(EU) 2022/916Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/916 ze dne 7. června 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Jumilla“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 159, 14.6.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. července 2022 Nabývá účinnosti: 4. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/33;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1308/2013;
Původní znění předpisu

14.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/916

ze dne 7. června 2022,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Jumilla“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace výrobku chráněného označení původu „Jumilla“ na úrovni Unie, kterou předložilo Španělsko v souladu s článkem 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2) ve spojení s článkem 15 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila žádost o schválení změny specifikace výrobku na úrovni Unie v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace výrobku na úrovni Unie by proto měla být schválena v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace výrobku týkající se názvu „Jumilla“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Úř. věst. C 74, 15.2.2022, s. 40.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU