17. listopadu 2021 bylo zdůrazněno, že vypočítané dumpingové rozpětí je značné, tj. 14 %. Důkazy zmíněné v podnětu poskytly v uvedené fázi dostatečnou oporu pro tvrzení, že vyvážející výrobci provádějí dumping.

(9)

Podnět rovněž poskytl dostatečné důkazy o údajné újmě pro výrobní odvětví Unie, včetně poklesu podílu na trhu a negativního vývoje dalších klíčových ukazatelů výkonnosti výrobního odvětví Unie.

(10)

Toto oznámení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, a jedná se tudíž o veřejný dokument, který je přístupný všem dovozcům. Jako zúčastněné strany šetření mají dovozci navíc přístup k verzi podnětu, která nemá důvěrnou povahu, a ke spisu, který nemá důvěrnou povahu. Komise byla proto toho názoru, že na základě toho dovozci věděli nebo měli vědět o údajných dumpingových praktikách, rozsahu dumpingu a údajné újmě.

(11)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by požadavek podle čl. 10 odst. 4 písm. c) základního nařízení nebyl splněn.

2.2.   Další podstatné zvýšení dovozu

(12)

Na základě statistických údajů shrnutých v tabulce 1 níže Komise zjistila, že počet hliníkových kol dovážených z Maroka do Unie se zvýšil o 43 % v období od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022, tj. po zahájení řízení, ve srovnání s obdobím od 1. prosince 2020 do 30. dubna 2021, tj. stejným obdobím přechozího roku, a částí období šetření (období šetření je od 1. října 2020 do 30. září 2021). Průměrný měsíční objem dovozu z Maroka do Unie v období od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022 bylo o 92 300 jednotek vyšší než průměrný měsíční objem dovozu do Unie během období šetření.

(13)

S ohledem na toto další podstatné zvýšení dovozu z dotčené země Komise proto dospěla k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by tento požadavek nebyl splněn.

Tabulka 1

 

1. prosinec 2020 – 30. duben 2021

1. prosinec 2021 – 30. duben 2022

Δ

Měsíční průměr za období 1. prosinec 2020 – 30. duben 2021

Měsíční průměr za období 1. prosinec 2021 – 30. duben 2022

Objem dovozu (počet kusů)

1 068 018

1 529 755

+43 %

213 604

305 951

Zdroj: Databáze Surveillance Komise za duben 2022 a databáze Comext Eurostatu za další měsíce. Přepočítací koeficient mezi kg a jednotkou: 11,3 kg/jednotka.

2.3.   Ohrožení nápravného účinku cla

(14)

Jak je uvedeno v oddíle 2.2, došlo od zahájení současného šetření k dalšímu podstatnému zvýšení dovozu dotčeného výrobku. Toto zvýšení představuje měsíčně 92 300 hliníkových kol navíc ve srovnání s počtem hliníkových kol dovezených z Maroka v období šetření. Toto zvýšení samo o sobě představuje přibližně 2 % spotřeby Unie v období šetření.

(15)

Podle údajů o dovozu shrnutých v tabulce 2 níže byla průměrná dovozní cena dotčeného výrobku v období od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022 o 14,8 % vyšší než průměrná dovozní cena z Maroka zaznamenaná během období šetření. Je však třeba vzít v úvahu, že primární hliník představuje přibližně 50 % výrobních nákladů hliníkových kol a že prodejní cena je vázána na cenu hliníku na Londýnské burze kovů. Komise uvedla, že průměrná cena hliníku se v období šetření ve srovnání s obdobím od prosince 2021 do dubna 2022 zvýšila o 50 %. Proto se zdá, že zvýšení cen o 14,8 % odráželo pouze částečně nárůst výrobních nákladů, a tudíž dovoz stále může vyvíjet tlak na prodej výrobního odvětví Unie.

Tabulka 2

 

Období šetření

Prosinec 2021 – duben 2022

Δ

Měsíční průměrné dovozní ceny (EUR/kus)

44,7

51,3

+14,8 %

Zdroj: Databáze Surveillance Komise za duben 2022 a databáze Comext Eurostatu za další měsíce.

(16)

Na tomto základě Komise zjistila, že důkazy obsažené ve spisu neukazují, že tento požadavek nebyl splněn.

2.4.   Závěr

(17)

Na základě výše uvedených skutečností Komise zjistila, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by prokazovaly, že celní evidence dovozu dotčeného výrobku po dobu předběžného poskytování informací nebyla v tomto případě opodstatněná. Od zveřejnění oznámení o zahájení řízení, kdy vyvážející výrobci věděli nebo měli vědět o údajném dumpingu a újmě, se dovoz dotčeného výrobku dále zvýšil způsobem, který může vážně ohrozit nápravný účinek antidumpingového cla také během doby předběžného poskytování informací.

(18)

Proto musí Komise v souladu s čl. 14 odst. 5a základního nařízení celně evidovat dovoz dotčeného výrobku během období předběžného poskytování informací.

3.   POSTUP

(19)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody pro takové slyšení.

4.   CELNÍ EVIDENCE

(20)

Podle čl. 14 odst. 5a základního nařízení Komise celně eviduje dovoz dotčeného výrobku během období předběžného poskytování informací podle čl. 19a základního nařízení, pokud neexistují dostatečné důkazy o tom, že nejsou splněny požadavky čl. 10 odst. 4 písm. c) a d).

(21)

Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel z konečných zjištění tohoto antidumpingového šetření. Tvrzení v podnětu požadujícím zahájení šetření uvádějí pro dotčený výrobek odhad dumpingového rozpětí přibližně 14 % a průměrnou úroveň odstranění újmy až 43 %. Částka možného budoucího celního dluhu se odhadne na úrovních na základě podnětu, konkrétně 14 % jako podíl z dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.

5.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(22)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5a nařízení (EU) 2016/1036 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu některých hliníkových kol pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705, bez ohledu na to, zda jsou vybavena příslušenstvím nebo pneumatikami, v současnosti kódů KN ex 8708 70 10 a ex 8708 70 50 (kódy TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 a 8708705050), pocházejících z Maroka.

2.   Celní evidence končí po uplynutí čtyř týdnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. C 464, 17.11.2021, s. 19.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU