(EU) 2022/800Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/800 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 143, 23.5.2022, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2022 Nabývá účinnosti: 12. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/800

ze dne 20. května 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2009/116/ES (2) zařadila parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 jako účinné látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Schválení účinných látek parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, povoluje jejich použití pouze jako insekticid a akaricid.

(4)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 podala společnost Total Fluids dne 30. září 2014 Řecku, zpravodajskému členskému státu, žádost o změnu podmínek schválení parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, aby bylo umožněno jejich použití jako fungicid. Zpravodajský členský stát shledal žádost přijatelnou.

(5)

Zpravodajský členský stát posoudil nové použití parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, o něž bylo požádáno v roce 2014, v souvislosti s možnými účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, a vypracoval návrh zprávy o posouzení, který byl předložen Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi dne 6. února 2018.

(6)

V souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 předal úřad revidovanou zprávu o posouzení žadateli a členským státům k připomínkám a zpřístupnil ji veřejnosti. V souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 byly od žadatele vyžádány dodatečné informace.

(7)

Dne 23. září 2021 oznámil úřad Komisi svůj závěr (5), zda lze očekávat, že nové použití parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 bude splňovat kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(8)

Dne 27. ledna 2022 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva doplnění ke zprávě o přezkumu parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 a předlohu tohoto nařízení.

(9)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k doplnění ke zprávě o přezkumu, které byly pečlivě posouzeny.

(10)

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, pokud se daný přípravek na ochranu rostlin aplikuje jako fungicid, jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Je proto vhodné změnit zvláštní ustanovení uvedená ve schválení parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 tak, aby kromě použití jako insekticid a akaricid zahrnovaly použití jako fungicid.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2009/116/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 jako účinných látek (Úř. věst. L 237, 9.9.2009, s. 7).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), 2021.

Peer review of the efficacy as a fungicide of the active substances paraffin oils (CAS 64742-46-7 chain lengths C11–C25, CAS 72623-86-0 chain lengths C15–C30 and CAS 97862-82-3 chain lengths C11–C30); EFSA Journal 2021;19(10)6876doi: 10.2903/j.efsa.2021.6876.


PŘÍLOHA

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se položka ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ a řádku 294, Parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, nahrazuje tímto:

„Část A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, akaricid a fungicid.

Část B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, včetně jejího doplnění, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU