(EU) 2022/844Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/844 ze dne 30. května 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 148, 31.5.2022, s. 24-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2022 Nabývá účinnosti: 20. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/844

ze dne 30. května 2022,

kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) obsahuje chybu v příloze I (část FCL) hlavě A článku FCL.010, neboť pro jeden z pojmů definovaných v uvedeném článku byl použit nesprávný výraz. Tato chyba se dotýká podstaty ustanovení, v nichž je příslušný výraz použit.

(2)

Švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011 dále obsahuje menší chybu v příloze I dodatku 5 bodě 14 písm. c) „3. fáze – středně pokročilá“ první odrážce, která se týká nesprávného výrazu použitého v definici.

(3)

Švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU