(EU) 2022/891Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/891 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

Publikováno: Úř. věst. L 155, 8.6.2022, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2022 Nabývá účinnosti: 8. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/891

ze dne 1. dubna 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 (2) byl změněn čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, pokud jde o systém změn specifikace produktu. Ode dne 8. června 2022 se „změny, které nejsou menšího rozsahu“ nahrazují „změnami prováděnými na úrovni Unie“ a „změny menšího rozsahu“ se nahrazují „standardními změnami“, s jinými oblastmi působnosti a jinými postupy.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 (3) obsahuje ustanovení, která doplňují pravidla pro změny, které nejsou menšího rozsahu, a pro změny menšího rozsahu. Aby bylo zajištěno fungování nového systému změn, měla by být stávající pravidla pro změny, které nejsou menšího rozsahu, a pro změny menšího rozsahu v uvedeném nařízení nahrazena novými pravidly.

(3)

V zájmu účinnosti postupu by měla být stanovena pravidla pro přípustnost žádostí o schválení změn prováděných na úrovni Unie. Pokud žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie obsahuje také standardní změny, měly by se z téhož důvodu standardní změny pokládat za neexistující a neměly by se považovat za schválené v kontextu změny prováděné na úrovni Unie.

(4)

Měl by být stanoven postup pro schválení standardní změny a dočasné změny, aby členské státy mohly žádosti patřičně posuzovat a aby byl v členských státech zaručen jednotný přístup. Přesnost a úplnost posouzení prováděného členskými státy by měla odpovídat přesnosti a úplnosti požadovaným pro posouzení v rámci postupu pro žádosti o zápis zeměpisného označení.

(5)

Je nezbytné stanovit pravidla za účelem zavedení koordinace mezi postupy pro změny specifikace produktu v případech, kdy současně není Komisí vyřízena žádost o změnu prováděnou na úrovni Unie a příslušnými orgány členských států není vyřízena žádost o standardní změnu. Jelikož obě žádosti mění tutéž specifikaci produktu, ale uvedené dva souběžné postupy mají jinou dobu trvání, měla by být stanovena pravidla, aby se předešlo nesrovnalostem.

(6)

Měla by být přijata přechodná pravidla, aby byl zajištěn hladký přechod od stávajících pravidel nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 k pravidlům stanoveným v tomto nařízení.

(7)

Protože změny specifikace produktu zavedené nařízením (EU) 2021/2117 se použijí ode dne 8. června 2022, mělo by se toto nařízení použít od téhož data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se mění takto:

1)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Žádosti o změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie

Pro účely článku 53 nařízení (EU) 1151/2012 zahrnuje žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie pouze změny prováděné na úrovni Unie. Pokud žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie obsahuje také standardní nebo dočasné změny, postup pro změnu prováděnou na úrovni Unie se použije pouze na změnu prováděnou na úrovni Unie. Standardní nebo dočasné změny obsažené v žádosti se považují za nepodané.“;

2)

vkládají se nové články 6a až 6d, které znějí:

„Článek 6a

Přípustnost žádostí o schválení změn prováděných na úrovni Unie

1.   Žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie se považují za přípustné, pokud byly podány v souladu s článkem 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 a sděleny Komisi v souladu s čl. 12 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (*1) a pokud jsou v souladu s článkem 10 uvedeného prováděcího nařízení.

Schválení žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie Komisí se týká pouze změn prováděných na úrovni Unie uvedených v žádosti.

2.   Pokud Komise shledá, že je žádost nepřípustná, oznámí příslušným orgánům členského státu nebo třetí země, či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody nepřípustnosti.

Článek 6b

Standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

1.   Pro účely článku 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 se žádosti o schválení standardní změny specifikace produktu podávají orgánům členských států, na jejichž území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Pokud žádost o schválení standardní změny specifikace produktu nepochází od seskupení žadatelů, které předložilo žádost o ochranu názvu nebo názvů, jichž se specifikace produktu týká, poskytne členský stát danému seskupení žadatelů v případě, že stále existuje, příležitost se k žádosti vyjádřit.

Žádost o schválení standardní změny poskytne popis standardních změn a prokáže, že navrhované změny lze považovat za standardní v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Poskytnuto musí být též shrnutí důvodů, proč jsou změny požadovány.

2.   Pokud členský stát shledá, že jsou požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a ustanovení přijatých podle uvedeného nařízení splněny, může standardní změnu schválit. Rozhodnutí o schválení obsahuje pozměněnou konsolidovanou specifikaci produktu a případně pozměněný konsolidovaný jednotný dokument, nebo obsahuje elektronický odkaz na zveřejněné znění konsolidované specifikace produktu a případně konsolidovaného jednotného dokumentu.

Rozhodnutí o schválení se zveřejní. Schválená standardní změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení. Členský stát sdělí schválené standardní změny Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát Komisi oznámí bez zbytečného odkladu všechny konečné a pravomocné vnitrostátní rozsudky zrušující rozhodnutí o schválení standardní změny.

3.   Rozhodnutí, kterými se schvalují standardní změny, jež se týkají produktů pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi sdělena seskupením žadatelů s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění příslušného rozhodnutí.

4.   Sdělení schválené standardní změny Komisi se považuje za řádně provedené, pokud je v souladu s článkem 10a prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.

5.   V případě, že standardní změna vyžaduje změnu jednotného dokumentu, Komise zveřejní popis standardní změny a změněný jednotný dokument v řadě C Úředního věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne, kdy obdržela sdělení příslušné standardní změny.

V případě, že standardní změna nevyžaduje změnu jednotného dokumentu, Komise zveřejní prostřednictvím digitálních systémů uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 popis dané standardní změny do tří měsíců ode dne, kdy obdržela sdělení příslušné standardní změny.

Vnitrostátní orgán uvedený v odstavcích 2 a 3, nebo seskupení žadatelů uvedené v odstavci 3, kteří sdělili Komisi standardní změnu, zůstávají odpovědní za její obsah.

6.   Standardní změny jsou na území Unie použitelné ode dne jejich zveřejnění podle odst. 5 prvního pododstavce, nebo podle odst. 5 druhého pododstavce.

7.   Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, každý dotyčný členský stát použije postup pro standardní změny zvlášť. Standardní změna je použitelná na území dotyčných členských států až poté, co se stane použitelným poslední vnitrostátní rozhodnutí o schválení. Členský stát, který schválí standardní změnu jako poslední, zašle Komisi příslušné sdělení nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení.

Nepřijme-li jeden nebo více dotyčných členských států vnitrostátní rozhodnutí o schválení uvedené v prvním pododstavci, může kterýkoliv z dotyčných členských států podat žádost v rámci řízení o změnách prováděných na úrovni Unie.

8.   Odstavec 7 se použije obdobně, pokud se část dané zeměpisné oblasti nachází na území třetí země.

Článek 6c

Vztah mezi změnami prováděnými na úrovni Unie a standardními změnami

1.   Pokud je standardní změna vyžadující změnu jednotného dokumentu schválena, zatímco žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie není v Komisi vyřízena, dotyčný členský stát odpovídajícím způsobem aktualizuje jednotný dokument zahrnutý v žádosti o schválení změny prováděné na úrovni Unie. Byla-li nevyřízená změna prováděná na úrovni Unie zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie s výzvou k podání námitek, zveřejní se aktualizované znění jednotného dokumentu v řadě L Úředního věstníku Evropské unie jako příloha prováděcího nařízení, kterým se schvaluje změna prováděná na úrovni Unie.

2.   Pokud pozměněné znění jednotného dokumentu zahrnuté v žádosti o standardní změnu schvalovanou na vnitrostátní úrovni nezohledňuje poslední změny prováděné na úrovni Unie, které byly schváleny, uvedená standardní změna se v Úředním věstníku Evropské unie nezveřejní. Členský stát, který uvedenou standardní změnu schválil, zašle Komisi ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie konsolidovaný jednotný dokument ve znění změn prováděných na úrovni Unie i standardních změn.

Článek 6d

Dočasné změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

1.   Dočasné změny specifikace produktu schválí a zveřejní členský stát, na jehož území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Dočasné změny se sdělí Komisi společně s důvody, o které se opírají, nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Dočasná změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení změny.

2.   Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, každý dotyčný členský stát použije postup pro dočasné změny uvedený v odstavci 1 zvlášť.

3.   Dočasné změny, jež se týkají produktů pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi sděleny spolu s důvody, o které se opírají, seskupením žadatelů s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení.

4.   Sdělení schválené dočasné změny Komisi se považuje za řádně provedené, je-li v souladu s článkem 10b prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.

5.   Komise zveřejní sdělení dočasných změn prostřednictvím digitálních systémů uvedených v čl. 12 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014 do tří měsíců ode dne, kdy obdržela sdělení dočasné změny. Dočasná změna je na území Unie použitelná ode dne, kdy byla zveřejněna Komisí.

Vnitrostátní orgán uvedený v odstavcích 1 a 3, nebo seskupení žadatelů uvedené v odstavci 3, kteří sdělili Komisi dočasnou změnu, zůstávají odpovědní za její obsah.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).“."

Článek 2

Přechodná ustanovení

Na žádosti o změny, které nejsou menšího rozsahu, a o změny menšího rozsahu, jakož i na sdělení dočasných změn, specifikace produktu s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením a zaručených tradičních specialit, které Komise vyřizuje před 8. červnem 2022, se nadále použije článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ve znění před datem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. června 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU