(EU) 2022/825Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/825 ze dne 17. března 2022, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 147, 30.5.2022, s. 3-21 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2022 Nabývá účinnosti: 19. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/825

ze dne 17. března 2022,

kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) obsahuje seznam kombinací účinné látky a typu přípravku zařazených do programu přezkumu stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích dne 6. listopadu 2018.

(2)

Identita některých účinných látek uvedených v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 byla nově definována podle článku 13 uvedeného nařízení s cílem přesněji identifikovat tyto účinné látky a stanovit odpovídající novou identitu látky.

(3)

Poté, co Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) zveřejnila otevřenou výzvu k převzetí role účastníka pro některé kombinace účinné látky a typu přípravku, na něž se vztahuje stávající identita látky, ale nikoli nová identita látky, měly by být kombinace látky a typu přípravku oznámené podle čl. 14 odst. 1 písm. b), u nichž agentura shledala, že oznámení odpovídá požadavkům čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, zařazeny do přílohy II uvedeného nařízení v souladu s článkem 18 uvedeného nařízení.

(4)

Na základě prohlášení obdržených v souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 zveřejnila agentura výzvu umožňující všem osobám, které o to měly zájem, oznámit účinné látky v typu přípravku 19, v jejichž případě bylo využito odchylky pro potraviny a krmiva podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (3). V souladu s čl. 16 odst. 5 byla předložena dvě oznámení týkající se arašídového másla a brandy pro použití v typu přípravku 19 a agentura shledala, že jsou v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014. Uvedené účinné látky by proto měly být zařazeny do přílohy II uvedeného nařízení podle článku 18 uvedeného nařízení.

(5)

Je vhodné uvést v příloze tohoto nařízení členské státy, jejichž příslušné orgány by měly být hodnotícími příslušnými orgány pro kombinace účinné látky a typu přípravku, které se mají doplnit do přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014.

(6)

Účinné látky, pro které bylo rozhodnutí o schválení nebo neschválení pro jeden nebo více typů přípravků přijato po dni 6. listopadu 2018, nebo které byly zařazeny do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012 podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení, již nejsou součástí programu přezkumu. Proto by uvedené účinné látky, pokud jde o dotčené typy přípravků, již neměly být v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 uvedeny.

(7)

S cílem zohlednit skutečnou situaci a z důvodu transparentnosti je vhodné stanovit seznam kombinací účinné látky a typu přípravku zařazených do programu přezkumu stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích v den přijetí tohoto nařízení.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

KOMBINACE LÁTKY A TYPU PŘÍPRAVKU ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU PŘEZKUMU DNE 17. BŘEZNA 2022

Kombinace účinné látky a typu přípravku podporované ke dni 17. března 2022, s výjimkou jakéhokoli jiného nanomateriálu než toho, který je výslovně uveden v položce 1017, a s výjimkou jakékoli výroby účinné látky in situ, kromě případů, kdy je látka výslovně uvedena s odkazem na podporovaný prekurzor (podporované prekurzory)

Číslo položky

Název látky

Členský stát zpravodaj

Číslo ES

Číslo CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

kyselina mravenčí

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

kyselina permravenčí vyrobená z kyseliny mravenčí a peroxidu vodíku

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

kyselina salicylová

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

ethylenoxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

kyselina glykolová/kyselina 2-hydroxyethanová

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu (TAED) a peroxidu vodíku

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

kyselina peroxyoctová vyrobená z 1,3-diacetyloxypropan-2-yl acetátu a peroxidu vodíku

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-mléčná kyselina

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

2-isopropenyl-8,9-dimethoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

symklosen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenylprop-2-enal (cinnamaldehyd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

hexa-2,4-dienová kyselina (kyselina sorbová)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoxyethan-1-ol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

natrium-dimethylarsinát (natrium-kakodylát)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

tosylchloramid, sodná sůl (chloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

kalium-dimethyldithiokarbamát

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

natrium-dimethyldithiokarbamát

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol (thiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

kyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H- isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1- karboxylát (d-trans-tetramethrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

N,N’-dimethyl-2,2′-disulfandiyldibenzamid (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

natrium-dichlorisokyanurát dihydrát

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

natrium-dichlorisokyanurát

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

ethyl(hexadecyl)dimethylammonium-ethyl-sulfát (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

formaldehyd uvolněný z (ethylendioxy)dimethanolu (reakční produkty ethylenglykolu a paraformaldehydu (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl (pyrithion sodný)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

methylen-dithiokyanát

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

didecyldimethylammonium-chlorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

stříbro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

oxid siřičitý vyrobený ze síry spalováním

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

aktivní brom vyrobený z bromidu sodného a chlornanu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

aktivní brom vyrobený z bromidu sodného a chlornanu vápenatého

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

aktivní brom vyrobený z bromidu sodného a chloru

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

aktivní brom vyrobený z bromidu sodného elektrolýzou

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

aktivní brom vyrobený z kyseliny bromové a močoviny a brommočoviny

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

aktivní brom vyrobený z bromnanu sodného a N-bromsulfamátu a kyseliny sulfamové

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

tetramethrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

peroxid vodíku

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

peroxid vodíku uvolněný z perkarbonátu sodného

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

dusičnan stříbrný

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

peroxodisíran sodný

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

aktivní chlor uvolněný z chlornanu sodného

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

aktivní chlor uvolněný z chlornanu vápenatého

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

aktivní chlor uvolněný z chloru

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

monochloramin vyrobený ze síranu amonného a zdroje chloru

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

chlorid stříbrný

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

argentum-poly(ethylenimin)-chlorid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

oxid chloričitý

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

oxid chloričitý vyrobený z chloritanu sodného elektrolýzou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

oxid chloričitý vyrobený z chloritanu sodného acidifikací

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

oxid chloričitý vyrobený z chloritanu sodného oxidací

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

oxid chloričitý vyrobený z chlorečnanu sodného a peroxidu vodíku v přítomnosti silné kyseliny

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

chlorid-pentahydroxid dihlinitý

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

reakční produkty hydroxidu hlinitého a kyseliny chlorovodíkové a hliníku a vody

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

chloramin aktivovaný bromidem (BAC) vyrobený z prekurzorů bromidu amonného a chlornanu sodného

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

dodecylguanidin-monohydrochlorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

aktivní brom získaný z brommonochloridu

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(benzyloxy)methanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

5,5′-bis(4-chlorfenyl)-1,1′-(hexan-1,6- diyl)bis(biguanid)-bis(D-glukonát) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

[2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (prallethrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

reakční produkty paraformaldehydu a 2-hydroxypropylaminu (poměr 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium-chlorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH/bromchlordimethylhydantoin)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina (isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát (azamethifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

dimethyl(tetradecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium-chlorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

olej z Cymbopogon winterianus, frakcionovaný, hydratovaný, cyklizovaný

CZ

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-sulfát (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on (4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

reakční produkty paraformaldehydu a 2-hydroxypropylaminu (poměr 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

didecyldimethylammonium-chlorid (DDAC) (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

alkyl(C12-18)benzyl(dimethyl)ammoniové soli 1,1-dioxo-1λ-1,2-benzoisothiazol- 3(2H)-onu (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného a bis(peroxosíranu)-bis(síranu) pentadraselného

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

aktivní chlor vyrobený z mořské vody (chloridu sodného) elektrolýzou

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

aktivní chlor vyrobený z hexahydrátu chloridu hořečnatého a chloridu draselného elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

aktivní chlor vyrobený z N-chlorosulfamátu sodného

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

dihydrogen-bis(monoperoxyftalato)magnesát (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

výtažek margosy z oleje lisovaného za studena z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný se superkritickým oxidem uhličitým

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

alkyl(C12-14)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

alkyl (C12-14) dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný uhlovodíkovým rozpouštědlem

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, výtažek/levandulový olej

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

reakční produkty glutamové kyseliny a N-alkyl(C12-14)propan-1,2-diaminu (glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-ftalimidoperoxyhexanová kyselina (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

oxid chloričitý vyrobený z komplexu tetrachlordekaoxidu (TCDO) acidifikací

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

cis-1-((Z)-3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid (cis-CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

stříbrný zeolit

SE

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

reakční produkty 5,5-dimethylhydantoinu, 5-ethyl-5-methylhydantoinu s bromem a chlorem (DCDMH)

NL

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

reakční směs oxidu titaničitého a chloridu stříbrného

SE

není k dispozici

není k dispozici

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

reakční produkty 5,5-dimethylhydantoinu, 5-ethyl-5-methylhydantoinu s chlorem (DCEMH)

NL

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

fosforečnanové sklo s obsahem stříbra

SE

není k dispozici

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

borofosforečnanové sklo s obsahem stříbra

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

X

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

fosfoborité sklo s obsahem stříbra

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

stříbrno-zinečnatý zeolit

SE

není k dispozici

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

stříbrno-mědnatý zeolit

SE

není k dispozici

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

stříbro adsorbované na oxidu křemičitém (jako nanomateriál ve formě stabilního agregátu s primárními částicemi na nanoúrovni)

SE

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1- en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs 4 stereoisomerů) (d-allethrin)

DE

přípravek na ochranu rostlin

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril (chlorfenapyr)

PT

přípravek na ochranu rostlin

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

polymer N-methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chlormethyl)oxiranem (EINECS 203-439-8)/polymerní kvartérní chlorid amonný (PQ Polymer)

HU

polymer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát] (Bardap 26)

IT

polymer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyethoxyammonium-borát/α, α’-(didecyliminio)bis[ω-hydropoly(ethylenoxy)]-borát (polymerický betain)

EL

polymer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

pomeranč, sladký, výtažek

Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, éterické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

česnek, výtažek

Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, éterické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

brandy

bude upřesněno

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

arašídové máslo

BE

není k dispozici

není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

měď, prášek

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU