(EU) 2022/827Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/827 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti

Publikováno: Úř. věst. L 147, 30.5.2022, s. 25-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2022 Nabývá účinnosti: 19. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/827

ze dne 20. května 2022,

kterým se opravuje dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 21 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dánské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1842 (2) obsahuje chyby v čl. 6 odst. 1 a 2, které mění význam ustanovení.

(2)

Dánské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/1842 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1842 ze dne 31. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o další opatření k úpravám přídělu bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti (Úř. věst. L 282, 4.11.2019, s. 20).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU