(EU) 2022/894Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/894 ze dne 7. června 2022 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2017/141 na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Publikováno: Úř. věst. L 155, 8.6.2022, s. 36-41 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2022 Nabývá účinnosti: 9. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/894

ze dne 7. června 2022

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2017/141 na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 (dále jen „základní nařízení“), aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, a aby zavedla celní evidenci tohoto dovozu.

(2)

Žádost podal dne 25. dubna 2022 Výbor na obranu odvětví Evropské unie vyrábějícího příslušenství (fitinky) z nerezavějící oceli pro svařování na tupo (dále jen „žadatel“).

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem dotčeným možným obcházením je příslušenství (fitinky) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z austenitické nerezavějící oceli, odpovídající typům AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H a jejich ekvivalentům v jiných normách, s největším vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm a o tloušťce stěny nejvýše 16 mm, s drsností povrchu nejméně 0,8 mikrometru, bez příruby, též dokončené, ke dni vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/141 (2) v platnost kódů KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90 (kódy TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025), pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) (dále jen „dotčený výrobek“). Jde o výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

(4)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (kódy TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040) (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(5)

V současné době platnými opatřeními, k jejichž obcházení pravděpodobně dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2017/141 (dále jen „stávající opatření“). Dne 26. ledna 2022 zahájila Komise přezkum před pozbytím platnosti stávajících opatření v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(6)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že dochází k obcházení stávajících antidumpingových opatření uložených na dovoz dotčeného výrobku, a to formou dovozu výrobku, který je předmětem šetření.

(7)

Z důkazů v žádosti vyplývá, že po uložení opatření na dotčený výrobek došlo ke změně obchodních toků souvisejících s vývozem z ČLR a Malajsie do Unie. Z údajů o dovozu poskytnutých v žádosti vyplývá, že po uložení opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně obchodních toků souvisejících s vývozem z ČLR a Malajsie do Unie. Vývoz dotčeného výrobku z ČLR do EU se snížil, zatímco čínský vývoz výrobku, který je předmětem šetření, do Malajsie se současně zvýšil a malajsijský vývoz do EU se od uložení opatření dne 26. ledna 2017 výrazně zvýšil. Zdá se, že mimo uložení uvedených opatření pro tuto změnu neexistuje žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Podle důkazů předložených žadatelem byla změna zřejmě způsobena překládkou dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR na cestě do Unie v Malajsii. Žadatel dále tvrdil, že skutečná výroba výrobku, který je předmětem šetření, v Malajsii je omezena pouze na dva výrobce, jejichž společný vývoz do Unie je od uložení opatření na dotčený výrobek soustavně mnohem nižší než objem výrobku, který je předmětem šetření, vyvážený z Malajsie do Unie. Žadatel předložil důkazy zpochybňující existenci skutečných výrobních zařízení čínských společností v Malajsii. Žadatel navíc poskytl důkazy o tom, že čínští výrobci otevřeně navrhují změnit původ dotčeného výrobku z čínského na malajsijský.

(8)

Z důkazů dále vyplývá, že z důvodu výše popsaných praktik jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny. Na trh Unie se zřejmě ve velkém množství dováží výrobek, který je předmětem šetření. Dále existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(9)

Z důkazů také vyplývá, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek stanovena dříve, dumpingové.

(10)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě výše uvedené skutečnosti i jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(11)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

(12)

Aby Komise získala informace, které jsou pro její šetření nezbytné, měly by se všechny zúčastněné strany v každém případě nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení obrátit na Komisi. Lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se vztahuje na všechny zúčastněné strany. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(13)

Orgány Malajsie a ČLR budou informovány o zahájení šetření.

a)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(14)

Všechny zúčastněné strany, včetně výrobního odvětví Unie, dovozců a všech příslušných sdružení, se vyzývají k tomu, aby písemně předložily svá stanoviska a poskytly důkazy s tím, že taková podání je třeba učinit ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody pro takové slyšení.

b)   Žádosti o osvobození

(15)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(16)

Jelikož k možnému obcházení dochází mimo Unii, osvobození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může udělit těm výrobcům výrobku, který je předmětem šetření, v Malajsii, kteří mohou prokázat, že se nepodílejí na praktikách obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 základního nařízení. Pokud takoví výrobci vůbec existují a chtějí získat osvobození, měli by se přihlásit ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení. Kopie dotazníku pro vyvážející výrobce v ČLR, formuláře žádosti o osvobození pro vyvážející výrobce v Malajsii a dotazníků pro dovozce v Unii jsou k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2606. Dotazníky musí být předloženy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(17)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši, která nepřesáhne zbytkové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2017/141, vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku.

G.   LHŮTY

(18)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit dotazníky, předložit písemně svá stanoviska nebo jakékoliv další informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

výrobci v Malajsii mohou požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(19)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strany samy přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(20)

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(21)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(22)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(23)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(24)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4).

(25)

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(26)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

(27)

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(28)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(29)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 za účelem stanovení toho, zda dovoz příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z austenitické nerezavějící oceli, odpovídající typům AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H a jejich ekvivalentům v jiných normách, s největším vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm a o tloušťce stěny nejvýše 16 mm, s drsností povrchu nejméně 0,8 mikrometru, bez příruby, též dokončeného, v současnosti kódů KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90, zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie (kódy TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040), obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2017/141.

Článek 2

1.   Celní orgány členských států přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Komise může vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu u výrobků vyráběných vývozci/výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Článek 3

1.   Zúčastněné strany se musí přihlásit tak, že se do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost obrátí na Komisi.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí tyto strany předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník, žádosti o osvobození nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Zúčastněné strany mohou také ve stejné lhůtě 37 dnů požádat Komisi o slyšení. Žádost o slyšení týkající se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně s uvedením důvodů žádosti.

4.   Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

5.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Sensitive“ (5). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

6.   Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Sensitive“, mají podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

7.   Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně žádostí o to, aby byly zaregistrovány jako zúčastněné strany, naskenovaných plných mocí a osvědčení.

Pro získání přístupu k portálu TRON.tdi potřebují mít zúčastněné strany účet EU Login. Úplné informace o registraci a používání TRON.tdi jsou k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím portálu TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství G:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Internetové stránky TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: [email protected]

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/141 ze dne 26. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 22, 27.1.2017, s. 14).

(3)  Úř. věst. C 40, 26.1.2022, s. 1.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Dokument označený poznámkou „Sensitive“ je považován za důvěrný podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU