(EU) 2022/913Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 158, 13.6.2022, s. 1-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. července 2022 Nabývá účinnosti: 3. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1793;

Provádí předpisy

(ES) č. 178/2002; (EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1881/2006;
Původní znění předpisu

13.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/913

ze dne 30. května 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 47 odst. 2 první pododstavec písm. b) a čl. 54 odst. 4 první pododstavec písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 (3) stanoví pravidla týkající se dočasného zintenzivnění úředních kontrol při vstupu určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I uvedeného prováděcího nařízení do Unie a zavedení zvláštních podmínek pro vstup určitých zásilek potravin a krmiv z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II uvedeného prováděcího nařízení do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace.

(2)

Článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 stanoví, že seznamy uvedené v jeho přílohách budou v pravidelných intervalech nepřesahujících šest měsíců přezkoumávány s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik pro lidské zdraví a nesouladu s právními předpisy Unie, jako například údaje vyplývající z oznámení obdržených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002 nebo údaje a informace o zásilkách a výsledky kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol oznámené členskými státy Komisi.

(3)

Nedávná oznámení prostřednictvím systému RASFF poukazují na existenci vážného přímého či nepřímého rizika pro lidské zdraví plynoucího z některých potravin nebo krmiv. Z úředních kontrol provedených členskými státy u některých potravin a krmiv jiného než živočišného původu v druhém pololetí 2021 dále vyplývá, že seznamy v přílohách I a II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měly být změněny v zájmu ochrany lidského zdraví v Unii.

(4)

V souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/1793 jsou od úředních kontrol osvobozeny určité zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu, pokud jejich hmotnost nepřesahuje 30 kg. Tyto zásilky zahrnují obchodní vzorky, laboratorní vzorky, výstavní předměty a zásilky určené k vědeckým účelům. Na základě zkušeností s používáním prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 členské státy uvedly, že hmotnost těchto zásilek v některých případech přesahuje 30 kg. Jelikož tyto zásilky nejsou určeny k uvedení na trh, je provádění úředních kontrol v takových případech zbytečně zatěžující. Hmotnostní limit pro osvobození od úředních kontrol v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/1793 by proto měl být zvýšen na 50 kg. Kromě toho i v případech, kdy takové zásilky přesáhnou 50 kg, by členské státy měly mít možnost je přijmout, pokud členský stát určení předem vydal povolení a jsou zavedeny náležité kontrolní mechanismy k zajištění toho, že tyto zásilky nebudou uvedeny na trh.

(5)

Zásilky potravin a krmiv, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití, a neobchodní zásilky potravin a krmiv, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám, jsou osvobozeny od úředních kontrol v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/1793, pokud jejich hmotnost nepřesahuje 30 kg. Ze zkušeností s používáním prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 vyplývá, že hmotnostní limit 30 kg vede k vynětí velkého množství zásilek z těchto kontrol. Hmotnostní limit 30 kg také přesahuje standardní povolenou hmotnost zavazadel v mezinárodní přepravě cestujících. V případě neobchodních zásilek o hmotnosti 30 kg zasílaných fyzickým osobám je obtížné prostřednictvím úředních kontrol zajistit, že nedojde k uvedení části takových zásilek na trh. Hmotnostní limit pro zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a pro neobchodní zásilky zasílané fyzickým osobám by měl proto být snížen na úroveň, jež bude více odpovídat zamýšlenému osobnímu použití zásilek a jejich fyzickým vlastnostem.

(6)

Je-li určité zboží osvobozeno od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, měly by být zavedeny podmínky pro takové osvobození, jako například náležité kontrolní mechanismy, aby se zajistilo, že vstup takového zboží do Unie nebude představovat nepřijatelné riziko pro zdraví lidí a zvířat.

(7)

Pokud jde o pojem „zásilka“, prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 obsahuje několik definic, což vede k nejistotě a odlišnostem při provádění. Definice „zásilky“ je již stanovena v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625. V zájmu jednoznačnosti by proto další definice „zásilky“ v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 měly být zrušeny.

(8)

Kódy kombinované nomenklatury (KN) 2008191340 a 2008199340 lze použít pouze pro směsi obsahující mandle nebo pistácie, avšak nikoli pro směsi obsahující podzemnici olejnou. Jelikož riziko kontaminace aflatoxiny představují pouze směsi obsahující podzemnici olejnou, měly by být uvedené kódy KN odstraněny u položek pro Argentinu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 a pro Egypt, Ghanu, Gambii, Indii a Súdán v tabulce v bodě 1 přílohy II uvedeného prováděcího nařízení.

(9)

V případě zásilek pomerančů z Egypta poukazují údaje získané z oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto komodit z Egypta. Tyto komodity by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(10)

U zásilek lískových ořechů z Gruzie byly při úředních kontrolách prováděných členskými státy podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěny časté případy nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci aflatoxiny. Proto je namístě zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek prováděny, na 30 %.

(11)

Palmový olej z Ghany podléhá od dubna 2016 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace barvivy Sudan. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u této komodity byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto kontrol vyplývá, že dovoz uvedené komodity do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(12)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro dovoz palmového oleje z Ghany. Veškeré zásilky palmového oleje z Ghany by zejména mělo provázet úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s požadavky Unie. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Položka týkající se palmového oleje z Ghany v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 50 % zásilek vstupujících do Unie.

(13)

V případě zásilek rýže z Indie a Pákistánu poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu této komodity z Indie a Pákistánu. Tato komodita by proto měla být zařazena do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 5 % zásilek vstupujících do Unie.

(14)

Potenciální zdravotní rizika vyplývající z kontaminace rýže z Indie a Pákistánu aflatoxiny a ochratoxinem A se neomezují na určité druhy rýže zařazené do kódu KN 1006 10 79. S cílem zajistit účinnou ochranu před potenciálními zdravotními riziky vyplývajícími z kontaminace rýže z Indie a Pákistánu aflatoxiny a ochratoxinem A by měl být příslušný kód KN v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 rozšířen tak, aby se vztahoval na všechny druhy rýže. V důsledku rozšíření kódu KN a obchodovaných objemů se očekává výrazný nárůst administrativní zátěže členských států. Četnost kontrol by se proto měla snížit na 5 % zásilek vstupujících do Unie, jelikož tak bude možné získat dostatek informací k posouzení rizik spojených s možnou kontaminací rýže aflatoxiny a ochratoxinem A.

(15)

V případě zásilek fazolí (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) a kvajávy (Psidium guajava) z Indie poukazují údaje získané na základě oznámení v systému RASFF a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů. Proto je nutné požadovat zvýšenou úroveň úředních kontrol při dovozu těchto komodit z Indie. Tyto komodity by proto měly být zařazeny do přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(16)

Muškátové oříšky z Indie kódů KN 0908 11 00 a 0908 12 00 podléhají od července 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Úřední kontroly prováděné členskými státy a dostupné informace svědčí o zlepšení, pokud jde o soulad s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Z těchto kontrol a informací vyplývá, že dovoz uvedené potraviny do Unie již nepředstavuje vážné riziko pro lidské zdraví. Proto již není zapotřebí dále požadovat, aby veškeré zásilky muškátových oříšků z Indie kódů KN 0908 11 00 a 0908 12 00 provázelo úřední osvědčení uvádějící, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují soulad s nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 (4). Zároveň by členské státy měly nadále provádět kontroly, aby se zajistilo, že bude zachována stávající úroveň dodržování požadavků. Položka týkající se muškátových oříšků z Indie kódů KN 0908 11 00 a 0908 12 00 v tabulce v bodě 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a převedena do přílohy I uvedeného prováděcího nařízení s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 30 % zásilek vstupujících do Unie.

(17)

U zásilek paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) z Thajska byly při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s přílohou I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěny časté případy nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů. Proto je namístě zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek prováděny, na 30 % zásilek vstupujících do Unie.

(18)

Některé kódy KN neodpovídají komoditám uvedeným v určitých položkách v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, a jsou proto nadbytečné. Z přílohy I uvedeného prováděcího nařízení by proto měly být odstraněny tyto kódy KN: kód KN ex ex0807190070 v položce pro meloun cukrový galia (C. melo var. reticulatus) z Hondurasu, kód KN ex ex0709999025 v položce pro gotukolu (Centella asiatica) ze Šrí Lanky a kód KN 1211908610 v položce pro sušené oregano z Turecka.

(19)

V zájmu přesnější identifikace komodit, jež podléhají zesíleným úředním kontrolám, je vhodné uvést třídění TARIC u kódu KN ex 0709 99 90 v položce pro moringu olejodárnou (Moringa oleifera) z Indie a u kódu KN ex 1211 90 86 v položce pro gotukolu (Centella asiatica) ze Šrí Lanky v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793.

(20)

U zásilek muškátových oříšků z Indonésie byly při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s tabulkou v bodě 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zjištěny časté případy nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci aflatoxiny. Proto je namístě zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol, jež mají být u takových zásilek prováděny, na 30 % zásilek vstupujících do Unie.

(21)

Směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin nebo guarovou gumu se týká potenciální zdravotní riziko plynoucí z kontaminace ethylenoxidem. Do sloupců „Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)“ a „Kód KN“ v tabulce v bodě 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 v položce týkající se Indie by proto měla být doplněna kategorie „směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin nebo guarovou gumu“ a příslušné kódy KN pro směsi potravinářských přídatných látek. Stejně tak by kategorie „směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin“ a příslušné kódy KN pro směsi potravinářských přídatných látek měly být doplněny do položek týkajících se Malajsie a Turecka. Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol by měla být stanovena na 20 % takových zásilek vstupujících do Unie z Indie, Malajsie a Turecka.

(22)

V případě koření z Indie zahrnuje kód KN 0910 komodity ve formě kořenů, květů a listů, jako např. kořen kurkumy. Vzhledem k tomu, že při úředních kontrolách prováděných členskými státy v souladu s tabulkou v bodě 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 nebyly zjištěny žádné případy kontaminace ethylenoxidem, mohou být tyto komodity od zesílených úředních kontrol osvobozeny. Proto je vhodné v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 uvést, že úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly se vztahují pouze na sušené koření z Indie, s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 % zásilek vstupujících do Unie.

(23)

Pokud jde o instantní nudle z Jižní Koreje a Vietnamu, je vhodné upřesnit údaje ve sloupcích „Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)“, „Kód KN“ a „Třídění TARIC“ u příslušných položek v tabulce v bodě 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s cílem jednoznačně vymezit typ nudlí, na nějž se zesílené kontroly vztahují, a osvobodit od úředních kontrol jiné druhy, jako jsou pšeničné nudle, vaječné nudle, vlasové nudle a jiné typy takovýchto produktů, které nelze klasifikovat jako instantní nudle a které jsou zařazeny do téhož kódu KN 1902 30 10.

(24)

V zájmu zajištění konzistentnosti a přehlednosti je vhodné nahradit přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 v plném rozsahu zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(25)

S cílem povolit vstup zásilek, které již byly odeslány ze země původu nebo z jiné třetí země, je-li tato odlišná od země původu, do Unie poté, co toto nařízení vstoupí v platnost, a umožnit obeznámení se a dosažení souladu s tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období pro zásilky palmového oleje z Ghany, směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin nebo guarovou gumu z Indie a směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin z Malajsie a Turecka, k nimž nejsou připojeny výsledky odběru vzorků a analýz a úřední osvědčení. Současně bude stále chráněno veřejné zdraví v souvislosti se zásilkami palmového oleje z Ghany, které nadále podléhají kontrolám totožnosti a fyzickým kontrolám s četností 50 % zásilek vstupujících do Unie.

(26)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(27)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavce 3, 4 a 5 nahrazují tímto:

„3.   Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie zásilek produktů, pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 5 kg čerstvých produktů nebo 2 kg jiných produktů:

a)

zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití;

b)

neobchodní zásilky, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám.

Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie zásilek produktů, pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 50 kg čerstvých produktů nebo 10 kg jiných produktů:

a)

zásilky zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b)

zásilky určené k vědeckým účelům.

4.   Toto nařízení se nevztahuje na potraviny a krmiva uvedené v odst. 1 písm. a) a b) v dopravních prostředcích provozovaných na mezinárodní úrovni, jež nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě pro posádku a cestující.

5.   V případě pochybností o zamýšleném použití produktů uvedených v odst. 3 prvním pododstavci nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce zásilky.

6.   Příslušný orgán může od kontrol totožnosti a fyzických kontrol, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz, v souladu s tímto nařízením osvobodit zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu zasílané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky a výstavní předměty a zásilky potravin a krmiv určené k vědeckým účelům, které přesahují hmotnostní limity stanovené v odst. 3 druhém pododstavci a které nejsou určeny k uvedení na trh, pokud:

a)

je doprovází povolení ke vstupu do Unie předem vydané příslušným orgánem členského státu určení, v němž se uvádí:

i)

účel vstupu do Unie;

ii)

místo určení;

iii)

záruky, že zásilky nebudou uvedeny na trh jako potraviny nebo krmiva;

b)

provozovatel předloží zásilky na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie;

c)

příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie informuje příslušný orgán členského státu určení prostřednictvím systému IMSOC o vstupu zásilek.“;

2)

v článku 2 se zrušuje odstavec 2;

3)

článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přechodné období

Zásilky palmového oleje z Ghany, směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin nebo guarovou gumu z Indie a směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin z Malajsie a Turecka, které byly odeslány ze země původu nebo z jiné třetí země, pokud se tato liší od země původu, přede dnem vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/913 (*1) v platnost, mohou vstoupit do Unie do dne 3. září 2022, aniž jsou k nim připojeny výsledky odběru vzorků a analýz a úřední osvědčení stanovené v článcích 10 a 11.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úř. věst. L 158, 13.6.2022, p. 1).“;"

4)

přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, které pocházejí z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech

Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (1)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Argentina (AR)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

5

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99 ;

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00 ;

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

2

Ázerbájdžán (AZ)

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

Směsi ořechů nebo sušeného

ex 0813 50 39 ;

70

ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak

ex 2008 19 12 ;

30

upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

3

Bolívie (BO)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

4

Brazílie (BR)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Rezidua pesticidů  (3)

20

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

5

Čína (CN)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Sladká paprika (Capsicum

annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Salmonely  (6)

10

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Rezidua pesticidů  (3)  (7)

20

6

Egypt (EG)

Sladká paprika (Capsicum annuum)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (3)  (9)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

7

Gruzie (GE)

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Aflatoxiny

30

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

Směsi ořechů nebo sušeného

ex 0813 50 39 ;

70

ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

8

Honduras (HN)

Meloun cukrový galia (C. melo var. reticulatus)

(Potraviny)

ex 0807 19 00

60

Salmonella Braenderup  (2)

10

9

Indie (IN)

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené)

ex 1211 90 86

10

Rezidua pesticidů  (3)  (10)

50

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Rezidua pesticidů  (3)  (11)  (21)

20

Moringa olejodárná (Moringa oleifera)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

10

Rezidua pesticidů  (3)

10

Rýže

(Potraviny)

1006

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

5

Rezidua pesticidů  (3)

5

Fazole

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Rezidua pesticidů  (3)

20

Kvajáva (Psidium guajava)

(Potraviny)

ex 0804 50 00

30

Rezidua pesticidů  (3)

20

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxiny

30

10

Keňa (KE)

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0708 20

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

11

Kambodža (KH)

Miřík celer (Apium graveolens)

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 40 00

20

Rezidua pesticidů  (3)  (12)

50

Fazole

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Rezidua pesticidů  (3)  (13)

50

12

Libanon (LB)

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamin B

50

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Rhodamin B

50

13

Šrí Lanka (LK)

Gotukola (Centella asiatica)

(Potraviny)

ex 1211 90 86

10

Rezidua pesticidů  (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

35

Rezidua pesticidů  (3)

10

14

Maroko (MA)

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (21)

10

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

15

Madagaskar (MG)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

16

Mexiko (MX)

Kečup a jiné omáčky z rajčat

(Potraviny)

2103 20 00

 

Rezidua pesticidů  (21)

10

17

Malajsie (MY)

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Rezidua pesticidů  (3)

50

18

Nigérie (NG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonely  (2)

50

19

Pákistán (PK)

Směsi koření

(Potraviny)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxiny

50

Rýže

(Potraviny)

1006

 

Aflatoxiny a ochratoxin A

5

Rezidua pesticidů  (3)

5

20

Sierra Leone (SL)

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxiny

50

21

Senegal (SN)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

22

Sýrie (SY)

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamin B

50

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Rhodamin B

50

23

Thajsko (TH)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)  (14)

30

24

Turecko (TR)

Citrony (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

0805 50 10

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

Grapefruity

(Potraviny)

0805 40 00

 

Rezidua pesticidů  (3)

10

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Rezidua pesticidů  (3)  (15)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Rezidua pesticidů  (3)  (16)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra určená k uvedení na trh pro konečného spotřebitele  (17)  (18)

(Potraviny)

ex 1212 99 95

20

Kyanid

50

Semena římského kmínu

0909 31 00

 

Pyrrolizidinové alkaloidy

10

Semena římského kmínu, drcená nebo mletá

(Potraviny)

0909 32 00

Sušené oregano

(Potraviny)

ex 1211 90 86

40

Pyrrolizidinové alkaloidy

10

25

Uganda (UG)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)

50

Rezidua pesticidů  (21)

10

26

Spojené státy americké

(US)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

27

Uzbekistán

(UZ)

Sušené meruňky

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

0813 10 00

2008 50

 

Siřičitany  (19)

50

28

Vietnam (VN)

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Rezidua pesticidů  (3)  (20)

50

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

Petržel

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Rezidua pesticidů  (3)  (20)

50

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (3)  (20)

50

PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí podléhající zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace

1.   Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě i)

Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (22)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Bangladéš (BD)

Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (31)

10

Salmonely  (27)

50

2

Brazílie (BR)

Para ořechy ve skořápce

0801 21 00

 

Aflatoxiny

50

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

(Potraviny)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Černý pepř (Piper nigrum)

(Potraviny – nedrcené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Salmonely  (23)

50

3

Čína (CN)

Xanthan

(Potraviny a krmiva)

ex 3913 90 00

40

Rezidua pesticidů  (32)

20

4

Dominikánská

republika (DO)

Lilek (Solanum melongena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0709 30 00

 

Rezidua pesticidů  (25)

50

Sladká paprika (Capsicum annuum)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

Fazole

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů  (25)  (29)

50

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

20

20

10

10

5

Egypt (EG)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

6

Etiopie (ET)

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0904

0910

 

Aflatoxiny

50

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonely  (27)

50

7

Ghana (GH)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Palmový olej

(Potraviny)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Barviva Sudan  (33)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

8

Gambie (GM)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

9

Indonésie (ID)

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxiny

30

10

Indie (IN)

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00

10

Salmonely  (23)

10

Papriky rodu Capsicum (sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

11; 19

20

10; 90

94

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (25)  (26)

20

Sezamová semena

(Potraviny a krmiva)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonely  (27)

20

Rezidua pesticidů  (32)

50

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

Guarová guma

(Potraviny a krmiva)

ex 1302 32 90

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Pentachlorfenol a dioxiny  (24)

5

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin nebo guarovou gumu

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Vanilka

0905

Skořice a květy skořicovníku

0906

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

0907

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom

0908

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, římského kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

0909

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

(Potraviny)

2103

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Uhličitan vápenatý

(Potraviny a krmiva)

ex 2106 90 92 /98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky

(Potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

11

Írán (IR)

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

12

Jižní Korea

(KR)

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky

(Potraviny)

ex 1302

ex 2106

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky

(Potraviny)

ex 1902 30 10

30

Rezidua pesticidů  (32)

20

13

Šrí Lanka (LK)

Papriky rodu Capsicum

(sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11; 19

10; 90

94

Aflatoxiny

50

14

Malajsie (MY)

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

15

Nigérie (NG)

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxiny

50

16

Pákistán (PK)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Rezidua pesticidů  (25)

20

17

Súdán (SD)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

Pasta z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely  (27)

50

 

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turecko (TR)

Sušené fíky

0804 20 90

 

Aflatoxiny

20

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50 99

50

Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Mouka, krupice a prášek ze sušených fíků

(Potraviny)

ex 1106 30 90

60

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Rezidua pesticidů  (25)  (28)

50

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Rezidua pesticidů  (25)

20

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů  (25)

20

Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů  (32)

20

19

Uganda (UG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonely  (27)

20

20

Vietnam (VN)

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Rezidua pesticidů  (25)  (29)

20

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky

(Potraviny)

ex 1902 30 10

30

Rezidua pesticidů  (32)

20

2.   Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě ii)

Řádek

Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek, které obsahují jakékoli jednotlivé produkty uvedené v tabulce v bodě 1 z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu produktů uvedených na seznamu

 

Kód KN  (34)

Popis  (35)

1

ex 1704 90

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma, též obalené cukrem

2

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

3

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

“.

(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Rezidua amitrazu.

(5)  Rezidua nikotinu.

(6)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(7)  Rezidua tolfenpyradu.

(8)  Rezidua amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’) a dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu).

(9)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(10)  Rezidua acefátu.

(11)  Rezidua diafenthiuronu.

(12)  Rezidua fenthoátu.

(13)  Rezidua chlorbufamu.

(14)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(15)  Rezidua prochlorazu.

(16)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(17)  „Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(18)  „Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(19)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(20)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(21)  Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid). U potravinářských přídatných látek se použije MLR 0,1 mg/kg (mez stanovitelnosti (LOQ)). Zákaz používání ethylenoxidu je stanoven v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(22)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(23)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(24)  Analytickou zprávu uvedenou v čl. 10 odst. 3 vydá laboratoř akreditovaná v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro analýzu pentachlorfenolu (PCP) v potravinách a krmivech.

Analytická zpráva musí obsahovat:

a)

výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost PCP provedených příslušnými orgány země původu nebo země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu;

b)

údaj o nejistotě měření analytického výsledku;

c)

mez detekce (LOD) analytické metody a

d)

mez stanovitelnosti (LOQ) analytické metody.

Extrakce před analýzou se uskuteční pomocí okyseleného rozpouštědla. Analýza se provede v souladu se změněnou verzí metody QuEChERS, která je popsána na internetových stránkách referenčních laboratoří Evropské unie pro rezidua pesticidů, nebo v souladu se stejně spolehlivou metodou.

(25)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005, která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(26)  Rezidua karbofuranu.

(27)  Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(28)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(29)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(30)  Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(31)  Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající, deklarované mimo jiné pod kódem KN 1404 90 00.

(32)  Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid). U potravinářských přídatných látek se použije MLR 0,1 mg/kg (LOQ). Zákaz používání ethylenoxidu je stanoven v nařízení (EU) č. 231/2012.

(33)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň neboli Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(34)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(35)  Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU