(EU) 2022/931Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 ze dne 23. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 7-12 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/625;

Provádí předpisy

(EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10; 11;

Předpisy EU

(EHS) č. 315/93; 96/23/ES; (ES) č. 396/2005; 2006/125/ES; (EU) 2016/127; (EU) 2016/128; (EU) 2022/932;
Původní znění předpisu

17.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/931

ze dne 23. března 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 19 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin. Článek 109 uvedeného nařízení ukládá členským státům povinnost zajistit, aby příslušné orgány prováděly úřední kontroly na základě víceletého vnitrostátního plánu kontrol. Nařízení (EU) 2017/625 dále stanoví obecný obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol, požaduje, aby členské státy do víceletých vnitrostátních plánů kontrol zahrnuly úřední kontroly kontaminujících látek v potravinách, a v tomto ohledu zmocňuje Komisi ke stanovení zvláštních požadavků na provádění úředních kontrol, případně včetně rozsahu odebíraných vzorků a fází produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat.

(2)

Nařízením (EU) 2017/625 byla zrušena směrnice Rady 96/23/ES (2), jež stanovila kontrolní opatření u některých látek, včetně kontaminujících látek, v živých zvířatech a živočišných produktech a konkrétně požadavky pro plány dozoru členských států na zjišťování přítomnosti reziduí či látek v její oblasti působnosti. Nařízení (EU) 2017/625 však nezahrnuje všechna opatření stanovená v uvedené směrnici nebo v aktech přijatých Komisí na jejím základě. Toto nařízení spolu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/932 (3) má proto za cíl zajistit v rámci nařízení (EU) 2017/625 kontinuitu pravidel stanovených ve směrnici 96/23/ES, která se týkají obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a jejich přípravy, jakož i rozsahu odebíraných vzorků a fází produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat, pokud jde o kontaminující látky v potravinách.

(3)

V souladu s článkem 19 nařízení (EU) 2017/625, ve kterém se obecně odkazuje na kontaminující látky v potravinách, je však vhodné, aby se toto nařízení vztahovalo rovněž na úřední kontroly nezbytné k zjištění přítomnosti veškerých kontaminujících látek spadajících do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 315/93 (4). Toto nařízení by se proto mělo vztahovat na úřední kontroly nezbytné k zjištění, zda jsou v potravinách přítomny kontaminující látky, pro něž jsou v právních předpisech Unie stanoveny maximální limity nebo jiné regulační limity vyžadující či podněcující opatření ze strany příslušných orgánů.

(4)

Lze mít za to, že k přítomnosti rtuti v potravinách dochází z důvodu znečištění životního prostředí, jelikož pesticidy obsahující rtuť jsou v Unii již více než třicet let zakázány. Na úřední kontroly maximálních limitů sloučenin rtuti stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (5), směrnici Komise 2006/125/ES (6), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 (7) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 (8) by se proto také mělo vztahovat toto nařízení namísto zvláštních pravidel pro kontroly reziduí pesticidů.

(5)

Aby se zajistilo, že úřední kontroly budou ve všech členských státech účinně zacíleny, je vhodné stanovit pravidla pro kombinace kontaminujících látek nebo skupiny kontaminujících látek a skupiny komodit, z nichž mají být v členských státech odebírány vzorky, a strategii odběru vzorků, včetně kritérií, která se mají použít k vymezení obsahu jejich plánů a provádění souvisejících úředních kontrol.

(6)

Proto je vhodné doplnit čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách.

(7)

V čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 je stanoveno přechodné období do 14. prosince 2022, během něhož mají členské státy provádět úřední kontroly v souladu se směrnicí 96/23/ES. V čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly pro potraviny a bezpečnost potravin, jakož i krmiva a bezpečnost krmiv zahrnují úřední kontroly s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech. Avšak jelikož se poslední plány dozoru přijaté členskými státy podle směrnice 96/23/ES budou vztahovat na celý rok 2022, a tedy i na období po 14. prosinci 2022, je vhodné, aby se toto nařízení použilo ode dne 1. ledna 2023,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použije definice „kontaminující látky“ uvedená v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Rady (EHS) č. 315/93.

Článek 2

Členské státy provádějí kontroly přítomnosti kontaminujících látek v potravinách v souladu s přílohou I.

Členské státy přijmou strategii odběru vzorků v souladu s kritérii stanovenými v příloze II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932 ze dne 9. června 2022 o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních doplňkových opatřeních pro jejich přípravu (viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)  Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 30).


PŘÍLOHA I

Pravidla pro výběr specifických kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit

1)   

Členské státy provádějí kontroly následujících kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek v těchto skupinách komodit:

Skupiny komodit

Halogenované perzistentní organické znečišťující látky

Kovy

Mykotoxiny

Jiné kontaminující látky

Nezpracované hovězí, skopové a kozí maso (včetně jedlých drobů)

x

x

 

x

Nezpracované vepřové maso (včetně jedlých drobů)

x

x

 

x

Nezpracované maso koňovitých (včetně jedlých drobů)

 

x

 

x

Nezpracované drůbeží maso (včetně jedlých drobů)

x

x

 

x

Nezpracované maso ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu (*) (včetně jedlých drobů)

 

x

 

 

Syrové kravské, ovčí a kozí mléko

x

x

x

x

Čerstvá slepičí a jiná vejce

x

x

 

x

Med

 

x

 

x

Nezpracované produkty rybolovu (**) (kromě korýšů)

x

x

 

x

Korýši a mlži

x

x

 

x

Živočišné tuky a oleje a tuky a oleje z mořských živočichů

x

x

 

x

Zpracované produkty živočišného původu (***)

x

x

 

x

2)   

Členské státy zohlední všechny kombinace kontaminujících látek nebo skupiny kontaminujících látek a skupiny potravinových komodit jiného než živočišného původu, pro něž jsou v právních předpisech Unie stanoveny maximální limity nebo jiné regulační limity.

3)   

Každý členský stát zohlední při výběru specifických kombinací kontaminujících látek nebo skupin kontaminujících látek a skupin komodit, jež mají být kontrolovány, tato kritéria:

a)

četnost zjištění nesouladu u vzorků daného členského státu, vzorků ostatních členských států nebo vzorků třetích zemí, zejména pokud byly oznámeny v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva nebo v systému správní pomoci a spolupráce;

b)

dostupnost vhodných laboratorních metod a analytických standardů;

c)

možné riziko pro spotřebitele nebo určité skupiny obyvatel plynoucí ze spotřeby kontaminujících látek přítomných v potravinách, s přihlédnutím k relevantním informacím dostupným od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin nebo, nejsou-li takové informace dostupné, k jiným zdrojům informací, jako jsou např. vědecké publikace nebo vnitrostátní hodnocení rizik;

d)

údaje o spotřebě (vzorce dietární expozice);

e)

v případě potravin, na něž se vztahuje plán kontrol pro potraviny živočišného původu vstupující do Unie podle článku 5 nařízení (EU) 2022/932, se v příslušných případech zohlední také tato kritéria:

i)

výsledky kontrol provedených Komisí ve třetích zemích;

ii)

jakékoli informace zpochybňující spolehlivost záruk souladu dovážených potravin s pravidly Unie;

iii)

informace o zvýšené míře obezřetnosti.


(*)  Ostatní suchozemská zvířata ve farmovém chovu ve smyslu položky 1017000 v části A přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005.

(**)  Produkty rybolovu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(***)  Zpracované produkty ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA II

Kritéria pro strategii odběru vzorků

1)   

U každého provozovatele potravinářského podniku, jenž má být kontrolován, zohlední členský stát při výběru typu kontrolované potraviny tato kritéria:

a)

historie nesouladu;

b)

nedostatky při uplatňování analýzy rizik a kritických kontrolních bodů a souvisejících vlastních kontrol;

c)

nedostatky při vedení záznamů pro splnění požadavků vymezených v části A oddíle III přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004;

d)

reprezentativní odběr vzorků bez ohledu na velikost provozovatele potravinářského podniku;

e)

nové situace (změny spotřebních návyků, přírodní katastrofy nebo hospodářské problémy vedoucí ke změnám potravinových obchodních řetězců atd.).

2)   

Každý členský stát zohlední při výběru jatek, bouráren/porcoven, zařízení pro produkci mléka, zařízení pro produkci produktů rybolovu a produktů akvakultury a jejich uvádění na trh, zařízení pro produkci medu, zařízení pro produkci vajec a balíren/třídíren vajec tato kritéria:

a)

kritéria uvedená v bodě 3 přílohy I a v bodě 1 této přílohy;

b)

podíl jednotlivých zařízení na celkovém objemu produkce jatek, bouráren/porcoven, zařízení pro produkci mléka, zařízení pro produkci produktů rybolovu a produktů akvakultury a jejich uvádění na trh, zařízení pro produkci medu, zařízení pro produkci vajec a balíren/třídíren vajec v daném členském státě;

c)

relevantní původ jatečných zvířat, mléka, produktů akvakultury, medu a vajec.

3)   

Při odběru vzorků nesmí pokud možno docházet k vícenásobnému odběru vzorků od jednoho provozovatele potravinářského podniku, nebyl-li daný provozovatel identifikován na základě kritérií uvedených v bodě 1 nebo nebylo-li to náležitě odůvodněno v plánu kontrol. Musí být zajištěn soulad s plánovanou četností kontrol.

4)   

V případě potravin, na něž se vztahuje plán kontrol pro potraviny uváděné na trh Unie podle článku 4 nařízení (EU) 2022/932, se odebírají vzorky u potravin uváděných na trh a u potravin určených k uvedení na trh (prvovýroba, volný výběh, jatka, během zpracování, skladování či prodeje potravin atd.).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU