(EU) 2022/914Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/914 ze dne 10. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 158, 13.6.2022, s. 27-52 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. června 2022 Nabývá účinnosti: 14. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

13.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/914

ze dne 10. června 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1, čl. 232 odst. 1 a čl. 232 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v provincii Britská Kolumbie v Kanadě, které bylo dne 3. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Kanada oznámila Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v provincii Ontario v Kanadě, které bylo dne 4. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Kanada oznámila Komisi tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází v provincii Alberta v Kanadě, jedno v provincii Britská Kolumbie v Kanadě a jedno v provincii Ontario v Kanadě a dne 5. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Kanada oznámila Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v provincii Britská Kolumbie v Kanadě, které bylo dne 10. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Kanada oznámila Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází v provincii Alberta v Kanadě a druhé v provincii Saskatchewan v Kanadě a dne 12. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(10)

Kanada oznámila Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v provincii Saskatchewan v Kanadě, které bylo dne 13. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

Spojené království oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se na ostrově Whalsay na Shetlandských ostrovech ve Skotsku (Spojené království), které bylo dne 30. května 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(12)

Spojené státy oznámily Komisi šest ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: tři ohniska se nacházejí ve státě Idaho ve Spojených státech, jedno ve státě New Jersey ve Spojených státech, jedno ve státě Oregon ve Spojených státech a jedno ve státě Pensylvánie ve Spojených státech a dne 17. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(13)

Spojené státy oznámily Komisi další čtyři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: dvě ohniska se nacházejí ve státě Idaho ve Spojených státech, jedno ve státě Minnesota ve Spojených státech a jedno ohnisko ve státě Pensylvánie ve Spojených státech a dne 18. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(14)

Spojené státy oznámily Komisi další dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází ve státě Idaho ve Spojených státech a jedno ve státě Jižní Dakota ve Spojených státech. Obě byla dne 19. května 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(15)

Spojené státy oznámily Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Minnesota ve Spojených státech a dne 21. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(16)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Pensylvánie ve Spojených státech a dne 23. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(17)

Veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(18)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(19)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s deseti ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže: osm ohnisek v blízkosti obce Alford v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 11., 12., 13., 14. a 18. prosince 2021, jedno ohnisko v blízkosti města Grimsby v okrese North East Lincolnshire v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 21. února 2022, a jedno ohnisko v blízkosti města Newtown v okrese Montgomeryshire v hrabství Powys ve Walesu (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 21. února 2022. Spojené království rovněž předložilo opatření, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na tato ohniska HPAI provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v dříve infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(20)

Komise informace předložené Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska HPAI v hospodářství s chovem drůbeže v blízkosti obce Alford v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království), v blízkosti města Grimsby v okrese North East Lincolnshire v hrabství Lincolnshire v Anglii (Spojené království) a v blízkosti města Newtown v okrese Montgomeryshire v hrabství Powys ve Walesu (Spojené království) byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království, z nichž byl v důsledku těchto ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(21)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(22)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.54 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.55 až CA-2.63, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.55

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022“;

 

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.59 a GB-2.60 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.59

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022“;

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.62 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.62

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022“;

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.65 a GB-2.66 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.65

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022“;

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.71 až GB-2.73 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.71

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022“;

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.98 a GB-2.99 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.98

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022“;

vii)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.121 doplňují nové řádky pro oblast GB-2.122, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.122

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

30.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

30.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

30.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

30.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

30.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

30.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

30.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

30.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022“;

 

viii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.209 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.210 až US-2.223, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.210

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.5.2022“;

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za popis oblasti CA-2.54 doplňují nové popisy oblastí CA-2.55 až CA-2.63, které znějí:

„Kanada

CA-2.55

British Columbia - Latitude 49.17 Longitude -123.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Richmond

10km SZ: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island and Delta

CA-2.56

Ontario - Latitude 44.13 Longitude -79.31

The municipalities involved are:

3km PZ: Mt Albert and Holt

10km SZ: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville and Ballantrae

CA-2.57

Alberta - Latitude 50.56 Longitude -111.97

The municipalities involved are:

3km PZ: Brooks

10km SZ: Cassils

CA-2.58

British Columbia - Latitude 49.87 Longitude -119.43

The municipalities involved are:

3km PZ: Kelowna

10km SZ: South Kelowna and Myra

CA-2.59

Ontario - Latitude 44.12 Longitude -79.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Holt

10km SZ: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian and Ballantrae

CA-2.60

British Columbia - Coordinates: Latitude 49.72 Longitude -124.92

The municipalities involved are:

3km PZ: Comox

10km SZ: Grantham, Courtenay and Royston

CA-2.61

Alberta - Latitude 53.76 Longitude -112.02

The municipalities involved are:

3km PZ: Hairy Hill and Norma

10km SZ: Boian and Warwick

CA-2.62

Saskatchewan - Latitude 49.47 Longitude -103.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Halbrite

10km SZ: Weyburn

CA-2.63

Saskatchewan - Latitude 50.0 Longitude -102.98

The municipalities involved are:

3km PZ: Glenavon

10km SZ: Huronville.“;

ii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.121 doplňuje nový popis oblasti GB-2.122, který zní:

„Spojené království

GB-2.122

On the Island of Whalsay, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N60.34 and W1.01.“;

iii)

v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.209 doplňují nové popisy oblastí US-2.210 až US-2.223, které znějí:

„Spojené státy

US-2.210

State of Idaho - Ada 06

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N

US-2.211

State of Idaho - Canyon 03

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5601572°W 43.6373214°N).

US-2.212

State of Idaho - Canyon 05

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5252876°W 43.7007781°N).

US-2.213

State of New Jersey

Monmouth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.4899182°W 40.1937298°N).

US-2.214

State of Oregon

Lane County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1040971°W 44.2377266°N).

US-2.215

State of Pennsylvania - Berks 07

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2189347°W 40.4722983°N).

US-2.216

State of Idaho - Canyon 06

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0345763°W 43.8710421°N).

US-2.217

State of Idaho - Canyon 07

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5738993°W 43.6703578°N).

US-2.218

State of Minnesota - Kandiyohi 09

Kandiyohi County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1435678°W 45.1627774°N).

US-2.219

State of Pennsylvania - Berks 08

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0252129°W 40.5701955°N).

US-2.220

State of Idaho - Ada 08

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.4369480°W 43.5751494°N).

US-2.221

State of South Dakota

Codington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4206029°W 45.0104929°N).

US-2.222

State of Minnesota

Dakota County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1415862°W 44.5914563°N).

US-2.223

State of Pennsylvania - Berks 09

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0276477°W 40.5655261°N).“;

2)

v příloze XIV se část 1 mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.54 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.55 až CA-2.63, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.55

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

13.5.2022“;

 

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.59 a GB-2.60 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.59

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

13.12.2021

31.5.2022“;

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.62 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.62

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

11.12.2021

31.5.2022“;

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.65 a GB-2.66 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.65

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022“;

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.71 až GB-2.73 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.71

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022“;

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.98 a GB-2.99 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.98

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022“;

vii)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.121 doplňují nové řádky pro oblast GB-2.122, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.122

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

30.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

30.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

30.5.2022“;

 

viii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.209 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.210 až US-2.223, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.210

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

21.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

21.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

23.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

23.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

23.5.2022“.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU