(EU) 2022/788Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/788 ze dne 16. května 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 141, 20.5.2022, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2022 Nabývá účinnosti: 9. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/788

ze dne 16. května 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Výbor pro celní kodex nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2022.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Sprcha ve tvaru ploché vaničky vyrobená ze směsi minerálů a plastů, s vnějším poplastováním bílé barvy. Hmotnostní složení výrobku:

65 % uhličitan vápenatý,

28 % polyesterová pryskyřice,

5 % oxid křemičitý,

2 % polyesterový gelcoat (vnější povrch).

Minerální složky (uhličitan vápenatý a oxid křemičitý) se získávají z mramorové drti, křemene nebo jemně drcené žuly.

V rámci výrobního procesu se nejprve smísí minerální složky s plastovým materiálem (polyesterovou pryskyřicí). Následně se směs vlije do formy, do které byla nanesena vrstva polyesterového gelcoatu, a polyesterová pryskyřice se nechá vytvrdit.

Viz obrázek  (*1)

3922 10 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3922 a 3922 10 00 .

Vzhledem k tomu, že použitelný povrch výrobku je poplastován, není výrobek napodobeninou přírodního kamene. Proto jej nelze považovat za výrobek z umělého kamene čísla 6810 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6810 , třetí odstavec).

Nejdůležitější složkou z hlediska použití výrobku je plastový materiál. Dodává sprchové vaničce pevnost v tahu, chemickou odolnost a nepropustnost vůči vodě, a tedy i její podstatný charakter. Obsažené minerály slouží jako plnivo.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3922 10 00 jako sprchu z plastů.

Image 1L1412022CS4710120220516CS0008.0001491502NÁVRHDOPORUČENÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-GRUZIE č. 1/2022ze dne …k programu přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027RADA PŘIDRUŽENÍ EU-GRUZIE,s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé,vzhledem k těmto důvodům:(1)Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhéÚř. věst. EU L 261, 30.8.2014, s. 4. (dále jen dohoda) byla podepsána dne 27. června 2014 a vstoupila v platnost dne 1. července 2016.(2)Podle čl. 406 odst. 1 dohody je Rada přidružení zmocněna k přijímání doporučení za účelem dosažení cílů dohody.(3)Podle čl. 420 odst. 1 dohody mají strany přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření nutná k plnění svých závazků, které pro ně z dohody vyplývají, a zajistit dosažení v ní uvedených cílů.(4)Článek 11 jednacího řádu Rady přidružení stanoví možnost přijímat rozhodnutí a vydávat doporučení písemným postupem, jestliže se tak obě smluvní strany dohodnou.(5)Unie a Gruzie se rozhodly upevnit své partnerství tím, že se dohodnou na souboru priorit na období 2021–2027 (dále jen program přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027) pro společnou činnost směřující k dosažení cílů politického přidružení a hospodářské integrace stanovených v dohodě.(6)Strany dohody se dohodly na znění programu přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027, který bude podporovat provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně určených sdílených zájmů,PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:Článek 1Rada přidružení doporučuje, aby strany provedly program přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027, jak je uveden v přílozeViz dokument ST 8327/22 AD 2 na stránkách https://register.consilium.europa.eu..Článek 2Program přidružení EU-Gruzie na období 2021–2027, jak je uveden v příloze, nahrazuje program přidružení EU-Gruzie, který byl přijat dne 20. listopadu 2017.Článek 3Toto doporučení nabývá účinku dnem přijetí.V Tbilisi dne [den měsíc rok].Za Radu přidruženípředseda nebo předsedkyně


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU