(EU) 2022/918Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/918 ze dne 13. června 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Globální hodnotové řetězce“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 159, 14.6.2022, s. 43-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. července 2022 Nabývá účinnosti: 4. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/2152;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

14.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/918

ze dne 13. června 2022,

kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Globální hodnotové řetězce“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 a čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly podle přílohy II nařízení (EU) 2019/2152 každé tři roky, na základě srovnatelných a harmonizovaných údajů, vytvářeny údaje o tématu „Globální hodnotové řetězce“ uvedeném v příloze I uvedeného nařízení a aby bylo zajištěno správné provádění tématu „Globální hodnotové řetězce“ členskými státy, musí Komise stanovit proměnné, jednotku měření, statistickou populaci, klasifikace a členění, lhůtu pro předání údajů, první referenční období a lhůtu pro zprávu o kvalitě.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro téma „Globální hodnotové řetězce“ uvedené v příloze I nařízení (EU) 2019/2152 musí členské státy předávat Komisi (Eurostatu) údaje za referenční období v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Zpráva o kvalitě pro téma „Globální hodnotové řetězce“ podávaná každé tři roky se předá do 24 měsíců od konce posledního roku referenčního období.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Technické specifikace požadavků na údaje pro téma „Globální hodnotové řetězce“

Oblast působnosti (podrobnosti tématu Globální hodnotové řetězce)

Proměnná

i)

Podnikové funkce

1)

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

ii)

Globální hodnotové řetězce

2)

Počet podniků nakupujících zboží ze zahraničí

3)

Počet podniků dodávajících zboží do zahraničí

4)

Počet podniků nakupujících služby ze zahraničí

5)

Počet podniků poskytujících služby do zahraničí

iii)

Mezinárodní zajištění zdrojů

6)

Počet podniků provádějících mezinárodní zajištění zdrojů

7)

Počet pracovních míst vytvořených v podniku v důsledku mezinárodního zajištění zdrojů

8)

Počet ztracených (nebo do zahraničí přemístěných) pracovních míst v důsledku mezinárodního zajištění zdrojů

9)

Počet podniků provádějících nebo zvažujících mezinárodní zajištění zdrojů

iv)

Události mající dopad na uspořádání globálních hodnotových řetězců

10)

Počet aktivních podniků

Proměnné 2), 3), 4) a 5) se vztahují pouze na podniky, které vykazují hodnotu vyšší než 100 000 EUR alespoň u jednoho druhu zboží nebo služeb ze zahraničí (proměnné 2) a 4)) nebo zboží dodaného či služeb poskytnutých do zahraničí (proměnné 3) a 5)) v posledním roce referenčního období. Tyto údaje by neměly být shromažďovány za podniky, jejichž výše uvedená hodnota je pro odpovídající proměnnou nižší než 100 000 EUR.

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Pro všechny proměnné: Tržní výrobci sekcí B až N NACE s počtem zaměstnanců a osob sebezaměstnaných vyšším nebo rovným 50, v posledním roce referenčního období.

Členění

Proměnná 1 Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti:

Agregace sekcí NACE:

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (Průmysl, stavebnictví a podnikatelské služby))

B+C+D+E+F (Průmysl a stavebnictví)

G+H+I+J+K+L+M+N (Podnikatelské služby)

2.

Členění podle podnikové funkce:

Celkem – Jakákoli podniková funkce

Hlavní podniková funkce

Podpůrné podnikové funkce

Výroba zboží

Doprava, logistika a skladování

Marketing, prodej a poprodejní služby

Informační technologie

Management a správa

Strojírenství a související technické služby

Výzkum a vývoj

Ostatní podnikové funkce

3.

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Poskytují se pouze pro: Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (Průmysl, stavebnictví a podnikatelské služby) a pouze pro: Celkem – Jakákoli podniková funkce, hlavní podniková funkce a podpůrné podnikové funkce.

Celkem – 50 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Střední podniky – 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Velké podniky – 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Proměnná 2 Počet podniků nakupujících zboží ze zahraničí:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle druhu kupovaného zboží

Suroviny, které se používají ve vašem výrobním procesu

Součásti, které jsou částí vašeho vlastního výrobku

Stroje a jiné technické vybavení používané vaším vlastním podnikem

Zboží navržené vaším vlastním podnikem pro další prodej na domácím nebo zahraničním trhu

Zboží navržené jiným podnikem pro další prodej na domácím nebo zahraničním trhu

Ostatní zboží

Celkem

3.

Členění podle zeměpisné oblasti

Členské státy EU

Evropské země jiné než členské státy EU

Neevropské země

Mimo EU (jiné země než členské státy EU)

Celkem

Proměnná 3 Počet podniků dodávajících zboží do zahraničí:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle druhu dodávaného zboží

Suroviny, které používají vaši zákazníci ve svém výrobním procesu

Součásti používané vašimi zákazníky v zahraničí jako části jejich výrobku

Stroje a jiné technické vybavení používané vašimi zákazníky v zahraničí

Konečné zboží navržené vaším podnikem pro další prodej

Konečné zboží navržené jiným podnikem pro další prodej

Ostatní zboží

Celkem

3.

Členění podle zeměpisné oblasti

Stejné jako pro proměnnou 2

Proměnná 4 Počet podniků nakupujících služby ze zahraničí a proměnná5 Počet podniků poskytujících služby do zahraničí:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle druhu služeb

Doprava, logistika a skladování

Marketing, prodej a poprodejní služby

Služby informačních technologií

Management a správa

Strojírenství a související technické služby

Výzkum a vývoj

Ostatní druhy služeb

Celkem

3.

Členění podle zeměpisné oblasti

Stejné jako pro proměnnou 2

Proměnná 6 Počet podniků provádějících mezinárodní zajištění zdrojů:

A.

Členění podle činnosti a velikostní třídy:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

Uvede se pouze pro celkovou velikostní třídu (celkem – 50 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných):

sekce NACE: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

2.

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Stejné jako pro proměnnou 1

B.

Členění podle podnikové funkce a druhu obchodního partnera:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle podnikové funkce

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle druhu obchodního partnera

Celkem – jakýkoli obchodní partner

Externí zajištění zdrojů – obchodní partner mimo vlastní skupinu podniků

Interní zajištění zdrojů – obchodní partner v rámci vlastní skupiny podniků

C.

Členění podle podnikové funkce a zeměpisné oblasti:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle podnikové funkce

Stejné jako pro proměnnou 1

2.

Členění podle zeměpisné oblasti

Členské státy EU

Mimo EU (jiné země než členské státy EU)

Spojené království

Evropské země jiné než členské státy EU

Čína

Indie

Ostatní asijské země a Oceánie

USA a Kanada

Střední a Jižní Amerika

Afrika

Celkem

Proměnná 7 Počet pracovních míst vytvořených v podniku v důsledku mezinárodního zajištění zdrojů:

A.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

B.

Členění podle podnikové funkce

Stejné jako pro proměnnou 1

C.

Členění podle statusu vysoce kvalifikovaného pracovního místa

Celkem

Vysoce kvalifikovaná pracovní místa

Jiná než vysoce kvalifikovaná pracovní místa

Proměnná 8 Počet ztracených (nebo do zahraničí přemístěných pracovních míst v důsledku mezinárodního zajištění zdrojů:

A.

Členění podle činnosti

Stejné jako pro proměnnou 1

B.

Členění podle podnikové funkce

Stejné jako pro proměnnou 1

C.

Členění podle statusu vysoce kvalifikovaného pracovního místa

Stejné jako pro proměnnou 7

Proměnná 9 Počet podniků provádějících nebo zvažujících mezinárodní zajištění zdrojů:

A.

Členění podle motivace pro mezinárodní zajištění zdrojů a faktorů důležitosti:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle motivace pro mezinárodní zajištění zdrojů

Snížení nákladů práce

Snížení jiných nákladů než nákladů práce

Přístup na nové trhy

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v zemi bydliště

Přístup ke specializovaným znalostem/technologiím

Zlepšení kvality nebo zavádění nových výrobků

Zaměření na hlavní činnost

Zkrácení dodacích lhůt

Strategická rozhodnutí přijatá vedoucím skupiny

Příznivá regulace v zahraničí, která ovlivňuje podnik, např. méně environmentální regulace, příznivý daňový režim

Faktory zohledňující nedávné události a další aktuální faktory (maximálně tři položky).

2.

Členění podle důležitosti faktorů

Velmi důležité

Středně důležité

Nedůležité

Nerelevantní/nevím

B.

Členění podle překážek pro mezinárodní zajištění zdrojů a faktorů důležitosti:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle překážek pro mezinárodní zajištění zdrojů

Právní nebo správní překážky

Daňové otázky

Cla a obchodní překážky

Přístup k financování nebo jiná finanční omezení

Jazykové nebo kulturní překážky

Potřeba blízkosti ke stávajícím klientům v [zemi pobytu]

Obtíže při identifikaci potenciálních/vhodných poskytovatelů v zahraničí

Nejistota ohledně kvality výrobků/služeb, které mají být dodány do zahraničí

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v zahraničí

Obavy zaměstnanců (včetně odborů)

Obecné obavy ohledně postupu zajištění zdrojů, které převažují nad očekávanými přínosy

Překážky a faktory zohledňující nedávné události a další aktuální překážky a faktory (maximálně tři položky).

2.

Členění podle důležitosti faktorů

Stejné jako pro proměnnou 9, členění A

Proměnná 10 Počet aktivních podniků:

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění.

1.

Členění podle událostí nebo problémů s dopadem na uspořádání globálních hodnotových řetězců pro podnik:

Aktuální události nebo problémy ovlivňující pořízení zboží nebo přístup ke službám

Aktuální události nebo problémy ovlivňující pohyb zboží a pracovníků v zahraničí

Aktuální události nebo problémy ovlivňující činnosti v oblasti mezinárodního zajištění zdrojů a zpětné implementace dříve externě zajištěných zdrojů (backsourcing)

Ostatní aktuální události nebo problémy ovlivňující uspořádání globálních hodnotových řetězců

Toto členění se zaměřuje na aktuální události nebo problémy, které by mohly mít dopad na uspořádání globálních hodnotových řetězců, a nemůže obsahovat více než patnáct položek.

2.

Členění podle důležitosti faktorů

Stejné jako pro proměnnou 9, členění A

Lhůta pro předání údajů

T + 21 měsíců

První referenční období

2021–2023

Zjednodušení a

další specifikace

Pravidlo 1 %

Lze použít pravidlo 1 %. Podle tohoto prováděcího aktu není nutné sestavovat proměnné, pokud je příspěvek členského státu pro počet podniků s 50 nebo více zaměstnanci a sebezaměstnanými osobami, na agregované úrovni B-N klasifikace NACE, za poslední referenční rok, za který jsou údaje do T-18 měsíců k dispozici, nižší než 1 % celkové hodnoty EU.

Sběr údajů

Z registrů nebo jiných statistických či administrativních zdrojů údajů se shromažďují nebo získávají tyto údaje o podnicích:

hlavní hospodářská činnost podniku na konci posledního roku referenčního období, rok T,

počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v posledním roce referenčního období, rok T, a

informace o účasti ve skupině podniků.

Jiné údaje (např. hlavní činnost podniku) mohou být, místo statistického zjišťování, také shromažďovány nebo získávány z registrů nebo jiných statistických či administrativních zdrojů údajů.

Další definice proměnných, členění a metodická doporučení budou uvedeny v příručce pro sestavování statistik globálních hodnotových řetězců. Eurostat zveřejní první vydání příručky pro sestavování statistik globálních hodnotových řetězců do června 2023.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU