(EU) 2022/799Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/799 ze dne 20. května 2022, kterým se opravuje řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2020/683, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

Publikováno: Úř. věst. L 143, 23.5.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2022 Nabývá účinnosti: 12. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/799

ze dne 20. května 2022,

kterým se opravuje řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2020/683, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Řecké znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/683 (2) obsahuje opakující se chybu – chybný termín v příloze I bodech 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.4 a 6.2.4.1, v příloze II části I, A. Kategorie M a N bodech 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.4 a 6.2.4.1, v příloze II části I, B. Kategorie O bodech 6.2.4 a 6.2.4.1, v příloze III dodatku 1 kategoriích M2, M3, N2, N3 bodě 33, v příloze VIII dodatku vzoru B – část 2 kategoriích vozidel M2, M3, N2 a N3 bodě 33 a v příloze VIII dodatku vzoru C2 – část 2 kategoriích vozidel M2, M3, N2 a N3 bodě 33, který mění význam těchto ustanovení.

(2)

Řecké znění prováděcího nařízení (EU) 2020/683 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi (Úř. věst. L 163, 26.5.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU