(EU) 2022/801Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/801 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 za účelem aktualizace seznamu účinných látek schválených nebo považovaných za schválené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 143, 23.5.2022, s. 7-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2022 Nabývá účinnosti: 12. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/801

ze dne 20. května 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 za účelem aktualizace seznamu účinných látek schválených nebo považovaných za schválené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) obsahuje seznam účinných látek, které byly původně zařazeny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3) a považují se za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Původně uváděla 354 účinných látek.

(2)

U 68 účinných látek uvedených v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 nebyly žádosti o obnovení předloženy, nebo byly předloženy, ale byly staženy, v důsledku čehož uplynula doba platnosti schválení těchto účinných látek.

(3)

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. U sedmi z těchto účinných látek nebyly žádosti o obnovení buď předloženy tři roky před uplynutím platnosti jejich příslušných schválení, nebo byly předloženy, ale byly staženy, v důsledku čehož uplynula doba platnosti schválení těchto účinných látek.

(4)

Všechny látky, které po uplynutí doby platnosti schválení uvedené pro dotčené látky v části A nebo B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 již nejsou schváleny nebo se již nepovažují za schválené, by měly být v zájmu jasnosti a transparentnosti odstraněny z části A a B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1.

V části A se zrušují tyto položky:

1)

položka 21, Cyklanilid;

2)

položka 33, Cinidon-ethyl;

3)

položka 43, Ethoxysulfuron;

4)

položka 45, Oxadiargyl;

5)

položka 49, Cyfluthrin;

6)

položka 56, Mekoprop;

7)

položka 72, Molinát;

8)

položka 87, Ioxynil;

9)

položka 94, Imazosulfuron;

10)

položka 100, Tepraloxydim;

11)

položka 113, Maneb;

12)

položka 120, Warfarin;

13)

položka 121, Klothianidin;

14)

položka 140, Thiamethoxam;

15)

položka 143, Flusilazol;

16)

položka 144, Karbendazim;

17)

položka 151, Glufosinát;

18)

položka 157, Fipronil;

19)

položka 174, Diflubenzuron;

20)

položka 175, Imazachin;

21)

položka 177, Oxadiazon;

22)

položka 184, Chinoklamin;

23)

položka 185, Chloridazon;

24)

položka 190, Fuberidazol;

25)

položka 192, Diuron;

26)

položka 196, Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis kmen: NB 176 (TM 141);

27)

položka 201, Phlebiopsis gigantean kmeny VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;

28)

položka 205, Trichoderma polysporum kmen IMI 206039;

29)

položka 211, Epoxykonazol;

30)

položka 212, Fenpropimorf;

31)

položka 214, Tralkoxydim;

32)

položka 216, Imidakloprid;

33)

položka 221, Octan amonný;

34)

položka 226, Denathonium-benzoát;

35)

položka 237, Vápenec;

36)

položka 239, Extrakční zbytky pepřového prášku (PDER);

37)

položka 245, Butan1,4diamin (putrescin);

38)

položka 252, Výtažek z mořských řas (dříve „výtažek z mořských řas“ a „mořské řasy“);

39)

položka 253, Křemičitan sodno-hlinitý;

40)

položka 254, Chlornan sodný;

41)

položka 256, Trimethylamin-hydrochlorid;

42)

položka 261, Fosfid vápenatý;

43)

položka 269, Triadimenol;

44)

položka 270, Methomyl;

45)

položka 280, Teflubenzuron;

46)

položka 281, Zeta-cypermethrin;

47)

položka 282, Chlorsulfuron;

48)

položka 283, Cyromazin;

49)

položka 286, Lufenuron;

50)

položka 290, Difenakum;

51)

položka 303, Spirodiklofen;

52)

položka 306, Triflumizol;

53)

položka 308, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice);

54)

položka 309, Haloxyfop-P;

55)

položka 312, Metosulam;

56)

položka 315, Fenbukonazol;

57)

položka 319, Myklobutanil;

58)

položka 321, Triflumuron;

59)

položka 324, Diethofenkarb;

60)

položka 325, Etridiazol;

61)

položka 327, Oryzalin;

62)

položka 332, Fenoxykarb;

63)

položka 336, Karbetamid;

64)

položka 337, Karboxin;

65)

položka 338, Cyprokonazol;

66)

položka 347, Bromadiolon;

67)

položka 349, Pencykuron;

68)

položka 353, Flutriafol.

2.

V části B se zrušují tyto položky:

1)

položka 2, Profoxydim;

2)

položka 3, Azimsulfuron;

3)

položka 14, Fluchinkonazol;

4)

položka 17, Triazoxid;

5)

položka 19, Akrinathrin;

6)

položka 20, Prochloraz;

7)

položka 23, Bifenthrin.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU