(EU) 2022/925Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/925 ze dne 14. června 2022, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 160, 15.6.2022, s. 30-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2022 Nabývá účinnosti: 5. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/1882;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/925

ze dne 14. června 2022,

kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 8 odst. 2, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro určení priorit a kategorizaci nákaz uvedených na seznamu, které vyvolávají obavy na úrovni Unie. Zmíněná pravidla pro prevenci a tlumení nákaz uvedených na seznamu se vztahují pouze na druhy a skupiny druhů, které mohou nákazy uvedené na seznamu přenášet, neboť jsou k dané nákaze vnímavé nebo jsou jejími vektory. Uvedené druhy a skupiny druhů jsou uvedeny na seznamu v tabulce v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (2) v souladu s kritérii stanovenými v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429. Podle prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 jsou také klasifikovány jako nákazy kategorie A, B, C, D nebo E.

(2)

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) nedávno přezkoumala vodní druhy, které jsou vnímavé k řadě nákaz uvedených v Kodexu zdraví vodních živočichů OIE (3). Řada těchto nákaz je rovněž uvedena v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882. V souladu s čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2016/429, které se týkají doplnění druhů nebo skupin druhů na uvedený seznam a jejich vypuštění z tohoto seznamu, a v zájmu dosažení vhodné úrovně souladu s normami OIE je nyní příhodná doba, aby Komise přezkoumala seznam druhů a skupin, které jsou vnímavé k nákazám vodních živočichů, jež jsou uvedeny v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, aby se zajistilo, že odpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům.

(3)

Komise proto dokončila přezkum druhů, které jsou vnímavé k nákazám vodních živočichů uvedeným v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882. Tento přezkum byl dokončen v souladu s vědeckými poznatky poskytnutými referenční laboratoří Evropské Unie pro nákazy ryb a korýšů a referenční laboratoří Evropské unie pro nákazy měkkýšů, které prováděly systematické posuzování druhů vnímavých k nákazám vodních živočichů kategorií A, C a E (dále jen „posouzení“). Toto posouzení zohledňuje metodiku stanovenou v kapitole 1.5 Kodexu zdraví vodních živočichů OIE.

(4)

Po dokončení posouzení podaly uvedené referenční laboratoře EU zprávu o druzích, které jsou vnímavé k nákazám kategorie A infekce virem epizootické nekrózy krvetvorné tkáně, mikrocytóza (Mikrocytos mackini), perkinsóza (Perkinsus marinus), infekce virem syndromu Taura, infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease), nákazám kategorie C virová hemoragická septikémie, infekční nekróza krvetvorné tkáně, infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů, bonamióza (Bonamia exitiosa), bonamióza (Bonamia ostreae), marteilióza (Marteilia refringens) a infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease) a nákaze kategorie E herpesviróza koi.

(5)

Podle zpráv vypracovaných referenčními laboratořemi EU existuje shoda mezi vnímavými druhy, které navrhují zařadit na seznam referenční laboratoře EU, a vnímavými druhy, které navrhuje zařadit na seznam OIE, pokud jde o nákazy epizootická nekróza krvetvorné tkáně, infekce virem syndromu Taura, infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease), virová hemoragická septikémie, infekční nekróza krvetvorné tkáně, infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů, herpesviróza koi, bonamióza (Bonamia exitiosa), bonamióza (Bonamia ostreae) a infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease).

(6)

Kromě toho referenční laboratoř EU pro nákazy měkkýšů na základě stejných kritérií pro zařazení vnímavých druhů na seznam sestavila seznam druhů, které jsou vnímavé k mikrocytóze (Mikrocytos mackini), tedy nákaze, která na seznamu OIE uvedena není.

(7)

Není vhodné měnit druhy, které jsou v současnosti uvedeny v tabulce v příloze nařízení (EU) 2018/1882 jako druhy vnímavé k perkinsóze (Perkinsus marinus) a marteilióze (Marteilia refringens), dokud OIE rovněž nedokončí své posouzení těchto nákaz, aby bylo možné dosáhnout vhodné úrovně souladu s normami OIE.

(8)

Dále není vhodné měnit seznam druhů vektorů vodních živočichů, které jsou v současné době uvedeny v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, dokud nebude dokončeno vědecké posouzení těchto druhů, kromě změn, které jsou nezbytné, pokud jde o pojmenování jednotlivých druhů, jak je uvedeno v 9. bodě odůvodnění tohoto nařízení.

(9)

Zkušenosti ukázaly, že běžný název konkrétního druhu se může v jednotlivých členských státech lišit. Pokud živočichové nejsou správně identifikováni, může tato odlišnost vést k riziku šíření nákazy. Protože vědecký název konkrétního druhu se nemění, seznamy vodních druhů, které jsou uvedeny v tabulce v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, by měly být změněny tak, aby zahrnovaly pouze vědecký název každého druhu, což se týká nákaz vodních živočichů uvedených na seznamu.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Kodex zdraví vodních živočichů OIE (2021).


PŘÍLOHA

V tabulce přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 se řádky 51 až 63, které se týkají nákaz uvedených na seznamu a jejich kategorií a druhů vodních živočichů uvedených na seznamu, nahrazují tímto:

Název nákazy uvedené na seznamu

Kategorie nákazy uvedené na seznamu

Druhy uvedené na seznamu

Druhy a skupina druhů

Druhy vektorů

„Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

A+D+E

Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca

Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Carassius carassius, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Leuciscus spp., Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca

Virová hemoragická septikémie

C+D+E

Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch hybrids, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber

Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio, Ameiurus melas, Argyrosomus regius, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Carassius carassius, Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Dentex dentex, Dicentrarchus labrax, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Epinephelus aeneus, Epinephelus marginatus, Huso huso, Hypophthalmichthys molitrix, Ictalurus punctatus, Ictalurus spp., Leuciscus spp., Morone chrysops x, Morone saxatilis, Mugil cephalus, Oreochromis, Pagellus bogaraveo, Pagellus erythrinus, Pagrus major, Pagrus pagrus, Pangasius pangasius, Rutilus rutilus, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Sciaenops ocellatus, Silurus glanis, Soleasenegalensis, Solea solea, Sparus aurata, Thunnus spp., Thunnus thynnus, Tinca tinca, Umbrina cirrosa

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

C+D+E

Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis

Acipenser Baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio, Ameiurus melas, Aristichthys nobilis, Astacus astacus, Carassius auratus, Carassius carassius, Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Hypophthalmichthys molitrix, Huso huso, Ictalurus punctatus, Ictalurus spp., Leuciscus spp., Melanogrammus aeglefinus, Platichthys flesus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii, Pangasius pangasius, Rutilus rutilus, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Tinca tinca

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISAV) s delecí ve vysoce polymorfní oblasti

C+D+E

Oncorynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta

 

Herpesviróza koi

E

Všechny druhy a poddruhy Cyprinus carpio, a kříženci Cyprinus carpio, např. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius

Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis

 

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

Brachyura spp., Cherax destructor, Homarus gammarus, Macrobrachium rosenbergii, Palinurus spp., Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei, Portunus puber, Scylla serrata

Bonamióza (Bonamia exitiosa)

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida

Crassostrea angulata, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

Bonamióza (Bonamia ostreae)

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis

Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Marteilióza (Marteilia refringens)

C+D+E

Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana

Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekce virem syndromu Taura

A+D+E

Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Atrina spp., Buccinum undatum, Brachyura spp., Cherax destructor, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Homarus gammarus, Littorina littorea, Macrobrachium rosenbergii, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Palinurus spp, Portunus puber, Pecten maximus, Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Scylla serrata, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

A+D+E

Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease)

C+D+E

Všichni desetinozí korýši (řád Decapoda)

Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU