(EU) 2022/850Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 ze dne 30. května 2022 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 150, 1.6.2022, s. 1-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. května 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. června 2022 Nabývá účinnosti: 21. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/850

ze dne 30. května 2022

o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezi hlavní cíle prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie zakotveného v části třetí hlavě V Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) patří zajištění účinného přístupu občanů a podniků ke spravedlnosti a usnadnění justiční spolupráce v občanských věcech, včetně obchodních věcí, a trestních věcech mezi členskými státy.

(2)

Přístup k soudním systémům je někdy obtížný z řady důvodů, jako jsou formalistické a nákladné právní postupy, dlouhé průtahy v řízení a vysoké náklady soudního řízení.

(3)

Je tedy důležité, aby byly vytvořeny vhodné kanály k zajištění účinné digitální spolupráce soudních systémů. Proto je nezbytné vytvořit systém informační technologie na úrovni Unie, který umožní rychlou, přímou, interoperabilní, udržitelnou, spolehlivou a bezpečnou přeshraniční elektronickou výměnu údajů týkajících se jednotlivých případů, přičemž vždy zajistí dodržování práva na ochranu osobních údajů. Tento systém by měl přispět ke zlepšení přístupu ke spravedlnosti a zvýšení transparentnosti díky tomu, že umožní občanům a podnikům vyměňovat si dokumenty a důkazy v digitální podobě se soudními nebo jinými příslušnými orgány, pokud tak stanoví vnitrostátní právo nebo právo Unie. Tento systém by měl zvýšit důvěru občanů v Unii a vzájemnou důvěru mezi soudními a jinými příslušnými orgány členských států.

(4)

Je třeba podporovat digitalizaci řízení v občanských a trestních věcech, která povede k posílení právního státu a zlepšení záruk základních práv v Unii, a to zejména díky usnadnění přístupu ke spravedlnosti.

(5)

Toto nařízení se týká přeshraniční elektronické výměny údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. Justiční spolupráce v občanských a trestních věcech a příslušné pravomoci soudních či jiných příslušných orgánů by měly být chápány v souladu s právními akty Unie a judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

(6)

Pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů týkajících se jednotlivých případů již byly vyvinuty nástroje, které nenahradily stávající backendové systémy zavedené v členských státech, ani nevyžadovaly jejich nákladné úpravy. Hlavním takovým nástrojem, který byl dosud vyvinut, je systém komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím výměny informací on-line (e-CODEX).

(7)

Systém e-CODEX je nástroj speciálně navržený k usnadnění přeshraniční elektronické výměny údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. S ohledem na rostoucí digitalizaci řízení v občanských a trestních věcech má systém e-CODEX zlepšit účinnost přeshraniční komunikace mezi příslušnými orgány a usnadnit přístup občanů a podniků ke spravedlnosti. Až do předání systému e-CODEX Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)(dále jen „agentura eu-LISA“), zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (3), bude systém e-CODEX spravovat konsorcium členských států a organizací s financováním z programů Unie (dále jen „subjekt spravující systém e-CODEX“).

(8)

Systém e-CODEX poskytuje interoperabilní řešení pro odvětví soudnictví, pokud jde o propojení informačních systémů příslušných vnitrostátních orgánů, jako jsou soudy nebo jiné organizace. Systém e-CODEX by tudíž měl být považován za upřednostňované řešení pro interoperabilní, bezpečnou a decentralizovanou komunikační síť mezi vnitrostátními informačními systémy v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

(9)

Pro účely tohoto nařízení zahrnuje elektronická výměna údajů veškerý obsah přenosný v elektronické podobě prostřednictvím systému e-CODEX, jako je text nebo zvukové, vizuální či audiovizuální nahrávky, v podobě strukturovaných nebo nestrukturovaných údajů, souborů nebo metadat.

(10)

Toto nařízení nestanoví povinné používání systému e-CODEX. Současně by nic v tomto nařízení nemělo bránit členským státům v tom, aby rozvíjely a udržovaly případy pilotního použití.

(11)

Systém e-CODEX tvoří dva softwarové prvky: brána pro výměnu zpráv s jinými bránami; a konektor, který poskytuje řadu funkcí souvisejících s výměnou zpráv mezi vnitrostátními informačními systémy. V současné době je brána založena na stavebním prvku Nástroje pro propojení Evropy spravovaném Komisí a známém jako „eDelivery“, zatímco řízení konektoru provádí subjekt spravující systém e-CODEX. Konektor zajišťuje funkce, jako jsou ověřování elektronických podpisů prostřednictvím bezpečnostní knihovny a doklad o doručení. Kromě toho subjekt spravující systém e-CODEX vyvinul datová schémata pro digitální formuláře, která mají být používána v určitých občanských a trestních řízeních, u nichž proběhla pilotní fáze systému e-CODEX.

(12)

Vzhledem k významu systému e-CODEX pro přeshraniční výměny údajů v oblasti justiční spolupráce v Unii by měl být systém e-CODEX zřízen udržitelným právním rámcem Unie, který by stanovil pravidla pro jeho fungování a rozvoj. Tento právní rámec by měl zajistit ochranu základních práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie, obzvláště práv zakotvených v hlavě VI této listiny, a zejména v jejím článku 47 o právu na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. V žádném případě by neměl narušit ochranu procesních práv, která jsou zásadní pro ochranu těchto základních práv. Rovněž by měl jasně uvést a vymezit složky systému e-CODEX, aby byla zaručena jeho technická udržitelnost a bezpečnost. Systém e-CODEX by měl zřídit složky informačních technologií pro přístupový bod systému e-CODEX, které by měly být tvořeny bránou pro účely bezpečné komunikace s jinými určenými bránami a konektorem pro účely podpory výměny zpráv. Systém e-CODEX by měl rovněž obsahovat digitální procesní normy s cílem podpořit využívání přístupových bodů systému e-CODEX pro právní řízení stanovená právními akty Unie přijatými v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech a umožnit výměnu informací mezi přístupovými body systému e-CODEX.

(13)

Vzhledem k tomu, že sémantická interoperabilita, jako jedna z vrstev interoperability, by měla být faktorem přispívajícím k dosažení cíle tohoto nařízení, jímž je nastolení standardizované a smysluplné interakce mezi dvěma nebo více stranami, měla by být zvláštní pozornost věnována slovníku základních pojmů v oblasti e-justice EU, jenž je aktivem pro opakovaně použitelné sémantické termíny a definice používané k zajištění konzistentnosti a kvality údajů v průběhu času a ve všech případech použití.

(14)

Jelikož je nezbytné zajistit dlouhodobou udržitelnost systému e-CODEX a jeho správu a zároveň dodržet zásadu nezávislosti soudnictví, měl by být pro řízení systému e-CODEX určen vhodný subjekt. V souvislosti se správou systému e-CODEX v rámci tohoto subjektu by měla být zajištěna nezávislost soudnictví.

(15)

Nejvhodnějším subjektem pro řízení systému e-CODEX je agentura, neboť její řídící struktura umožňuje zapojení členských států do řízení systému e-CODEX prostřednictvím účasti v její správní radě, radě pro řízení programu a poradní skupině. Agentura eu-LISA má odpovídající zkušenosti s řízením rozsáhlých informačních systémů. Řízením systému e-CODEX by proto měla být pověřena agentura eu-LISA. Je rovněž nezbytné upravit stávající řídicí strukturu agentury eu-LISA přizpůsobením povinností její správní rady a zřízením poradní skupiny pro systém e-CODEX. Nařízení (EU) 2018/1726 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Měla by být rovněž zřízena zvláštní rada pro řízení programu systému e-CODEX, v níž se zohlední vyvážené genderové zastoupení. Rada pro řízení programu systému e-CODEX by měla poskytovat správní radě agentury eu-LISA poradenství, pokud jde o stanovení priorit činností, včetně vývoje digitálních procesních norem, nových prvků a nových softwarových verzí.

(16)

Podle článku 19 nařízení (EU) 2018/1726 správní rada agentury eu-LISA mimo jiné zajišťuje, aby ve všech rozhodnutích a opatřeních agentury eu-LISA, která mají dopad na rozsáhlé informační systémy v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, byla dodržována zásada nezávislosti soudnictví. Dodržování této zásady dále zaručují řídicí struktura a systém financování agentury eu-LISA. Do řízení systému e-CODEX je rovněž důležité zapojit představitele právnických profesí, další odborníky a příslušné zúčastněné strany, a to prostřednictvím poradní skupiny pro systém e-CODEX a rady pro řízení programu systému e-CODEX. Účinné zapojení představitelů právnických profesí, dalších odborníků a příslušných zúčastněných stran, jakož i jejich řádnou konzultaci by měly umožnit podrobná ujednání a podmínky, a to zejména tím, že bude zajištěno náležité zohlednění jejich zpětné vazby.

(17)

Agentura eu-LISA by měla převzít odpovědnost za systém e-CODEX v období od 1. července 2023 do 31. prosince 2023, vzhledem ke svým prioritním úkolům v oblasti vývoje a správy Systému vstupu/výstupu (EES), Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), centralizovaného systému pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), revidovaného Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu, jakož i vzhledem ke strategickému úkolu vytvořit rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU.

(18)

Korespondenti systému e-CODEX by měli být oprávněni žádat o technickou podporu podle tohoto nařízení a obdržet ji a měli by podporovat provoz systému e-CODEX mezi členskými státy. Požadavky na úroveň služeb pro činnosti, které má agentura eu-LISA provádět, by měly řešit otázku počtu korespondentů systému e-CODEX v členských státech a v Komisi v poměru k počtu přístupových bodů systému e-CODEX oprávněných členskými státy nebo Komisí a k počtu digitálních procesních norem, které uplatňují.

(19)

Systém e-CODEX lze použít v přeshraničních občanských a trestních věcech. Mělo by být možné používat systém e-CODEX a složky systému e-CODEX pro jiné účely, které nespadají do oblasti justiční spolupráce podle vnitrostátního práva nebo práva Unie, pokud toto použití nenaruší používání systému e-CODEX. Toto nařízení se vztahuje pouze na přeshraniční výměnu údajů mezi připojenými systémy prostřednictvím oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX v souladu s odpovídajícími digitálními procesními normami.

(20)

Agentura eu-LISA by měla odpovídat za složky systému e-CODEX, s výjimkou řízení brány, neboť to v současné době provádí meziodvětvově Komise v rámci eDelivery. Agentura eu-LISA by měla od subjektu spravujícího systém e-CODEX převzít plnou odpovědnost za řízení konektoru a za digitální procesní normy. Vzhledem k tomu, že brána a konektor jsou nedílnou součástí systému e-CODEX, měla by agentura eu-LISA zajistit, aby byl konektor kompatibilní s nejnovější verzí brány. Za tímto účelem by Komise měla agenturu eu-LISA zahrnout do přípravné práce provedené před tím, než agentura eu-LISA převezme odpovědnost za systém e-CODEX, a do příslušného správního orgánu pro eDelivery, a to od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(21)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4). Prováděcí akty přijaté v uvedeném rámci by měly stanovit: minimální technické specifikace a normy, včetně norem pro bezpečnost a metod pro ověřování integrity a pravosti, na nichž mají být založeny složky systému e-CODEX; požadavky na úroveň služeb pro činnosti, které má agentura eu-LISA provádět, jakož i další nezbytné technické specifikace těchto činností, včetně počtu korespondentů systému e-CODEX pro oprávněné přístupové body systému e-CODEX v poměru k počtu oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX a k počtu digitálních procesních norem, které uplatňují; a zvláštní opatření pro předání a převzetí systému e-CODEX. Prostřednictvím prováděcích aktů by rovněž mělo být možné stanovit digitální procesní normy na podporu používání systému e-CODEX v řízeních v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

(22)

Konektor by měl umožnit technicky podporovat všechny typy elektronických pečetí a elektronických podpisů, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (5). Minimální technické specifikace a normy stanovené Komisí by měly zahrnovat bezpečnostní provozní normy týkající se konektoru. Bezpečnostní požadavky na fungování konektoru by měly zohledňovat normy pro bezpečnost informací a stávající právní akty Unie, jako jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, (EU) 2016/679 (6) a (EU) 2018/1725 (7) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (8).

(23)

Měly by být stanoveny konkrétní povinnosti agentury eu-LISA v souvislosti s řízením systému e-CODEX.

(24)

Mezi úkoly agentury eu-LISA by mělo patřit doplnění nových prvků systému e-CODEX v případě potřeby. Jedním takovým novým prvkem by měl být prvek, který by v konektoru umožňoval získat příslušné statistické údaje o počtu technických zpráv odeslaných a obdržených prostřednictvím každého oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX.

(25)

Na vnitrostátní úrovni by mělo být možné, aby členské státy udělily oprávnění k provozu přístupových bodů systému e-CODEX orgánům veřejné moci nebo právnickým osobám, jako jsou soukromé společnosti a organizace zastupující právníky. Členské státy by měly vést seznam těchto oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX a oznamovat je agentuře eu-LISA, aby měly možnost vzájemné interakce v rámci příslušných postupů. Subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX na vnitrostátní úrovni mají dodržovat požadavky na ochranu údajů a zásady stanovené v nařízení (EU) 2016/679. Na úrovni Unie by mělo být možné, aby Komise udělila oprávnění k provozu přístupových bodů systému e-CODEX orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie. Komise by měla vést seznam těchto oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX a oznamovat je agentuře eu-LISA, aby měly možnost vzájemné interakce v rámci příslušných postupů. Subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX na úrovni Unie mají dodržovat požadavky na ochranu údajů a zásady stanovené v nařízení (EU) 2018/1725. Zatímco řízení systému e-CODEX by měla zajišťovat agentura eu-LISA, s ohledem na decentralizovanou povahu systému e-CODEX by odpovědnost za zřízení a provoz oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX měly nést výhradně subjekty provozující příslušné oprávněné přístupové body systému e-CODEX. Odpovědnost za veškeré škody vzniklé provozem daného oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX by měl v souladu s platným právem nést subjekt, které jej provozuje. Členské státy a Komise by měly ověřit, že subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX mají nezbytné technické vybavení a lidské zdroje, aby bylo zaručeno řádné a spolehlivé fungování systému e-CODEX. Pokud tyto subjekty nezbytné technické vybavení a lidské zdroje nemají, jejich oprávněné přístupové body systému e-CODEX by měly své oprávnění pozbýt.

(26)

Členské státy by měly dohlížet na oprávněné přístupové body systému e-CODEX, za něž jsou odpovědné, zejména pokud jsou provozovány subjekty, které nejsou orgány veřejné moci. Členské státy by měly zajistit, aby byla zavedena odpovídající opatření pro bezpečnost údajů.

(27)

Členské státy by měly o systému e-CODEX informovat širokou veřejnost, a to ve velkém měřítku pomocí souboru komunikačních kanálů, včetně internetových stránek a sociálních médií.

(28)

Každému členskému státu sice přísluší určit digitální procesní normy, jež je každý jím oprávněný přístupový bod systému e-CODEX oprávněn uplatňovat, každý členský stát by měl nicméně zajistit, aby byly na jeho území uplatňovány všechny digitální procesní normy přijaté prostřednictvím prováděcích aktů podle tohoto nařízení.

(29)

Měl by být zaveden mechanismus pro monitorování dopadu nástrojů, které umožňují přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech v Unii. Subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX by proto měly být schopny systematicky shromažďovat a uchovávat komplexní údaje o používání systému e-CODEX. To by mělo nejen usnadnit práci členských států při shromažďování příslušných údajů a zajistit vzájemnou odpovědnost a transparentnost, ale také významně usnadnit následné monitorování právních aktů Unie přijatých v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech Komisí. Shromážděné informace by měly zahrnovat pouze souhrnné údaje a neměly by být osobními údaji.

(30)

Při poskytování technické podpory korespondentům systému e-CODEX v souvislosti se systémem e-CODEX by agentura eu-LISA měla působit jako jednotné kontaktní místo, a to i pro účely brány.

(31)

Agentura eu-LISA by při plnění svých úkolů měla udržovat vysokou úroveň zabezpečení. Při dalším technickém vývoji softwaru nebo při vývoji upgradů by agentura eu-LISA měla v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 uplatňovat zásady záměrné bezpečnosti a záměrné a standardní ochrany údajů. Subjekt provozující oprávněný přístupový bod systému e-CODEX by měl nést odpovědnost za zabezpečení a ochranu údajů přenášených prostřednictvím svého oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX.

(32)

Utajované informace ve smyslu článku 2 Dohody mezi členskými státy Evropské unie, zasedajícími v Radě, o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie (9) by neměly být předávány prostřednictvím systému e-CODEX, pokud nejsou splněny příslušné podmínky stanovené v uvedené dohodě, v jiných právních aktech Unie a ve vnitrostátním právu.

(33)

Aby se mohla agentura eu-LISA odpovídajícím způsobem připravit na převzetí systému e-CODEX, měl by subjekt spravující systém e-CODEX do 31. prosince 2022 v souladu s prováděcími akty přijatými Komisí podle tohoto nařízení předložit předávací dokument, který stanoví podrobná ujednání pro převod systému e-CODEX, včetně kritérií pro úspěšný proces předání a pro úspěšné dokončení tohoto procesu. Předávací dokument by měl popsat složky systému e-CODEX, včetně brány, konektoru a digitálních procesních norem, jakož i příslušné podpůrné softwarové produkty, dokumentaci a další aktiva. Komise by měla monitorovat proces předání a převzetí, aby zajistila jeho soulad s prováděcími akty přijatými podle tohoto nařízení a předávacím dokumentem. K převzetí by mělo dojít až poté, co Komise po konzultaci se subjektem spravujícím systém e-CODEX a agenturou eu-LISA oznámí, že proces byl úspěšně dokončen. Po předložení předávacího dokumentu a až do úspěšného předání systému e-CODEX agentuře eu-LISA by subjekt spravující systém e-CODEX neměl činit změny systému e-CODEX ani vydávat novou verzi softwaru pro jiné účely, než je provedení nápravné údržby systému e-CODEX.

(34)

V rámci předání systému e-CODEX agentuře eu-LISA by mělo být zajištěno, aby veškerá práva duševního vlastnictví nebo užívací práva týkající se systému e-CODEX a příslušných podpůrných softwarových produktů, dokumentace a dalších aktiv byla převedena na agenturu eu-LISA, tak aby agentura mohla plnit své povinnosti podle tohoto nařízení. U hlavních softwarových složek systému e-CODEX však není nutný smluvní převod, neboť tyto softwarové složky mají otevřený zdrojový kód a vztahuje se na ně veřejná licence Evropské unie.

(35)

Aby mohla Komise systém e-CODEX pravidelně hodnotit, měla by agentura eu-LISA každé dva roky podávat Komisi zprávu o technickém vývoji a technickém fungování systému e-CODEX. Za účelem vypracování této zprávy by členské státy měly agentuře eu-LISA poskytnout příslušné informace týkající se oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX pro připojené systémy na svém území a Komise by měla poskytnout příslušné informace týkající se oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX provozovaných orgány, institucemi a jinými subjekty Unie.

(36)

Poradní skupina pro systém e-CODEX by měla agentuře eu-LISA poskytovat nezbytné odborné znalosti související se systémem e-CODEX, zejména podporou výměny zkušeností a osvědčených postupů. Poradní skupina pro systém e-CODEX by měla mít možnost se zapojit do vývoje nových digitálních procesních norem, včetně těch, které jsou zaváděny na podnět členských států.

(37)

Funkční období členů rady pro řízení programu systému e-CODEX a jejich náhradníků by mělo být možné prodloužit. Mělo by se náležitě zohlednit zastoupení různých členských států v radě pro řízení programu systému e-CODEX, které je třeba co nejvíce podporovat, aby bylo zajištěno postupné zastoupení všech členských států v radě pro řízení programu systému e-CODEX.

(38)

Při výkonu svých povinností by rada pro řízení programu systému e-CODEX měla zajistit, aby veškerá opatření, která agentura eu-LISA přijala v souvislosti se systémem e-CODEX, ať už technická, například opatření týkající se infrastruktury, správy údajů a oddělování údajů, nebo organizační, například opatření týkající se klíčových zaměstnanců a jiných lidských zdrojů, byla v souladu se zásadou nezávislosti soudnictví.

(39)

Komise by měla pravidelně vypracovávat celkové hodnocení systému e-CODEX, aby Evropský parlament a Rada mohly posoudit, zda převod systému e-CODEX proběhl úspěšně a jaké je celkové fungování systému e-CODEX. První takové hodnocení by měla Komise vypracovat tři roky poté, co agentura eu-LISA převezme odpovědnost za systém e-CODEX, a poté každé čtyři roky.

(40)

Agentuře eu-LISA by měly být poskytnuty dostatečné zdroje, aby mohla odpovídajícím způsobem plnit nové úkoly, jak stanoví toto nařízení. Zdroje vyčleněné na provoz systému e-CODEX v souladu s tímto nařízením by se neměly používat na žádný jiný účel.

(41)

Pokud jde o náklady vzniklé při plnění úkolů stanovených tímto nařízením, žádné ustanovení v tomto nařízení by nemělo bránit členským státům, aby požádaly o financování provádění systému e-CODEX na vnitrostátní úrovni z finančních programů Unie.

(42)

Pokud to dovoluje vnitrostátní právo, žádné ustanovení v tomto nařízení nebrání automatickému předkládání informací agentuře eu-LISA, zejména oznámení podle tohoto nařízení.

(43)

Toto nařízení neposkytuje žádný zvláštní právní základ pro zpracování osobních údajů. Jakékoli zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů. Na zpracování osobních údajů prováděné subjekty provozujícími oprávněné přístupové body systému e-CODEX, které jsou zřízeny na území členských států v souladu s tímto nařízením, se vztahuje nařízení (EU) 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (10) a (EU) 2016/680.

(44)

Nařízení (EU) 2018/1725 se vztahuje na zpracování osobních údajů prováděné orgány, institucemi a jinými subjekty Unie podle tohoto nařízení.

(45)

Mezinárodní organizace a jejich podřízené subjekty, které se řídí mezinárodním právem veřejným, nebo další relevantní subjekty, které jsou založeny dohodou mezi dvěma či více zeměmi, nebo vznikly na základě takové dohody, by měly mít možnost účastnit se systému e-CODEX jako příslušné zúčastněné strany poté, co bude jeho provozním řízením pověřena agentura eu-LISA. S tímto cílem a v zájmu zajištění účinného, standardizovaného a bezpečného provozu systému e-CODEX by měla mít agentura eu-LISA možnost uzavírat s těmito organizacemi a subjekty pracovní ujednání podle nařízení (EU) 2018/1726.

(46)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zřízení systému e-CODEX na úrovni Unie a pověření agentury eu-LISA řízením systému, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků tohoto opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(47)

Komise by měla posoudit, zda je proveditelné, aby se systému e-CODEX účastnily třetí země, a případně předložit legislativní návrh, který jejich účast umožní a definuje za tímto účelem příslušná pravidla a protokoly.

(48)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného k Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(49)

V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného k Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(50)

Sídlo agentury eu-LISA bylo zřízeno v Tallinu v Estonsku. Vzhledem ke zvláštní povaze a vlastnostem systému e-CODEX se považovalo za vhodné, aby v Tallinnu v Estonsku probíhal jeho vývoj a provozní řízení.

(51)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 26. ledna 2021 vydal své stanovisko,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví právní rámec pro systém e-CODEX.

2.   Toto nařízení stanoví pravidla pro:

a)

definici, složení, funkce a řízení systému e-CODEX;

b)

povinnosti Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) týkající se systému e-CODEX;

c)

povinnosti Komise, členských států a subjektů provozujících oprávněné přístupové body systému e-CODEX;

d)

právní rámec pro zabezpečení systému e-CODEX.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech prostřednictvím systému e-CODEX, a to v souladu s právními akty Unie přijatými v této oblasti.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„systémem e-CODEX“ (systémem komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny údajů) decentralizovaný a interoperabilní systém pro přeshraniční komunikaci za účelem usnadnění elektronické výměny údajů, který zahrnuje veškerý obsah přenosný v elektronické podobě rychlým, bezpečným a spolehlivým způsobem v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech;

2)

„ přístupovým bodem systému e-CODEX“ softwarové balíčky instalované v hardwarové infrastruktuře, které jsou schopny bezpečným a spolehlivým způsobem přenášet informace do jiných přístupových bodů systému e-CODEX a přijímat je z nich;

3)

„oprávněným přístupovým bodem systému e-CODEX“ přístupový bod systému e-CODEX, který uplatňuje alespoň jednu digitální procesní normu, k němuž udělila oprávnění Komise nebo členský stát a který byl oznámen agentuře eu-LISA v souladu s čl. 6 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 1;

4)

„subjektem provozujícím oprávněný přístupový bod systému e-CODEX“ vnitrostátní orgán veřejné moci nebo právnická osoba oprávněná podle vnitrostátního práva nebo orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie, které provozují oprávněný přístupový bod systému e-CODEX;

5)

„korespondentem systému e-CODEX“ fyzická osoba určená členským státem nebo Komisí, která může podle čl. 7 odst. 1 písm. f) požádat agenturu eu-LISA o technickou podporu a může ji obdržet ohledně všech složek systému e-CODEX v souladu s čl. 7 odst. 3;

6)

„připojeným systémem“ informační systém, který je připojen k přístupovému bodu systému e-CODEX pro účely výměny údajů s jinými takovými informačními systémy;

7)

„centrální testovací platformou“ složka systému e-CODEX používaná výhradně pro testování, poskytující soubor funkcí, jichž mohou subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX využívat k ověření, zda jejich oprávněné přístupové body systému e-CODEX správně fungují a zda jsou digitální procesní normy v připojených systémech spojených s těmito oprávněnými přístupovými body systému e-CODEX správně používány;

8)

„modelem provozního procesu“ grafické a textové znázornění koncepčního modelu několika souvisejících strukturovaných činností nebo úkolů spolu s příslušnými datovými modely a posloupností, v níž musí být tyto činnosti nebo úkoly prováděny, aby se dosáhlo standardizované a smysluplné interakce mezi dvěma nebo více stranami;

9)

„digitální procesní normou“ technické specifikace modelů provozních procesů a datových schémat, stanovující elektronickou strukturu údajů vyměňovaných prostřednictvím systému e-CODEX na základě slovníku základních pojmů v oblasti e-justice EU.

Článek 4

Nediskriminace a dodržování základních práv

V souladu s právem Unie jsou plně dodržována základní práva a svobody všech osob dotčených elektronickou výměnou údajů prostřednictvím systému e-CODEX, zejména právo na účinný přístup ke spravedlnosti, právo na spravedlivý proces, zásada nediskriminace a právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

KAPITOLA 2

SLOŽENÍ, FUNKCE A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SYSTÉMEM E-CODEX

Článek 5

Složení systému e-CODEX

1.   Systém e-CODEX tvoří:

a)

přístupový bod systému e-CODEX;

b)

digitální procesní normy a

c)

podpůrné softwarové produkty, dokumentace a další aktiva uvedená v příloze.

2.   Přístupové body systému e-CODEX tvoří:

a)

brána sestávající ze softwaru založeného na společném souboru protokolů, který umožňuje bezpečnou výměnu informací prostřednictvím telekomunikační sítě s jinými bránami používajícími stejný společný soubor protokolů;

b)

konektor umožňující propojení připojených systémů s bránou uvedenou v písmenu a) a sestávající ze softwaru založeného na společném souboru otevřených protokolů, který umožňuje:

i)

strukturování, zaznamenávání a spojování zpráv;

ii)

ověřování integrity a pravosti zpráv;

iii)

vytváření časově určených dokladů o přijetí vyměňovaných zpráv.

Článek 6

Povinnosti Komise

1.   Do 31. prosince 2022 Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví:

a)

minimální technické specifikace a normy, včetně norem týkajících se bezpečnosti a metod pro ověřování integrity a pravosti, o něž se opírají složky systému e-CODEX uvedené v článku 5;

b)

požadavky na úroveň služeb pro činnosti, které má agentura eu-LISA provádět podle článku 7, a další nezbytné technické specifikace těchto činností, včetně počtu korespondentů systému e-CODEX;

c)

zvláštní opatření pro proces předání a převzetí podle článku 10.

2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout digitální procesní normy, pokud přijetí digitálních procesních norem není stanoveno v jiných právních aktech Unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

3.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

4.   Komise vede seznam oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX provozovaných orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, jakož i digitálních procesních norem, které každý z těchto oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX uplatňuje. Komise tento seznam a veškeré jeho změny neprodleně oznámí agentuře eu-LISA.

5.   Komise určí počet korespondentů systému e-CODEX v poměru k počtu přístupových bodů systému e-CODEX, k nimž udělila oprávnění, a k počtu digitálních procesních norem, které tyto oprávněné přístupové body systému e-CODEX uplatňují. Pouze tito korespondenti systému e-CODEX jsou oprávněni žádat a obdržet technickou podporu podle čl. 7 odst. 1 písm. f) v souvislosti se systémem e-CODEX provozovaným orgány, institucemi a jinými subjekty Unie za podmínek stanovených v prováděcích aktech přijatých podle odst. 1 písm. b) tohoto článku. Komise oznámí agentuře eu-LISA seznam korespondentů systému e-CODEX, které určila, a veškeré změny tohoto seznamu.

Článek 7

Povinnosti agentury eu-LISA

1.   Agentura eu-LISA odpovídá za složky systému e-CODEX uvedené v článku 5, s výjimkou brány, a zejména za tyto úkoly:

a)

vývoj, údržbu, opravy chyb a aktualizace, a to i pokud jde o bezpečnost, softwarových produktů a dalších aktiv a jejich distribuci subjektům provozujícím oprávněné přístupové body systému e-CODEX;

b)

přípravu, údržbu a aktualizaci dokumentace týkající se složek systému e-CODEX, jeho podpůrných softwarových produktů a dalších aktiv a její distribuci subjektům provozujícím oprávněné přístupové body systému e-CODEX;

c)

vývoj, údržbu a aktualizaci konfiguračního souboru obsahujícího úplný seznam oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX, včetně digitálních procesních norem, které každý z těchto oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX uplatňuje, a jeho distribuci subjektům provozujícím oprávněné přístupové body systému e-CODEX;

d)

provádění technických změn a přidávání nových prvků, zveřejněných jako nová verze softwaru, systému e-CODEX s cílem reagovat na nově vzniklé požadavky, jako jsou ty, které vyplývají z prováděcích aktů uvedených v čl. 6 odst. 2, nebo požaduje-li tak poradní skupina pro systém e-CODEX;

e)

podporu a koordinaci testovacích činností, včetně testování konektivity, za účasti oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX;

f)

poskytování technické podpory pro korespondenty systému e-CODEX týkající se systému e-CODEX;

g)

vývoj, zavádění, údržbu a aktualizaci digitálních procesních norem a jejich distribuci subjektům provozujícím oprávněné přístupové body systému e-CODEX;

h)

zveřejnění seznamu oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX, které jí byly oznámeny, a digitálních procesních norem, které každý z těchto oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX uplatňuje, na internetových stránkách agentury;

i)

reagování na žádosti útvarů Komise o technické poradenství a podporu v souvislosti s přípravou prováděcích aktů uvedených v čl. 6 odst. 2;

j)

přezkum potřeby nových digitálních procesních norem, jejich posuzování a přípravu, mimo jiné organizováním a usnadňováním workshopů s korespondenty systému e-CODEX;

k)

vypracování, údržbu a aktualizaci slovníku základních pojmů v oblasti e-justice EU, na němž jsou založeny digitální procesní normy;

l)

vypracování a distribuci bezpečnostních provozních norem, jak je stanoveno v článku 11;

m)

zajišťování odborné přípravy, a to i ve vztahu ke všem příslušným zúčastněným stranám, zaměřené na technické aspekty používání systému e-CODEX podle nařízení (EU) 2018/1726, včetně poskytování školicích materiálů on-line.

2.   Agentura eu-LISA odpovídá za tyto dodatečné úkoly:

a)

poskytování, provoz a údržbu hardwarové a softwarové IT infrastruktury v jejích technických prostorách nezbytné k plnění jejích úkolů;

b)

poskytování, provoz a údržbu centrální testovací platformy, při zajištění integrity a dostupnosti ostatních částí systému e-CODEX;

c)

informování široké veřejnosti o systému e-CODEX, a to ve velkém měřítku pomocí souboru komunikačních kanálů, včetně internetových stránek nebo sociálních médií;

d)

přípravu, aktualizaci a on-line distribuci netechnických informací týkajících se systému e-CODEX a činností, jež provádí.

3.   Pro účely odst. 1 písm. f) poskytuje agentura eu-LISA během pracovní doby zdroje na základě tzv. pracovní pohotovosti, aby poskytla korespondentům systému e-CODEX jednotné kontaktní místo pro technickou podporu včetně brány.

Článek 8

Povinnosti členských států

1.   Členské státy udělí oprávnění k přístupovým bodům systému e-CODEX pro připojené systémy na svém území v souladu s platným právem Unie a vnitrostátním právem. Členské státy vedou seznam těchto oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX a digitálních procesních norem, které každý oprávněný přístupový bod systému e-CODEX uplatňuje. Členské státy tento seznam a veškeré jeho změny neprodleně oznámí agentuře eu-LISA. Členské státy dohlíží na své oprávněné přístupové body systému e-CODEX s cílem zajistit, aby podmínky, za nichž bylo oprávnění uděleno, byly průběžně dodržovány. Členské státy neprovozují své oprávněné přístupové body systému e-CODEX ve třetích zemích.

2.   Každý členský stát určí počet korespondentů systému e-CODEX v poměru k počtu přístupových bodů systému e-CODEX, k nimž udělil oprávnění, a k počtu digitálních procesních norem, které tyto oprávněné přístupové body systému e-CODEX uplatňují. Pouze tito korespondenti systému e-CODEX jsou oprávněni požadovat a obdržet technickou podporu uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. f) za podmínek stanovených v prováděcích aktech přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. b). Každý členský stát oznámí agentuře eu-LISA seznam korespondentů systému e-CODEX, které určil, a veškeré změny tohoto seznamu.

Článek 9

Povinnosti subjektů provozujících oprávněné přístupové body systému e-CODEX

1.   Subjekt provozující oprávněný přístupový bod systému e-CODEX odpovídá za jeho bezpečné zřízení a provoz. Tato povinnost zahrnuje nezbytné úpravy konektoru uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. b), aby byl kompatibilní se všemi připojenými systémy.

2.   Subjekt provozující oprávněný přístupový bod systému e-CODEX poskytne členskému státu, který udělil oprávnění k přístupovému bodu systému e-CODEX, statistické údaje vymezené v čl. 15 odst. 1 a v příslušných právních aktech Unie přijatých v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

3.   Odpovědnost za veškeré škody vzniklé provozem oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX a jakýchkoli připojených systémů nese na základě platného práva subjekt provozující daný oprávněný přístupový bod systému e-CODEX.

Článek 10

Předání a převzetí

1.   Subjekt spravující systém e-CODEX předloží do 31. prosince 2022 agentuře eu-LISA společný předávací dokument, v němž jsou upřesněna podrobná ujednání pro převod systému e-CODEX, včetně kritérií pro úspěšný proces předání a pro úspěšné dokončení tohoto procesu a související dokumentace, jak stanoví prováděcí akty přijaté podle čl. 6 odst. 1 písm. c). Předávací dokument zahrnuje rovněž ustanovení o právech duševního vlastnictví nebo užívacích právech týkajících se systému e-CODEX a podpůrných softwarových produktů, dokumentace a dalších aktiv uvedených v příloze, jež agentuře eu-LISA umožní plnit její povinnosti v souladu s článkem 7.

2.   Do šesti měsíců od předložení předávacího dokumentu uvedeného v odstavci 1 proběhne proces předání a převzetí mezi subjektem spravujícím systém e-CODEX a agenturou eu-LISA. Až do předání si subjekt spravující systém e-CODEX ponechává plnou odpovědnost za tento systém a zajistí, aby nebyly provedeny žádné změny systému e-CODEX a aby nebyly zaváděny žádné nové verze softwaru nad rámec toho, co je nezbytné pro provedení nápravné údržby systému e-CODEX.

3.   Komise monitoruje proces předání a převzetí, aby zajistila, že jsou na základě kritérií uvedených v odstavci 1 řádně provedena podrobná ujednání pro předání systému e-CODEX subjektem spravujícím systém e-CODEX a agenturou eu-LISA. Komise do 31. července 2023 předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o procesu předání a převzetí.

4.   Agentura eu-LISA převezme odpovědnost za systém e-CODEX ke dni, kdy Komise oznámí úspěšné dokončení procesu předání a převzetí, a to mezi 1. červencem 2023 a 31. prosincem 2023 a po konzultaci se subjektem spravujícím systém e-CODEX a s agenturou eu-LISA.

Článek 11

Zabezpečení

1.   Po úspěšném převzetí systému e-CODEX je agentura eu-LISA při plnění svých úkolů odpovědná za udržování vysoké úrovně zabezpečení, včetně zabezpečení hardwarové a softwarové IT infrastruktury uvedené v čl. 7 odst. 2. Agentura eu-LISA zejména vytvoří a udržuje bezpečnostní plán systému e-CODEX a zajistí, aby byl systém e-CODEX provozován v souladu s tímto bezpečnostním plánem, přičemž zohlední stupeň utajení informací zpracovávaných v systému e-CODEX a pravidla agentury eu-LISA pro bezpečnost informací. Bezpečnostní plán stanoví pravidelné bezpečnostní inspekce a audity systému e-CODEX, včetně posouzení zabezpečení jeho softwaru, a to za účasti subjektů provozujících oprávněné přístupové body systému e-CODEX.

2.   Při plnění svých povinností uplatňuje agentura eu-LISA zásady záměrné bezpečnosti a záměrné a standardní ochrany údajů.

3.   Subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX nesou výlučnou odpovědnost za jejich bezpečné zřízení a provozování, včetně zabezpečení údajů přenášených jejich prostřednictvím, při zohlednění technických norem stanovených v prováděcích aktech přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a bezpečnostních pravidel a pokynů uvedených v odstavci 6 tohoto článku.

4.   Subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX oznámí neprodleně veškeré bezpečnostní incidenty agentuře eu-LISA a v případě oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX provozovaného vnitrostátním orgánem veřejné moci nebo právnickou osobou zmocněnými podle vnitrostátního práva členskému státu spravujícímu seznam oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX, ve kterém je tento přístupový bod uveden, nebo Komisi v případě, že je přístupový bod provozován orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie.

5.   Odhalí-li agentura eu-LISA jakákoliv slabá místa nebo bezpečnostní incidenty nebo obdrží-li oznámení bezpečnostního incidentu podle odstavce 4, provede agentura eu-LISA analýzu bezpečnostního incidentu a neprodleně informuje subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX, kterých se týká, a poradní skupinu pro systém e-CODEX.

6.   Agentura eu-LISA vypracuje bezpečnostní pravidla a pokyny týkající se oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX. Subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX poskytnou agentuře eu-LISA prohlášení prokazující jejich soulad s bezpečnostními pravidly ve vztahu k oprávněným přístupovým bodům systému e-CODEX. Tato prohlášení se aktualizují každoročně, nebo kdykoli je změna nutná.

Článek 12

Poradní skupina pro systém e-CODEX

1.   Od 1. ledna 2023 poskytuje poradní skupina pro systém e-CODEX zřízená podle čl. 27 odst. 1 písm. dc) nařízení (EU) 2018/1726 agentuře eu-LISA nezbytné odborné znalosti související se systémem e-CODEX, zejména v souvislosti s přípravou jejího ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti. Poradní skupina pro systém e-CODEX může zřizovat podskupiny, složené z některých jejích členů, za účelem přezkoumání konkrétních záležitostí, včetně zvláštních digitálních procesních norem.

2.   Poradní skupina pro systém e-CODEX zejména:

a)

sleduje stav zavádění systému e-CODEX v členských státech;

b)

posuzuje potřebu nových digitálních procesních norem a tyto normy posuzuje a připravuje;

c)

podporuje sdílení znalostí;

d)

monitoruje dodržování požadavků na úroveň služeb, které jsou stanoveny v prováděcím aktu přijatém podle čl. 6 odst. 1 písm. b), agenturou eu-LISA;

e)

poskytuje stanovisko k návrhu zprávy uvedené v článku 16.

3.   Během procesu předání a převzetí uvedeného v článku 10 se poradní skupina pro systém e-CODEX pravidelně schází nejméně jednou za dva měsíce, dokud není proces předání a převzetí úspěšně dokončen, a poté nejméně jednou za šest měsíců.

4.   Poradní skupina pro systém e-CODEX podává po každém zasedání zprávu radě pro řízení programu systému e-CODEX. Poradní skupina pro systém e-CODEX poskytuje odborné znalosti pro podporu úkolů rady pro řízení programu systému e-CODEX.

5.   Poradní skupina pro systém e-CODEX do své činnosti zapojí příslušné zúčastněné strany a odborníky, včetně soudců, právníků a profesních organizací, kteří jsou dotčeni systémem e-CODEX, používají jej nebo se jej účastní.

Článek 13

Rada pro řízení programu systému e-CODEX

1.   Správní rada agentury eu-LISA zřídí do 1. ledna 2023 stálou radu pro řízení programu systému e-CODEX.

Rada pro řízení programu systému e-CODEX:

a)

poskytuje správní radě agentury eu-LISA poradenství ohledně dlouhodobé udržitelnosti systému e-CODEX, zejména během procesu předání a převzetí uvedeného v článku 10, s ohledem na stanovení priorit činností a dalších strategických závazků;

b)

zajišťuje odpovídající řízení systému e-CODEX a

c)

monitoruje dodržování zásady nezávislosti soudnictví a v případě potřeby podněcuje preventivní nebo nápravná opatření.

Rada pro řízení programu systému e-CODEX není zmocněna zastupovat členy správní rady agentury eu-LISA.

2.   Radu pro řízení programu systému e-CODEX tvoří těchto deset členů:

a)

předseda poradní skupiny pro systém e-CODEX uvedený v článku 12;

b)

osm členů jmenovaných správní radou agentury eu-LISA a

c)

jeden člen jmenovaný Komisí.

Každý člen rady pro řízení programu systému e-CODEX má jednoho náhradníka. Správní rada agentury eu-LISA zajistí, aby jí jmenovaní členové rady pro řízení programu systému e-CODEX a náhradníci měli nezbytnou zkušenost, a to i v oblasti spravedlnosti, a odborné znalosti týkající se plnění svých úkolů.

3.   Funkční období členů rady pro řízení programu systému e-CODEX a jejich náhradníků je čtyři roky a může být prodlouženo.

4.   Agentura eu-LISA se podílí na činnosti rady pro řízení programu systému e-CODEX. Za tím účelem se jeden zástupce agentury eu-LISA účastní zasedání rady pro řízení programu systému e-CODEX s cílem podávat zprávy o práci související se systémem e-CODEX a o jakékoliv další související práci a činnostech.

5.   Rada pro řízení programu systému e-CODEX se schází nejméně jednou za šest měsíců a v případě potřeby častěji. Rada pro řízení programu systému e-CODEX předkládá pravidelně, a alespoň po každém zasedání, správní radě agentury eu-LISA písemné zprávy o stavu a pokroku systému e-CODEX.

6.   Rada pro řízení programu systému e-CODEX stanoví svůj jednací řád, který zahrnuje zejména pravidla pro:

a)

volbu předsedy a místopředsedy a jejich funkční období;

b)

místa zasedání;

c)

přípravu zasedání;

d)

možné účasti zúčastněných stran a odborníků na zasedáních, včetně soudců, právníků a profesních organizací, kteří jsou dotčeni systémem e-CODEX, používají jej nebo se jej účastní;

e)

komunikační plány zajišťující, aby členové správní rady agentury eu-LISA, kteří nejsou členy rady pro řízení programu systému e-CODEX, byli plně informováni o práci rady pro řízení programu systému e-CODEX.

7.   Na předsedu a místopředsedu rady pro řízení programu systému e-CODEX se obdobně použije čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1726.

8.   Všechny cestovní výdaje a výdaje na pobyt, které vzniknou členům rady pro řízení programu systému e-CODEX a jejich náhradníků, musí být rozumné a přiměřené a hradí je agentura eu-LISA v souladu se svým jednacím řádem.

9.   Agentura eu-LISA poskytne radě pro řízení programu systému e-CODEX sekretariát.

Článek 14

Nezávislost soudnictví

1.   Při plnění svých povinností podle tohoto nařízení všechny subjekty dodržují zásadu nezávislosti soudnictví, při zohlednění zásady dělby moci.

2.   Za tímto účelem agentura eu-LISA vyčlení veškeré zdroje, které jí byly poskytnuty pro účely systému e-CODEX, na jeho provoz v souladu s tímto nařízením, a zajistí zapojení zástupců justice do řízení systému e-CODEX podle článků 12 a 13.

Článek 15

Oznamování

1.   Poté, co agentura eu-LISA úspěšně převezme odpovědnost za systém e-CODEX, oznámí členské státy agentuře eu-LISA do 31. ledna každého roku tyto statistické údaje:

a)

počet technických zpráv zaslaných a obdržených prostřednictvím každého oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX pro připojené systémy na jejich území, seskupených podle příslušného oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX a digitální procesní normy, pokud se nepoužije rovnocenný postup oznamování podle jiného právního aktu Unie;

b)

počet a druh incidentů, které mají dopad na bezpečnost systému e-CODEX, s nimiž se setkaly subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX pro připojené systémy na jejich území, pokud se nepoužije rovnocenný postup oznamování podle jiného právního aktu Unie.

2.   Poté, co agentura eu-LISA úspěšně převezme odpovědnost za systém e-CODEX, oznámí Komise agentuře eu-LISA do 31. ledna každého roku tyto statistické údaje:

a)

počet technických zpráv zaslaných a obdržených prostřednictvím každého oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX provozovaného orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie, seskupených podle příslušného oprávněného přístupového bodu systému e-CODEX a digitální procesní normy, pokud se nepoužije rovnocenný postup oznamování podle jiného právního aktu Unie;

b)

počet a druh incidentů, které mají dopad na bezpečnost systému e-CODEX, s nimiž se setkaly subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX, kde jsou těmito subjekty orgány, instituce a jiné subjekty Unie, pokud se nepoužije rovnocenný postup oznamování podle jiného právního aktu Unie.

3.   Oznámení podle odstavců 1 a 2 tohoto článku potvrdí aktuálnost seznamů oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX a digitálních procesních norem uvedených v čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 1.

Článek 16

Monitorování a podávání zpráv

1.   Dva roky poté, co převezme odpovědnost za systém e-CODEX, a poté každé dva následující roky předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování a používání systému e-CODEX, včetně zabezpečení systému e-CODEX.

2.   Agentura eu-LISA sdruží údaje obdržené od Komise a členských států podle čl. 6 odst. 4, čl. 8 odst. 1 a článku 15 a v rámci zprávy uvedené v odstavci 1 tohoto článku poskytne tyto ukazatele:

a)

seznam a počet digitálních procesních norem, u nichž byl během vykazovaného období použit systém e-CODEX;

b)

počet oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX za každý členský stát a za každou digitální procesní normu;

c)

počet technických zpráv zaslaných prostřednictvím systému e-CODEX, a to za každou digitální procesní normu mezi jednotlivými oprávněnými přístupovými body systému e-CODEX;

d)

počet a druh incidentů, které mají dopad na zabezpečení systému e-CODEX, a informace o souladu s bezpečnostním plánem systému e-CODEX.

3.   Tři roky poté, co agentura eu-LISA převezme odpovědnost za systém e-CODEX, a poté každé následující čtyři roky vypracuje Komise celkové hodnocení systému e-CODEX. Toto celkové hodnocení zahrnuje posouzení uplatňování tohoto nařízení a posouzení dosažených výsledků v porovnání se sledovanými cíli a může navrhnout možná budoucí opatření. Při vypracovávání svých hodnocení Komise rovněž přezkoumá úlohu rady pro řízení programu systému e-CODEX a její pokračování na základě objektivních důvodů a v případě potřeby navrhne zlepšení. Komise předloží celkové hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 17

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

1.   Agentura eu-LISA může uzavírat pracovní ujednání s mezinárodními organizacemi nebo jim podřízenými subjekty řídícími se mezinárodním právem veřejným nebo s jinými příslušnými subjekty nebo orgány zřízenými na základě dohody mezi dvěma nebo více zeměmi, s cílem umožnit jim požádat při používání systému e-CODEX o technickou pomoc a tuto pomoc obdržet. Tato pracovní ujednání se uzavírají v souladu s článkem 43 nařízení (EU) 2018/1726.

2.   Pracovní ujednání uvedená v odstavci 1 tohoto článku mohou umožnit určení jedné fyzické osoby z každé mezinárodní organizace nebo subjektu jako korespondenta, jenž je oprávněn požádat o technickou pomoc podle čl. 7 odst. 1 písm. f) a obdržet ji, a to za podmínek stanovených v prováděcích aktech přijatých podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a za předpokladu, že tato technická pomoc nemá dopad na náklady uvedené v čl. 20 odst. 1.

KAPITOLA 3

POZMĚŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Článek 18

Změny nařízení (EU) 2018/1726

Nařízení (EU) 2018/1726 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Agentura odpovídá za vývoj a provozní řízení, a to včetně technického vývoje, počítačového systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX).“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Agenturu lze pověřit přípravou, vývojem nebo provozním řízením jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, než které jsou uvedeny v odstavcích 3, 4 a 4a tohoto článku, včetně stávajících systémů, pouze pokud tak stanoví příslušné právní akty Unie, jimiž se tyto systémy řídí, založené na článcích 67 až 89 Smlouvy o fungování EU, případně s přihlédnutím k vývoji v oblasti výzkumu uvedenému v článku 14 tohoto nařízení a k výsledkům pilotních projektů a ověření koncepce uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8b

Úkoly související se systémem e-CODEX

V souvislosti se systémem e-CODEX plní agentura:

a)

úkoly, kterými ji pověřuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 (*1);

b)

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání systému e-CODEX, včetně poskytování školicích materiálů on-line.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 ze dne 30. května 2022 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 150 31.5.2022, s. 1).“"

3)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Agentura sleduje vývoj v oblasti výzkumu, který je důležitý pro provozní řízení SIS II, VIS, Eurodacu, EES, ETIAS, sítě DubliNet, ECRIS-TCN, systému e-CODEX a jiných rozsáhlých informačních systémů uvedených v čl. 1 odst. 5.“

4)

V čl. 17 odst. 3 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Úkoly související s vývojem a provozním řízením systému e-CODEX podle čl. 1 odst. 4a a článku 8b se provádějí v Tallinnu v Estonsku.“

5)

V článku 19 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno ff) se nahrazuje tímto:

„ff)

přijímá zprávy o technickém fungování:

i)

SIS podle čl. 60 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 (*2) a čl. 74 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 (*3);

ii)

VIS podle čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2008 a čl. 17 odst. 3 rozhodnutí 2008/633/SVV;

iii)

EES podle čl. 72 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226;

iv)

ETIAS podle čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1240;

v)

ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 36 odst. 8 nařízení (EU) 2019/816;

vi)

složek interoperability podle čl. 78 odst. 3 nařízení (EU) 2019/817 a čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) 2019/818;

vii)

systému e-CODEX podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2022/850;

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).“;"

b)

písmeno mm) se nahrazuje tímto:

„mm)

zajišťuje každoroční zveřejnění:

i)

seznamu příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS podle čl. 41 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 56 odst. 7 nařízení (EU) 2018/1862, spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS (N.SIS) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1862;

ii)

seznamu příslušných orgánů podle čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226;

iii)

seznamu příslušných orgánů podle čl. 87 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240;

iv)

seznamu ústředních orgánů podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) 2019/816;

v)

seznamu orgánů podle čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) 2019/817 a čl. 67 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818;

vi)

seznamu oprávněných přístupových bodů systému e-CODEX podle čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2022/850;“.

6)

V čl. 27 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„dc)

poradní skupina pro systém e-CODEX;“.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 20

Náklady

1.   Náklady vzniklé při plnění úkolů uvedených v článku 7 jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

2.   Náklady na úkoly uvedené v článcích 8 a 9 hradí členské státy nebo subjekty provozující oprávněné přístupové body systému e-CODEX.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Úř. věst. C 286, 16.7.2021, s. 82.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. března 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2022.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(9)  Úř. věst. C 202, 8.7.2011, s. 13.

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).


PŘÍLOHA

SOFTWAROVÉ PRODUKTY, DOKUMENTACE A DALŠÍ AKTIVA, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDÁNY AGENTUŘE EU-LISA PODLE ČLÁNKU 10

1)

Central Testing Platform (Centrální testovací platforma);

2)

Configuration Management Tool (Nástroj pro správu konfigurace), jenž je softwarovým produktem pomáhajícím při plnění úkolu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c);

3)

Metadata Workbench, jenž je softwarovým produktem pomáhajícím při plnění části úkolů uvedených v článku 7;

4)

Slovník základních pojmů v oblasti e-justice EU, jenž je aktivem pro opakovaně použitelné sémantické termíny a definice používané k zajištění konzistentnosti a kvality údajů v průběhu času a ve všech případech použití;

5)

Dokumentace architektury, jež je dokumentací používanou k tomu, aby se příslušným zúčastněným stranám poskytly technické a informativní znalosti ohledně volby norem, které musí splňovat ostatní aktiva systému e-CODEX.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU