(EU) 2022/828Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/828 ze dne 25. května 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 147, 30.5.2022, s. 27-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2022 Nabývá účinnosti: 19. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/828

ze dne 25. května 2022,

kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (1), a zejména na čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 61 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polské znění nařízení Komise (EU) 2017/2195 (2) obsahuje chybu v čl. 12 odst. 3 písm. g), která mění předmět a lhůtu pro splnění povinnosti provozovatelů přenosových soustav zveřejňovat informace.

(2)

Polské znění nařízení (EU) 2017/2195 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přeshraniční dodávky elektřiny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 54.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (Úř. věst. L 312, 28.11.2017, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU