(EU) 2022/930Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/930 ze dne 10. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 upřesněním poplatků souvisejících s dohledem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad poskytovateli služeb hlášení údajů

Publikováno: Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2022 Nabývá účinnosti: 20. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 600/2014;

Provádí předpisy

(EU) č. 600/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU, Euratom) 2018/1046; (EU) 2019/2175; (EU) 2022/466;
Původní znění předpisu

17.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/930

ze dne 10. března 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 upřesněním poplatků souvisejících s dohledem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad poskytovateli služeb hlášení údajů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 38n odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem k přeshraničnímu kontextu zacházení s tržními údaji, kvalitě údajů a nezbytnosti dosáhnout úspor z rozsahu a zamezit nepříznivému dopadu možných rozdílů jak na kvalitu údajů, tak na úkoly poskytovatelů služeb hlášení údajů přeneslo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 (2) pravomoci v oblasti povolování a dohledu s ohledem na činnosti poskytovatelů služeb hlášení údajů v Unii na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“).

(2)

Je důležité upřesnit poplatky, které může orgán ESMA účtovat za žádost, povolení a dohled nad poskytovateli služeb hlášení údajů.

(3)

Účelem poplatků účtovaných poskytovatelům služeb hlášení údajů je plné uhrazení nákladů vynaložených orgánem ESMA v souvislosti s povolením poskytovatelů služeb hlášení údajů a dohledem nad nimi. Mezi činnosti dohledu patří posuzování vhodnosti vedoucího orgánu, dohled nad dodržováním organizačních požadavků ze strany poskytovatelů služeb hlášení údajů, výkon pravomocí požádat o informace, provádět šetření a kontroly na místě a ukládat opatření dohledu. Orgán ESMA posuzuje svůj rozpočet každoročně.

(4)

Poplatky účtované za činnosti orgánu ESMA v souvislosti s poskytovateli služeb hlášení údajů se stanoví v takové výši, aby se zamezilo významné akumulaci schodku nebo přebytku. V případě opakovaného významného přebytku nebo schodku by měla být výše poplatků revidována.

(5)

Poskytovatel služeb hlášení údajů by měl předložit svou žádost orgánu ESMA, aby bylo zajištěno harmonizované uplatňování kritérií vztahujících se na odchylky. Během první fáze podávání žádosti by měl orgán ESMA určit, zda se na poskytovatele služeb hlášení údajů vztahuje odchylka týkající se dohledu orgánu ESMA. Jsou-li splněna kritéria odchylky, měl by orgán ESMA postoupit žádost příslušnému vnitrostátnímu orgánu. V tomto případě by orgán ESMA neměl účtovat žádný poplatek. Pevné poplatky související s povolením orgánem ESMA by měly být rozděleny mezi poplatek za žádost, který by se měl týkat posouzení úplnosti žádosti, a poplatek za povolení. Proces udílení povolení by měl být dokončen do šesti měsíců.

(6)

Orgán ESMA posoudí, zda poskytovatelé služeb hlášení údajů, kteří jsou již povoleni na vnitrostátní úrovni od 1. ledna 2022, budou spadat do působnosti dohledu orgánu ESMA, a informuje příslušné poskytovatele služeb hlášení údajů. Poskytovatelé služeb hlášení údajů, kteří jsou již povoleni na vnitrostátní úrovni, by neměli podléhat opětovnému povolení ze strany orgánu ESMA. Tito poskytovatelé služeb hlášení údajů již splňují požadavky, které se na ně vztahují, a nemělo by jim být účtováno zdvojení povolovacího procesu orgánem ESMA.

(7)

Roční poplatky účtované orgánem ESMA by měly pokrývat všechny činnosti související s poskytovateli služeb hlášení údajů. Orgán ESMA by měl každoročně posoudit svůj rozpočet na dohled týkající se každého typu poskytovatele služeb hlášení údajů a účtovat každému jednotlivému poskytovateli služeb hlášení údajů poplatek, který je úměrný jeho příjmům ve srovnání s celkovými příjmy všech poskytovatelů služeb hlášení údajů stejného typu. Příjmy související s činnostmi, které přímo doplňují základní služby poskytovatele služeb hlášení údajů, by měly být zahrnuty do výpočtu použitelného obratu, pokud je pravděpodobné, že budou mít dopad na dohled orgánu ESMA nad poskytovatelem služeb hlášení údajů, a pokud se na ně dosud nevztahují samostatné činnosti v oblasti dohledu. Minimální poplatek za schválené systémy pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů pokrývá fixní náklady související se žádostmi o informace, průběžným monitorováním a šetřením. Roční poplatek se vztahuje na kalendářní rok.

(8)

Orgán ESMA může úkoly v oblasti dohledu přenést na příslušné vnitrostátní orgány, přičemž by orgán ESMA v takovém případě měl příslušným vnitrostátním orgánům uhradit vzniklé náklady.

(9)

Vzhledem k tomu, že pro dohled v roce 2022 je obtížné shromáždit informace o dohledu založeném na nákladech, je nezbytné stanovit přechodné ustanovení s metodou výpočtu pevného poplatku, který se uplatňuje během prvního roku dohledu ze strany orgánu ESMA a který je založen na snadno dosažitelných a objektivních údajích. Aby byla splněna zásada proporcionality, mělo by se rozlišovat mezi poskytovateli služeb hlášení údajů tak, že se jako zástupný ukazatel relevance jednotlivých poskytovatelů služeb hlášení údajů pro všechny poskytovatele služeb hlášení údajů použije počet obchodů. Výpočet pro stanovení poplatku za dohled na každého poskytovatele služeb hlášení údajů za rok 2022 by měl vycházet z informací poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány o obchodech zveřejněných nebo oznámených schválenými systémy pro uveřejňování informací a schválenými mechanismy pro hlášení obchodů v první polovině roku 2021 a měl by rozlišovat mezi většími a menšími poskytovateli služeb hlášení údajů.

(10)

Auditovaná účetní závěrka poskytovatelů služeb hlášení údajů bude vyžadována až poté, co orgán ESMA převezme dohled nad poskytovateli služeb hlášení údajů. Je proto nezbytné přijmout přechodné ustanovení pro úpravu metody výpočtu příjmů pro rok 2023, podle níž bude platba ročního poplatku za dohled za rok 2023 nejprve založena na neauditovaných informacích o účtech za prvních šest měsíců roku 2022. Ve druhé fázi by měl být zaveden opravný mechanismus, podle kterého by poplatek vycházel z auditované účetní závěrky za celý rok 2022.

(11)

Aby bylo zajištěno hladké fungování nového dohledového rámce nad poskytovateli služeb hlášení údajů zavedeného článkem 4 nařízení 2019/2175, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „poskytovatelem služeb hlášení údajů“ rozumí schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodů 34 a 36 nařízení (EU) č. 600/2014.

Článek 2

Poplatky za žádost a povolení

Pokud poskytovatel služeb hlášení údajů žádá o povolení k poskytování služeb hlášení údajů, uhradí:

a)

u schválených systémů pro uveřejňování informací a schválených mechanismů pro hlášení obchodů poplatek za žádost ve výši 20 000 EUR za první žádost a 10 000 EUR za každou další žádost o povolení dalších služeb hlášení údajů, pokud se na žadatele nevztahuje odchylka v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/466 týkajícím se kritérií k použití odchylky (3);

b)

u schválených systémů pro uveřejňování informací a schválených mechanismů pro hlášení obchodů poplatek za povolení ve výši 80 000 EUR za první povolení a 40 000 EUR za každé další povolení dalších služeb hlášení údajů, pokud se na žadatele nevztahuje odchylka v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/466.

Článek 3

Roční poplatky za dohled

1.   Poskytovateli služeb hlášení údajů, který podléhá dohledu orgánu ESMA, se účtuje roční poplatek za dohled.

2.   Celkový roční poplatek za dohled a roční poplatek za dohled pro daného poskytovatele služeb hlášení údajů se vypočítají takto:

a)

celkovým ročním poplatkem za dohled za daný rok (n) je odhad výdajů souvisejících s dohledem nad činnostmi poskytovatelů služeb hlášení údajů podle nařízení (EU) č. 600/2014, jak je uveden v rozpočtu orgánu ESMA pro uvedený rok;

b)

roční poplatek poskytovatele služeb hlášení údajů za dohled za daný rok (n) je celkový roční poplatek za dohled stanovený podle písmene a) a rozdělený mezi všechny poskytovatele služeb hlášení údajů, jež nabyli povolení v roce (n), v poměru k jejich použitelnému obratu vypočtenému podle článku 4.

3.   Schválený systém pro uveřejňování informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů, které získaly povolení od orgánu ESMA, nesmí v žádném případě uhradit roční poplatek za dohled nižší než 30 000 EUR.

V případě, že subjekt podléhá minimálním poplatkům za dohled za více než jednu službu hlášení údajů, uhradí minimální poplatek za dohled za každou poskytovanou službu.

4.   Odchylně od odstavců 2 a 3 se poplatek za první rok vypočítá snížením poplatku za povolení uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. b) pomocí koeficientu, který se rovná počtu dní mezi povolením a koncem roku vydělenému celkovým počtem dní v daném roce. Počítá se tedy takto:

poplatek poskytovatele služeb hlášení údajů za první rok = min (poplatek za povolení, poplatek za povolení * koeficient)

Image 1L1622022CS3110120220613CS0006.0001331342PŘÍLOHANÁVRH DOPORUČENÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU–Egypt č. 1/2022ze dne …o prioritách partnerství EU a Egypta na období 2021-2027RADA PŘIDRUŽENÍ EU–EGYPT,s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé,vzhledem k těmto důvodům:(1)Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen dohoda), byla podepsána dne 25. června 2001 a vstoupila v platnost dne 1. června 2004.(2)Článek 76 dohody dává Radě přidružení EU-Egypt pravomoc přijímat rozhodnutí pro účely dosažení cílů dohody a vydávat příslušná doporučení.(3)Podle článku 86 dohody mají strany přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření nezbytná k plnění svých závazků vyplývajících z dohody a dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v dohodě.(4)V rámci přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery umožňující větší pocit odpovědnosti na obou stranách.(5)Evropská unie a Egypt se rozhodly upevnit své partnerství dohodou na souboru priorit na období 2021–2027 (dále jen prioirty partnerství EU a Egypta na období 2021-2027) s cílem řešit úkoly, před nimiž Unie i Egypt společně stojí, a podporovat společné zájmy.(6)Strany dohody se dohodly na znění priorit partnerství EU a Egypta na období 2021-2027, které podpoří provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně určených sdílených zájmů,DOPORUČUJE:Článek 1Rada přidružení doporučuje, aby strany prováděly priority partnerství EU a Egypta na období 2021-2027, jak jsou uvedeny v příloze tohoto doporučeníDelegace: viz dokument St 8663/2022 ADD1..Článek 2Prioritami partnerství EU a Egypta na období 2021-2027 se nahrazují priority partnerství EU a Egypta, jejichž provádění bylo doporučeno v doporučení Rady přidružení č. 1/2017Doporučení Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2017 ze dne 25. července 2017 o dohodě na prioritách partnerství EU a Egypta (Úř. věst. EU L 255; 3.10.2017, s. 26)..Článek 3Toto doporučení vstupuje v platnost dnem přijetí.V … dne ….Za Radu přidružení EU-Egypt předseda nebopředsedkyně

Pokud poskytovatel služeb hlášení údajů získá povolení v průběhu prosince, neplatí poplatek za dohled v prvním roce.

5.   Odchylně od odstavců 2 a 3, pokud přehodnocení uvedené v čl. 1 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/466 vede k odchylce týkající se dohledu orgánu ESMA nad poskytovatelem služeb hlášení údajů, vypočítá se roční poplatek za dohled za rok, v němž se výjimka uplatňuje, pouze za pět měsíců v daném roce, během nichž orgán ESMA nadále vykonává dohled nad poskytovatelem služeb hlášení údajů v souladu s čl. 1 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/466.

Článek 4

Použitelný obrat

1.   Poskytovatelé služeb hlášení údajů uchovávají pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují alespoň mezi:

a)

příjmy plynoucími ze služeb schváleného mechanismu pro hlášení obchodů;

b)

příjmy plynoucími ze služeb schváleného systému pro uveřejňování informací;

c)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb pro činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů;

d)

příjmy plynoucími z doplňkových služeb pro činnosti schváleného systému pro uveřejňování informací.

2.   Použitelným obratem poskytovatele služeb hlášení údajů za daný rok (n) je součet:

a)

jeho příjmů plynoucích z hlavních funkcí poskytování služeb schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací na základě auditované účetní závěrky za rok (n – 2), nebo pokud ještě nejsou k dispozici, za předcházející rok (n – 3) a

b)

jeho použitelných příjmů z doplňkových služeb na základě auditované účetní závěrky za rok (n – 2), nebo pokud ještě nejsou k dispozici, za předcházející rok (n – 3)

vydělený součtem

c)

celkových příjmů všech povolených schválených mechanismů pro hlášení obchodů nebo schválených systémů pro uveřejňování informací vytvořených z hlavních funkcí poskytování služeb schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací na základě auditované účetní závěrky během roku (n – 2), nebo pokud ještě nejsou k dispozici, za předcházející rok (n – 3) a

d)

celkových použitelných příjmů z doplňkových služeb všech schválených mechanismů pro hlášení obchodů nebo schválených systémů pro uveřejňování informací na základě auditované účetní závěrky během roku (n – 2), nebo pokud ještě nejsou k dispozici, za předcházející rok (n – 3).

3.   Pokud poskytovatel služeb hlášení údajů nefungoval během celého roku (n – 2), odhadne se jeho použitelný obrat podle vzorce uvedeného v odstavci 2 extrapolací hodnot vypočítaných za počet měsíců, během nichž poskytovatel služeb hlášení údajů provozoval činnost v roce (n – 2), na celý rok (n – 2).

4.   Poskytovatelé služeb hlášení údajů každoročně poskytnou orgánu ESMA auditovanou účetní závěrku, jak je uvedeno v odstavci 1. Dokumenty se orgánu ESMA předloží elektronicky nejpozději do 30. září každého roku (n – 1). Pokud poskytovatel služeb hlášení údajů získal povolení po 30. září, poskytne údaje neprodleně po nabytí povolení a do konce roku, v němž povolení získal.

Článek 5

Obecné způsoby plateb

1.   Všechny poplatky se platí v eurech. Poplatky se platí v souladu s články 6 a 7.

2.   Při pozdní úhradě se účtuje úrok z prodlení stanovený v článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (4).

Článek 6

Platba poplatků za žádost a povolení

1.   Poplatky za žádost, povolení nebo rozšíření povolení se hradí v plné výši v době, kdy poskytovatel služeb hlášení údajů podává žádost, a uhradí se v plné výši do 30 dnů ode dne vystavení faktury orgánu ESMA.

2.   Pokud se poskytovatel služeb hlášení údajů rozhodne svou žádost o povolení stáhnout předtím, než orgán ESMA přijme odůvodněné rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí povolení, poplatek za žádost či povolení se nevrací.

Článek 7

Platba ročních poplatků za dohled

1.   Roční poplatek za dohled uvedený v článku 3 je splatný na začátku každého kalendářního roku a orgánu ESMA je uhrazen v plné výši v prvních třech měsících daného roku. Orgán ESMA předloží fakturu s uvedením plné výše poplatku za dohled nejpozději třicet dnů před konečným datem platby. Poplatky se vypočítají na základě nejnovějších dostupných informací o ročních poplatcích.

2.   Pokud se poskytovatel služeb hlášení údajů rozhodne odejmout své povolení, roční poplatek za dohled se nevrací.

Článek 8

Náhrada poskytovaná příslušným vnitrostátním orgánům

1.   V případě přenesení úkolů orgánem ESMA na příslušné vnitrostátní orgány nevymáhá příslušný vnitrostátní orgán náklady vzniklé při plnění úkolů v oblasti dohledu, které orgán ESMA přenesl, přímo od poskytovatele služeb hlášení údajů.

2.   Orgán ESMA nahradí příslušnému orgánu skutečné náklady vzniklé v důsledku provedené činnosti podle nařízení (EU) č. 600/2014, a zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 38o nařízení (EU) č. 600/2014.

3.   Orgán ESMA zajistí, aby náklady, které mají být uhrazeny příslušným vnitrostátním orgánům, splňovaly tyto podmínky:

a)

měly by být předem dohodnuty mezi orgánem ESMA a příslušným vnitrostátním orgánem;

b)

měly by být přiměřené obratu příslušného poskytovatele služeb hlášení údajů a

c)

neměly by být vyšší než celková částka poplatků za dohled, které zaplatil příslušný poskytovatel služeb hlášení údajů.

4.   Jakékoli přenesení úkolů orgánem ESMA na příslušné vnitrostátní orgány se stanoví nezávisle, může být kdykoli odvoláno a nemá vliv na výši poplatků účtovaných konkrétnímu poskytovateli služeb hlášení údajů.

Článek 9

Přechodné ustanovení pro rok 2022

1.   Pro účely výpočtu ročního poplatku za dohled vztahujícího se na poskytovatele služeb hlášení údajů pod dohledem orgánu ESMA za rok 2022 vybere orgán ESMA pevný poplatek na základě těchto výpočtů:

a)

350 000 EUR v případě schválených systémů pro uveřejňování informací, které představovaly více než 10 % celkového počtu zveřejněných obchodů všech schválených systémů pro uveřejňování informací, a to buď pro kapitálové, nebo nekapitálové nástroje, během prvních šesti měsíců roku 2021, podle informací dotčeného příslušného orgánu;

b)

50 000 EUR v případě schválených systémů pro uveřejňování informací, které představovaly méně než 10 % celkového počtu zveřejněných obchodů všech schválených systémů pro uveřejňování informací, a to buď pro kapitálové, nebo nekapitálové nástroje, během prvních šesti měsíců roku 2021, podle informací dotčeného příslušného orgánu;

c)

650 000 EUR v případě schválených mechanismů pro hlášení obchodů, které předložily hlášení o obchodech relevantnímu příslušnému orgánu, na něž připadalo více než 10 % celkového počtu hlášení o obchodech předložených příslušným orgánům všemi oprávněnými schválenými mechanismy pro hlášení obchodů během prvních šesti měsíců roku 2021 podle informací dotčeného příslušného orgánu;

d)

50 000 EUR v případě schválených mechanismů pro hlášení obchodů, které předložily hlášení o obchodech relevantnímu příslušnému orgánu, na něž připadalo méně než 10 % celkového počtu hlášení o obchodech předložených příslušným orgánům všemi oprávněnými schválenými mechanismy pro hlášení obchodů během prvních šesti měsíců roku 2021 podle informací dotčeného příslušného orgánu.

2.   Orgán ESMA poskytne dotčeným schváleným systémům pro uveřejňování informací a schváleným mechanismům pro hlášení obchodů fakturu s uvedením plné výše poplatků za rok 2022 co nejdříve po zahájení uplatňování tohoto nařízení a nejpozději třicet dnů před konečným datem platby.

Článek 10

Přechodné ustanovení pro rok 2023

1.   Poskytovatelům služeb hlášení údajů, nad nimiž orgán ESMA vykonává dohled od 1. ledna 2023, se účtuje roční poplatek za dohled za rok 2023 vypočtený v souladu s článkem 3. Pro účely čl. 4 odst. 2 se však použitelný obrat poskytovatelů služeb hlášení údajů vypočítá v souladu s odstavcem 2.

2.   Pro účely odstavce 1 se použitelným obratem poskytovatele služeb hlášení údajů rozumí součet:

a)

příjmů poskytovatele služeb hlášení údajů získaných z hlavních funkcí poskytování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo služeb schváleného systému pro uveřejňování informací během prvních šesti měsíců roku 2022 a

b)

příjmů poskytovatele služeb hlášení údajů získaných z doplňkových služeb pro činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací během prvních šesti měsíců roku 2022

vydělený součtem

c)

celkových příjmů všech oprávněných schválených mechanismů pro hlášení obchodů nebo schválených systémů pro uveřejňování informací získaných z hlavních funkcí poskytování služeb schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací během prvních šesti měsíců roku 2022 a

d)

celkových příjmů získaných z doplňkových služeb pro činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací všech schválených mechanismů pro hlášení obchodů nebo schválených systémů pro uveřejňování informací během prvních šesti měsíců roku 2022.

Poskytovatelé služeb hlášení údajů do 30. září 2022 informují orgán ESMA o výši příjmů získaných z hlavních funkcí poskytování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo služeb schváleného systému pro uveřejňování informací během prvních šesti měsíců roku 2022 a o výši příjmů z doplňkových služeb pro činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací v prvních šesti měsících roku 2022.

3.   Jakmile bude k dispozici auditovaná účetní závěrka za rok 2022, poskytovatelé služeb hlášení údajů uvedení v odstavci 1 tuto auditovanou účetní závěrku neprodleně oznámí orgánu ESMA v souladu s čl. 4 odst. 1.

4.   Orgán ESMA vypočítá, zda existuje rozdíl mezi ročním poplatkem za dohled za rok 2023 zaplaceným poskytovatelem služeb hlášení údajů v souladu s odstavcem 2 a ročním poplatkem za dohled splatným za rok 2023 vypočítaným na základě auditované účetní závěrky obdržené v souladu s odstavcem 3.

5.   Orgán ESMA předloží poskytovatelům služeb hlášení údajů první fakturu, v níž je uvedena výše poplatku za dohled za rok 2023 podle odstavce 2 nejpozději třicet dnů před konečným datem platby.

Až budou k dispozici informace uvedené v odstavci 3 pro všechny poskytovatele služeb hlášení údajů, předloží orgán ESMA poskytovatelům služeb hlášení údajů druhou fakturu s uvedením konečné výše poplatku za dohled za rok 2023 na základě výpočtu uvedeného v odstavci 4. Orgán ESMA předloží uvedenou fakturu poskytovatelům služeb hlášení údajů nejpozději třicet dnů před konečným datem platby.

Článek 11

Vstup v platnost a datum použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od téhož dne.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/466 ze dne 17. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a upřesňují kritéria k použití odchylky ze zásady, že schválený systém pro uveřejňování informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů podléhají dohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Úř. věst. L 96, 24.3.2022, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU