(EU) 2022/808Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/808 ze dne 23. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky bispyribak (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 24.5.2022, s. 37-39 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. června 2022 Nabývá účinnosti: 13. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/808

ze dne 23. května 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky bispyribak

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (3) byla dne 30. července 2018 předložena žádost o obnovení schválení účinné látky bispyribak.

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky bispyribak byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1916 (4) prodloužena z 31. července 2021 do 31. července 2023.

(4)

Dne 22. října 2020 však žadatel potvrdil, že žádost o obnovení schválení již nepodporuje.

(5)

Jelikož byla žádost o obnovení stažena, není již prodloužení doby platnosti schválení této účinné látky podle prováděcího nařízení (EU) 2018/1916 odůvodněné. Nové datum konce doby platnosti by proto mělo být stanoveno na co nejbližší datum, přičemž členským státům by měl být poskytnut dostatek času na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1916 ze dne 6. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky bispyribak (Úř. věst. L 311, 7.12.2018, s. 24).


PŘÍLOHA

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se v položce 1 (Bispyribak) nahrazuje datum v šestém sloupci (Konec platnosti schválení) datem „31. července 2022“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU