(EU) 2022/733Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/733 ze dne 12. května 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2021/983 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a prováděcího nařízení (EU) 2021/2170 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 136, 13.5.2022, s. 102-103 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. června 2022 Nabývá účinnosti: 2. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/983; (EU) 2021/2170;

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

13.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/102


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/733

ze dne 12. května 2022,

kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2021/983 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a prováděcího nařízení (EU) 2021/2170 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České a maďarské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/983 (2) obsahují chybu v čl. 1 odst. 1, která mění význam textu.

(2)

České a maďarské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2170 (3) obsahují tutéž chybu v čl. 1 odst. 1.

(3)

České znění prováděcího nařízení (EU) 2021/2170 a maďarské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/983 obsahují další chybu v čl. 1 odst. 1.

(4)

České a maďarské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/983 a prováděcího nařízení (EU) 2021/2170 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/983 se nahrazuje tímto: „1. Ukládá se prozatímní antidumpingové clo na dovoz konvertovaných hliníkových fólií o tloušťce méně než 0,021 mm, bez podložky, válcovaných, avšak dále neopracovaných, v rolích o hmotnosti přesahující 10 kg, v současnosti patřících pod kódy KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111960 a 7607111991), pocházejících z Čínské lidové republiky.“

Článek 2

Ustanovení čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/2170 se nahrazuje tímto: „1. Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz konvertovaných hliníkových fólií o tloušťce méně než 0,021 mm, bez podložky, válcovaných, avšak dále neopracovaných, v rolích o hmotnosti přesahující 10 kg, v současnosti kódů KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111960 a 7607111991), pocházejících z Čínské lidové republiky.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/983 ze dne 17. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 216, 18.6.2021, s. 142).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2170 ze dne 7. prosince 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz konvertovaných hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 438, 8.12.2021, s. 46).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU