(EU) 2022/892Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/892 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Publikováno: Úř. věst. L 155, 8.6.2022, s. 8-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2022 Nabývá účinnosti: 8. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/892

ze dne 1. dubna 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 49 odst. 7 druhý pododstavec a čl. 53 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 (2) byl změněn čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, pokud jde o systém změn specifikace produktu. Od 8. června 2022 se výrazy „změny, které nejsou menšího rozsahu“ a změny „menšího rozsahu“ nahrazují výrazy změny „prováděné na úrovni Unie“ a „standardní“ změny s odlišnou oblastí působnosti a postupy.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3) stanoví jednotné podmínky uplatňování změn, které nejsou menšího rozsahu, a změn menšího rozsahu. Aby bylo zajištěno fungování nového systému změn, měla by být stávající pravidla pro změny, které nejsou menšího rozsahu, a pro změny menšího rozsahu v uvedeném nařízení nahrazena novými pravidly.

(3)

V zájmu právní jistoty a účinného řízení systému by měla být stanovena podrobná pravidla týkající se požadavků, formulářů a lhůt pro žádosti o schválení změn prováděných na úrovni Unie a sdělení schválených standardních nebo dočasných změn.

(4)

V souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012 provádí Komise a členské státy postupy pro změny specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením v potravinářském odvětví, jakož i zaručených tradičních specialit. Komise a členské státy odpovídají za jednotlivé fáze každého typu řízení. Členské státy zpracovávají žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie a předkládají je Komisi. Za kontrolu těchto žádostí a přijímání rozhodnutí o změně prováděné na úrovni Unie odpovídá Komise. Za schvalování standardní nebo dočasné změny nesou odpovědnost členské státy. Schválení těchto změn se oznamuje Komisi, která je povinna je v Unii zveřejnit.

(5)

Pro správné řízení postupů pro schválení změny specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením, jakož i zaručených tradičních specialit, prováděné na úrovni Unie ze strany Komise je nezbytné zpracovat odkazy týkající se žadatelů o schválení změn prováděných na úrovni Unie. Stejná potřeba vyvstává v souvislosti s řízením postupů pro sdělování standardní nebo dočasné změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením Komisi, pokud jde o orgán, fyzické nebo právnické osoby, které sdělily schválenou standardní nebo dočasnou změnu. Tyto postupy jsou veřejné povahy. Transparentnost je nezbytná pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty a pro veřejné označení soukromých a veřejných hospodářských zájmů spojených s těmito postupy. Název skupiny žadatelů, která předkládá žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie v souladu s článkem 53 nařízení (EU) 1151/2012, by měl být zveřejněn s cílem identifikovat subjekt, který aktivoval postup změny, a umožnit stranám, které by potenciálně vznesly námitky, napadnout jejich oprávněný zájem. Název orgánu, jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby, která oznamuje schválenou standardní nebo dočasnou změnu, by měly být zveřejněny, aby se určila odpovědnost za provedení této změny oznámené Komisi, a tudíž i za její zveřejnění v Unii. Aby se minimalizovala expozice osobních údajů, neměly by dokumenty, které mají být předloženy v průběhu příslušných postupů, pokud možno obsahovat požadavky na předložení osobních údajů. Může však nastat situace, kdy Komise a členské státy budou nuceny zpracovávat informace obsahující osobní údaje, jako jsou například osobní jména a kontaktní údaje. V řádně odůvodněných případech může být potřeba tyto údaje zpřístupnit nebo zveřejnit.

(6)

V zájmu účinného administrativního řízení a při zohlednění zkušeností získaných prostřednictvím informačních systémů zavedených Komisí, by komunikace mezi členskými státy a Komisí měla být zjednodušena a výměna informací by měla probíhat v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (4) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (5).

(7)

Komise zřídila informační systém „e-Ambrosia“ pro vyřizování žádostí o ochranu zeměpisných označení v odvětví potravin, vína, lihovin a aromatizovaných vín. Členské státy a Komise mají tento systém používat výhradně pro účely sdělení o postupech týkajících se žádostí o zápis a o schválení změn specifikace produktu u označení původu a zeměpisných označení podle nařízení (EU) č. 1151/2012. Vzhledem k přísnému systému akreditace by se však uvedený systém neměl používat pro komunikaci s členskými státy ohledně námitkového řízení a žádostí o zrušení, a dokud nebudou vyřešeny požadované záruky digitální bezpečnosti, neměl by se používat pro komunikaci s třetími zeměmi. V případě vyřizování námitek a žádostí o zrušení by členské státy, příslušné orgány a výrobci ze třetích zemí, jakož i fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem podle uvedeného nařízení, měly komunikovat s Komisí prostřednictvím elektronické pošty.

(8)

Aby se zvýšila transparentnost, účinnost a jednotnost ve všech členských státech, měl by být rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zřízen v elektronické podobě. Rejstřík by měl být elektronickou databází spravovanou v rámci digitálních systémů zpřístupněných Komisí, měl by být přístupný veřejnosti a měl by být Komisí neustále aktualizován.

(9)

Na zpracování osobních údajů prováděné Komisí v průběhu postupů týkajících se změn specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením v potravinářském odvětví, jakož i zaručených tradičních specialit se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (6). Je vhodné vyjasnit, že Komise má být považována za správce ve smyslu uvedeného nařízení ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupů, za které je odpovědná podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

(10)

Na zpracování osobních údajů prováděné členskými státy v průběhu příslušných postupů týkajících se změn specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením v potravinářském odvětví, jakož i zaručených tradičních specialit se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (7). Je proto vhodné vyjasnit, že příslušné orgány členských států mají být považovány za správce ve smyslu uvedeného nařízení, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci postupů, za které odpovídají podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

(11)

Nařízením (EU) 2021/2117 byla změněna oblast působnosti nařízení (EU) č. 1151/2012. Aromatizovaná vína, jiné alkoholické nápoje s výjimkou lihovin a výrobků z révy vinné a včelí vosk by proto měly být přidány do tříd produktů, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 1151/2012.

(12)

Měla by být přijata ustanovení, která zajistí dostatek času na usnadnění hladkého přechodu od pravidel stanovených v prováděcím nařízení (EU) č. 668/2014, pokud jde o způsoby předkládání. Měla by být zavedena přechodná opatření pro žádosti o schválení změn specifikace produktu s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením a zaručených tradičních specialit, které nejsou menšího rozsahu, nebo změn menšího rozsahu, které byly podány před 8. červnem 2022.

(13)

Jelikož změny specifikace produktu zavedené nařízením (EU) 2021/2117 se použijí ode dne 8. června 2022, mělo by se toto nařízení použít od stejného data.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

Prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014 se mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Procesní požadavky na žádosti o zápis chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit

1.   Jednotný dokument chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje informace vyžadované v příloze I tohoto nařízení.

Odkaz na zveřejnění specifikace produktu zveřejněný v jednotném dokumentu musí vést k navrhovanému znění specifikace produktu.

2.   Pokud žádost podává Komisi členský stát, vyhotoví se jednotný dokument v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a).

Pokud žádost podává Komisi orgán třetí země nebo žadatel usazený ve třetí zemi, vyhotoví se jednotný dokument v souladu s formulářem uvedeným v příloze I. Takto poskytnuté informace může Komise vložit do svých digitálních systémů.

3.   Jednotný dokument musí být stručný a s výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí přesáhnout 2 500 slov.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 se použijí rovněž na jednotný dokument, na který se vztahuje žádost o zveřejnění v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014.

5.   Specifikace produktu zaručené tradiční speciality podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje informace vyžadované v příloze II tohoto nařízení. Specifikace produktu se vyhotoví v souladu s formulářem stanoveným v uvedené příloze.“

2)

V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členský stát, orgán třetí země nebo žadatel usazený ve třetí zemi, kteří podávají Komisi společnou žádost podle prvního pododstavce, jsou příjemci veškerých oznámení nebo rozhodnutí vydaných Komisí.“

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Žádosti o změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie

1.   Žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie podle čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje:

a)

chráněný název, kterého se změna týká;

b)

jméno a kontaktní údaje žadatele a popis oprávněného zájmu žadatele;

c)

položky specifikace produktu, a pokud jde o chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení, položky jednotného dokumentu související se záležitostmi, jichž se změna týká;

d)

u chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vysvětlení, že změna spadá pod definici změny prováděné na úrovni Unie stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012;

e)

popis a důvody pro každou navrhovanou změnu;

f)

u chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení konsolidovaný jednotný dokument v platném znění;

g)

u žádostí podaných členským státem týkajících se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace produktu v platném znění;

h)

u žádostí podaných třetí zemí týkajících se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace produktu;

i)

pouze u žádostí týkajících se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ze třetích zemí důkaz, že požadovaná změna je v souladu s právními předpisy o ochraně zeměpisných označení platnými v dané třetí zemi;

j)

u žádostí týkajících se zaručených tradičních specialit konsolidovanou specifikaci produktu v platném znění;

k)

u všech žádostí podávaných členskými státy prohlášení členského státu, že žádost podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě.

Popis a důvody uvedené v odst. 1 písm. e) a jednotný dokument uvedený v odst. 1 písm. f) nesmí jednotlivě přesáhnout 2 500 slov s výjimkou řádně odůvodněných případů.

2.   Žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie musí být stručná a s výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí přesáhnout 5 000 slov.

3.   Žádost členského státu o schválení změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděné na úrovni Unie se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Žádost členského státu o schválení změny specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděné na úrovni Unie se vyhotoví v souladu s formulářem uvedeným v příloze VI. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

Žadatelé ze třetích zemí použijí pro změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděnou na úrovni Unie formulář stanovený v příloze V a pro změnu specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděnou na úrovni Unie formulář stanovený v příloze VI. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

4.   Pozměněný jednotný dokument chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení a pozměněná specifikace produktu zaručené tradiční speciality se vyhotoví v souladu s článkem 6. Žádost o změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděnou na úrovni Unie ze třetí země může obsahovat místo elektronického odkazu na zveřejněnou specifikaci produktu konsolidované znění specifikace produktu.

5.   Pro účely čl. 53 odst. 2 pátého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 ve spojení s čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie kromě dokumentů a informací v platném znění tam uvedených i žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie.

V případě, že jsou v žádosti obsaženy osobní údaje, zveřejní se jako součást této žádosti.“

4)

Vkládají se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

Sdělení standardní změny

1.   Sdělení schválené standardní změny specifikace produktu v souladu s čl. 6b odst. 2 druhým pododstavcem a čl. 6b odst. 3, 7 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 obsahuje:

a)

odkaz na chráněný název, kterého se standardní změna týká;

b)

vysvětlení, že změna spadá pod definici standardní změny stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012;

c)

popis schválené změny s uvedením, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu;

d)

rozhodnutí o schválení standardní změny podle čl. 6b odst. 2 prvního pododstavce a odst. 3 nařízení (EU) č. 664/2014;

e)

v relevantních případech konsolidovaný jednotný dokument v platném znění;

f)

elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace produktu v platném znění.

2.   Pokud sdělení podává členský stát, obsahuje prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě.

3.   V případě žádostí týkajících se produktů pocházejících ze třetích zemí musí být ve sdělení orgánů třetí země nebo žadatele ze třetí země s oprávněným zájmem uvedeno jméno dané třetí země nebo žadatele, který sdělení zasílá, a musí obsahovat důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo elektronického odkazu na zveřejnění specifikace produktu může tuto specifikaci obsahovat.

4.   Sdělení členského státu o schválené standardní změně se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Pro sdělení třetích zemí se použije formulář uvedený v příloze VI. Takto poskytnuté informace Komise zadá do svých digitálních systémů.

5.   Pro účely čl. 6b odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se jako součást tohoto sdělení zveřejní název členského státu nebo třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která předkládá sdělení o schválené standardní změně specifikace produktu se zeměpisným označením.

Článek 10b

Sdělení dočasné změny

1.   Sdělení schválené dočasné změny specifikace produktu v souladu s čl. 6d odst. 1 až 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 obsahuje:

a)

odkaz na chráněný název, kterého se změna týká;

b)

popis schválené dočasné změny spolu s důvody na její podporu podle čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012;

c)

rozhodnutí příslušných orgánů formálně uznávající přírodní katastrofu nebo uložení povinných sanitárních a fytosanitárních opatření nebo příslušné odkazy na elektronické zveřejnění;

d)

rozhodnutí schvalující dočasnou změnu nebo odkaz na elektronické zveřejnění.

2.   Pokud toto sdělení podává členský stát, musí obsahovat prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě.

3.   V případě žádostí týkajících se produktů pocházejících ze třetích zemí musí být ve sdělení orgánů třetí země nebo žadatele ze třetí země s oprávněným zájmem uvedeno jméno dané třetí země nebo žadatele, který sdělení zasílá, a musí obsahovat důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo elektronického odkazu na zveřejnění specifikace může obsahovat zveřejněné vnitrostátní rozhodnutí, kterým se schvaluje dočasná změna specifikace.

4.   Sdělení členského státu o schválené dočasné změně se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Pro sdělení třetích zemí se použije formulář uvedený v příloze VII. Takto poskytnuté informace Komise zadá do svých digitálních systémů.

5.   Pro účely čl. 6d odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se jako součást tohoto sdělení zveřejní název členského státu nebo třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která předkládá sdělení o schválené dočasné změně specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.“

5)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komunikace mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a dalšími subjekty

1.   Dokumenty a informace požadované pro provádění hlav II a III nařízení (EU) č. 1151/2012 a souvisejících ustanovení se Komisi předávají takto:

a)

v případě příslušných orgánů členských států prostřednictvím digitálních systémů zpřístupněných Komisí s výhradou odstavce 2 tohoto článku;

b)

v případě příslušných orgánů a výrobců ze třetích zemí a rovněž fyzických nebo právnických osob, které mají podle nařízení (EU) č. 1151/2012 oprávněný zájem, prostřednictvím elektronické pošty za použití formulářů uvedených v přílohách I až IX tohoto nařízení.

Na komunikaci uskutečněnou podle prvního pododstavce písm. a) se vztahují zásady a požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (*1) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185 (*2).

2.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. a) předkládají příslušné orgány členských států elektronickou poštou tyto dokumenty:

a)

odůvodněné prohlášení o námitce uvedené v čl. 9 odst. 1;

b)

oznámení výsledku konzultací podle čl. 9 odst. 3;

c)

žádost o zrušení podle článku 11;

d)

žádost o zápis zaručené tradiční speciality podle čl. 6 odst. 5;

e)

žádost o schválení změny specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděné na úrovni Unie podle článku 10.

3.   Komise sděluje a zpřístupňuje informace příslušným orgánům členských států prostřednictvím digitálních systémů zpřístupněných Komisí v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem písm. a). Informace v souvislosti s postupy podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 2 sděluje Komise členským státům, příslušným orgánům a seskupením žadatelů ze třetích zemí a rovněž fyzickým nebo právnickým osobám s oprávněným zájmem podle nařízení (EU) č. 1151/2012 elektronickou poštou.

4.   V případě úředních technických sdělení týkajících se chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit oznámí každý členský stát Komisi jedno kontaktní místo skládající se z adresy útvaru a poštovní adresy, adresy funkční elektronické poštovní schránky a telefonního čísla útvaru. Členské státy tato kontaktní místa průběžně aktualizují. Z těchto údajů je možné identifikovat pouze úřední funkce, úřady a útvary. Z žádných těchto údajů není možné identifikovat fyzické osoby ani osobní údaje jinak obsažené v adresách, kontaktních číslech nebo jiných datových položkách.

Komise může uchovávat, ukládat, sdílet, zveřejňovat a pravidelně rozesílat úplný seznam těchto kontaktních míst, a to i svým vlastním útvarům, jiným orgánům a institucím Unie a všem kontaktním místům na seznamu. Komise může požadovat, aby tyto údaje byly předkládány prostřednictvím digitálních systémů, které Komise zpřístupní.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100)."

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).“"

6)

Vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Podání a přijetí sdělení

1.   Sdělení a podání podle článku 12 se považují za učiněná ke dni, kdy je Komise obdržela.

2.   Komise potvrdí příslušným orgánům členských států přijetí každého obdrženého sdělení a všech souborů podaných prostřednictvím digitálních systémů podle čl. 12 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) prostřednictvím těchto digitálních systémů.

Komise přidělí každé nové žádosti o zápis, žádosti o schválení změny na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se schválených standardních změn a sdělení týkajícímu se schválených dočasných změn číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

název dotčeného produktu;

c)

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky ohledně takových sdělení a podání prostřednictvím digitálních systémů podle čl. 12 odst. 1 prvního pododstavce písm. a).

3.   V případě sdělení a zaslání souborů elektronickou poštou potvrdí Komise jejich obdržení elektronickou poštou.

Každé nové žádosti o zápis, žádosti o schválení změny prováděné na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se schválených standardních změn a sdělení týkajícímu se schválených dočasných změn přidělí číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

název dotčeného produktu;

c)

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky týkající se takových sdělení a podání elektronickou poštou.

4.   Článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a články 1 až 5 prováděcího nařízení (EU) 2017/1185 se použijí obdobně na oznámení a zpřístupnění informací podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.“

7)

V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení uvedený v odstavci 1 je veřejně přístupný a zřízený v elektronické podobě. Je založen na digitálních systémech spravovaných Komisí a je aktualizován v souladu s tímto článkem.“

8)

Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Ochrana údajů

1.   Komise a členské státy zpracují a zveřejní osobní údaje obdržené v průběhu postupů schvalování změn prováděných na úrovni Unie a sdělování standardních a dočasných změn podle tohoto nařízení v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (*3) a (EU) 2016/679 (*4).

2.   Komise se považuje za správce ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupu, pro který je příslušná v souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012, nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a tímto nařízením.

3.   Příslušné orgány členských států se považují za správce ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupů, pro které jsou příslušné v souladu s nařízením (EU) č. 1151/2012, nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a tímto nařízením.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

9)

Přílohy V až VIII a XI se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná pravidla

1.   Článek 10 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 ve znění před datem použitelnosti tohoto nařízení se nadále použije na žádosti o změny, které nejsou menšího rozsahu, a o změny menšího rozsahu, jakož i na sdělení o dočasné změně specifikace produktu s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením a zaručených tradičních specialit, které Komise projednává před 8. červnem 2022.

2.   Článek 12 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 ve znění před datem použitelnosti tohoto nařízení se nadále použije na členské státy do 7. prosince 2022, pokud jde o žádosti o zápis a o schválení změn prováděných na úrovni Unie, jakož i o sdělení standardních a dočasných změn specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením.

3.   Do 7. prosince 2022 členské státy, které nadále komunikují v souladu s článkem 12 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 ve znění před datem použitelnosti tohoto nařízení, použijí:

a)

přílohu I prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 pro žádosti o zápis chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení;

b)

přílohu II tohoto nařízení pro žádosti o schválení změn specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením prováděných na úrovni Unie;

c)

přílohu III tohoto nařízení pro sdělení standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením;

d)

přílohu IV tohoto nařízení pro dočasnou změnu specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. června 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

Přílohy V až VIII a XI prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 se mění takto:

1)

Přílohy V až VIII se nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA V

Žádost o změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prováděnou na úrovni Unie

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Druh zeměpisného označení

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku] CHOP ☐ CHZO ☐

3.   Žadatel a oprávněný zájem

[Uveďte jméno/název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele, který navrhuje změnu. V případě, že se adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa týkají fyzické osoby, nezahrnují se do tohoto formuláře a zasílají se Komisi zvlášť.

Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu seskupení žadatelů.]

4.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

5.   Položka specifikace produktu a jednotného dokumentu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název produktu

Souvislost

Omezení při uvádění na trh

6.   Druh změny (změn)

[Vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „změny prováděné na úrovni Unie“ stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.].

7.   Změna (změny)

[Uveďte popis a důvody každé změny podle čl. 6a odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a článku 10 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.]

8.   Přílohy

8.1

Konsolidovaný jednotný dokument v platném znění vyhotovený v souladu s formulářem uvedeným v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

8.2

Konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace produktu

8.3

Důkaz, že pozměněné dokumenty odpovídají zeměpisnému označení platnému v dané třetí zemi

PŘÍLOHA VI

Žádost o změnu specifikace produktu zaručené tradiční speciality prováděnou na úrovni Unie

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Žadatel a oprávněný zájem

[Uveďte jméno/název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele, který navrhuje změnu. V případě, že se adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa týkají fyzické osoby, nezahrnují se do tohoto formuláře a zasílají se Komisi zvlášť.

Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu seskupení žadatelů.]

3.   Členský stát nebo třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

4.   Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název produktu

Popis produktu

Metoda produkce

Jiná [uveďte]

5.   Změna (změny)

[Uveďte popis a důvody každé změny podle čl. 6a odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a článku 10 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.]

6.   Přílohy

6.1   (Členské státy)

a)

Konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě vyhotovené v souladu s formulářem uvedeným v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

b)

Prohlášení, že žádost splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě

6.2   (Třetí země)

Konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě vyhotovené v souladu s formulářem uvedeným v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

PŘÍLOHA VII

Sdělení o schválení standardní změny

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.   Vnitrostátní orgán nebo seskupení žadatelů sdělující standardní změnu

[Jméno jednotlivého producenta nebo název seskupení producentů s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které patří zeměpisná oblast, sdělující změnu a odkazy na ně (viz čl. 49 odst. 5 nařízení (EU) č. 1151/2012). Jména a odkazy týkající se fyzických osob se do tohoto formuláře nezahrnují a zasílají se Komisi zvlášť.]

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis standardní změny (standardních změn) a vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici standardní změny stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Uveďte, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu či nikoliv.]

5.   Přílohy

5.1

Rozhodnutí o schválení standardní změny

5.2

Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi

5.3

Konsolidovaný jednotný dokument ve znění případných pozdějších změn

5.4

Kopie konsolidovaného znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace produktu

PŘÍLOHA VIII

Sdělení o schválení dočasné změny

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.   Vnitrostátní orgán nebo seskupení žadatelů sdělující dočasnou změnu

[Jméno jednotlivého producenta nebo název seskupení producentů s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které patří zeměpisná oblast, sdělující změnu a odkazy na ně (viz čl. 49 odst. 5 nařízení (EU) č. 1151/2012). Jména a odkazy týkající se fyzických osob se do tohoto formuláře nezahrnují a zasílají se Komisi zvlášť.]

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis a zvláštní důvody dočasné změny (dočasných změn) včetně odkazu na formální uznání přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek příslušnými orgány či uložení sanitárních a fytosanitárních opatření. Vysvětlete rovněž, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „dočasné změny“ stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012].

5.   Přílohy

5.1

Rozhodnutí příslušných orgánů formálně uznávající přírodní katastrofu nebo uložení povinných sanitárních a fytosanitárních opatření nebo příslušné odkazy na elektronické zveřejnění

5.2

Rozhodnutí o schválení dočasné změny nebo odkaz na elektronické zveřejnění

5.3

Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi.
.

2)

Oddíl 2 přílohy XI se mění takto:

a)

v části I se doplňují nové odrážky, které znějí:

„–

Třída 2.21 Aromatizovaná vína podle definice v čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 (*1)

Třída 2.22 Ostatní alkoholické nápoje

Třída 2.23 Včelí vosk

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).“;"

b)

část II se nahrazuje tímto:

„II.

Zaručené tradiční speciality

Třída 2.24 Hotová jídla

Třída 2.25 Pivo

Třída 2.26 Čokoláda a odvozené produkty

Třída 2.27 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

Třída 2.28 Nápoje vyrobené z rostlinných výtažků

Třída 2.29 Těstoviny

Třída 2.30 Sůl“


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).“;“


PŘÍLOHA II

Žádost o změnu specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, který pochází z členského státu, prováděnou na úrovni Unie

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

(použije se pouze v období od 8. června 2022 do 7. prosince 2022)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Druh zeměpisného označení

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku] CHOP ☐ CHZO ☐

3.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

[Uveďte název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu seskupení žadatelů, které navrhuje změnu. V případě, že se adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa týkají fyzické osoby, nezahrnují se do tohoto formuláře a zasílají se Komisi zvlášť.

Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu seskupení žadatelů.]

4.   Členský stát, ke kterému zeměpisná oblast patří

5.   Položka specifikace produktu a jednotného dokumentu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název produktu

Souvislost

Omezení při uvádění na trh

6.   Druh změny (změn)

[Vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „změny prováděné na úrovni Unie“ stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012].

7.   Změna (změny)

[Uveďte popis a důvody každé změny podle čl. 6a odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a článku 10 prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014].

8.   Přílohy

8.1

Konsolidovaný jednotný dokument v platném znění vyhotovený v souladu s formulářem uvedeným v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014

8.2

Elektronický odkaz na konsolidované znění specifikace produktu ve zveřejněné podobě

8.3

Prohlášení, že žádost splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě

PŘÍLOHA III

Sdělení o schválení standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, který pochází z členského státu

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

(použije se pouze v období od 8. června 2022 do 7. prosince 2022)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Členský stát, ke kterému zeměpisná oblast patří

3.   Orgán členského státu sdělující standardní změnu

[Jména a odkazy týkající se fyzických osob se do tohoto formuláře nezahrnují a zasílají se Komisi zvlášť.]

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis standardní změny (standardních změn) a vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici standardní změny stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Uveďte, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu či nikoliv.]

5.   Přílohy

5.1

Rozhodnutí o schválení standardní změny

5.2

Konsolidovaný jednotný dokument ve znění případných pozdějších změn

5.3

Elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace produktu v platném znění

5.4

Prohlášení, že schválená standardní změna splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě

PŘÍLOHA IV

Sdělení o schválení dočasné změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, který pochází z členského státu

(nařízení (EU) č. 1151/2012)

(použije se pouze v období od 8. června 2022 do 7. prosince 2022)

1.   Název produktu

[Zapsaný název]

2.   Členský stát, ke kterému zeměpisná oblast patří

3.   Orgán členského státu sdělující dočasnou změnu

[Jména a odkazy týkající se fyzických osob se do tohoto formuláře nezahrnují a zasílají se Komisi zvlášť.]

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis a zvláštní důvody dočasné změny (dočasných změn) včetně odkazu na formální uznání přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek příslušnými orgány či uložení sanitárních a fytosanitárních opatření. Vysvětlete rovněž, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „dočasné změny“ stanovenou v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012].

5.   Přílohy

5.1

Rozhodnutí příslušných orgánů formálně uznávající přírodní katastrofu nebo uložení povinných sanitárních a fytosanitárních opatření nebo příslušné odkazy na elektronické zveřejnění

5.2

Rozhodnutí o schválení dočasné změny nebo odkaz na elektronické zveřejnění

5.3

Prohlášení, že schválená dočasná změna splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a předpisů přijatých na jeho základě

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU