(EU) 2022/932Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932 ze dne 9. června 2022 o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 13-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10; 11;

Předpisy EU

(EHS) č. 315/93; 96/23/ES; (ES) č. 178/2002; (ES) č. 852/2004; (ES) č. 853/2004; (ES) č. 396/2005; (EU) 2017/644; (EU) 2017/2158; (EU) 2019/625; (EU) 2019/627; (EU) 2019/2129; (EU) 2022/931;
Původní znění předpisu

17.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/932

ze dne 9. června 2022

o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin. Článek 109 uvedeného nařízení ukládá členským státům povinnost zajistit, aby příslušné orgány prováděly úřední kontroly na základě víceletého vnitrostátního plánu kontrol. Nařízení (EU) 2017/625 dále stanoví obecný obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol, požaduje, aby členské státy do víceletých vnitrostátních plánů kontrol zahrnuly úřední kontroly kontaminujících látek v potravinách, a v tomto ohledu svěřuje Komisi pravomoc ke stanovení zvláštního dodatečného obsahu víceletého vnitrostátního plánu kontrol a zvláštních dodatečných opatření pro jeho přípravu, jakož i jednotnou minimální četnost úředních kontrol s ohledem na nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením (EU) 2017/625 byla zrušena směrnice Rady 96/23/ES (2), jež stanovila kontrolní opatření u některých látek, včetně kontaminujících látek, v živých zvířatech a živočišných produktech a konkrétně požadavky pro plány dozoru členských států na zjišťování přítomnosti reziduí či látek v její oblasti působnosti. Nařízení (EU) 2017/625 však nezahrnuje všechna opatření obsažená v uvedené směrnici nebo v aktech přijatých Komisí na jejím základě. Aby byl zajištěn bezproblémový přechod, nařízení (EU) 2017/625 proto stanovilo, že příslušné orgány mají pokračovat v provádění úředních kontrol v souladu s přílohami směrnice 96/23/ES do 14. prosince 2022 nebo do data použitelnosti odpovídajících pravidel, která má přijmout Komise. Toto nařízení spolu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 (3) má proto za cíl zajistit v rámci nařízení (EU) 2017/625 kontinuitu pravidel stanovených ve směrnici 96/23/ES, která se týkají obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a jejich přípravy, jakož i minimální četnosti úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách.

(3)

S ohledem na zvláštní ustanovení o úředních kontrolách potravin živočišného původu vstupujících do Unie ze třetích zemí, která jsou stanovena v článku 47 nařízení (EU) 2017/625, je vhodné požadovat, aby členské státy zahrnuly do svých víceletých vnitrostátních plánů kontrol dva různé plány pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, jeden pro tyto potraviny živočišného původu vstupující do Unie a druhý pro jakékoli jiné potraviny uváděné na trh Unie.

(4)

Plán pro potraviny živočišného původu vstupující do Unie by měl zahrnovat úřední kontroly všech těchto potravin určených k uvedení na trh Unie, ale také úřední kontroly produktů rybolovu, které mají být prováděny na plavidlech během jejich pobytu v přístavu v členském státě, v souladu s článkem 68 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (4), neboť tato plavidla mají být bez ohledu na vlajku považována za obdobu stanovišť hraniční kontroly.

(5)

Plán pro potraviny uváděné na trh Unie by se měl týkat všech dalších potravin, konkrétně domácí produkce potravin každého členského státu, potravin dovážených z jiných členských států a potravin jiného než živočišného původu vstupujících do Unie. Měl by se rovněž týkat směsných produktů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (5), a to i těch, které vstupují do Unie ze třetích zemí, neboť některé z těchto produktů nemusí být kontrolovány na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením (EU) 2017/625.

(6)

Kromě pravidel pro kombinace kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit u vzorků, které mají odebírat členské státy, a pro strategii odběru vzorků včetně kritérií, která mají členské státy používat pro stanovení obsahu svých plánů a provádění souvisejících úředních kontrol stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931, by měla být v tomto nařízení stanovena minimální četnost kontrol pro každý z plánů, aby se zajistilo, že kontroly jsou prováděny u všech produktů alespoň do určité míry v celé Unii. Aby byla zajištěna proporcionalita, měla by být tato minimální roční četnost kontrol stanovena v závislosti na produktech na základě údajů o produkci členských států a počtu obyvatel členských států, avšak s přiměřeným minimálním množstvím, a na počet dovezených zásilek. Ze stejného důvodu, a zejména s cílem zabránit nadměrné zátěži a nákladům, je vhodné umožnit členským státům, aby neprováděly úřední kontroly u některých kombinací kontaminujících látek a komodit ročně, pokud víceleté vnitrostátní plány kontrol tuto volbu odůvodňují. Pokud jde zejména o dovážené zásilky, neměly by se potravinářské produkty dovážené ze třetích zemí uvedených v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2129 (6), s nimiž Unie uzavřela dohody o rovnocennosti pro fyzické kontroly, započítávat do počtu dovezených zásilek, neboť členské státy musí provádět své kontroly s četností stanovenou v uvedených dohodách.

(7)

Aby byl zajištěn komplexní obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách, měly by být vymezeny informace, které mají členské státy zahrnout do svých víceletých vnitrostátních plánů kontrol, pokud jde o rozhodnutí, která ve svých plánech učinily.

(8)

Pro zajištění jednotného provádění tohoto nařízení je vhodné požadovat, aby členské státy každoročně předkládaly Komisi své plány kontrol k hodnocení, a stanovit postup pro toto hodnocení.

(9)

Údaje shromážděné členskými státy prostřednictvím úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách musí být rovněž předány Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) v souladu s článkem 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7). Aby bylo možné sledovat aktuální údaje o výskytu, měly by všechny členské státy předkládat údaje pravidelně a ke stejnému datu.

(10)

V čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 je stanoveno přechodné období do 14. prosince 2022, během něhož mají členské státy provádět úřední kontroly v souladu se směrnicí 96/23/ES. V čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly pro potraviny a bezpečnost potravin, jakož i krmiva a bezpečnost krmiv zahrnují úřední kontroly s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech. Avšak jelikož se poslední plány dozoru přijaté členskými státy podle směrnice 96/23/ES budou vztahovat na celý rok 2022, a tedy i na období po 14. prosinci 2022, je vhodné, aby se toto nařízení použilo ode dne 1. ledna 2023.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o:

a)

roční jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol a

b)

zvláštní opatření a zvláštní obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol členských států nad rámec opatření stanovených v článku 110 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 315/93 (8), nařízení (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (9), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (10), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (11), doporučení Komise 2013/165/EU (12), nařízení Komise (EU) 2017/644 (13) a nařízení Komise (EU) 2017/2158 (14).

KAPITOLA II

OBSAH VÍCELETÉHO VNITROSTÁTNÍHO PLÁNU KONTROL

Článek 3

Obecná ustanovení

Členské státy zajistí, aby část víceletého vnitrostátního plánu kontrol týkající se provádění úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek v potravinách zahrnovala:

a)

„plán kontrol potravin uváděných na trh Unie“ podle článku 4 a

b)

„plán kontrol potravin živočišného původu vstupujících do Unie“ podle článku 5.

Článek 4

Plán kontrol potravin uváděných na trh Unie

1.   Členské státy vypracují plán kontrol přítomnosti kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek u potravin uváděných na trh Unie, kromě potravin živočišného původu vstupujících do Unie. Tento plán zahrnuje úřední kontroly domácí produkce potravin každého členského státu, potravin dovážených z jiných členských států, potravin jiného než živočišného původu vstupujících do Unie a směsných produktů, a to i těch, které vstupují do Unie ze třetích zemí.

2.   Plán kontrol potravin uváděných na trh Unie stanoví:

a)

seznam kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, které mají být kontrolovány podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931;

b)

strategii odběru vzorků podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 a

c)

skutečnou četnost kontrol podle rozhodnutí členského státu s přihlédnutím k minimální roční četnosti kontrol stanovené v příloze I.

3.   Členské státy mohou do plánů kontrol zahrnout informace o kontrolách, pokud jde o kombinace kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, pro něž jsou vnitrostátními právními předpisy stanoveny vnitrostátní maximální limity nebo jiné regulační limity.

Článek 5

Plán kontrol potravin živočišného původu vstupujících do Unie

1.   Členské státy vypracují plán kontrol přítomnosti kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek v potravinách živočišného původu vstupujících do Unie a určených k uvedení na trh Unie. Tento plán zahrnuje úřední kontroly potravin živočišného původu, které vstupují do Unie a mají být uvedeny na trh Unie, a produktů rybolovu, které mají být prováděny na plavidlech během jejich pobytu v přístavu v členském státě.

2.   Plán kontrol potravin živočišného původu vstupujících do Unie stanoví:

a)

seznam kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, které mají být kontrolovány podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931;

b)

strategii odběru vzorků podle rozhodnutí členského státu v souladu s přílohou II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 a

c)

skutečnou četnost kontrol podle toho, jak rozhodl členský stát s přihlédnutím k minimální roční četnosti stanovené v příloze II.

3.   Členské státy mohou do plánů kontrol zahrnout informace o kontrolách, pokud jde o kombinace kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, pro něž jsou vnitrostátními právními předpisy stanoveny vnitrostátní maximální limity nebo jiné regulační limity.

Článek 6

Společné požadavky na plány kontrol

Plány kontrol uvedené v článku 3 navíc upřesní:

a)

odůvodnění vybraných kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, včetně vysvětlení, jak byla zohledněna kritéria uvedená v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931, a to i v případě, že nebyly provedeny žádné změny oproti plánu z předchozího roku;

b)

v případě, že plán stanoví, že úřední kontroly určitých kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit se neprovádějí každoročně, ale v určitém časovém období, odůvodnění tohoto rozhodnutí a

c)

informace o příslušném orgánu odpovědném/příslušných orgánech odpovědných za provádění plánů.

KAPITOLA III

PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PLÁNŮ KONTROL A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 7

Předkládání a hodnocení plánů kontrol

Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi elektronicky plány kontrol uvedené v článku 3 pro daný rok.

Komise vyhodnotí plány kontrol na základě tohoto nařízení a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 a v případě potřeby sdělí své hodnocení každému členskému státu.

Členské státy zohlední připomínky Komise při provádění svých plánů kontrol a při přípravě příštího předložení svých plánů podle tohoto článku. Pokud však Komise zjistí závažný nesoulad plánu, může požádat dotčený členský stát, aby aktualizovaný plán předložil dříve než 31. března následujícího roku.

Pokud se členský stát rozhodne své plány kontrol na základě připomínek Komise neaktualizovat, své stanovisko odůvodní.

Článek 8

Předkládání údajů členskými státy

Do 30. června předají členské státy Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) veškeré údaje shromážděné v rámci plánů kontrol uvedených v článku 3.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 ze dne 23. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách (viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2129 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u některých zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 122).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. Věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. Věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(12)  Doporučení Komise 2013/165/EU ze dne 27. března 2013 ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin (Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 12).

(13)  Nařízení Komise (EU) 2017/644 ze dne 5. dubna 2017, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 589/2014 (Úř. věst. L 92, 6.4.2017, s. 9).

(14)  Nařízení Komise (EU) 2017/2158 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách (Úř. věst. L 304, 21.11.2017, s. 24).


PŘÍLOHA I

Minimální četnost kontrol na členský stát v plánu kontrol pro potraviny uváděné na trh Unie

1.   Potraviny živočišného původu

a)

Členské státy dodrží tuto minimální četnost kontrol podle plánu kontrol pro potraviny uváděné na trh Unie:

 

Četnost kontrol

Nezpracované hovězí maso (včetně jedlých drobů)

Minimálně 0,02 % celkového počtu poražených zvířat

Nezpracované skopové a kozí maso (včetně jedlých drobů)

Minimálně 0,004 % celkového počtu poražených zvířat

Nezpracované vepřové maso (včetně jedlých drobů)

Minimálně 0,003 % celkového počtu poražených zvířat

Nezpracované maso koňovitých (včetně jedlých drobů)

Počet vzorků musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

Nezpracované drůbeží maso (včetně jedlých drobů)

Pro každou uvažovanou kategorii drůbeže (brojleři, vyřazené slepice, krůty a další drůbež) minimálně 1 vzorek na 3 000  tun roční produkce (mrtvá váha).

Nezpracované maso ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu (*1) (včetně jedlých drobů)

Počet vzorků musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

Syrové kravské mléko

Minimálně 1 vzorek na 110 000  tun roční produkce mléka

Syrové ovčí a kozí mléko

Počet vzorků musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

Čerstvá slepičí a jiná vejce

Minimálně 1 vzorek na 3 700  tun roční produkce vajec

Med

Minimálně 1 vzorek na 1 300  tun roční produkce

Nezpracované produkty rybolovu (*2) (kromě korýšů)

Minimálně 1 vzorek na 700 tun roční produkce akvakultury z prvních 60 000  tun produkce a poté 1 vzorek na každých dalších 2 000  tun

U produktů rybolovu ulovených ve volné přírodě musí být počet vzorků stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

Korýši a mlži

Počet vzorků musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

Živočišné tuky a oleje a tuky a oleje z mořských živočichů

Počet vzorků musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

Zpracované produkty živočišného původu (*3)

Počet vzorků musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů.

b)

Členské státy každoročně provádějí kontroly „kovů“ minimálně u 10 % vzorků odebraných pro každou skupinu komodit podle tabulky v této příloze s výjimkou skupin komodit „korýši a mlži“, „živočišné tuky a oleje a tuky a oleje z mořských živočichů“ a „zpracované produkty živočišného původu“.

c)

Členské státy každoročně provádějí kontroly „mykotoxinů“ minimálně u 10 % vzorků odebraných pro skupinu komodit „syrové kravské mléko“ a „syrové ovčí a kozí mléko“ v souladu s tabulkou v této příloze.

d)

V rámci skupiny komodit „nezpracované hovězí, skopové a kozí maso (včetně jedlých drobů)“ odeberou členské státy vzorky všech druhů s přihlédnutím k relativnímu objemu jejich produkce.

e)

V rámci skupiny komodit „nezpracované drůbeží maso (včetně jedlých drobů)“ odeberou členské státy vzorky všech druhů s přihlédnutím k relativnímu objemu jejich produkce.

f)

Pro stanovení počtu vzorků produktů rybolovu a mlžů zohlední členské státy také zeměpisné aspekty, objem vykládky/produkce a zvláštní vzorce kontaminace v oblastech, kde se loví/sbírají.

g)

Pro výpočet minimální četnosti kontrol použijí členské státy nejaktuálnější dostupné údaje o produkci, a to alespoň z předchozího nebo maximálně z předposledního roku, případně upravené tak, aby odrážely známý vývoj produkce od doby, kdy byly údaje zpřístupněny.

h)

V případě, že by četnost kontrol vypočítaná v souladu s touto přílohou představovala méně než pět vzorků za rok, je možné vzorky odebírat jednou za dva roky.

i)

V případě, že během tří let nedosáhne produkce velikosti odpovídající alespoň jednomu vzorku, provádějí členské státy analýzu minimálně dvou vzorků jednou za tři roky za předpokladu, že produkce daného produktu probíhá na jejich území.

j)

Vzorky odebrané pro účely jiných plánů kontrol relevantních pro analýzu kontaminujících látek (například farmakologicky účinných látek a jejich reziduí, reziduí pesticidů) lze rovněž použít pro kontroly kontaminujících látek za předpokladu, že jsou splněny požadavky týkající se kontrol kontaminujících látek.

2.   Potraviny jiného než živočišného původu (1)

Členské státy odeberou nejméně 100 až 2 000 vzorků ročně v závislosti na velikosti jejich populace. Tam, kde je to vzhledem k riziku nezbytné, se však odebere více vzorků, aby se zajistila účinnost kontrol.

Odběr vzorků musí být reprezentativní pro různé kontaminující látky, které mohou být přítomny v různých produktech na trhu členského státu, a musí zohledňovat různé vzorce kontaminujících látek v produktech pocházejících z různých regionů a různé počty a velikosti provozovatelů potravinářských podniků.


(*1)  Ostatní suchozemská zvířata ve farmovém chovu ve smyslu položky 1017000 v části A přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005.

(*2)  Produkty rybolovu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

(*3)  Zpracované produkty ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

(1)  Pro účely tohoto nařízení se kritéria týkající se potravin jiného než živočišného původu použijí pro směsné produkty.


PŘÍLOHA II

Minimální četnost kontrol na členský stát v plánu kontrol pro potraviny živočišného původu vstupující do Unie

Členské státy dodrží minimální četnost kontrol, jak je uvedena níže tabulce.

Kontroly prováděné podle čl. 47 odst. 1 písm. d) (posílené kontroly) a čl. 47 odst. 1 písm. e) (ochranná opatření) nařízení (EU) 2017/625 se nezapočítávají do dosažení minimální četnosti kontrol podle této přílohy.

Kontroly prováděné v rámci stanovených mimořádných opatření a zesílených úředních kontrol na základě článku 53 nařízení (ES) č. 178/2002 a čl. 65 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 se nezapočítávají do dosažení minimální četnosti kontrol podle této přílohy.

Kontroly potravinářských výrobků z některých třetích zemí uvedených v příloze II nařízení (EU) 2019/2129, s nimiž Unie uzavřela dohody o rovnocennosti pro fyzické kontroly, se nezapočítávají do dosažení minimální četnosti kontrol podle této přílohy.

V případě kontrol produktů rybolovu prováděných v souladu s článkem 68 nařízení (EU) 2019/627 členské státy zohlední zeměpisné aspekty, objemy vykládky/produkce a specifické vzorce kontaminace v oblastech, kde se loví.

 

Četnost kontrol

Hovězí (zahrnuje maso, mleté maso, strojně oddělené maso, jedlé droby, masné polotovary a masné výrobky)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Skopové/kozí (zahrnuje maso, mleté maso, strojně oddělené maso, jedlé droby, masné polotovary a masné výrobky)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Vepřové (zahrnuje maso, mleté maso, strojně oddělené maso, jedlé droby, masné polotovary a masné výrobky)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Koňské (zahrnuje maso, mleté maso, strojně oddělené maso, jedlé droby, masné polotovary a masné výrobky)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Drůbeží (zahrnuje maso, mleté maso, jedlé droby, masné polotovary a masné výrobky)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Maso jiných suchozemských zvířat ve farmovém chovu  (*1) (zahrnuje maso, mleté maso, jedlé droby, masné polotovary a masné výrobky)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Mléko (zahrnuje syrové mléko, mléčné výrobky, mlezivo a výrobky z mleziva všech druhů)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Vejce (zahrnuje vejce a vaječné výrobky všech druhů ptáků)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Med (zahrnuje med a jiné včelařské produkty)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Nezpracované produkty rybolovu (*2) vyjma korýšů

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Korýši a mlži (zahrnuje svalovinu a výrobky ze svaloviny)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Nezpracované živočišné tuky a oleje a tuky a oleje z mořských živočichů (*3)

Minimálně 1 % dovezených zásilek

Dodatečná ustanovení:

1.

Četnost kontrol u dalších zpracovaných potravinářských výrobků živočišného původu, jako je želatina a kolagen, stanoví každý členský stát s přihlédnutím k počtu dovezených zásilek a zjištěným problémům.

2.

Pro výpočet minimální četnosti kontrol uvedené v této příloze použijí členské státy nejaktuálnější údaje o počtu zásilek vstupujících do Unie přes jejich stanoviště hraniční kontroly, a to nejméně z předchozího roku nebo nejpozději od předposledního roku.

3.

V případě, že je počet zásilek potravin vstupujících do Unie a určených k uvedení na trh Unie nižší než počet zásilek odpovídajících jednomu vzorku, mohou členské státy odběr vzorků provést jednou za dva nebo tři roky. V případě, že je počet zásilek dovezených za období tří let nižší než počet zásilek odpovídajících jednomu vzorku, členské státy odeberou alespoň jeden vzorek jednou za tři roky.

4.

Vzorky odebrané pro účely jiných plánů kontrol relevantních pro analýzu kontaminujících látek (například farmakologicky účinných látek a jejich reziduí, reziduí pesticidů atd.) lze rovněž použít pro kontroly kontaminujících látek za předpokladu, že jsou splněny požadavky týkající se kontrol kontaminujících látek.


(*1)  Ostatní suchozemská zvířata ve farmovém chovu ve smyslu položky 1017000 v části A přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005.

(*2)  Produkty rybolovu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

(*3)  Zpracované produkty ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU