(EU) 2022/928Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/928 ze dne 15. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 161, 16.6.2022, s. 67-80 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. června 2022 Nabývá účinnosti: 17. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

16.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/67


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/928

ze dne 15. června 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází v provincii Britská Kolumbie v Kanadě a druhé v provincii Ontario v Kanadě a dne 18. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Kanada navíc oznámila Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v provincii Britská Kolumbie v Kanadě, které bylo dne 22. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Kanada navíc oznámila Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v provincii Saskatchewan v Kanadě, které bylo dne 26. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Spojené království oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v blízkosti města Ludlow v okrese Ludlow v hrabství Shropshire (Spojené království), které bylo dne 1. června 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Spojené království navíc oznámilo Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v blízkosti města Ludlow v okrese Ludlow v hrabství Shropshire (Spojené království), které bylo dne 7. června 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(10)

Spojené státy oznámily Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se ve státě Penslyvánie ve Spojených státech, které bylo dne 2. června 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

V návaznosti na uvedená ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(12)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(13)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s pěti ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže: dvě ohniska v blízkosti obce North Somercotes v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 28. prosince 2021 a 5. ledna 2022, dvě ohniska v blízkosti města Louth v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 31. prosince 2021 a 10. ledna 2022, a jedno ohnisko v blízkosti obce Lazonby v okrese Eden v hrabství Cumbria v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 4. ledna 2022. Spojené království rovněž předložilo informace o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na tato ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v dříve infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(14)

Komise informace předložené Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářství s chovem drůbeže v blízkosti obce North Somercotes v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království), v blízkosti města Louth v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království) a v blízkosti obce Lazonby v okrese Eden v hrabství Cumbria v Anglii (Spojené království) byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království, z nichž byl v důsledku těchto ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(15)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech. Nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.63 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.64 až CA-2.67, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.64

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.5.2022“;

 

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.79 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.79

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022“;

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.82 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.82

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022“;

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.85 a GB-2.86 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.85

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022“;

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.88 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.88

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022“;

vi)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.122 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.123 a GB-2.124, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.123

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.6.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.6.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.6.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.6.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.6.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.6.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.6.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.6.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022“;

 

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.223 doplňují nové řádky pro oblast US-2.224, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.224

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

2.6.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

2.6.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

2.6.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

2.6.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

2.6.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

2.6.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

2.6.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

2.6.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

2.6.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

2.6.2022“;

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za popis oblasti CA-2.63 doplňují nové popisy oblastí CA-2.64 až CA-2.67, které znějí:

„Kanada

CA-2.64

British Columbia:

BC-IP9: Latitude 49.04 Longitude -122.38

BC-IP11: Latitude 49.04 Longitude -122.39

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove, Aberdeen and West Abbotsford

10km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford and South Poplar

CA-2.65

Ontario - Latitude 44.3 Longitude -79.25

The municipalities involved are:

3km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach and Orchard Grove

10km SZ: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell and Gilford Beach

CA-2.66

British Columbia - Latitude 49.65 Longitude -120.41

The municipalities involved are:

3km PZ: Bankeir

10km SZ: Jellicoe

CA-2.67

Saskatchewan - Latitude 50.51 Longitude -103.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Dingley

10km SZ: Indian Head and Sintaluta“;

ii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.122 doplňují nové popisy oblastí GB-2.123 a GB-2.124, které znějí:

„Spojené království

GB-2.123

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and W2.72.

GB-2.124

Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.35 and W2.63.“;

iii)

v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.223 doplňuje nový popis oblasti US-2.224, který zní:

„Spojené státy

US-2.224

State of Pennsylvania - Berks 10

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N).“;

2)

v příloze XIV se část 1 mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.63 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.64 až CA-2.67, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.64

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.65

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

22.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

22.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

26.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

26.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

26.5.2022“;

 

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.79 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.79

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

28.12.2021

8.6.2022“;

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.82 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.82

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

31.12.2021

8.6.2022“;

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.85 a GB-2.86 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.85

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

5.1.2022

8.6.2022“;

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.88 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.88

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

10.1.2022

8.6.2022“;

vi)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.122 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.123 a GB-2.124, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.123

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.6.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.6.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.6.2022

 

GB-2.124

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

7.6.2022“;

 

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.223 doplňují nové řádky pro oblast US-2.224, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.224

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

2.6.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

2.6.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

2.6.2022“;

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU