(EU) 2022/923Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/923 ze dne 11. března 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 160, 15.6.2022, s. 28-28 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2022 Nabývá účinnosti: 5. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/1189;

Provádí předpisy

(EU) 2018/848;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/28


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/923

ze dne 11. března 2022,

kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 (2) obsahuje chybu v čl. 6 odst. 3 písm. b), pokud jde o použitelná ustanovení pro produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých druhů obilovin.

(2)

Švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Úř. věst. L 258, 20.7.2021, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU